Riyaziyyat və informatika

   Kafedra 01.09.2014-cü ildən fəaliyyət göstərir. Kafedrada 2 nəfər tam ştat,10 nəfər isə yarım ştatdır. 2021-2022 – ci tədris ili üçün kafedranın dərs yükü 9307 saatdır. Kafedranın tərkibi

 1. Səfa Əli oğlu Əliyev                      kafedra müdiri,baş müəllim
 2. Türkan İlyas qızı Əlibəyli                baş müəllim
 3. Rövşən Əvəz oğlu Həsənov            f.r.ü.f.d, dosent
 4. Elşad Vəliqulu oğlu Ağayev             f.r.ü.f.d, dosent
 5. Səbinə Vəkil qızı Mahmudova          Baş müəllim
 6. Səadət Nəcəf qızı Məmmədova        Baş müəllim
 7. Həsən Tağı oğlu Nəcəfov                 müəllim
 8. Nigar Kərim qızı Nağıyeva               müəllim
 9. Leyla Ənvər qızı İbrahimova              müəllim
 10. Azər Məhəmməd oğlu Babayev       müəllim
 11. Rəhimə Məhəmməd qızı Sadiqova    müəllim
 12. Nuray Kərim qızı İsmayılova            müəllim
 13. Nazlı Ceyhun qızı Əjdərova             baş laborant
 14. İlham Hüseyn oğlu Süleymanov      müəllim

 

  

Riyaziyyat və İnformatika kafedrasında 2021– 2022– ci tədris ilində istifadə  olunacaq ədəbiyyatların  siyahısı:

