Pedaqoji fakültə

Pedaqoji fakültə
Image
“Naxçıvan” Universitetinin Pedaqoji fakültəsi universitet yarandığı gündən fəaliyyət göstərməkdədir. Fakültədən bu illər ərzində yüzlərlə tələbə məzun olmuş və hal-hazırda ölkəmizdə və xaricdə öz peşələrini uğurla davam etdirməkdədirlər.
Fakültə katibi: Şəfa Şamil qızı Əliyeva
Fakültə əyani və qiyabi şöbələrdən ibarət olub, aşağıdakı ixtisaslar üzrə ali təhsilin bakalavr və magistr pilləsində yüksək ixtisaslı kadr hazırılığı ilə məşğul olmaqdadır. Fakültədə 439 tələbə təhsil alır.

Bakalavr səviyyəsi üzrə ixtisaslar:
 1. Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəlllimliyi (əyani və qiyabi)
 2. Filologiya(Azərbaycan dili və ədəbiyyat) (əyani və qiyabi)
 3. Tarix müəllimliyi (əyani)
 4. Tarix (əyani)
 5. Sosial iş (əyani və qiyabi)
 6. İnformasiya texnologiyaları (əyani və qiyabi)
 7. Coğrafiya müəlllimliyi (əyani)
 8. Riyaziyyat və informatika müəlllimliyi (əyani)
 9. Kimya və biologiya müəllimliyi (əyani)
 10. Bədən tərbiyəsi və idman (qiyabi)

 
Magistratura səviyyəsi üzrə ixtisaslar:
 1. Pedaqogika nəzəriyyəsi və tarixi (əyani)
 2. Azərbaycan dili və ədəbiyyatının tədrisi metodikası və metodologiyası (əyani)
 3. Coğrafiya fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası (əyani)
 4. Tarix fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası (əyani)
 5. Riyaziyyat fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası (əyani)
Fakültədə 4 kafedra “Azərbaycan dili və ədəbiyyat”, “Pedaqogika və psixologiya”, “Ümumi tarix və beynəlxalq münasibətlər”, “Riyaziyyat və informatika” kafedraları fəaliyyət göstərir. Fakültədə 2 professor 2 elmlər doktoru, 14 dosent, 2 fəlsəfə doktoru, , 9 baş müəllim, 18 müəllim heyəti çalışır.
2023-2024-cü tədris ili üçün ixtisaslar üzrə keçirilən fənnlər:

 Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimliyi I kurs

Payız semestri

Yaz semestri

1

Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-2 (İngilis dili)

2

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-1 (İngilis dili)

Azərbaycan tarixi-1

3

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya (Fars- dili)

Psixologiya

4

Dilçiliyə giriş

Müasir Azərbaycan dili-1 (Fonetika)

5

Ədəbiyyatşünaslığa giriş

Azərbaycan ədəbiyyat tarixi-1

6

Şifahi xalq ədəbiyyatı

S/F(Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və hüququn əsasları)

7

S/F(Azərbaycan dilindən praktikum)

 

Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimliyi II kurs

Payız semestri

Yaz semestri

1

Pedaqogika (təlim nəzəriyyəsi)

Pedaqogika (tərbiyə nəzəriyyəsi)

2

Təhsildə İKT

Müasir Azərbaycan dili (morfologiya)

3

Müasir Azərbaycan dili (leksikologiya)

Azərbaycan ədəbiyyat tarixi (XIX əsr)

4

Azərbaycan  ədəbiyyat tarixi (XIII-XVIII əsr)

Dünya ədəbiyyatı (Şərqi slavyan ədəbiyyatı)

5

Dünya ədəbiyyatı (Şərq və türk xalqları ədəbiyyatı)

S/F(M.T.Sidqi və uşaq ədəbiyyatı)

6

S/F(Naxçıvan onomastikası)

S/F(Dialektologiya)

Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimliyi III kurs

Payız semestri

Yaz semestri

1

Müasir Azərbaycan dili (Sintaksis:cümlə) 

