Mehdi Siyavuş oğlu Bağırov 02 iyun 1971-ci il tarixdə Naxçıvan Mux­tar Res­­publikasının Naxçıvan şəhərində ziyalı ailəsində anadan olmuşdur. 1978-1988-ci illərdə Naxçıvan şəhərində yerləşən 3 saylı rus təmayüllü orta ümumtəhsil mək­təb­də təhsil almışdır. 1989-1994-cü illərdə Naxçıvan Dövlət Universitetinin “İqtisad” fakültəsinin “Mü­hasibat uçotu, nəzarət və təsərrüfat fəaliyyətinin təhlili” ixtisası üzrə ali təhsil alıb. 1994-1998-ci illərdə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin aspiranturasında təhsilimi davam etdirib. 22 dekabr 2000-ci il tarixdə həmin Univer­si­tetdə 08.00.12 - “Mühasibat uçotu, nəzarət və təsərrüfat fəaliyyətinin təhlili” ixtisas şifrəsi üzrə “Fermer təsərrüfatlarında gəlirlərin uçotu və onlardan istifadənin səmərəl­liyinin təhlili” adlı dis­sertasiya müdafiə edərək iqtisad elmləri namizədi (hazırki – iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru) elmi adına layiq görülüb (verilmə tarixi -08 may 2001-ci il). 2007-2012-ci ildən Naxçıvan Dövlət Universitetinin doktorantı olub. 12 may 2018-ci il tarixdə 5312.01-“Sahə iqtisadiyyatı” ixtisas şifrəsi üzrə “Naxçıvan Muxtar Res­­publikasının aqrar sahəsində marke­tinq prinsipləri əsasında istehsal və satış sistem­lə­rinin formalaşdırılması və təkmil­ləşdirilməsi” mövzusunda iqtisad üzrə elmlər doktorluğu dissertasiyasını mü­da­fiə edib. 1994-cü ildən bugünədək (iş staji – 30 ilə yaxın) Naxçıvan Dövlət Universitetində çalış­maqdadır. 22 iyul 1994-cü il tarixdən sınaq müddətilə müəllim, 22 may 1998-ci il ta­rix­dən müəllim, 15 dekabr 2000-ci il tarixdən “Mühasibat uçotu və maliyyə” kafed­rasının baş müəllimi, 07 fevral 2006-cı il tarixdən Naxçıvan Dövlət Universi­tetinin dosen­ti­dir. 2014-cü ilin 08 dekabr tarixindən 2016-cı ilin 14 iyun tarixinədək “Mühasibat uçotu və maliyyə” kafedrasına, 2016-cı ilin 14 iyun tarixindən 2017-ci ilin 08 dekabr ta­ri­xi­nədək isə Naxçıvan Dövlət Universitetinin “İqtisad” fakültəsinə rəh­bər­lik edib. 08 dekabr 2017-ci il tarixdə doktorluq dissertasiyasının müdafiəsi ilə əlaqədar olaraq öz ərizəsi əsasında tutduğu fakültə dekanı vəzifəsindən azad olunmuşdur. Haliyədə Nax­çıvan Dövlət Universitetinin “Mü­hasibat uçotu və maliyyə” kafedrasının dosentidir. Naxçıvan Dövlət Universitetində işlədiyi dövrdə eyni zamanda “İqtisad” fakül­təsinin həmkarlar komitəsinin sədri, fakültə dekanının müavini, Universitet HİK Rəyasət Heyətinin üzvü kimi vəzifələri icra etmişdir. 2014-2018-ci illərdə Naxçıvan Dövlət Uni­ver­sitetinin Elmi Şurasının üzvü olub. Eyni zamanda 1995-2012-ci illərdə Naxçıvan Özəl Universitetində baş müəllim, tyu­tor, do­sent, elmi işlər üzrə prorektor və digər vəzifələrdə çalışmışdır. 1997-2012-ci illər­də həmin ali məktəbin Elmi Şurasının üzvü olmuşdur. 2012-ci ildə NDU-nun Elmi Şurasının qərarilə humanitar əsərlər (iqtisadiyyat) nomi­nasiyasında "İLİN ALİMİ" fəxri adına layiq görülmüş və diplom almışdır. 2016-cı ildə “Avropa Nəşr Poliqrafiya Evi” tərəfindən “ƏN YAXŞI VƏTƏNPƏRVƏR ALİM” nominasiyasında qızıl medalla təltif olunmuşdur. Naxçıvan, Bakı, Gəncə, Sumqayıt, Lənkəran, Moskva, Stavropol, Novosibirsk, Nevi­nomıssk, Saratov, Tomsk, Volqoqrad, Ankara, Təbriz, Praqa, London və digər şəhərlərdə keçirilən çoxsaylı respub­likadaxili və beynəlxalq konfrans, simpozium, sair elmi tədbirlərin işti­rak­çı­sıdır. Çalışdığı dövrdə çoxsaylı elmi-tədqiqat işlərinin rəhbəri, fəlsəfə doktorluğu dissertasiyalarının opponenti, dissertasiya müdafiəsi yekunlaşmış dörd iddiaçının rəh­bəri olmuşdur. Haliyədə daha üç iddiaçının iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru istiqaməti üzrə elmi araşdırmalarına rəhbərlik edir. 180-ə yaxın elmi əsərin, o cümlədən 29 kitabın (onlardan 11 monoqrafiya), 30-dan çox metodiki göstəriş və fənn proqramın müəllifidir. Dərs vəsaitlərindən “Statistika kursu” Azərbaycan Dövlət İqtisad Uni­versitetinin (UNEC) üç uyğun ixtisasında zə­ru­ri ədəbiy­yatlar siyahısına salınmış və aktiv istifadə olunmaqdadır, “Turizm statistikası” adlı dərs vəsaiti isə bu isti­qamətdə Azərbaycan Respublikasında ilk dəfə işlənilmişdir . Məqalələrdən 26-ı xaricdə dərc olunmuşdur. Kitablar təsərrüfat uçotu və idarəetmə sa­həsində fəaliyyətin beynəlxalq və ölkədaxili təşkilindən bəhs edir, ümu­milikdə ölkəmizdə, o cümlədən Naxçıvan Muxtar Respub­lika­sında iqtisadi təhsilin səviyyəsinin yüksəldilməsinə yönəldilmişdir: 

