Təbiət elmləri

Ümumi dərs yükü 6891 saatdır.1 nəfər tam, 7nəfər yarımştatla, 15 nəfər saathesabı yolla çalışır. Kafedra ümumilikdə 5 ştatdan ibarətdir.   

Kafedranın tərkibi aşağıdakı kimidir:

  1. Bəhruz Nəsib oğlu Quliyev         kafedra müdiri,müəllim.

  2. Elnarə Yasin qızı Seyidova         pedaqogika ü.f.d, baş müəllim.

  3. Əli Kamil oğlu Qurbanov             baş müəllim.

  4. Lalə Vahid qızı Talıbova             müəllim.
  5. İsmət Qaçay oğlu Həsənov         müəllim.

  6. Türkanə Əsəd qızı Əliyeva          müəllim.

  7. Nuranə Nadir qızı Həsənova       müəllim.

  8. Şəbnəm Mərdan qızı Əhmədova    baş laborant

 

 

"Təbiət elmləri" kafedrasında tədris olunan fənlər     

"Təbiət elmləri" kafedrasında tədris olunan fənlərin sillabusları          

Kurslar

         I semestr

                II semestr

 

I kurs

 

Yerşünaslıq

İqlimşünaslıq

Metreologiya

Mülki müdafiə

 

Tibbi biliklərin əsasları

Mülki- müdafiə 

 

II kurs

 

Azərbaycan iqlim ehtiyyatları

Geodeziya və kartoqrafiya

Geomorfologiya siyasi coğrafiya

 

Azərbaycan təbii ehtiyatları

 

 

 

Azərbaycan hidrologiyası

Torpaq coğrafiyası

Landşaftşünaslıq

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III kurs

 

Azərbaycanın fiziki coğrafiyası

Coğrafiyanın TM 2

Materik və okeanların coğrafiyası

Xəzər dənizinin coğrafiyası

Üzvi kimya 1,2

Genetika və seleksiya

Tibbi biliyin əsasları

Mülki müdafiə

Biokimya 

Analitik kimya 2,3

 

Azərabaycanın iqtisadi coğrafiyası

Materik və okeanların coğrafiyası

Dünyanın sosial və iqtisadi coğrafiyası

Üzvi Kimya 1,2

Azərbaycanın iqlim və iqlim

ehtiyatları

Ətraf mühitin qorunması

Meyvə və tərəvəz bitkiləri     

Fiziki kolloid -1

Mikologiya

Biologiyanın tədrisi metodikası

Gigiyena

Tibbi biliklərin əsasları

Mülki müdaiə

İdman təbabəti

Analitik kimya

Kimyanın tədrisi metodikası

 

IV kurs

 

Aerokosmik tədqiqatlar

Kəhrizlik coğrafiyası

Əhali coğrafiyası

Dünyanın iqtisadi və sosial coğrafiyası

Kurikulumun Əsasları

Üzvi kimya

Kimyanın tədrisi metodikası 2

Müalicə,bədən tərbiyəsi və idman

Biologiyanın tədrisi metodikası

Biokimya və molekullar biologiyası

Azərbaycanın florası

Qeyri-üzvi sintez

 

 

 

Regional coğrafiya

Naxçıvan MR coğrafiyası

Türk dünyasının coğrafiyası

Yüksək molekullu birləşmələr

kimyası

Naxçıvan təbii sərvətləri

Ekologiya və təbiətin mühavizəsi

Naxçıvan MR FH atlası

Fiziki kolloid 2,3

Biomexanika

Bitki fiziologiyası

Azərbaycanın dərman bitkiləri

Müalicə, bədən tərbiyəsi və idman

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bitki fiziologiyası

V kurs

Həyat fəaliyyətinin kimyəvi

əsasları

İnsan və heyvan fiziologiyası

Yarımkeçiricilər kimyası

Kimya texnologiyası

Ekologiya

Pitosekologiya

Məhlullar kimyası

Bioüzvi təbii fizioloji aktiv maddələr

   

Təbiət elmləri   kafedrasında tədris olunan fənlərin ədəbiyyat siyahısı

1. Şubayev L.P. “Ümumi yerşünaslıq”. Bakı, 1986

2. A.Paşayev “Atmosfer proseslərinin fiziki əsasları”, Bakı-2007

3. Ş.F.Mehdiyev “Ümumi geologiya”. Ali məktəblər üçün dərslik, Bakı, 2008.