Müasir Azərbaycan dili  (Sintaksis:söz birləşmələri)

2

Azərbaycan ədəbiyyat  tarixi (1900-1920 ci il Azərbaycan ədəbiyyatı)

S/F(Dünya ədəbiyyatı-4)

3

MM və ilkin Tibbi yardım

S/F(Tənqid tarixi)

4

S/F(Dünya ədəbiyyatı)-3

S/F(Naxçıvan ədəbi mühiti)

5

S/F(Azərbaycan dilinin tarixi qrammatikası)    

S/F(Ümumi dilçilik)

6

S/F(Ədəbiyyat nəzəriyyəsi) 

S/F( Ədəbi dil tarixi)

7

 

Azərbaycan ədəbiyyat tarixi (Sovet dövrü  Azərbaycan ədəbiyyatı)

Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimliyi IV kurs

Payız semestri

Yaz semestri

1

S/F(Politologiya)

Pedaqoji təcrübə

2

 Multikulturalizmə giriş

 

3

Azərbaycan dilinin TM 

 

4

Ədəbiyyatın TM

 

5

İfadəli oxu

 

6

S/F(Müasir dövr ədəbiyyatı)

 

Filologiya(Azərbaycan dili və ədəbiyyat) I kurs

Payız semestri

Yaz semestri

1

Azərbaycan tarixi

S/F(Dialektologiya)

2

S/F(Azərbaycan dilindən praktikium)

Öyrənilən əsas dil-02 (Leksikologiya)

3

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunukasiya-1 (İngilis dili)

Ölkə ədəbiyyatı tarixi-01 (XIII əsrəqədərki Azərbaycan ədəbiyyatı)

4

Dilçiliyə giriş

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunukasiya-2 (İngilis dili)

5

Ədəbiyyatşünaslığa giriş

Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunukasiya

6

Öyrənilən əsas dil -01(Fonetika)

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunukasiya (Fars dili)

7

Şifahi xalq ədəbiyyatı

 

Filologiya(Azərbaycan dili və ədəbiyyat) II kurs

Payız semestri

Yaz semestri

1

Öyrənilən əsas dil (Morfologiya)

S/F(Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və hüququn əsasları

2

Ölkə ədəbiyyatı tarixi(XIII-XVIIIəsr)

S/F(Politologiya)

3

Dünya ədəbiyyatı-01  (Şərq və türk.)

Öyrənilən əsas dil (Sintaksis)

4

Psixologiya

Ölkə ədəbiyyatı tarixi (XIX əsr)

5

S/F(Pedaqogika)

Dünya ədəbiyyatı-02  (Slavyan xalq)

6

S/F(M.T.Sidqi və uşaq ədəbiyyatı)

Mülki müdafiə

7

 

S/F(Azərbaycan dilinin tarixi qrammatikası)

Tarix müəllimliyi I kurs

Payız semestri

Yaz semestri

1

Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-2 (İngilis dili)

2

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-1 (İngilis dili)

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya (Fars-dili)

3

Azərbaycan tarixi-1

S/F(Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və hüququn əsasları)

4

Qədim dünya tarixi

Azərbaycan tarixi-2

5

Arxeologiya və etnoqrafiyanın.əsasları

Qafqaz xalqları tarixi

6

S/F(Azərbaycanın antik dövr tarixi)

S/F(Naxçıvan muxtariyyət tarixi)

7

 

S/F(Azərbaycanın tarixi coğrafiyası)

Tarix müəllimliyi II kurs

Payız semestri

Yaz semestri

1

Pedaqogika (təlim nəzəriyyəsi)

Pedaqogika (tərbiyə  nəzəriyyəsi)

2

Psixologiya

Azərbaycan tarixi  (1901-1914-cü il)

3

Təhsildə İKT

Türk xalqları və dövlətləri tarixi

4

Azərbaycan tarixi (1501-1914-cü il)

a) S/F(Naxçıvan tarixi)

b) S/F(Naxçıvanşünaslıq)

