İqtisadiyyat fakültəsi

"Naxçıvan" Universitetinin “İqtisadiyyat” fakültəsi universitet yarandığı gündən fəaliyyət göstərməkdədir. Fakültənin dekanı Ceyhun İlham oğlu Mahmudovdur . Fakültənin bu illər ərzində yüzlərlə məzunu olmuşdur. Məzunlar ölkə iqtisadiyyatının idarə olunmasında mühüm vəzifələri layiqli kadr kimi icra etməkdədirlər.

Dekan: Ceyhun İlham oğlu Mahmudov

Dekan müavini: Zakir Fəxrəddin oğlu Məmmədov

Fakültə katibi: Nuray Kərim qızı İsmayılova

İqtisadiyyat fakültəsində kreditli təhsil sistemi əsasında kadr hazırlığı ilə 8 kafedra məşğul olur: 

1. İqtisadiyyat kafedrası
2  İdarəetmə kafedrası
3. Təbiət elmləri kafedrası
4. Riyaziyyat və informatika kafedrası
5. Ümumi tarix kafedrası
6  Azərbaycan dili və ədəbiyyat kafedrası
7. Pedaqogika və psixologiya kafedrası
8. Xarici dillər kafedrası

   İqtisadiyyat fakültəsində kreditli təhsil sistemi əsasında kadr hazırlığı ilə 8 kafedranın professor-müəllim heyəti məşğul olur ki, onların say tərkibi akademik tədris illəri üzrə dəyişir. Bu kafedralardan ikisi – İqtisadiyyat və Təbiət elmləri kafedraları ixtisas kafedraları kimi fakültə nəzdində fəaliyyət göstərir və bu kafedraların 23 əməkdaşı fakültədə təhsilin bakalavr və magistratura pilləsi üzrə kadr hazırlığı ilə məşğul olur. Fakültə nəzdində fəaliyyət göstərən İqtisadiyyat və Təbiət elmləri kafedralarının əməkdaşlarının son 20 ildə 205 məqaləsi, 9 tezisi, 34 dərslik və ya dərs vəsaiti çapdan çıxmışdır. Bu dövr ərzində fakültədə beşdən artıq konfrans və simpozium təşkil olunmuşdur.
İqtisadiyyat fakultəsi kreditli təhsil sistemi əsasında aşağıdakı ixtisaslar üzrə ali təhsilin bakalavr pilləsində kadr hazırlığı ilə məşğul olur:

İqtisadiyyat fakültəsində kreditli təhsil sistemi əsasında kadr hazırlığı ilə 8 kafedranın professor-müəllim heyəti məşğul olur ki, onların say tərkibi akademik tədris illəri üzrə dəyişir. Bu kafedralardan ikisi – İqtisadiyyat və Təbiət elmləri kafedraları ixtisas kafedraları kimi fakültə nəzdində fəaliyyət göstərir və bu kafedraların 26 əməkdaşı fakültədə təhsilin bakalavr və magistratura pilləsi üzrə kadr hazırlığı ilə məşğul olur..
İqtisadiyyat fakultəsi kreditli təhsil sistemi əsasında aşağıdakı ixtisaslar üzrə ali təhsilin bakalavr pilləsində kadr hazırlığı ilə məşğul olur:

1.İqtisadiyyat (əyani və qiyabi)     - boloniya işçi planı

2.Turizm və otelçilik (əyani)     - boloniya işçi planı

3.Turizm işinin təşkili (əyani)boloniya işçi planı

4.İqtisadiyyat (İngilis dilində) (əyani) – boloniya işçi planı

 

 

İxtisaslar

Əyani –
I  kurs  İqtisadiyyat  -  17  tələbə
II  kurs  İqtisadiyyat –  12  tələbə
III kurs  İqtisadiyyat - 11 tələbə
IV  kurs  İqtisadiyyat -  27 tələbə

I kurs İqtisadiyyat (İngilis dilində) – 2 tələbə
II kurs İqtisadiyyat (İngilis dilində) – 5 tələbə


I kurs  Turizm işinin təşkili- 30  tələbə
II kurs  Turizm işinin təşkili - 32 tələbə

III kurs  Turizm işinin təşkili - 27 tələbə
IV kurs  Turizm və otelçilik-  24 tələbə
V il  İqtisadiyyat  -  3  tələbə

 

Qiyabi-

I  kurs  İqtisadiyyat  -  10  tələbə
II  kurs  İqtisadiyyat –  12  tələbə
III kurs  İqtisadiyyat - 17 tələbə
IV  kurs  İqtisadiyyat -  15 tələbə

 

