İdarəetmə

Image
2023-2024-cü tədris ilində kafedraya 9574 saat dərs yükü ayrılmışdır. Kafedrada 2-i 1.0 tam ştat, 13-ü 0,5 ştat, 18-i isə saat hesabı olmaqla cəmi 33 müəllim heyəti fəaliyyət göstərir ki, müəllimlərdən, o cümlədən, 2 elmlər doktoru, 4 dosent, 3 baş müəllim və 1 baş laborant fəaliyyət göstərir.

Kafedranın tərkibi haqqında:

 
 1. İradə Vətən qızı Bağırova                          Dosent,kafedra müdiri
 2. Rza İbrahim oğlu Məmmədov                      İ.ü.f.d., dos. Müəllim
 3. Əhmədov Nazim Hidayət oğlu                    İqt. ü. elm. dok., Professor
 4. Mehdi Siyavuş oğlu Bağırov                      İqt. ü. elm. dok.,müəllim
 5. Həvva Əsgər qızı Adıgözəlova                   Dosent
 6. Turqan Xəlil oğlu Babayev                          Dosent
 7. Xəyal Valeh oğlu Heydərov                        Baş müəllim
 8. İsmayıl Bağır oğlu Bağırov                          Baş müəllim
 9. Murad Şəmsəddin oğlu Sevdimalıyev        Müəllim
 10. Mədinə Ərrəhman qızı Allahverdiyeva       Müəllimə
 11. Məhsəti Rafiq qızı Əsgərova                      Müəllimə
 12. Rövşən Savalan oğlu Tağıyev                   Müəllim
 13. Dilrubə Abasət qızı Qasımova                   Müəllimə
 14. Çingiz Elşad oğlu Süleymanov                   Müəllim
 15. Rəhman Cəfərəli oğlu Rəhimli                   Müəllim
 16. Məmmədova Rübabə Abbas qızı           Baş laborant 
 
 
2023-2024-cü tədris ili üçün "İdarəetmə" kafedrasında tədris olunan fənlər    

Kurs

I semester

II semestr

 

I

 

S/F (Maliyyə nəzriyyəsi) 

S/F. Maliyyə

Mühasibat kursuna giriş

S/F. Mühasibat uçotu

II

Menecment (ingiliscə)

Statistika (sos.-iqt.statistika)

Statistika (sos.-iqt.statistika)ingiliscə

 Marketinq

Marketinqin əsasları S/f Muhasibat uçotu İdaretmə uçotu

S/F. Vergi uçotu

S/F. İdarəetmə uçotu və korporativ qərarların verilməsi

Menecmentin əsasları Korporativ maliyyə

Menecment

Menecmentin əsasları

 

Vergitutma

Statistika (statistika nəzəriyyəsi)

Statistika (statistika nəz.)ingliscə

İnsan resuslarının idarə edilməsi

 

Mühasibat uçotu

 

Maliyyə uçotu

 

S/F. Qiymət və qiymətləndir.

 

S/F. Mühasibat kursuna giriş

 

Marketinq

S/F (Müəssisə maliyyəsi)

Vergi məcəlləsinin xüs. his. pr.izahı

III

S/F. İqtisadi təhlil

Dövlət maliyyəsi

S/F. Sos.iqt ink.proqnozlaşdır.

Təşkilati davranış

Pul-kredit və bank əməliyyatları

Biznes strategiyası

Maliyyə bazarları

S/F (İnsan res. Idarə edilməsi)

S/F(Qiymətli kağızlar bazarı)

S/F (Qiymət və qiymətləndirmə)

Maliyyə uçotu

S/F(Vergi və vergitutma)

Reklam işi

Vergitutma

Bank işinin təşk.və id.edilməsi

İnsan resurslarının idarə edilməsi

Biznes layihələrinin idarə edilməsi

Maliyyə risklərinin idarə edilməsi

S/F (Marketinqin əsasları)

Pərakəndə ticarəetdə marketinq

,Maliyyə hesabatlığı

S/F.Vergi məc.xüs.his.pr.izahı

S/F. Büdcə təşkilatlarında mühasibat uçotu

Strategi marketinq

S/F (Maliyyə biznesi)

S/F (Logistika)

 

IV

Audit

Təchizat zəncirinin idarə edilməsi

Karyera planlaması

Beynəlxalq maliyyə

Yumşaq bacarıqlar

Xarici ticarətdə risk. i/e və sığort.

Elektron ticarət

S/F (Əməyin uçotu)

Maliyyə menecmenti                                           

S/F(Logistik planlaşdırma və modelləşdirmə)

Az.Res.xar.tic və göm əməl.