5

Orta əsrlər tarixi

a) S/F(Tarixə köməkçi fənn

b) S/F(Antropologiya)

6

a)S/F(Naxçıvan MR müstəqillik illərində)

b) S/F(Naxçıvan muzeyləri)

a) S/F(Asiya və Afrika ölkələri tarixi)

b) S/F(İran tarixi )

Tarix müəllimliyi III kurs

Payız semestri

Yaz semestri

1

Azərbaycan tarixi-5 (1914-1950 ci illər)

Azərbaycan tarixi-6(1950-2020 ci il)

2

Yeni dövr tarixi

Şərq xalqları tarixi

3

a) S/F(Azərbaycan tarixinin müasir problemləri

b) S/F(Naxçıvan tarixi abidələri )

Müasir dünya tarixi

4

a) S/F(Yeni tarixin tarixşünaslığı

b) S/F(Toponomika)

Osmanlı tarixi

5

a) S/F(XIX-XX əsrin aktual problemləri

b) S/F(Türk xalqları tarixinin müasir problemləri)  

a) S/F(Kurikulumun əsasları)

b) S/F(Epiqrofika)

6

a) S/F(Azərbaycan tarixinin tarixşünaslığı)

b) S/F(Naxçıvan etnoqrafiyası)

MM və ilkin tibbi yardım

Tarix müəllimliyi IV kurs

Payız semestri

Yaz semestri

1

S/F(Politologiya)

Pedaqoji təcrübə

2

Dünya siyasi tarixi

 

3

Tarixin TM

 

4

Tarix təliminin müasir  innovativ texnologiyaları

 

5

Multikulturalizmə giriş

 

6

a)S/F(Azərbaycan tarixi mənbəşünaslığı)

b) S/F(Tarixin tədqiqat problemləri)

 

7

a)S/F( Naxçıvan diyarında sənətkarlıq və ticarət)

b) S/F(Diyarşünaslıq

 

Tarix I kurs

Payız semestri

Yaz semestri

1

Etnoqrafiyanın əsasları

S/F(Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və hüququn əsasları)

2

Şərq tarixi-01

Şərq tarixi-02

3

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunukasiya-1 (İngilis dili)

S/F(Azərbaycan tarixi coğrafiyası)

4

Antik tarix

Azərbaycan tarixi-01

5

Arxeologiya

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunukasiya-2 (İngilis dili)

6

Azərbaycanın tarixi

Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunukasiya

7

Mülki müdafiə

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunukasiya (Fars dili)

Tarix II kurs

Payız semestri

Yaz semestri

1

Azərbaycan tarixi-02

S/F(Politologiya)

2

Avropa tarixi-01

Azərbaycan tarixi-03

3

Türk xalqları tarixi-01

Avropa tarixi-02

4

S/F(Naxçıvan Muxtariyyət tarixi)

Türk xalqları tarixi-02

5

S/F(Pedaqogika)

İxtisas yönümlü xarici dil-01

6

a) S/F(Orta əsrlər tarixi)

b) S/F(Naxçıvan etnoqrafiyası)

S/F(Tarixə köməkçi fənn)

İnformasiya texnologiyaları I kurs

Payız semestri

Yaz semestri

1

Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya 

Azərbaycan tarixi

2

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-1 (İngilis dili)

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-2 (İngilis dili)

3

Xətti cəbr və analitik həndəsə

Riyazi analiz

4

İnformasiya texnologiyalarının əsasları    

Fizika

5

Mülki müdafiə

Proqramlaşdırmanın əsasları

6

S/F(İnternet konsepsiyası və texnologiyası)

 

İnformasiya texnologiyaları II  kurs

Payız semestri

Yaz semestri

1

Diferensial tənliklər 

Diskret riyaziyyat

2

Müasir proqramlaşdırma dilləri

Verilənlərin strukturu və alqoritmlər

3

Komputer arxitekturası

Əməliyyat sistemləri

4

S/F(Elektronikanın əsasları)

