İdarəetmə

   2021-2022-ci tədris ilində kafedraya 5807 saat dərs yükü ayrılmışdır. Kafedrada  8-i 0,5 ştat, 7-i isə saat hesabı olmaqla cəmi 15 müəllim heyəti fəaliyyət göstərir ki, müəllimlərdən, o cümlədən, 1 elmlər doktoru, 1 dosent, 1 fəlsəfə doktoru, 3 baş müəllim, 9 müəllim və 1 baş laborant fəaliyyət göstərir.

Kafedranın tərkibi haqqında:

 

  1. İradə Vətən qızı Bağırova                          Dosent,kafedra müdiri

  2. Mehdi Siyavuş oğlu Bağırov                      İqt. ü. elm. dok.,müəllim

  3. Xəyal Valeh oğlu Heydərov                        Baş müəllim

  4. İsmayıl Bağır oğlu Bağırov                          Baş müəllim

  5. Murad Şəmsəddin oğlu Sevdimalıyev     Müəllim

  6. Mədinə Ərrəhman qızı Allahverdiyeva     Müəllim

  7. Cabir Əbil oğlu Kərimov                               Müəllim

  8. Adıgözəlova Həvva Əsgər qızı                    Dosent

  9. Əhmədov Nazim Hidayət oğlu                    Professor

  10. Məmmədova Rübabə Abbas qızı             Baş laborant

  

2021-2022-ci tədris ili üçün "İdarəetmə" kafedrasında tədris olunan fənlər    

"İdarəetmə" kafedrasında tədris olunan fənlərin sillabusları 

Kurs

I semester

II semestr

 

I

 

S/F (Maliyyə nəzriyyəsi) S/F. Maliyyə

Mühasibat kursuna giriş

 

S/F. Mühasibat uçotu

II

Menecment

Statistika (sos.-iqt.statistika) S/F. Azərbaycan iqtisadiyyatı Marketinq

Marketinqin əsasları S/f Muhasibat uçotu İdaretmə uçotu

S/F. Vergi uçotu

S/F. İdarəetmə və vergi uçotu Menecmentin əsasları Korporativ maliyyə

Menecment

Menecmentin əsasları

 

Vergitutma

Statistika (statistika nəzəriyyəsi) İnsan resuslarının idarə edilməsi

 

Mühasibat uçotu

 

Maliyyə uçotu

 

S/F. Qiymət və qiymətləndir.

 

S/F. Mühasibat kursuna giriş

 

Marketinq

III

S/F. İqtisadi təhlil Dövlət maliyyəsi

S/F. Sos.iqt ink.proqnozlaşdır.

 

S/F.Transmilli korporasiyalar

S/F. Büdcə sistemi

S/F. Beynəlxalq tic.maliyyələş. Vergitutma

S/F.Vergi məc.xüs.his.pr.izahı

 

S/F. Beynəlxalq iqtisadi təşkil. S/F.Beynəlxalq marketinq S/F.Müəssisə maliyyəsi Maliyyə bazarları

S/F. Pul-kredit və bank əməliy. S/F. Qiymət və qiymətləndir.

S/F.İnsan resurs. idarə edilmə.

Bank işinin təşk.və id.edilməsi S/F. Gömrük işi

S/F. Dövlətin tədiyyə balansı S/F.Büdcə təşk.müh.uçotu Maliyyə risklər.idarə edilməsi S/F. Marketinqin əsasları

IV

Audit

İdaretmə uçotu Sığorta işi

Büdcə və xəzinə uçotu

Vergilər və vergitutma

 

S/F (Qiymətli kağızlar)

S/F.Əməyin və onun öd. Uçotu

Audit

S/F.Vergi Məcəl.xüs.his.pr.iza İşgüzar yazışmalar S/F.Maliyyə hesabatlar.təhlili

Maliyyə nəzarəti və audit İdarəetmə təhlili

Magistr

I

Maliyyənin müasir problemləri Tədqaiqat metodları

Tədqiqatlar, kommunikasiya və innovasiya Tədqiqat işinin aparılması

Bankın deposit əməliyyatları Bank menecmenti və marketinqi Bank fəaliyyətinin idarəolunması

Bank sisitemində böhran və anti- böhranlı idarəetmə

II

İnvestisiya analızı və portfelin idarə edilməsi Banklarda qiymətin əmələ gəlməsi problemləri Müasir bank məhsulları və xidmətləri

Müasir maliyyə-kredit təşkilatlarinin fəaliyyət istiqamətləri

 