Sərt bacarıqlar

S/F(Maliyyə və pul – kredit əməliyyatları

S/F(Maliyyə nəzarəti və audit siyasəti)

S/F(Maliyyə hesabatları və analizi)

Fəaliyyətin effektiv idarə edilməsi

S/F(Mühasibat uçotunda proqram təminatı)

Magistr

I

Maliyyənin müasir problemləri

Tədqaiqat metodları

Tədqiqatlar, kommunikasiya və innovasiya

Tədqiqat işinin aparılması

Bankın deposit əməliyyatları Bank menecmenti və marketinqi Bank fəaliyyətinin idarəolunması

Bank sisitemində böhran və anti- böhranlı idarəetmə

II

İnvestisiya analızı və portfelin idarə edilməsi Banklarda qiymətin əmələ gəlməsi problemləri Müasir bank məhsulları və xidmətləri

Müasir maliyyə-kredit təşkilatlarinin fəaliyyət istiqamətləri

 

 
"İdarəetmə" Kafedrasında istisfadə olunan  dərsliklər və dərs vəsaitləri:
 1. D.A.Bağırov. Vergi auditi. Dərslik. Bakı- 1999. 425 səh
 2. D.A.Bağırov. Vergi nəzarəti. Dərslik. Bakı- 2006. 412 səh.
 3. Cəfərli H.A. İqtisadi təhlil. Dərslik. Bakı: “Elm və təhsil”, 2009. -560 s.
 4. R.N.Kazımov., C.B.Namazova. Praktiki audit.Dərslik. Bakı
 5. C.B.Namazova. Audit. Dərslik. Bakı, «CBS», 2012. – 292 səh.
 6. F.Ş.Hacıyev., Ş.Q.Əliyev. Audit. Dərs vəsaiti. Bakı,
 7. F.Ş.Hacıyev. Auditdə iqtisadi təhlil. Dərs vəsaiti.
 8. A.Ş.Şəkərəliyev. Dünya iqtisadiyyatı və beynəlxalq iqtisadi münasibətlər. Bakı 1999
 9. Ə.Həsənov. Muasir beynəlxalq münasibətlər və Azərbaycanın xarici siyasəti. Dərslik. Bakı, 2006
 10. G.Gənciyev. BİM. Müasir vəziyyət və inkişaf problemləri. Bakı, 2005
 11. C.H.Kərimov, C.A.Hüseynov. Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər (muhazirə toplusu) Bakı, Azərnəşr 1998
 12. D. Vəliyev, M. Rəhimov. Beynəlxalq maliyyə. Bakı, 2000
 13. C.Kərimov, A.Orucov, H.İsrafilov. Dünya iqtisadiyyatı. Dərslik. Bakı, 2007
 14. Qloballaşma və xarici investisiyalar. Bakı, 2006
 15. M.Allahverdiyeva “Beynəlxalq marketinq.Dərslik.Bakı.2010
 16. O. Məmmədov “ Marketinqin əsasları”     Gəncə. 2000
 17. Ş.Ə.Axundov “ Marketinqin əsasları” dərslik I hissə. Bakı – 2003
 18. X.Məmmədov, S Mirzəyev “ Marketinqin əsasları” Bakı - 2001
 19. T.Ş.Şükürov “Marketinq tədqiqatları” Dərs vəsaiti Bakı – 2003
 20. F.Kotler “Marketinq menecment” Bakı 2008
 21. Ə.İ.Ələkbərov, A.Ə.Əlizadə “ Beynəlxalq marketinq” Bakı .2008
 22. İ. M. Abbasov, Z. M. Məmmədova,E. N. Quliyev Rəqabət və marketinq Monoqrafiya Bakı 2012
 23. Qarayev Ş.İ Dünya bazar qiymətləri Bakı 1997
 24. A.T. Məmmədov “Marketinqin əsasları” dərs vəsaiti Bakı 2007
 25. Ataşov və başqaları. Maliyə nəzəriyyəsi. Bakı, Kooperasiya, 2014.
 26. Novruzov Nurpaşa, Hüseynov Xanoğlan. Maliyyə. Bakı, Kooperasiya, 2007.
 27. Əhmədov N.H. Maliyyənin əsasları. Bakı, 2016
 28. Maliyyə.Dərslik. A.Kərimov və N.Quliyev redak. ilə. Bakı, Qanun, 2001.
 29. Əhmədov N., Quliyev N. Maliyyə nəzarətinin əsasları.Bakı, 2011.
 30. Ağayev A.Q. Dövlət borcu və onun idarə edilməsi. Bakı, 2002.
 31. Bələdiyyə maliyyəsi və yerli büdcə prosesi. Bakı, 2003
 32. Bədəlov Ş., Məhərrəmov R. və baş. Büdcə sistemi. Bakı, 2003.
 33. Məmmədov S. maliyyə. Dərslik. Bakı, 1997.
 34. Xankişiyev B. Sığorta. Bakı, 2005.
 35. Xudiyev N. Sığorta işi. Dərslik. Bakı, 2003