Komputer şəbəkələri

5

S/F(İnformasiya sistemlərinin menecmenti)

S/F(Obyektyönlü proqramlaşdırma)

6

S/F(Mühəndis etika və professional məsuliyyət)

 

İnformasiya texnologiyaları III  kurs

Payız semestri

Yaz semestri

1

Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika elementləri

S/F(Fəlsəfə)

2

Multimedya texnologiyaları

Verilənlər bazası sistemləri

3

Suni intellekt

İnformasiya təhlükəsizliyi

4

S/F(Proqram mühəndisliyi)

WEB sistemləri və texnologiyaları

5

S/F(Kriptoqrafiyaya giriş)

S/F(Maşın öyrənməsi)

6

S/F(Məlumat mədənçiliyi)

S/F(İntelektual texnologiyalar)

İnformasiya texnologiyaları IV  kurs

Payız semestri

Yaz semestri

1

S/F(Politologiya)

İstehsalat təcrübəsi

2

İnsan-kompüter interfeysi

 

3

İT layihələrinin idarə edilməsi

 

4

S/F(Sistem mühəndisliyi)

 

5

S/F(Bulud texnologiyası)

 

6

S/F(Əşyalar interneti)   

 

Sosial iş I kurs

Payız semestri

Yaz semestri

1

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-1 (İngilis dili)

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-2(İngilis dili)

2

Sosiologiya

Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya-1

3

a) S/F(Sosial fəlsəfə)

b) S/F(Sosial sahədə innovativ idarəetmə)

Azərbaycan tarixi

4

Sosial işə giriş    

Psixologiya

5

Sosial iş təcrübəsində etik prinsiplər

Sosial iş nəzəriyyəsi və təcrübəsi-1

6

S/F(Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və hüququn əsasları)

Mülki Müdafiə

7

 

a) S/F(Əmək hüququ)

b) S/F(Xüsusi təhsil müəssisələrində sosial iş)

Sosial iş II kurs

Payız semestri

Yaz semestri

1

Sosial işdə riyazi metodlar

S/F(Fəlsəfə)

2

Sosial iş nəzəriyyəsi və təcrübəsi-02

Neyrobiologiya

3

Sosial statistika 

Sosial siyasət

4

Sosial psixologiya

Sosial pedaqogika

5

a) S/F(Sosial təminat hüququ)

b) S/F(Uşaq və yeniyetmələlə sosial iş)

a) S/F(Ailə və cəmiyyət) 

b) S/F(Miqrantlarla sosial iş)

6

Rus dilində işgüzar və akademik kommunikasiya

a) S/F(Ailə hüququ)

b) S/F(Şəxsiyyət azadlığı və məsuliyyət)

7

 

İnformatika

Sosial iş III kurs

Payız semestri

Yaz semestri

1

Sosial proqramlar və xidmətlər

Sosial işdə tədqiqat metodları-02

2

Sosial işdə tədqiqat metodları-01

a) S/F(Arqumentasiya nəzəriyyəsi)

b) S/F(Dinşünaslıq)

3

Psixi sağlamlıq

a) S/F(Sosial siyasi təhlil və lobbiçilik)

b) S/F(Sosial marketinq)

4

Qloballaşma və beynəlxalq sosial iş

a) S/F(Ahıllarla sosial iş)

b) S/F(Sağlam davranış nəzəriyyəsi və səhiyyə siyasəti)

5

Sosial işdə idarəetmə

a) S/F(Təşkilat və icma nəzəriyyəsi)

b) S/F(Sosial sığorta)

6

a) S/F(İctimai inkişaf konsepsiyası)

b) S/F(Qaçqın və məcburi köçkünlərlə sosial iş)

a) S/F(Əlillərlə sosial işin təşkili)

b) S/F(Sosial reabilitasiya)

Coğrafiya müəllimliyi IV kurs

Payız semestri

Yaz semestri

1

S/F(Politologiya)

Pedaqoji təcrübə

2

Coğrafiyanın TM

 

