Nəzakət Rəsul qızı Yusifova 1973-cü ildə Naxçıvan şəhərində anadan olmuşdur. 1991-ci ildə Naxçıvan Dövlət Universitetinin “Kimya və biologiya” ixtisasına daxil olmuş, 1996-cı ildə fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 1996-cı ildə Naxçıvan Dövlət Universitetinin “Pedaqogika və psixologiya” kafedrasında müəllim, 2006-cı ildə baş müəllim, 2010-cu ildə isə dosent vəzifəsinə təyin olunmuşdur. 2006-cı ildə “Yeniyetməlik yaşı dövründə ailədə uşaqlarla aparılan vətəndaşlıq tərbiyəsi işinin imkanları və yolları” mövzusunda dissertasiya işi müdafiə etmişdir. Hal-hazırda Naxçıvan Dövlət Universitetinin “Pedaqogika və psixologiya” kafedrasının dosentidir. 50-yə yaxın elmi məqalənin müəllifidir.

ELMİ ƏSƏRLƏRİ

1.Məhəmməd Hinduşah Naxçıvani dostluq və yoldaşlıq haqqında. Elmi əsərlər. NDU “Qeyrət” nəşriyyatı. № 1. Naxçıvan 2000

2.Ailədə yeniyetmələrin vətəndaşlıq tərbiyəsində H.Əliyev irsindən istifadə. Pedaqoji tədqiqatlar. Baki: 2003, №2

3.Vətəndaşlıq tərbiyəsinin mahiyyəti, məzmunu və vəzifələri. Təhsil, mədəniyyət, incəsənət jurnalı. Baki: 2003, №4. 

4.Vətəndaşlıq tərbiyəsi probleminin qoyuluşu. Təhsil, mədəniyyət, incəsənət jurnalı. 2004, №1.      5.Ailədə yeniyetmə qızlarla aparılan  vətəndaşlıq tərbiyəsinin yolları.Pedaqoji  Universitetin Xəbərləri. Baki:ADPU,2004,№2

6.Ailədə yeniyetmələrin vətəndaşlıq tərbiyəsində ananın rolu.Pedaqoji  Universitetin Xəbərləri. Baki:ADPU,2004,№3

7.Ailədə yeniyetmələrin vətəndaşlıq tərbiyəsində atanın rolu.Pedaqoji  Universitetin Xəbərləri. Baki:ADPU,2004,№3

8.Ailədə yeniyetmələrin vətəndaşlıq  hazırlığı işinin təşkili.Naxçıvan  Müəllimlər İnstitutunun Xəbərləri, №1 , Naxçıvan 2005, №3

9.Fənlərin tədrisində (botanika, zoologiya) xalq pedaqogikasi materiallarindan istifadə imkanları.Naxçıvan  Müəllimlər İnstitutunun Xəbərləri, №1, Naxçıvan 2008

10.Azərbaycan xalq pedaqogikasinda ata-ana münasibətləri məsələlərinə nəzəri baxış. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun Xəbərləri, №4 (20), Naxçıvan 2009.

11.Ailədə yeniyetmələrin mənəvi tərbiyəsində cinsi xüsusiyyətlərin nəzərə alınması. Elmi əsərləri. NDU “Qeyrət” nəşriyyatı. № 2. Naxçıvan 2010

12.Ailədə yeniyetmələrin vətəndaşlıq tərbiyəsi üzrə işin formaları. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun Xəbərləri, №4 (24), Naxçıvan 2010

13.Təlim prosesində informasiya və kommunikasiya texnologiyalarından istifadənin əhəmiyyəti. Elektron Naxçıvan-5, Nəticələr və vəzifələr. Beynəlxalq simpozium. Naxçıvan-2011

14.Əmək təlimi dərslərində humanism tərbiyəsi məqalə Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun Xəbərləri, №1 (25), Naxçıvan 2011

15.Uşaqların ailədə tərbiyəsində etnopedaqoji materiallardan istifadə. Metodik vəsait “Elm və təhsil” nəşriyyatı. Bakı-2011

16.Həyat bilgisi və təbiətşünaslıq dərslərində şagirdlərin humanism tərbiyəsi Beynəlxalq Konfrans materialı “Tədris prosesinin təkmilləşdirilməsinin pedaqoji-psixoloji problemləri” mövzusunda  beynəlxalq konfransın materialları. Naxçıvan-2011.

17.Heydər Əliyevin və gənclərin vətəndaşlıq tərbiyəsi Konfrans mat. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun Konfrans materallari. Heydər Əliyev-88. “Məktəb” Nəşriyyatı. Naxçıvan-2011

18.Характерные особенности подросткового периода и учитывание этих особенностей в нравственном воспитании в семъе. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun Xəbərləri – 2011

19.Müəllim əməyinin stimullaşdırılması. Ümumi orta təhsilin müasir problemləri mövzusunda beynəlxalq elmi konfrans materialları - Naxçıvan 24 noyabr 2012

20.Xəqani əxlaq tərbiyəsi haqqında NDU, Qeyrət 2013 Humanitar elmlər seriyası №2 (54),2013

21.S.Ə.Şirvaninin tərbiyə haqqında fikirləri. NDU Elmi əsərlər, № 5(61) 2014

22.N.Tusi əxlaq tərbiyəsi haqqında. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun Xəbərləri № 2 – 2014