1.E.V.Seyidov, M.N.Əliyev“İqtisadi İnformasiyanın Kompüterdə İşlənməsi – Microsoft Excel”, Bakı, 2004
2. Qurbanov B., Əlizadə M., Hacızadə S.“Exceldə iqtisadi məsələlər həlli”. Bakı-2007
3. S.C.Quliyeva, N.A.Ağayeva, N.F Qafarova. "İnformatika" Bakı 2010. Dərs vəsaiti.
4. F.O.Məmmədov, F.T.İbiyev, Ə.Q,Aslanov "Windows 7 əməliyyat sistemi". Bakı 2014
5. M.Əlizadə,B.Qurbanov, S.Hacızadə "Kompyuter qrafikası". Dərs vəsaiti. Bakı 2010.
6. T.İbrahimzadə, Y.Sərdarov. "Kompyuter şəbəkələrinin əsasları".. Bakı 2008.
7. H.Seyidli, H.Tağıyev. "Şəbəkələr sistemi". Bakı 2012.
1. Abbasov, M. Əliyev, E.Seyidzadə “İnformatika və kompüterləşmənin əsasları”, Bakı, 2006. 
2. Ə.M. Abbasov və başqaları MS ACCESS Dərs vəsaiti. Bakı 2005
3.  Ə.M. Abbasov və başqaları MS WORD Dərs vəsaiti. Bakı 2006
4. E. Seyidzadə, V. Səmədov İNTERNET Dərs vəsaiti. Bakı 2007
5. Ə.M. Abbasov və başqaları MS EXCEL Dərs vəsaiti. Bakı 2007
6. Z.T. Məhərrəmov. Alqoritm və onun təsvir üsulları. Metodik göstərişlər. Bakı, 2006. 
7. S.C.Quliyeva, N.A.Ağayeva, N.Qafarova və başqaları. "İnformatika". Dərs vəsaiti.Bakı-2010.
8. Подредакцией С. В. Симоновича «Информатика. БазовыйКурс» 2- изданиеУчебникдлявузов. ООО «ПитерПресс» 2007
9. Babək Abbasov “Microsoft Access verilənlər bazasını idarə etmə sistemi
10. E.Seyidov, M.N. Əliyev  “İqtisadi informasiyanın kompüterdə işlənməsi”, Bakı, 2004
11. Пасько В.П. Эффективнаяработа в ИнтернетеСПб: Питер 2003
12. Шалин П.А. Энциклопедия WINDOWS XP  СПб: Питер 2003
13. O.Gündüz “Jurnalistlər üçün informasiya texnologiyaları” – Bakı, 2009, 104 səh. 
14. R.M. Əliquliyev, Y.N. İmamverdiyev “Rəqəm imzası texnologiyası” – Bakı, “Elm”, 2003, 132 səh. 
15. R.M.Əliquliyev, Ə.Q.Əliyev. İqtisadi proseslərdə informasiya texnologiyaları. Bakı, Elm, 2002, 48 səh
16.A.Mehrabov, Ə.Abbasov, Z.Zeynalov, R.Həsənov. Pedaqoji texnologiyalar. Bakı, “Mütərcim”, 2006, 372 səh. 
17. “Elm və təhsildə İnformasiya və kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqi” .... Dərs vəsaiti “Bakı Universiteti” Nəşriyyatı, Bakı, 2009, 224s.
18. Azərbaycan respublikasında inkişaf naminə İKT-ın tətbiqi və inkişaf etdirilməsinin milli strategiyası (İKTMS). 2003-2012-ci illər. Bakı 2003. www.tqdk.az, 
19. Azərbaycan respublikasında rabitə və İT inkişafı üzrə Dövlət Proqramı. 2005-2008-ci illər (Elektron Azərbayjan). Bakı 2005.
20. Ağayev Ə. Təlim prosesi: Ənənə və muasirlik. Bakı, 2006.
21. Qaralov Z. Tərbiyə (prinsiplər, məzmun, metodika), I, II,III cild. Bakı, 2003.
22. Mərdanov M. Azərbaycan təhsil sistemi: real vəziyyət, problemlər və islahat istiqamətləri. Bakı, 2005.
23. Mehrabov A., Abbasov Ə., Zeynalov Z., Həsənov R. Pedaqoji texnologiyalar. Bakı, 2006.
24. Nəzərov A., Məmmədov R. Pedaqoji ustalıq. Dərs vəsaiti. Bakı, 2008.
25. Nəzərov A., Mollayeva E. Muasir dovrun təhsil problemləri. Dərs vəsaiti. Bakı, 2011.
26. Təhsil sahəsində Azərbaycan Respublikasının İslahat proqramı (1998 – 2004). I kitab, Bakı, 2005, I cild.
27. C.Abdullayev, N.Məmmədov, H.Tağıyev, A.Əliyev, H.Əmədov  “İnformatikanın  tədrisi  metodikası”. 2003
28. E.Seyidzadə. İbtidai məktəbdə İnformatikanın tədrisində müxtəlif oyun metodikalarının istifadə edilməsi.2007
29. 1-9 cu siniflər üçün “ İnformatika” dərslikləri .  İş dəftərləri.
30. Лапчик М.П.,Семакин Е.К., Хеннер М. Методика преподавания информатики, 2003
31. Горячев А.В.,Меньшакова А.А., Методика преподавания информатики в начальной школе на примере курса «Информатика в играх и задачах», 2005
32. Достовалова Е.В. Методика преподавания информатики в начальной школе. Рабочая программа дисциплины.2003
33. Босова Л. Л., Босова А. Ю., Коломенская Ю. Г. Занимательные задачи по информатике. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005
34. Кузнецов А. А., Бешенков С. А., Ракитина Е. А., Матвеева Н. В., Милохина Л. В.               Непрерывный курс информатики (концепция, системы модулей, типовая программа) Информатика и образование. 2005. № 1. 
35. Босова Л. Л. Пропедевтическая подготовка учащихся V—VII классов в области  Информатики и Информационных Технологий.
36. İnternet saytları
37.  S. Kərimov, S. Həbibullayev, T. İbrahimzadə. İnformatika. Bakı - 2009.
38.  R. Şıxəliyev. Kompüter şəbəkəsinin şəbəkə trafikinin təhlili və təsnifatı. "İnformasiya texnologiyaları problemləri" jurnalı - 2010, №2.
39. M. Xəlilov. İnformatika. Bakı - 2010.
40. R. Alquliyev. Cümlələri klasterləşdirmə və rəngləmə yolu ilə çoxluğunun referatlaşdırılması. "İnformasiya texnologiyaları problemləri" jurnalı - 2010, №1.
41.  İ. Cəlallı. Kompüter. Bakı - 2008.
42. Y. İmanverdiyev. İnformasiya təhlükəsizliyi risklərinin optimal idarə edilməsi modeli və onun genetik həll alqoritmi. "İnformasiya texnologiyaları problemləri" jurnalı - 2010, №2.
43. ”İnformatika” Dərslik.S.Q.Kərimov,S.B.Həbibullayev,T.İ.İbrahimzadə.Bakı 2002
45. ”İnformatika üzrə praktikum” Dərs vəsaiti.N.Cəfərov,N.Rəhimova.Bakı 2003
46. Abbasov Ə.M.,Əlizadə M.N.,Seyidzadə E.V.,Salmanova  M.Ə.İnformatika və Kopyuterləşmənin əsasları,Bakı,2006,879 səh.
47. Kərimov S.Q.,Həbibullayev S.B.,İbrahimzadə T.İ.İnformatika,Bakı 2009,434 səh.
48. Zeynalov C.İ  İnformatika və İnformasiya texnologiyaları,Bakı 2010, 240 səh.
49. Kərimov S.Q. İnformasiya sistemləri,Bakı 2008,674 səh.
50. Məmmədov F.O.Windows XP sistemi,Bakı 2006,316səh.
51. Əliyev Ə.Q.,Əlizadə M.N.,Abdullayeva S.F.,Hesablama texnikasının əsasları,Bakı2007,190səh 
52. İbrahimzadə T.İ.,Həbubullayev S.B.,İbrahimov E.F.,Kopyuter şəbəkələri,Bakı2002,76 səh.
53. Osman Gündüz, Qorxmaz Əfəndiyev,Nazim Rüstəmov,Kopyuter informasiya texnologiyalarının əsasları,Bakı2006, 304 səh
54. Seyidzadə E.V.,Səmədov V.S.,İnternet,Bakı 2007,292 səh.
55. Ə.Həbibzadə “Funksional analiz”, “Maarif” nəşriyyatı,Bakı-1978.