3

Dünyanin iqtisadi və sosial coğrafiyası (Dünya təsərrüfatının coğrafiyası)

 

4

Regional iqtisadi coğrafiya

 

5

Coğrafiyanın tədrisinin nəzəri əsasları

 

6

Multikulturalizmə giriş

 

7

S/F(Azərbaycan regional coğrafiyası)

 

Riyaziyyat və informatika müəllimliyi V kurs

Payız semestri

Yaz semestri

1

S/F(Multikulturalizmə giriş)

Kompüter  modelləşdirilməsi

2

Riyazi fizika tənlikləri

S/F(Funksional analiz)

3

Hesablama riyaziyyatı

S/F(İnformasiya təhlükəsizliyi)

4

S/F(Çətinlik dərəcəsi yüksək məsələlərin həlli)

S/F(Riyazi analizin xüsusi məsələləri)

5

Pedaqoji təcrübə

Yekun Dövlət Attestasiya

Kimya və biologiya müəllimliyi V kurs

Payız semestri

Yaz semestri

1

S/F(Multikulturalizmə giriş)

Kimya texnologiyası

2

Həyat fəaliyyətinin kimyəvi əsasları

S/F(Məhlullar kimyası)

3

İnsan və heyvan fiziologiyası

S/F(Bioüzvi təbii fizioloji aktiv maddələr)

4

S/F(Yarımkeçiricilər kimyası)

S/F(Fitosenologiya)

5

Pedaqoji təcrübə

S/F(Ekologiya)

6

 

Yekun Dövlət Attestasiya

         
 

Qiyabi

Filologiya(Azərbaycan dili və ədəbiyyat) (qiyabi) başlanğıc

Payız semestri

1

Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunukasiya

2

Dilçiliyə giriş

3

Ədəbiyyatşünaslığa giriş

Filologiya(Azərbaycan dili və ədəbiyyat) (qiyabi) I kurs

Payız semestri

Yaz semestri

1

Azərbaycan tarixi

Öyrənilən əsas dil-02 (Leksikologiya)

2

S/F(Azərbaycan dilindən praktikium)

Ölkə ədəbiyyatı tarixi-01 (XIII əsrə qədərki Azərbaycan ədəbiyyatı)

3

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunukasiya-1 (İngilis dili)

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunukasiya-2 (İngilis dili)

4

Öyrənilən əsas dil -01(Fonetika)

S/F(Müasir informasiya kommunikasiya texnologiyaları)

5

Şifahi xalq ədəbiyyatı

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunukasiya (Fars dili)

Filologiya(Azərbaycan dili və ədəbiyyat) (qiyabi) II kurs

Payız semestri

Yaz semestri

1

S/F(Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və hüququn əsasları)

Öyrənilən əsas dil (Sintaksis)

2

Öyrənilən əsas dil (Morfologiya)

Ölkə ədəbiyyatı tarixi (XIX əsr)

3

Ölkə ədəbiyyatı tarixi (XIII-XVIII əsr)

Dünya ədəbiyyatı (Slavyan ədəbiyyatı)

4

Dünya ədəbiyyatı (Şərq və Türk ədəbiyyatı)

Psixologiya

5

 

S/F(Pedaqogika)

İnformasiya texnologiyaları (qiyabi) başlanğıc

Payız semestri

1

Azərbaycan tarixi

2

Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya

3

İnformasiya texnologiyalarının  əsasları

İnformasiya texnologiyaları (qiyabi) I kurs

Payız semestri

Yaz semestri

1

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-1 (İngilis dili)

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-2 (İngilis dili)

2

Xətti cəbr və analitik həndəsə

Riyazi analiz

3

Mülki müdafiə

Fizika

4

Proqramlaşdırmanın əsasları

S/F(İnternet konsepsiyası texnologiyaları, İqtisadiyyat)