 36. Abbasov A.N. Azərbaycanda maliyyə bazarının formalaşması və bazar iqtisadiyyatında maliyyə kredit sisteminin problemləri. Bakı, 2003
 37. Əhmədov N.H. Vergilər. Bakı, 2017.
 38. Əhmədov N.H. Dövlətin büdcə-vergi siyasəti. Dərs vəsaiti. Bakı, 2017.
 39. Musayev A. Vergi sisteminin iqtisadi problemləri. Bakı, 2004.
 40. Quliyev T.Ə. Menecmentin (idarəetmənin) əsasları. Bakı, 2001
 41. Quliyev T.Ə. Əməyin iqtisadiyyatı. Bakı, 2003
 42. Muradov Ş. İnsan potensilı: əsas meyllər, reallıqlar, problemlər,Bakı, Elm, 2004
 43. S.Mehbalıyev, R.İsgəndərov – “Əmək bazarı və əhalinin sosial müdafiəsi”, 2002.
 44. M.Ə.Əliyev, H.İ.Həmidov, A.T.Hüseynli-“Korporativ idarəetmə”, Bakı-2012
 45. Özəlləşdirmə və qiymətli kağızlar haqqında sənədlər toplusu. 2019
 46. “Qiymətli kağızlar bazarı haqqında” AR Qanunu. 15 may 2015-ci il
 47. “Qiymətli kağızlar bazarı və fond birjaları haqqında ” AR Qanunu. 24 noyabr 1992-ci il
 48. “Qiymətli metallar və qiymətli daşlar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (10 iyun 2005-ci il).
 49. C.İ.Mahmudov, H.Q.Bağırsoylu. Sosial iqtisadi inkişafın proqnozlaşdırılması. Dərs vəsaiti, Naxçıvan, Əcəmi, 2019, 260 s
 50. Hacızadə E.M. Sosiallaşan iqtisadiyyat. Bakı, Elm, 2006, 509 s.
 51. Hüseynov T.H. Azərbaycanın milli iqtisadi inkişaf modeli: nəzəriyyə və praktika. Bakı, Elm, 2015, 466s.
 52. Həsənov R. İqtisadi siyasət: metodologiya və praktika. Dərs vəsaiti,Bakı,2009,282 s.
 53. Qradov A.P. Milli iqtisadiyyat. Dərslik, Bakı, İqtisad universiteti, 2008, 275 s.
 54. Mahmudov M.M., Mahmudova İ.M. Regionların sosial-iqtisadi inkişafının tənzimlənməsi. Dərslik, Bakı, İqtisad universiteti, 2011, 370 s.
 55. H.Adıgözəlova. Sosial sahələrin iqtisadiyyatı. Naxçıvan, 2018, 122 s
 56. Bağırov M.S. Statistikanın təməl bilikləri (dərs vəsaiti). Naxşıvan: Əcəmi, 2020,525s.
 57. Bağırov M.S. Statistika kursu. (dərs vəsaiti). Naxçıvan: Əcəmi, 2014, 608
 58. Bağırov M.S. Statistik informasiya və onun təsviri üsulları. Naxşıvan: Əcəmi, 2015, 122s.
 59. Bağırov M.S.Statistika nəzəriyyəsi. Naxçıvan: Əcəmi, 2012, 282s.
 60. Bağırov M.S. Statistikanın nəzəri əsasları. Naxçıvan: Əcəmi, 2014, 326s.
 61. Beynəlxalq və transmilli şirkətlər. Bakı, 2010
 62. Ceyhun Yusifov. Transmilli korporasiyalar. Vergi jurnalı. Bakı, 2013
 63. Aqil Əliyev, Arif Şəkərəliyev, İdris Dadaşov. Dünya İqtisadiyyati: Müasir dövrün problemləri Bakı, 2003
 64. Məmmədov M., İbadov E. Beynəlxalq iqtisadi təşkilatlar, Bakı 2008
 65. Transmilli korporasiyalar. Gəncəli Gənciyev, Əşrəf Ələkbərov, Leyla Məmmədova. Bakı, 2007
 66. İ.B.Bağırov ,T.D Tağıyev,”Vergi Məcəlləlləsinin xüsusi hissəsinin Praktiki izahı" Bakı- 2021
 67. F.Ə. Məmmədov, A. F. Musayev, M.M. Sadıqov, Z.H. Rzayev, Y. A. Kəlbiyev. “Vergilər və vergiqoyma” Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti. Bakı- 2010.
 68. Bağırov D.A. “Vergi auditi”.: “Maarif”, 1999
   
 69.  
 70.  
 71. Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.
   
 72.  
 73.  

Bizimlə əlaqə:

Naxçıvan şəhəri, Babək məhəlləsi 1, "Naxçıvan" Universiteti şəhərciyi

info@nu.edu.az

+994 36 545 15 16

Sürətli keçidlər:

FAQ

Bloq

Sosial media:

Image