 

"İdarəetmə" Kafedrasında istisfadə olunan  dərsliklər və dərs vəsaitləri:

1. D.A.Bağırov. Vergi auditi. Dərslik. Bakı- 1999. 425 səh

2. D.A.Bağırov. Vergi nəzarəti. Dərslik. Bakı- 2006. 412 səh.

3. Cəfərli H.A. İqtisadi təhlil. Dərslik. Bakı: “Elm və təhsil”, 2009. -560 s.

4. R.N.Kazımov., C.B.Namazova. Praktiki audit.Dərslik. Bakı

5. C.B.Namazova. Audit. Dərslik. Bakı, «CBS», 2012. – 292 səh.

6. F.Ş.Hacıyev., Ş.Q.Əliyev. Audit. Dərs vəsaiti. Bakı,

7. F.Ş.Hacıyev. Auditdə iqtisadi təhlil. Dərs vəsaiti.

8. A.Ş.Şəkərəliyev. Dünya iqtisadiyyatı və beynəlxalq iqtisadi münasibətlər. Bakı 1999

9. Ə.Həsənov. Muasir beynəlxalq münasibətlər və Azərbaycanın xarici siyasəti. Dərslik. Bakı, 2006

10. G.Gənciyev. BİM. Müasir vəziyyət və inkişaf problemləri. Bakı, 2005

11. C.H.Kərimov, C.A.Hüseynov. Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər (muhazirə toplusu) Bakı, Azərnəşr 1998

12. D. Vəliyev, M. Rəhimov. Beynəlxalq maliyyə. Bakı, 2000

13. C.Kərimov, A.Orucov, H.İsrafilov. Dünya iqtisadiyyatı. Dərslik. Bakı, 2007

14. Qloballaşma və xarici investisiyalar. Bakı, 2006

15. M.Allahverdiyeva “Beynəlxalq marketinq.Dərslik.Bakı.2010

16. O. Məmmədov “ Marketinqin əsasları”     Gəncə. 2000

17.  Ş.Ə.Axundov “ Marketinqin əsasları” dərslik I hissə. Bakı – 2003

18. X.Məmmədov, S Mirzəyev “ Marketinqin əsasları” Bakı - 2001

19. T.Ş.Şükürov “Marketinq tədqiqatları” Dərs vəsaiti Bakı – 2003

20.   F.Kotler “Marketinq menecment” Bakı 2008

21.   Ə.İ.Ələkbərov, A.Ə.Əlizadə “ Beynəlxalq marketinq” Bakı .2008

22.  İ. M. Abbasov, Z. M. Məmmədova,E. N. Quliyev Rəqabət və marketinq Monoqrafiya Bakı 2012

23.   Qarayev Ş.İ Dünya bazar qiymətləri Bakı 1997

24.   A.T. Məmmədov “Marketinqin əsasları” dərs vəsaiti Bakı 2007

25.   Ataşov və başqaları. Maliyə nəzəriyyəsi. Bakı, Kooperasiya, 2014.

26.   Novruzov Nurpaşa, Hüseynov Xanoğlan. Maliyyə. Bakı, Kooperasiya, 2007.

27.   Əhmədov N.H. Maliyyənin əsasları. Bakı, 2016

28.   Maliyyə.Dərslik. A.Kərimov və N.Quliyev redak. ilə. Bakı, Qanun, 2001.

29.   Əhmədov N., Quliyev N. Maliyyə nəzarətinin əsasları.Bakı, 2011.

30.   Ağayev A.Q. Dövlət borcu və onun idarə edilməsi. Bakı, 2002.

31.   Bələdiyyə maliyyəsi və yerli büdcə prosesi. Bakı, 2003

32.   Bədəlov Ş., Məhərrəmov R. və baş. Büdcə sistemi. Bakı, 2003.

33.   Məmmədov S. maliyyə. Dərslik. Bakı, 1997.

34.   Xankişiyev B. Sığorta. Bakı, 2005.

35.   Xudiyev N. Sığorta işi. Dərslik. Bakı, 2003

36.Abbasov A.N. Azərbaycanda maliyyə bazarının formalaşması və bazar iqtisadiyyatında maliyyə kredit sisteminin problemləri. Bakı, 2003

37.Əhmədov N.H. Vergilər. Bakı, 2017.

38.Əhmədov N.H. Dövlətin büdcə-vergi siyasəti. Dərs vəsaiti. Bakı, 2017.

39.Musayev A. Vergi sisteminin iqtisadi problemləri. Bakı, 2004.