İnformasiya texnologiyaları (qiyabi) II  kurs 

Payız semestri

Yaz semestri

1

Diferensial tənliklər

Diskret riyaziyyat

2

Müasir proqramlaşdırma dilləri

Verilənlərin strukturu və alqoritmlər

3

Kompüter arxitekturası

Əməliyyat sistemləri

4

S/F(Elektronikanın əsasları)

S/F(İnformasiya sistemləri menecmenti, Menecmentin əsasları)

İnformasiya texnologiyaları (qiyabi) III kurs

Payız semestri

Yaz semestri

1

Komputer şəbəkələri

Suni intellekt

2

Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika

Verilənlər bazası  sistemləri

3

S/F(Mühəndis, etika və professional məsuliyyət )

Multimedia texnologiyaları

4

S/F(Obyektyönlü proqramlaşdırma)

S/F(Proqram mühəndisliyi)

İnformasiya texnologiyaları (qiyabi) IV kurs

Payız semestri

Yaz semestri

1

S/F(Fəlsəfə)

WEB sistemləri və texnologiyaları

2

İnformasiya təhlükəsizliyi

İnsan kompüter interfeysi

3

S/F(Kriptoqrafiyaya giriş)

S/F(İntellektual texnologiyalar)

4

S/F(Məlumat mədənçiliyi)

S/F(Sistem mühəndisliyi)

5

S/F(Maşın öyrənməsi)

 

Sosial iş (qiyabi) başlanğıc

Payız semestri

1

Azərbaycan tarixi

2

Sosial işə giriş 

3

Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya

Sosial iş (qiyabi) I kurs 

Payız semestri

Yaz semestri

1

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-1 (ingilis dili)

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-2 (ingilis dili)

2

Sosiologiya

S/F(Sosial sahədə innovativ idarəetmə)

3

Sosial iş təcrübəsində etik prinsiplər

Sosial iş nəzəriyyəsi və təcrübəsi-01

4

S/F(Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və hüququn əsasları)

Mülki müdafiə

5

Psixologiya

 

Bədən tərbiyəsi və idman (qiyabi) V kurs 

Payız semestri

Yaz semestri

1

S/F(Multikulturalizmə giriş)

Pedaqoji təcrübə

2

Müalicə bədən tərbiyəsi və masaj-2

Yekun Dövlət Attestasiyası

3

Biomexanika

 

4

S/F(Boks)

 

         
 

Magistratura

Pedaqogika nəzəriyyəsi və tarixi   I   kurs

Payız semestri

Yaz semestri

1

Xarici dil

Psixologiya

2

Ali məktəb pedaqogikası

Pedaqogikanın  müasir problemləri

3

S/F(Elmdə və təhsildə komputer texno­lo­gi­yası)

Müqayisəli pedaqogika

4

Pedaqogikanın tarixi və metodologiyası

Sosial pedaqogika

5

Ali məktəbin müəyyən etdiyi fənn

S/F (Azərbaycanda pedaqoji elmin in­ki­­şafı)

6

Azərbaycan pedaqoji fikir tarixi

a) S/F(Pedaqoji ünsiyyətin əsasları)

b) S/F(Akademik liderlik)

7

Təhsildə qiymətləndirmə və mo­ni­to­rinq

 

Pedaqogika nəzəriyyəsi və tarixi  II  kurs

Payız semestri

Yaz semestri

1

Pedaqoji ustalığın və pedaqoji etikanın əsasları  

Magistr dissertasiyasına hazırlıq

2

Təhsili idarəetmənin əsasları

Elmi-tədqiqat  təcrübə

3

Etnopedaqogika

Elmi-pedaqoji təcrübə

4

S/F(Təhsilin sosial-iqtisadi və hüquqi əsasları) 

 

5

S/F(Pedaqoji texnologiyalar)

 

Azərbaycan dili və ədəbiyyatının tədrisi metodikası və metodologiyası I kurs

Payız semestri

Yaz semestri

1

Xarici dil 

Psixologiya

2

Ali məktəb pedaqogikası

Azərbaycan dilinin tədrisi metod müasir   problemləri

3

 S/F(Elmdə və təhsildə komputer texnologiyası)