Kafedrada keçirilən fənlərin siyahısı

 
 1. Riyazi analiz
 2. HDFN
 3. Məktəb riyaziyyat məsələlərinin həlli metodikası
 4. Xətti cəbr və riyazi analiz
 5. Məktəb riyaziyyat kursunda ali riyazi elementlərin tədrisi metodikası
 6. Riyaziyyatın tarixi və metodikası
 7. S/F(Riyaziyyatın tədrisində triqonometrik tənlik və bərabərsizliklərin həlli metodikası)
 8. Riyaziyyatın təlimində psixoloji və pedaqoji əsasları
 9. Cəbr
 10. Riyaziyyatın tədrisində yüksək dərəcəli tənliklərin həlli metodikası
 11. Riyaziyyatın tədrisində təfəkkürün formalaşdırılması
 12. S/F(Qruplar nəzəriyyəsi)
 13. Riyazi fiziki tənliklər
 14. Riyaziyyatın tədrisi
 15. Adi diferensial tənliklər
 16. S/F(Ədədi çoxluğun quruluşu və onların məktəb riyaziyyat kursunda tədrisi metodikası)
 17. S/F(Funksional analiz)
 18. S/F(Kurikulumun  əsasları)
 19. RTM
 20. Fizika
 21. Riyaziyyat
 22. İTM
 23. Elektronikanın əsasları
 24. Kompüter şəbəkələrinə giriş
 25. İnformasiya texnologiyalarının əsasları
 26. S/F(Müasir proqramlaşdırma dilləri)
 27. İqtisadi informatika
 28. Proqramlaşdırma dilləri
 29. S/F(Alqoritm analizi)
 30. Verilənlərin strukturu və alqoritm
 31. Kompüter modelləşdirmə
 32. Kompüter proqram elementləri
 33. İnformasiya sistemləri
 34. S/F(Sistem mühəndisliyi)
 35. Turizmdə informasiya texnologiyaları
 36. Əməliyyat sistemləri
 37. Əməliyyat sistemləri və kompüter arxitekturası
 38. S/F(Kommunikasiya texnologiyaları)
 39. S/F(İnformasiya təhlükəsizliyi
 40. Kompüter mühəndisliyinin əsasları
 41. S/F(Kompüter qrafikası)
 42. S/F(İnternet texnologiyaları)
 43. S/F(Rəqəmsal sistemlər)
 44. Proqramlaşdırmanın əsasları
 45. İKT
 46. Riyazi məntiq
 47. İnformatika və Təhsildə İKT
 48. S/F(Kompüter praktikumu)
 49. Kompüter şəbəkələri
 50. Ehtimal nəzəriyyəsi
 51. Ekonometrika
 52. Həndəsə
 53. S/F(Diskret riyaziyyat)
 54. S/F(Çətinlik dərəcəsi yüksək olan məsələlərin həlli)
 55. Hesablama riyaziyyatı
 56. Xətti cəbr və analitik həndəsə
 57. İnformatika
 58. Xətti cəbr
 59. Kompüter arxitekturası
 60. S/F(Elm və təhsildə kompüter texnologiyası)
 61. İnformasiya texnologiyalarının riyazi elementləri
 62. Təhsildə İKT
 63. Alqoritmlər nəzəriyyəsi
 64. S/F(KDFN)
 65. Mutimedia texnologiyaları
 66. Obyektyönlü proqramlasdirma
 67. Mühəndis etika və prof
 
Kafedranın tərkibində olan ixtisas və kurslar
 1. Riyaziyyat və informatika müəllimiy i III kurs
 2. Riyaziyyat və informatika müəllimliyi IV kurs
 3. Riyaziyyat və informatika müəllimliyi V kurs
 4. İnformasiya texnologiyaları I kurs əyani şöbə
 5. İnformasiya texnologiyaları I kurs qiyabi şöbə
 6. İnformasiya texnologiyaları II kurs əyani şöbə
 7. İnformasiya texnologiyaları II kurs qiyabi şöbə
 8. İnformasiya texnologiyaları III kurs
 9. Kompüter mühəndisliyi I kurs
 10. .Kompüter mühəndisliyi II kurs
 11. Riyaziyyatın tədrisi metodikası I kurs magistr
 12. Riyaziyyatın tədrisi metodikası II kurs magistr

Bizimlə əlaqə:

Naxçıvan şəhəri, Babək məhəlləsi 1, "Naxçıvan" Universiteti şəhərciyi

info@nu.edu.az

+994 36 545 15 16

Sürətli keçidlər:

FAQ

Bloq

Sosial media:

Image