Təbiət elmləri

Image
Ümumi dərs yükü 3239 saatdır.1 nəfər tam, 7nəfər yarımştatla, 15 nəfər saathesabı yolla çalışır. Kafedra ümumilikdə 5 ştatdan ibarətdir.
  1. Bəhruz Nəsib oğlu Quliyev         kafedra müdiri,müəllim.
  2. Elnarə Yasin qızı Seyidova         p. ü.f.d, baş müəllim.
  3. Əli Kamil oğlu Qurbanov             baş müəllim.
  4. Lalə Vahid qızı Talıbova            müəllim.
  5. İsmət Qaçay oğlu Həsənov        baş  müəllim.
  6. Türkanə Əsəd qızı Əliyeva        baş   müəllim.
  7. Nuranə Nadir qızı Həsənova       müəllim.
  8. Şəbnəm Mərdan qızı Əhmədova    baş laborant
            "Təbiət elmləri" kafedrasında tədris olunan fənlər     

"Təbiət elmləri" kafedrasında tədris olunan fənlərin sillabusları          

Kurslar
 
                II semestr
 
I kurs
Turizm coğrafiyası
Ekologiya mühəndisliyi 
İlkin tibbi yardım
Mülki müdafiə
Mülki- müdafiə 
Su təchizatları sistemində ekoloji problemlər
İlkin tibbi yardım
Mülki müdafiə
 
II kurs
Coğrafiyanın tədrisində diyarşünaslıq prinsipi
Məktəb coğrafiyasının elmi nəzəri əsasları
Fiziki və iqtisadi coğrafiya tədrisi anlayışı
Coğrafiya dərslərində kurikulumdan istifadə
Ümumi kimya
Mülki müdafiə
Coğrafiya dərslərində in teraktiv təlim
 

Mülki müdafiə
Ekologiya mühəndisliyi
Hidrologiya
Ətraf mühitə təsirin qiymətləndirilməsi
Analtik kimya və instrumental anlayışlar
Neyrobiologiya

 
III kurs
 Mülki müdafiə
Psixi sağlamlıq
İlkin tibbi yardım
 
 
 
 
IV kurs

Coğrafiyanın tədrisi metodikası

Dünyanın iqtisadi social coğrafiyası

Azərbaycanın regional coğrafiyası

Regional iqtisadi coğrafiya

 
V kurs
Həyat fəaliyyətinin kimyəvi əsasları
İnsan və heyvan fiziologiyası
Yarımkeçiricilər kimyası
Müalicə bədən tərbiyəsi və masaj
Kimya texnologiyası
Ekologiya
Pitosekologiya
Məhlullar kimyası
Bioüzvi təbii fizioloji aktiv maddələr

Təbiət elmləri   kafedrasında tədris olunan fənlərin ədəbiyyat siyahısı

1. Şubayev L.P. “Ümumi yerşünaslıq”. Bakı, 1986
2. A.Paşayev “Atmosfer proseslərinin fiziki əsasları”, Bakı-2007
3. Ş.F.Mehdiyev “Ümumi geologiya”. Ali məktəblər üçün dərslik, Bakı, 2008.
4. M.Məmmədov, F.Ə.İmanov “Ümumi hidrologiya”, Bakı-2003    
5. A.Məmmədov “Tibbi biliklərin əsasları və Mülki müdafiə tibb xidmətinin təşkili, dərslik, Naxçıvan- 2011
6. T.Ə.Feyzullayeva, S.Ə.Ələkbərova, F.Ə.Məmmədova “Mülki müdafiə və Tibbi biliklərin əsasları”, dərslik, Bakı-2006
7. Abdulla Qəhrəmanov, “Kurrikulumun əsasları” dərs vəsaiti, Bakı-2012
8. R.B.Abdullayev “Biocoğrafiya”, Bakı-2004-2005
9.  Piriyev R.X. “Kartoqrafiya” dərs vəsaiti, Bakı-2015            
10. M.A.Müseyibov, B.Ə.Budaqov, N.Ş.Şirinov, “Geomorfologiya”, Bakı-2012
11. Q.Məmmədov, “Torpaq coğrafiyası və torpaqşünaslığın əsasları” Bakı-2007
12. Əliyev İ.S., Süleymanov M.Ə. “Landşaftşünaslığın əsasları”   
13. İ.Hüseynov, N.Əfəndiyeva “Turizmin əsasları” Bakı-2007
14. O. Alxasov “Coğrafiyanın tədrisi metodikası” Bakı-2013
15. Əfəndiyev V.Ə, Nağıyev S.Q “Əhali coğrafiyası”, Bakı-2006
16. D.Ələsgərov, O.Alxasov, R.Məmmədov “Materik və okeanların fiziki coğrafiyası”
17. Q.Məmmədov, M. Xəlilov “Ekologiya və ətraf mühit”, Bakı- 2005
18. Q.Məmmədov, M. Xəlilov “Ekologiya, ətraf mühit və insan”, Elm nəşriyyatı Bakı- 2006
19. R.H.Məmmədov, T.Bəhərçi, T.S.Quliyev “Dünyanın iqtisadi və sosial coğrafiyası” Bakı-2006
20. Qasımova F.E “Azərbaycan iqtisadi və sosial coğrafiyası” Abbasov C. R. “Azərbaycan Respublikasının iqtisadi və sosial coğrafiyası” Bakı-2005
21. M.Müseyibov “Türk dünyasının coğrafiyası”, Bakı-2008
22. Tofiq Gərayzadə - “Regional coğrafiya.” "Çaşioğlu" nəşriyyatı-2013
23. Ocaqov H.O “Mülki Müdafiə” “Çaşıoğlu”, Bakı, 2000.
24. M.A.Museyibov “Azərbaycanın fiziki coğrafiyası”, Maarif nəşriyyatı, Bakı-1999
25. Naxçıvanın “Qırmızı kitab”ı, 2010
26. “Azərbaycanın Qırmızı kitabı”, Şərq-qərb nəşriyyatı, Bakı-2013
27. B.Rzayev, Ə.Qarayev “Naxçıvan Muxtar Respublikasının təbii sərvətləri: hazırkı vəziyyəti və perspektivləri, Naxçıvan-2013
28. Ağamalıyev F. - Onurğasizlar zoologiyası, Bakı, 2012
29. Hümbətov Z.İ. Bitki anatomiyası və morfologiyası. Gəncə, 2000.
30. Səfərova F. A. Botanika ( Bitki toxumaları), Naxçıvan – 2017
31.Ocaqov H.O.-Mülki Müdafiə Dərs vəsaiti Bakı.-1997
32.Naxçıvan Muxtar Respublikası. Fövqəladə Hallar Atlası, Naxçıvan,-20017
33.Sadiqov İ.Z., Babayev H.A., Rəhimov M.H., -Biomexanika , Dərs vəsaiti Naxçıvan -20015

 

Bizimlə əlaqə:

Naxçıvan şəhəri, Babək məhəlləsi 1, "Naxçıvan" Universiteti şəhərciyi

info@nu.edu.az

+994 36 545 15 16

Sürətli keçidlər:

FAQ

Bloq

Sosial media:

Image