23.Təlim prosesində yeni təlim metodlarından istifadənin əhəmiyyəti. Respub. Kon Naxçıvan MR 90 illik yubileyi ilə əlaqədar “Təhsil kurrikulumları: nəzəri problemləri” mövzusunda keçirilmiş respublika konfransının materialları. NMİ (15 aprel) 2014

24.H.Əliyev irsində vətəndaşlıq mövqeyi. Elmi prkatik konf H.Əliyev 91 Müasir təlim metodları və yeni pedaqoji texnologiyaların təlim-tərbiyə prosesində tətbiqi mövzusuna həsr edilmiş elmi praktik konfransın materialları. NMİ (07 may) 2014

25.İnteraktiv təlim metodları humanist ideyaların və yeni pedaqoji təfəkkürün məhsulu kimi beynəlxalq elmi konfransın Tədris prosesinin təkmilləşdirilməsi və müasir təhsil konsepsiyaları mövzusunda c materialları. Naxçıvan şəhəri 16-17 dekabr 2014

26.N.Gəncəvinin əsərlərində təlim tərbiyə məsələləri. NDU elmi əsərlər Humanitar elmlər seriyasi 2015 №1 (66)

27.Məktəbəqədər müəssisələrdə məşğələdən kənar vaxtlarda uşaqların vətənpərvərlik tərbiyəsi. NDU, Elmi əsərlər №5(70), 2015-ci il.

28.Məktəbəqədər yaşlı uşaqların vətənpərvərlik tərbiyəsinin mahiyyəti, əhəmiyyəti və qarşısında duran əsas vəzifələr.Azərbaycanın səsi № 7, Türkiyə 2015

29.Ailədə yeniyetmələrin vətəndaşlıq tərbiyəsinin yolları. NMİ, Xəbərləri № 7, 2015

30.N.Tusi tədris və təlim haqqında. NDU, Beynəlxalq konfrans, məqalələr toplusu, 2015

31.N.Gəncəvinin təhsil, təlim və tərbiyənin ümumi məsələləri haqqında fikirləri. NU, Elmi əsərlər 2016, № 1(2).

32.Təlim prosesində yeni pedaqoji texnologiyaların tətbiqi. H.Əliyev 93 Müasir təlim metodları və yeni pedaqoji texnologiyaların təlim-tərbiyə prosesində tətbiqi mövzusuna həsr edilmiş elmi praktik konfransın materialları. NMİ, Naxçıvan 2016.

33.N.Gəncəvi əxlaq tərbiyəsi haqqında. NU, Elmi əsərlər 2016, № 2(3).

34.Uşaqların ailə tərbiyəsində atalar sözlərinin rolu və əhəmiyyəti. NDU, Elmi əsərlər №6 2016-ci il.

35.Nizaminin dünyagörüşü və ağıl tərbiyəsi haqqında. NU, Elmi əsərlər 2017, № 1(4)

36.Uşaq şəxsiyyətinin formalaşmasında valideyinlərin rolu. NDU, Elmi əsərlər 2017-ci il.

37.Nizami Gəncəvi əsərlərində ekoloji tərbiyə məsələləri. NU, Elmi əsərlər 2017, № 3(6).

38.Nizami Gəncəvinin dostluq haqqında fikirlərinin xalq hikməti ilə bağlılığı. NDU, Elmi əsərlər №5 (86) 2017-ci il.

39.Naxçıvan Dövlət Universitetinin ilk məzunlarından biri. NDU, Elmi konfrans materialları 50 ildə, 2017.

40.H.Cavid vətənpərvərlik tərbiyəsi haqqında. AMEA, Elmi Konfrans, 2017

41.Nizami Gəncəvinin estetik tərbiyə haqqında fikirləri. NDU, Elmi əsərlər № 1(90) 2018-ci il.

42.Nizami Gəncəvinin əmək tərbiyəsi haqqında fikirləri. NU, Elmi əsərlər 2018, № 3(10).

43.Nizami Gəncəvinin təbiəti mühafizə və ekoloji tərbiyə ilə bağlı fikirləri. NU, Elmi əsərlər 2018, № 4(11).

44.N.Tusi şəxsiyyətin mənəvi tərbiyəsi barədə. NDU, Elmi əsərlər № 5(94) “Qeyrət” 2018-ci il

45.Ailədə uşaqların əxlaqi süurunun formalaşdırılmasında etnopedaqoji materiallardan istifadənin əhəmiyyəti. NDU, Elmi əsərlər № 1(98) “Qeyrət” 2019-ci il.

46.Naxçıvanda pedaqoji kadrların hazırlanmasında İ.Əliyevin rolu. Nax.MR 95 illik yubleyinə həsr olunmuş respublika elmi konfrans. NDU-2019

47.Muxtariyyat dövründə “Naxçivan” Universitetinin mütəxəssis hazirliğinda rolu. Naxçıvanın Muxtariyyəti tarixdə və günümüzdə respublika konfransının mterialları. Naxçıvan “Tusi”- 2020

48.N.Gəncəvi fiziki tərbiyə haqqında. “Naxçıvan” Universiteti Elmi əsərləri. № 3(18), 2020

49.Ailədə uşaqların özgüvəninin formalaşdırılması. “Naxçıvan” Universiteti Elmi əsərləri. №4(19), 2020

Bizimlə əlaqə:

Naxçıvan şəhəri, Babək məhəlləsi 1, "Naxçıvan" Universiteti şəhərciyi

info@nu.edu.az

+994 36 545 15 16

Sürətli keçidlər:

FAQ

Bloq

Sosial media:

Image