 

I. KİTABLAR

     1.

Statistikanın təməl bilikləri. Naxçıvan:  Qeyrət, 2020.  525s.

2.

Naxçıvan Muxtar Respublikasında aqrar sahənin inkişafı: prob­lemlər və həlli yolları. Naxçıvan:  Qeyrət, 2017. 257s.

3.

Naxçıvan Muxtar Respublikasında aqrar sektoru: hasilat-real­laş­­dırma sistemi və marketinq prinsipləri.  Naxçıvan:  Qeyrət, 2016.  344s.

4.

Turizm statistikası. Naxçıvan:  Qeyrət, 2016.  368s.

5.

Aqrar sahədə resurs potensialı, onun istehsal və satış sisteminin formalaşmasında rolu.Naxçıvan:  Qeyrət, 2014.  131s.

6.

Kənd təsərrüfatında istehsal və satış münasibətlərinin  formalaşmasının müasir vəziyyəti və xüsusiyyətləri. Naxçıvan: Qeyrət, 2014. 107s.

7.

Statistika kursu. Naxçıvan: Əcəmi,  I nəşr 2010 – 603 s.

8.

Statistika kursu. Naxçıvan: Əcəmi, II nəşr – 2012, 644s.

9.

Statistika kursu. Naxçıvan: Əcəmi III nəşr - 2014. 608s.

10.

Statistikanın nəzəri əsasları. Naxçıvan: Əcəmi, 2014. 308s.

11.

Statistikanın nəzəri kursundan nümunəvi testlər toplusu. Naxçıvan: Əcəmi, 2014. 230s.

12.

Statistika fənnindən tədris-metodiki vəsait. Naxçıvan: Əcəmi, 2014. 128s.

13.

Statistik informasiya və onun təsviri üsulları. Naxçıvan:Əcəmi. 2014, 122s.

14.