Fakültə üzrə cəmi 248 tələbə təhsil alır
İqtisadiyyat fakultəsi kreditli təhsil sistemi əsasında aşağıdakı ixtisas üzrə ali təhsilin magistratura pilləsində kadr hazırlığı ilə məşğul olur:

1. İqtisadiyyatın tənzimlənməsi (əyani ) I kurs- 2 tələbə

2. İqtisadiyyatın tənzimlənməsi (əyani ) II kurs- 2 tələbə

 

2022-2023-cü tədris ili üçün ixtisaslar üzrə keçirilən fənnlər

 

İqtisadiyyat  I kurs  I  semestr                                             

1.    İqtisadi fikir tarixi

2.    İngilis dilində işgüzar və akademik

3.    Kommunikasiya - 1

4.    İqtisadiyyata giriş

5.    Xətti cəbr

6.    Ətraf mühitin iqtisadiyyatı

7.    Mülki müdafiə 

 

İqtisadiyyat  I kurs  II  semestr

1.    Azərbaycan tarixi

2.    İngilis dilində işgüzar və akademik

3.    Kommunikasiya - 2

4.    Xarici dil (Rus dili)

5.    Mikroiqtisadiyyat

6.    Riyazi analiz

7.    S\F(Azərbaycan Respublikasının konstitusiyası və hüququn əsasları) 

 

İqtisadiyyat  II  kurs  I  semestr

1.    Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya

2.    Makroiqtisadiyyat

3.    Statistika(Statistika nəzəriyyəsi)

4.    Ehtimal nəzəriyyəsi

5.    S/F(Biznesin əsasları)

6.    S/F (Kommersiya fəaliyyətinin əsasları) 

 

İqtisadiyyat  II  kurs  II  semestr

1.    Statistika(sosial-iqtisadi statistika)

2.    Riyazi statistika

3.    İKT-baza kompüter bilikləri

4.    Menecment

5.    S/F(Mühasibat uçotu)

6.    S/F(Marketinq) 

 

İqtisadiyyat  III  kurs  I  semestr

1.    Ekonometrika-1

2.    Azərbaycan iqtisadiyyatı

3.    Əməyin iqtisadiyyatı

4.    S/F(Dövlətin iqtisadi siyasəti)

5.    S/F(Pul-kredit və bank əməliyyatları)

6.    S/F (Aqrar iqtisadiyyat) 

 

İqtisadiyyat  III  kurs  II  semestr

1.    Ekonometrika-2

2.    Rəqəmsal iqtisadiyyat (Sahə iqtisadiyyatı)

3.    İnkişaf iqtisadiyyatı

4.    S/F (İqtisadiyyatın tənzimlənməsi)

5.    S/F(Firmanın iqtisadiyyatı)

6.    S/F(Vergitutma) 

 

İqtisadiyyat  IV  kurs  I  semestr

1.    Sosial sahələrin iqtisadiyyatı

2.    S/F(Aqrar sahənin regional problemləri)

3.    S/F(Dövlətin iqtisadi siyasəti)

4.    S/F(İqtisadi təhlükəsizliyin əsasları)

5.    İstehsalat təcrübəsi 

 

İqtisadiyyat  IV  kurs  II  semestr

1.    S\F(Multikulturalizmə giriş)

2.    Audit

3.    Dünya iqtisadiyyatı

4.    İşgüzar yazışmalar

5.    S/F(Enerji təhlükəsizliyinin beynəlxalq  hüquqi problemləri)

6.    Yekun Dövlət Attestasiyası 

 

Turizm  işinin təşkili  I  kurs  I semestr

1.    Turizmə giriş

2.    İngilis dilində işgüzar və akademik kommunikasiya -1

3.    Azərbaycan tarixi

4.    Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya

5.    Turizm coğrafiyası

6.    S\F(İqtisadiyyata giriş) 

 

Turizm  işinin təşkili  I  kurs  II semestr

1.    Mikroiqtisadiyyat

2.    İngilis dilində işgüzar və akademik kommunikasiya -2

3.    Xarici dil (Rus dili)

4.    Mülki müdafiə və ilkin tibbi yardım

5.    Turist davranışı və psixologiyası

6.    S\F(Turizmin iqtisadiyyatı) 

 

Turizm  işinin təşkili  II  kurs  I semestr

1.    Makroiqtisadiyyat

2.    Turizm hüququ

3.    Mühasibat uçotu

4.    İnsan resurslarının idarə edilməsi

5.    S/F(Turizmin inkişafının resurs təminatı)

6.    S/F(Azərbaycanda turizmin inkişaf Istiqamətləri)

7.    S/F(Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və hüququn əsasları) 

 

