İsmayıl Bağır oğlu Bağırov 1983-cü ildə Kəngərli rayonunun Qıvraq qəsəbəsində anadan olmuşdur. 1990-cı ildə Qıvraq qəsəbə 1 №-li orta məktəbin I sinfinə daxil olmuş, 2000-ci ildə həmin məktəbi bitirmişdir. 2003-cü ildə Naxçıvan Özəl Universitetinin mühəndis İqtisad fakültəsinin İqtisadiyyatın Hüquqi Tənzimlənməsi ixtisasına daxil olmuş, 2007-ci ildə oranı fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 2007-ci ildə Naxçıvan Dövlət Universitetində magistraturaya daxil olmuş, 2009-cu ildə oranı fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 2007-ci ildən Naxçıvan Muxtar Respublikası Vergilər Nazirliyinin hüquqi şəxslərin auditi şöbəsində işləyir. 2010-cu ilin fevral ayından Naxçıvan Dövlət Universitetinin iqtisadiyyat kafedrasının müəllimidir. 2010-cu ilin sentyabr ayından "Naxçıvan" Universitetində müəlim işləyir.

Məqalələri

1. Ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsində aqrar bölmənin inkişaf etdirilməsinin vacibliyi. Magistrantların  8-ci  Respublika elmi konfransı Sumqayıt Dövlət Universiteti-2008.
2. Naxçıvan Muxtar Resbublikası Vergilər Nazirliyi Bülleten № 3. NDU,  Elmi əsərlər, № 2 (22)  Naxçıvan-2007
3. Beynəlxalq təcrübədən istifadə etməklə respublikamızda nağdsız hesablaşma sisteminin tətbiqi xüsusiyyətləri və onun əhəmiyyəti.Beynəlxalq iqtisadi  əlaqələrin inkişafında regionların rolu və əhəmiyyəti mövzusunda Beynəlxalq  elmi  konfrans materiallarıNaxçıvan Dövlət Universiteti-2009.
4.Qlobal maliyyə böhranının mahiy -- yəti, nəticələri və Azərbaycana təsirinin azaldılması imkanları. Magistrantların  I regional elmi konfransınin  materialları Naxçıvan Dövlət Universiteti -2010.
5. Regional inkişafda vergi tənzimlənməsinin rolu. Regional inkişaf və böyük mədəniyyət  , mənşə,  harmonya   və   tipalogiya məsələləri mövzusunda Beynəlxalq konfrans. Naxçıvan Dövlət Universiteti-2013.
6. Vergitutmanın Təkmilləşdirilməsi- -nin innovasiya fəaliyyətinə təsiri. “Azərbaycanda yüksək texnalogiyaların texniki-iqtisadi problemləri”  mövzusunda resbublika elmi konfransının materialları. Azərbaycan Texniki Universiteti-2013
7. Vergi sisteminin investisiyalara və sosial iqtisadi inkişafa təsiri. Naxçıvan Dövlət UniversitetiElmi əsərlər.  İctimai elmlər seriyası N6 Naxçıvan -2015.
8. Nağddsız hesablaşmaların inkişafının  vergi daxil olmalarına və sosial iqtisadi inkişafa təsiri. Naxçıvan Dövlət UniversitetiElmi əsərlərİctimai elmlər seriyası N9 Naxçıvan -2014
9. İnvestisiya  artırılmasında  vergi siyasətinin rolu. Naxçıvan Dövlət UniversitetiHeydər Əliyev və Müasirləşən Naxçıvan  İqtisadiyyatı Elmi –Praktiki konfransının materialları (10 aprel 2015-ci il ) Naxçıvan -2015.
10. İnovasiya siyasətinin  sosial –iqtisadi  inkişafa və vergi tənzimlənməsinə təsiri. Naxçıvan Dövlət UniversitetiNaxçıvan Muxtar Respublika İqtisadiyyatının  İnnovativ İnkişaf  İstiqamətləriElmi –Praktiki konfrans28 noyabr 2014 Naxçıvan -2014.
11. Kənt Təsərrüfatı  sahəsində vergi tənzimlənməsinin Naxçıvan Muxtar Respublikasının  sosial-iqtisadi  inkişafına təsiri. Naxçıvan Dövlət UniversitetiKənt Təsərrüfatının inkişafı :reallıqlar və perspektivlərBeynəlxalq Elmi –Praktiki konfrans15-16 may 2015. Naxçıvan -2015
12. Müstəqillik dövründə  Azərbaycan  Respublikasında  vergilərin yaranması  və inkişaf tarixi. “Naxçıvan”UniversitetiTARİXİ İPƏK YOLU VƏ NAXÇIVANIN İQTİSADİ MƏDƏNİ ƏLAQƏLƏRİNİN  İNKİŞAFI MƏSƏLƏLƏRİBeynəlxalq İPƏK YOLU KONFRANSI16-17 OKTYABR  2015\NAXÇIVAN. Naxçıvan -2015.
13. Vergi  sisteminin sahibkarlıq fəaliyyətinə təsiri. “Naxçıvan Universiteti ”AMEA Naxçıvan BölməsiNaxçıvan Dövlət UniversitetiAzərbaycanın  Tarixi  Coğrafiyasının  aktual problemləri (04 aprel 2015-ci ildə respublika konfransının materialları  Naxçıvan -2015
14. Azərbaycan Respublikasında Vergi inzibatçılığının təkmilləşdirilməsinin sosial iqtisadi inkişafa təsiri. Mejdunarodnıy nauçnıy jurnal 2015  N1 Moskva-2015  N1
15. Vergilər və vergitutma. Fənn proqramı. Naxçıvan Universiteti-2013.
16. Milli iqtisadiyyat. Naxçıvan Universiteti-2013.
17. Vergi Məcəlləsinin xüsusi hissəsinin praktiki izahı. Dərs vəsaiti. Bakı-2015.
18. Vergi Məcəlləsinin xüsusi hissəsinin praktiki izahı (Vergi Məcəlləsinə son əlava və dəyişikliklərlə). Dərs vəsaiti. Bakı-2016
19. S/F.  Fiskal siyasət. Fənn proqramı. Naxçıvan Universiteti-2016

Bizimlə əlaqə:

Naxçıvan şəhəri, Babək məhəlləsi 1, "Naxçıvan" Universiteti şəhərciyi

info@nu.edu.az

+994 36 545 15 16

Sürətli keçidlər:

FAQ

Bloq

Sosial media:

Image