Aqrar sahənin inkişafi və marketinq prinsiplərindən istifadə.Naxçıvan:  Qeyrət, 2014.  102s.

15.

Müəssisə vəsaitləri mühasibat uçotunda: torpaq, tikili və  avadanlıqlar. Naxçıvan: İdeya, 2013. 129s.

16.

Müəssisə vəsaitlərinin uçotunun təşkili və xüsusiyyətləri.Naxçıvan: İdeya, 2013. 141s.

17.

Peşəkar terminologiya. Naxçıvan: İdeya, 2012.  272s.

18.

Mühasibat uçotu nəzəriyyəsi.Naxçıvan: İdeya, I cild, 2012. 252s.

19.

Mühasibat uçotu nəzəriyyəsi.Naxçıvan: İdeya, II cild, 2012. 252s.

20.

Maliyyə hesabatları.Naxçıvan: İdeya, 2012. 146 s.

21.

Pul vəsaitləri: mahiyyəti və mühasibat uçotunun təşkili.  Naxçıvan: İdeya, 2012. 146s.

22.

Sosial-iqtisadi statistika.Naxçıvan: İdeya, I cild, 2011. 244s.

23.

Sosial-iqtisadi statistika.Naxçıvan: İdeya, II cild, 2011. 244s.

24.

Statistika nəzəriyyəsi . Naxçıvan: İdeya, I nəşr – 2010, 268s.

25.

Statistika nəzəriyyəsi . Naxçıvan: İdeya, II nəşr -2011, 272s

26.

Mühasibat uçotu nəzəriyyəsinin beynəlxalq təcrübəsi. Naxçıvan: Qızıl Dağ, 2010. 165s.

27.

Mühasibat uçotu nəzəriyyəsi.Bakı: ADPU mətbəəsi, 2009. 166s.

28.

Mühasibat (idarəetmə) uçotu.Bakı: ADPU mətbəəsi, 2007. 512s.

29.

Mühasibat (maliyyə) hesabatları və audit işinin təşkili. Bakı: ADPU nəşriyyatı, 2005. 237s.

 

II. XARİCDƏ ÇAP OLUNMUŞ MƏQALƏLƏR

1.

Бухгалтерский учет: от истоков до наших дней. Международныйнаучный журнал, Москва, № 4, 2009, стр. 21-26

2.

Проекты в сфере ту­риз­ма в Aзербайджане: общиеподходы и принципы разработки.«Научные исследования в сфе­ре туризма». Труды Меж­дународной Туристской Ака­де­мии. Выпуск 6. Москва. 2010. s.330-336

3.

Azərbaycanda irihəcmli iq­ti­­sadi layihələr: nəzəri  ma­hiyyəti, hazırlanma prinsip­ləri və tətbiq istiqamətləri. Türkiyə, “Bilimsel Eksen”, №1, Bahar buraxılışı, 2010 s. 168-175

4.

Cтатистика инфор­ма­ционной экономики: теория и практика. Международный технико-экономический журнал, Москва, № 4. Moskva 2012. s.75-82

5.

Субъекты аграрной сферы и маркетинговые концеп­ции. «Мировая наука и современное общество: актуальные вопросы экономики, социологии и пра­ва». Материалы международной НПК.  Saratov 2013. s.23-28

6.

Региональное развитие и ценовая политика в сельском хозяйстве. «Развитие инфор­маци­он­ных технологий для мо­дер­низа­ции социально-экономичес­кой систе­мы».  Материалы между­на­род­ной научно-прак­тической конференции Saratov, 2013. c.13-18

7.

Анализ организации системы производства и сбыта в аграрной сфере на основе функций маркетинга. “Aктуаль­ные вопросы эко­номи­ки и менедж­мен­та: современный взгляд и новые решения”. Мате­риалы IV Всероссийской НПК сту­ден­тов, аспиран­тов, молодых уче­ных с международ­ным учас­тием. Tomsk, 2014. c.96-101

8.

Теоретическая сущ­ность формирования производственных и сбыточных от­ношений в аграрной сфере региона. «Мо­лодежь и наука: реаль­ность и будущее». Мате­риалы VII Меж­дународной научно-прак­ти­ческой кон­ферен­ции. Том 1. НИЭУП, Nevinomıssk, Россия, 2014. s.248-252

9.