Orta  əsr Azərbaycan ədəbiyyatı

4

Azərb. dilinin tədrisi metod. tarixi və metodologiyası

Ümumi  dilçilik

5

Ədəbiyyatın tədrisi metodikasının tarixi və metodologiyası

S/F (XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı)

6

Qədim Azərbaycan  ədəbiyyatı

S/F (Naxçıvan ədəbi mühiti)

7

S/F(Azərbaycan dilinin orfoqrafik və orfoepik nəzəri əsasları)

 

8

Ədəbiyyatın  tədrisinin  müasir  problemləri

 

Azərbaycan dili və ədəbiyyatının tədrisi metodikası və metodologiyası II kurs

Payız semestri

Yaz semestri

1

AMMEF

Magistr dissertasiyasına rəhbərlik

2

Azərbaycan ədəbi dilinin üslubiyyatı

Elmi-tədqiqat təcrübə

3

Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı

Elmi-pedaqoji təcrübə

4

Ədəbiyyat nəzəriyyəsi  

 

5

Azərbaycan dilinin qrammatikası

 

6

S/F(Tarixi roman janrı) 

 

Riyaziyyat fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası II kurs

Payız semestri

Yaz semestri

1

AMMEF

Magistr dissertasiyasına rəhbərlik

2

Məktəb həndəsə kursunun aksiomatik quruluşu 

Elmi-tədqiqat təcrübə

3

Riyaziyyat kursunda riyazi struktur elementlərinin tədrisi metodikası

Elmi-pedaqoji təcrübə

4

Kəmiyyətlərin öyrədilməsinin ümumi məsələləri

 

5

S/F(Riyaziyyatın TM)

 

Coğrafiya fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası II kurs

Payız semestri

Yaz semestri

1

Coğrafiya dərslərində interaktiv təlim

Magistr dissertasiyasına rəhbərlik

2

Coğrafiyanın tədrisində diyarşünaslıq prinsipi

Elmi-tədqiqat təcrübə

3

Məktəb coğrafiyasının elmi-nəzəri əsasları

Elmi-pedaqoji təcrübə

4

S/F(Fiziki və iqtisadi coğrafiyanın tədrisində anlayışların formalaşması)

 

5

S/F(Coğrafiyanıntədrisində kurrikulumdan istifadə)

 

Tarix fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası I kurs

Payız semestri

Yaz semestri

1

Xarici dil 

Psixologiya

2

Ali məktəb pedaqogikası

Tarix fənninin TM və metodologiyasının müasir problemləri

3

S/F(Elmdə və təhsildə kompüter texnologiyası)

Orta əsrlər dövrü Azərbaycan tarixinin mənbəşünaslığı

4

Tarixin TM tarixi və metodologiyası

XIX əsr Azərbaycan tarixinin aktual problemləri

5

Azərbaycan antik dövr tarixi

Tarixə köməkçi fənlərin yeni tarixi metod baxımından öyrəniməsi

6

AMMEF 

S/F(Naxçıvan tarixi)

7

S/F(Azərbaycan tarixi demoqrafiyası)

 

Tarix fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası II kurs

Payız semestri

Yaz semestri

1

Azərbaycanın siyasi tarixi coğrafiyası

Magistr dissertasiyasına rəhbərlik

2

Azərbaycan tarixşünaslığı və müasir dövr

Elmi-tədqiqat təcrübə

3

Azərbaycan xalq cümhuriyyəti

Elmi-pedaqoji təcrübə

4

S/F(Qarabağın tarixi: Reallıqlar və mövcud vəziyyət)

 

5

S/F(Azərbaycanda multikulturalizm)

 

Bizimlə əlaqə:

Naxçıvan şəhəri, Babək məhəlləsi 1, "Naxçıvan" Universiteti şəhərciyi

info@nu.edu.az

+994 36 545 15 16

Sürətli keçidlər:

FAQ

Bloq

Sosial media:

Image