40.Quliyev T.Ə. Menecmentin (idarəetmənin) əsasları. Bakı, 2001

41.Quliyev T.Ə. Əməyin iqtisadiyyatı. Bakı, 2003

42.Muradov Ş. İnsan potensilı: əsas meyllər, reallıqlar, problemlər,Bakı, Elm, 2004

43.S.Mehbalıyev, R.İsgəndərov – “Əmək bazarı və əhalinin sosial müdafiəsi”, 2002.

44.M.Ə.Əliyev, H.İ.Həmidov, A.T.Hüseynli-“Korporativ idarəetmə”, Bakı-2012

45. Özəlləşdirmə və qiymətli kağızlar haqqında sənədlər toplusu. 2019

46.“Qiymətli kağızlar bazarı haqqında” AR Qanunu. 15 may 2015-ci il

47.“Qiymətli kağızlar bazarı və fond birjaları haqqında ” AR Qanunu. 24 noyabr 1992-ci il

48.“Qiymətli metallar və qiymətli daşlar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (10 iyun 2005-ci il).

49. C.İ.Mahmudov, H.Q.Bağırsoylu. Sosial iqtisadi inkişafın proqnozlaşdırılması. Dərs vəsaiti, Naxçıvan, Əcəmi, 2019, 260 s

50.Hacızadə E.M. Sosiallaşan iqtisadiyyat. Bakı, Elm, 2006, 509 s.

51. Hüseynov T.H. Azərbaycanın milli iqtisadi inkişaf modeli: nəzəriyyə və praktika. Bakı, Elm, 2015, 466s.

52.Həsənov R. İqtisadi siyasət: metodologiya və praktika. Dərs vəsaiti,Bakı,2009,282 s.

53.Qradov A.P. Milli iqtisadiyyat. Dərslik, Bakı, İqtisad universiteti, 2008, 275 s.

54. Mahmudov M.M., Mahmudova İ.M. Regionların sosial-iqtisadi inkişafının tənzimlənməsi. Dərslik, Bakı, İqtisad universiteti, 2011, 370 s.

55. H.Adıgözəlova. Sosial sahələrin iqtisadiyyatı. Naxçıvan, 2018, 122 s

56. Bağırov M.S. Statistikanın təməl bilikləri (dərs vəsaiti). Naxşıvan: Əcəmi, 2020,525s.

57. Bağırov M.S. Statistika kursu. (dərs vəsaiti). Naxçıvan: Əcəmi, 2014, 608

58. Bağırov M.S. Statistik informasiya və onun təsviri üsulları. Naxşıvan: Əcəmi, 2015, 122s.

59. Bağırov M.S.Statistika nəzəriyyəsi. Naxçıvan: Əcəmi, 2012, 282s.

60. Bağırov M.S. Statistikanın nəzəri əsasları. Naxçıvan: Əcəmi, 2014, 326s.

61.Beynəlxalq və transmilli şirkətlər. Bakı, 2010

62. Ceyhun Yusifov. Transmilli korporasiyalar. Vergi jurnalı. Bakı, 2013

63. Aqil Əliyev, Arif Şəkərəliyev, İdris Dadaşov. Dünya İqtisadiyyati: Müasir dövrün problemləri Bakı, 2003

64. Məmmədov M., İbadov E. Beynəlxalq iqtisadi təşkilatlar, Bakı 2008

65. Transmilli korporasiyalar. Gəncəli Gənciyev, Əşrəf Ələkbərov, Leyla Məmmədova. Bakı, 2007

66. İ.B.Bağırov ,T.D Tağıyev,”Vergi Məcəlləlləsinin xüsusi hissəsinin Praktiki izahı" Bakı- 2021

67. F.Ə. Məmmədov, A. F. Musayev, M.M. Sadıqov, Z.H. Rzayev, Y. A. Kəlbiyev. “Vergilər və vergiqoyma” Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti. Bakı- 2010.

68.Bağırov D.A. “Vergi auditi”.: “Maarif”, 1999

69. www.maliyye.gov.az

70. www. mühasib.az

71. Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

72. www.ifrs.org

73. www.taxes.gov.az

74. www.audit.gov.az

 

 

Bizimlə əlaqə:

Naxçıvan şəhəri, Babək məhəlləsi 1, "Naxçıvan" Universiteti şəhərciyi

info@nu.edu.az

+994 36 545 15 16

Sürətli keçidlər:

FAQ

Bloq

Sosial media:

Image