Ticarət nişanları – aqromar-ketinqin mühüm elementidir. SESAM yayınları, İqdir, 2014, №.1, Türkiyə. s.22-26

10.

Проблемы трансформации по аграрному рынку. «Проблемы экономики, орга­ни­за­ции и управ­ле­ния». Материалы V меж­дународной НПК, Прага, Че­хия, 2014, Изд-во WORLDPRESS. c.43-46

11.

Финансовые вопросы организации марке­т­ин­­га в сельском хозяйстве. «Право молодых». Сбор­ник трудов II Между­на­родной научной моло­деж­ной кон­ференции. Северо-Кавказский Федер.Универ.. г.Ставрополь, 2014. с.357-361

12.

Azerbaycanda tarım fea­liyyetinde yeni aşama – satış şebeke­sinin tekamülü. SESAM yayınları, İqdir, 2014, №.3, Türkiyə s.34-37

13.

Современная эконо­ми­чес­кая стадия развития и  формирование необходи­мых трудовых навыков в сельском хо­зяй­стве.«Государство, общество, наука: горизонты разви­тия» Мате­риа­лы между­на­родной научной конференции, при­уроченной к Симпозиуму им.Т.И. За­славской «Социаль­ные вызовы экономическому развитию».Изд-во Сиб­АГС, Новосибирск, 2014. c.136-139

14.

Производственно-сбы­точные отношения в сель­ском хозяй­стве: формирование их ви­дов и особенности региональ­ного спроса. Международный технико-экономический журнал,№ 4, 2014. Изд-во «УМЦ «Триада», Москва. c.48-54

15.

Процесс ценообра­зо­ванияв аграрном сек­торе: мар­ке­тинговая основа в мето­дах определения цен. «Кризис экономи­­ческой сис­те­­мы как фактор не­ста­биль­ности совре­мен­ного общес­тва» Мате­риа­лы  IV меж­дународ. науч­но-практи­чес­кой  кон­ференции, Саратов 2014. s.10-14

16.

Теоретические вопро­сы изучения процесса цено­образования и его компо­нентов в аграр­ном секторе в усло­ви­ях глобализации. “Qloballaşma şəraitində diplo­ma­tik münasibətlərin iqtisadi və siya­si münasi­bətləri” möv­zu­sunda BDU-nun 95 illik yubi­leyinə həsr olunmuş respublika səviy­yəli elmi-praktik konfrans materialları, Bakı, 2014. s.350-356

17.

Agro-production factors and marketing: deter­mi-na­tion of current situa­tion and perspectives on the ba­sis of coordination. Australian Journal of Basic andApplied Sciences. Lon­don, 2015 http://www.ajbasweb.com/old/aj-bas/2015/1-7.pdf. s.1-7

18.

Сущность, виды и зна­че­ние инвестиционных карт в сельском хозяйстве. «Россия и Европа: связь куль­ту­ры и эконо­мики». Материа­лы ХI между­на­родной науч­но-практи­чес­кой конферен­ции. Прага, Чехия, 2015. c.29-32

19.

Продукционная стратегия в аграрной сфере: реализа­ция традиционных и пере­ход на производство (сбыт) новых товаров. «Актуальные вопросы экономи­ки и менес­мен­та» Матералы 5-ойюби­лейной Всероссийской конференции студентов, аспи­рантов и мо­ло­дых ученых с между­на­род­ным участием. Том 1. Tомск, Издательский дом ТГУ,  2015. s.468-475

20.

Закономерности раз­ра­бот­ки и применения стандар­тов в сельском хозяйстве: реальное по­ложение и проблемы. “Молодежь и наука: ре­аль­­ность и будущее».Ма­­­те­­­­риа­лы VIII Междуна­род-­ной НПК, II том, НИЭУП, Невиномысск, 2015 с. 24-26

21.

