İradə Vətən qızı Bağırova 1975-ci ildə Babək rayon Xal-Xal kəndində anadan olmuşdur. 1982-ci ildə Babək rayon Xal-Xal kənd orta məktəbinin 1-ci sinfinə daxil olmuş, 1992-ci ildə  həmin məktəbi fərqlənmə ilə bitirmiş, 1992-95-ci illərdə Pedaqoji  Kollec bitirmiş,1995-97-ci illərdə Xal-Xal kənd orta məktəbində müəllim vəzifəsində işləmişdir. 1997-ci ildə Naxçıvan Dövlət Universitetinin “İqtisad" fakültəsinə daxil olmuş, 2001-ci ildə bitirmişdir. 2003-2005-ci illərdə Naxçıvan Dövlət Universitetinin Magistratura pilləsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 2005-2011-ci illərdə  Naxçıvan Dövlət Universitetinin “Dünya iqtisadiyyatı” kafedrasında laborant və saathesabı müəllim işləmişdir. 2011-ci ildə iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru adını almışdır.İngilis və rus dillərini   bilir və Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüdür. 2008-ci ildən “Naxçıvan” Universitetində müəllim işləyir. 2011-ci ildə  İqtisadiyyat üzrə fəlsəfə doktoru,alimlik dərəcəsi müdafiə etmişdir. 2011-ci ildən Naxçıvan Dövlət Universitetinin “Dünya iqtisadiyyati” kafedrasının müəllimidir.

Əsas elmi əsərlər:

1. Naxçıvan MR-in sosial-iqtisadi inkişafının əsas meyilləri və makroiqtisadi göstəricilərin təhlili. NDU, 2007.
2. Xarici iqtisadi əlaqələrin idarə edilməsində gömrük işinin rolu. AMEA Naxçıvan Bölməsi . Naxçıvan, 2008.
3. Beynəlxalq iqtisadi əlaqələrin inkişafında gömrük xidməti və fiskal vergilərdə onların  rolu, Naxçıvan, 2009.
4. Əqli mülkiyyət və elektron ticarətin iqtisadi inkişafa təsir amilləri. Elmi-praktiki konfrans.
Gəncə, 2012.
5. Gömrük işinin təşkili və regionun sosial-iqtisadi inkişafı. Dərs vəsaiti. Naxçıvan, 2012
6. İqtisadi təhlükəsizliyin təmin olunması inkişafın əsas amilidir. NDU. 2012
7. Azərbaycanın gömrük xidmətində narkomaniyaya qarşı  mübarizə. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu “Regionun sosial-iqtisadi inkişaf problemləri”, (Elmi-praktik konfrans), Naxçıvan-2006
8. Regional sosial-iqtisadi inkişafda gömrük xidmə- tinin rolu. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu. “Müasir təlim metodları və yeni pedaqoji texnalogiyanın təlim-tərbiyə prosesində tətbiqi”, (Elmi-praktik konfrans), Naxçıvan-2008
9. Gömrük işi  regionda aqrar sahənin stiimullaşdırıcı amili kimi .“Naxçıvan MR-də aqrar islahatların gedişi və sosial-iqtisadi perspektivləri” (Elmi konfrans),    Naxçıvan-2008.
10. Развитие научно-технического сотрудничества в системе современных  международных отношений. Международный научный журнал.Москва «Спектр», 2009, №1.
11. İqtisadiyyatda inflyasiya   və onun tənzimlənməsinin tədrisi məsələləri. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu.    №  4(20), Naxçıvan-2009
12. Gömrük işi Naxçıvan MR-in xarici əlaqələrinin tənzimləyici amili kimi.NDU, Elmi əsərləri, № , 2(34).Naxçıvan-2010
13. Формирование и развитие экономических отношений Азербайджанской Республики с Европейским союзом.Молодой ученый, еже-месячный научный журнал. Чита: Издательство «Молодой ученый», 2011, №7(30).
14. Gömrük işinin təşkilində iqtisadi təhlükəsizliyin və milli  mənafelərin dövlət     tənzimlənməsi.NDU, Elmi əsərlər, № 2(39).Naxçıvan-2011
15. Sahibkarlığın inkişafında xarici iqtisadi əlaqələrin rolu.AMEA Naxçıvan Bölməsi, Xəbərlər, cild 7, №3, Naxçıvan 2011
16. Особенности международных и социально-экономических отношений Нахчыванской Автономной Республики.Международный  научный журнал.Москва: "Спектр", 2011,  № 5
17.Praktik audit.NÖU Dizayn və poliqrafiya mərkəzi.Naxçıvan -2013
18.Heydər Əliyev və gömrük siyasəti. NDU, Elmi əsərlər, № 2(58),  Naxçıvan-2014.
19. Beynəlxalq iqtisadi inteqrasiya və regional inkişaf. Naxçıvan: “Əcəmi”, 2014.
20. Marketinq. Proqram. NÖU Dizayn və poliqrafiya mərkəzi.Naxçıvan -2014.
21. Azərbaycan və Türkiyə Respublikaları arasında iqtisadi əlaqələrin təkmilləşdirilməsi. NDU, Elmi əsərlər, №  9 (65),  Naxçıvan – 2014
22.Naxçıvan iqtisadi rayonunda  innovasiya fəaliyyəti sahəsində dövlət siyasəti və onun tənzimlənməsi. Tezis.“Naxçıvan Muxtar Respublika iqtisadiyyatının innovativ inkişaf istiqamətləri” (Elmi-praktiki konfrans), 28 noyabr 2014. Naxçıvan – 2015.
23. Maliyyə bazarları. Fənn proqramı. Naxçıvan Universiteti-2016.
24. S/F. Strateji planlaşdırma. Fənn proqramı. Naxçıvan Universiteti-2016.
25. S/F.  Bank uçotu. Fənn proqramı. Naxçıvan Universiteti-2016.
26. S/F.Milli mühasibat uçotu standartları. Həmmüəllif. T.Abbasov. Naxçıvan Universiteti-2016.
27. Beynəlxalq uçotda hesablar sistemi. Həmmüəllif. T.Abbasov. Fənn proqramı. Naxçıvan Universiteti-2016.Bizimlə əlaqə:

Naxçıvan şəhəri, Babək məhəlləsi 1, "Naxçıvan" Universiteti şəhərciyi

info@nu.edu.az

+994 36 545 15 16

Sürətli keçidlər:

FAQ

Bloq

Sosial media:

Image