Turizm  işinin təşkili  II  kurs  II semestr

1.    Biznes riyaziyyatı

2.    Biznes statistikası

3.    İdarəetmə uçotu və korporativ qərarların verilməsi

4.    Menecmentin əsasları

5.    Marketinqin əsasları

6.    S/F(Turizmdə rəsmiyyətçilik və təhlükəsizlik) 

 

Turizm  işinin təşkili  III  kurs  I semestr

1.    Turizmdə nəqliyyat

2.    Turizm məhsulunun hazırlanması

3.    Turizmdə vasitəçilər

4.    Sosial tədqiqata giriş

5.    S/F(Otel menecmenti)

6.    S/F(Turizmdə ekskursiya işinin təşkili) 

 

Turizm  işinin təşkili  III  kurs  II semestr

Kəmiyyət əsaslı tədqiqat metodları

Turizm siyasəti və planlaşdırılması

Destinasiyaların idarə edilməsi

Bronlaşdırma sistemləri

S/F(İnanc və dini turizm)

 S/F(Azərbaycanda turizm marşurutları)

S\F(Kənd turizmi)

 

Turizm  və otelçilik  IV  kurs  I semestr

1.    Peşə etikası və etiget

2.    Otel menecmenti

3.    S/F(Azərbaycanda turizm və rekreasiya ehtiyatları)

4.    S/F(Turizmdə siğorta)

5.    İstehsalat təcrübəsi

 

Turizm  və otelçilik  IV  kurs  II semestr

Mehmanxana fəaliyyətinin texnologiyası

Bronlaşdırma sistemləri

Destinasiya menecmenti

S/F(Turizmin ehtiyyatları)

S/F(Turizmdə rəsmiyyətçilik və təhlükəsizlik)

 Yekun Dövlət Attestasiyası

 

İqtisadiyyat (İngilis dilində ) I kurs I semestr

1.    Azərbaycan dilində işgüzar və  akademik Kommunikasiya

2.    İngilis dilində işgüzar və akademik Kommunikasiya

3.    İqtisadiyyata giriş

4.    S/F(İqtisadi terminologiya)

 

İqtisadiyyat (İngilis dilində ) I kurs II semestr

Mikroiqtisadiyyat

Azərbaycan tarixi

İqtisadi fikir tarixi

S\F(Azərbaycan Respublikasının konstitusiyası və hüququn əsasları)

S\F(İqtisadi nəzəriyyə)

S\F(Müasir iqtisadiyyat)

 

İqtisadiyyat (İngilis dilində ) II kurs I semestr

1.    Mülki müdafiə

2.    Statistika(Statistika nəzəriyyəsi)

3.    Menecment

4.    Makroiqtisadiyyat

5.    Ehtimal nəzəriyyəsi

 

İqtisadiyyat (İngilis dilində ) II kurs II semestr

1.    Riyazi statistika

2.    Ətraf mühitin iqtisadiyyatı

3.    Statistika(sosial-iqtisadi statistika)

4.    İKT-baza kompüter bilikləri

5.    S\F(Biznesin əsasları)

6.    S\F(Aqrar iqtisadiyyat)

 

İqtisadiyyatın tənzimlənməsi (magistratura) I kurs I semestr

 İqtisad elminin müasir tənzimlənməsi

2.    Tədqiqat metodları

3.    Tədqiqatlar, kommunikasiya və  Innovasiya

4.    Tədqiqat işinin aparılması

5.    Magistr dissertasiyasının hazırlanması və müdafiəsi

 

İqtisadiyyatın tənzimlənməsi (magistratura) I kurs II semestr

Milli iqtisadiyyatın inkişaf problemləri

Davamlı inkişafın təmin edilməsinin  dövlət mexanizmi

Dövlətin regional siyasəti

Milli iqtisadiyyatın strateji planlaşdırılması

Magistr dissertasiyasının hazırlanması və müdafiəsi

 

İqtisadiyyatın tənzimlənməsi (magistratura) II kurs I semestr

Dövlət sektorunun iqtisadiyyatı

Azərbaycan iqtisadiyyatının strateji yol xəritəsi

Milli iqtisadiyyatın fiskal tənzimlənməsi

Enerji iqtisadiyyatı

Magistr dissertasiyasının hazırlanması və  müdafiəsi

 

İqtisadiyyatın tənzimlənməsi (magistratura) II kurs II semestr

Elmi-tədqiqat təcrübə

Elmi-Pedaqoji təcrübə

Magistr dissertasiyasının hazırlanması və müdafiəsi

Bizimlə əlaqə:

Naxçıvan şəhəri, Babək məhəlləsi 1, "Naxçıvan" Universiteti şəhərciyi

info@nu.edu.az

+994 36 545 15 16

Sürətli keçidlər:

FAQ

Bloq

Sosial media:

Image