4. M.Məmmədov, F.Ə.İmanov “Ümumi hidrologiya”, Bakı-2003    

5. A.Məmmədov “Tibbi biliklərin əsasları və Mülki müdafiə tibb xidmətinin təşkili, dərslik, Naxçıvan- 2011

6. T.Ə.Feyzullayeva, S.Ə.Ələkbərova, F.Ə.Məmmədova “Mülki müdafiə və Tibbi biliklərin əsasları”, dərslik, Bakı-2006

7. Abdulla Qəhrəmanov, “Kurrikulumun əsasları” dərs vəsaiti, Bakı-2012

8. R.B.Abdullayev “Biocoğrafiya”, Bakı-2004-2005

9.  Piriyev R.X. “Kartoqrafiya” dərs vəsaiti, Bakı-2015            

10. M.A.Müseyibov, B.Ə.Budaqov, N.Ş.Şirinov, “Geomorfologiya”, Bakı-2012

11. Q.Məmmədov, “Torpaq coğrafiyası və torpaqşünaslığın əsasları” Bakı-2007

12. Əliyev İ.S., Süleymanov M.Ə. “Landşaftşünaslığın əsasları”   

13. İ.Hüseynov, N.Əfəndiyeva “Turizmin əsasları” Bakı-2007

14. O. Alxasov “Coğrafiyanın tədrisi metodikası” Bakı-2013

15. Əfəndiyev V.Ə, Nağıyev S.Q “Əhali coğrafiyası”, Bakı-2006

16. D.Ələsgərov, O.Alxasov, R.Məmmədov “Materik və okeanların fiziki coğrafiyası”

17. Q.Məmmədov, M. Xəlilov “Ekologiya və ətraf mühit”, Bakı- 2005

18. Q.Məmmədov, M. Xəlilov “Ekologiya, ətraf mühit və insan”, Elm nəşriyyatı Bakı- 2006

19. R.H.Məmmədov, T.Bəhərçi, T.S.Quliyev “Dünyanın iqtisadi və sosial coğrafiyası” Bakı-2006

20. Qasımova F.E “Azərbaycan iqtisadi və sosial coğrafiyası” Abbasov C. R. “Azərbaycan Respublikasının iqtisadi və sosial coğrafiyası” Bakı-2005

21. M.Müseyibov “Türk dünyasının coğrafiyası”, Bakı-2008

22. Tofiq Gərayzadə - “Regional coğrafiya.” "Çaşioğlu" nəşriyyatı-2013

23. Ocaqov H.O “Mülki Müdafiə” “Çaşıoğlu”, Bakı, 2000.

24. M.A.Museyibov “Azərbaycanın fiziki coğrafiyası”, Maarif nəşriyyatı, Bakı-1999

25. Naxçıvanın “Qırmızı kitab”ı, 2010

26. “Azərbaycanın Qırmızı kitabı”, Şərq-qərb nəşriyyatı, Bakı-2013

27. B.Rzayev, Ə.Qarayev “Naxçıvan Muxtar Respublikasının təbii sərvətləri: hazırkı vəziyyəti və perspektivləri, Naxçıvan-2013

28. Ağamalıyev F. - Onurğasizlar zoologiyası, Bakı, 2012

29. Hümbətov Z.İ. Bitki anatomiyası və morfologiyası. Gəncə, 2000.

30. Səfərova F. A. Botanika ( Bitki toxumaları), Naxçıvan – 2017

31.Ocaqov H.O.-Mülki Müdafiə Dərs vəsaiti Bakı.-1997

32.Naxçıvan Muxtar Respublikası. Fövqəladə Hallar Atlası, Naxçıvan,-20017

33.Sadiqov İ.Z., Babayev H.A., Rəhimov M.H., -Biomexanika , Dərs vəsaiti Naxçıvan -20015

 

Bizimlə əlaqə:

Naxçıvan şəhəri, Babək məhəlləsi 1, "Naxçıvan" Universiteti şəhərciyi

info@nu.edu.az

+994 36 545 15 16

Sürətli keçidlər:

FAQ

Bloq

Sosial media:

Image