Aqrar sahə üzrə satış strukturunun forma­laş­ması və rəqabətqabi­liy­yətlilik amili: qanuna­uyğunluqlar və qarşılıqlı əlaqələn­dirmə.“Aqrar sahənin mövcud vəziyyəti və inteqrasiya problemləri”. Ərzurum, 2015 s. 218-225

22.

Организация хозяй­ствен­ной деятельности суъектов аг­рар­ной сферы Нахчыван­ской Автономной Респуб­лики и их влияние на окру­жающую среду. SCİENCE AND WORLD, Internation. scientific journal, № 5 (45), 2017, vol.II. c17-20

23.

  Промышленные обра­зо­ва­ния аграрной ори­ентации – новое на­прав­ление в разви­тии эко­номики ре­гио­нов Азер­бай­-

  джана. Меж­ду­народ­ный технико-экономический журнал. №5, 2017, Москва, Россия. с.25-32

24.

Семейные хозяйства – одно из приоритетных направлений аграр­но­го сектора на совре­мен-ном этапе развития Нах­чыванской Автоном­ной Республики. Naxçıvan MR-in 95 illiyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları, Naxçıvan, Qeyrət, 2019. s.76-84

25.

Azərbaycanin nəqliyyat la­yihələrində yeni mər­hələ: “Qəzvin – Rəşt – Astara” marşrutu. İqtisadi və idari bilimler fakültesi dergisi, İqdir Universiteti, Türkiyə, 2016. S.136-141.

26.

Naxçıvan Muxtar Res­pub­li­kasında regional bazarın inkişaf xüsu­siy­yətləri. “Yol” Bilim Kültür Araşdırma Dergisi. Naxçıvan Özəl Sayısı. Ankara. Türkiyə. 2009. s. 310-317

 

 

 

III. RESPUBLİKANIN JURNALLARINDA DƏRC OLUNMUŞ İŞLƏR

1.

Aqrar islahatların sü­rət­lən­di­rilməsinin və kənd­li-fer­mer təsərrüfatla­rı­nın inkişa­fının zəruriliyi. “Maliyyə və uçot” jurnalı, № 11-12. Bakı, 1998. S.36-42

2.

Ferner təsərrüfatlarının uçot sistemində qruplaş­dırma cədvəllərindən istifadə olunması. “Maliyyə və uçot” jurnalı, № 1-2. Bakı, 1999. S.38-44

3.

Yeni təsərrüfatçılıq şə­rai­tin­də idarəetmə siste­minin tək­milləş­dirilməsi məsələ­lə­ri. ADPU-nun xəbərləri (Humanitar və pedaqoji elmlər seriyası). Bakı. 2005. s.250-253

4.

Кreаktiv uçot: mahiyyə­ti, modelləri və inkişaf amilləri. Pedaqoji Universitetin Xəbərləri №5, ADPU, Bakı 2010. s.149-153

5.

İnkişaf etmiş ölkələrin təc­rübəsi: mühasiblik peşəsi və etik normalar. Azərbaycan Kooperasiya Universiteti, Bakı. 2012. S.41-47

6.

Aqrarsahədə sahibkar­lıqfəaliyyətinininkişa­fınınbəziməsələləri. AMEA-nın Naxçıvan bölməsinin Xəbərləri, cild 6, № 3, 2010. s.323-327

7.

Heydər Əliyev respub­li­kada fermer təsərrüfat­la­rının yaradılmasının banisi və icraçısıdır. Bakı Dövlət Universiteti, Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri” (elmi-analitik və praktiki jurnal). BDU-nun nəşriyyatı, 2013. s. 269-275

8.

Aqrar sahədə istehsal və sa­tış münasibətlərinin forma­laşmasına təsir edən amillər və münasi­bətlərin tənzim­lən­məsi. AMEA-nın Naxçıvan Bölməsi, Xəbərlər, ictimai və humanitar elmlər seriyası №3, Naxçıvan, “Tusi”  2013. s..286-295

9.

Aqrar bazarın marketinq araşdırmaları və onların istehsal proseslərinə təsi­rinin qiymətlən­dirilməsi. AMEA-nın İqtisadiyyat İnstitutunun Elmi Əərləri, I buraxılış, 2014. S.285-293

10.

Aqrar sahədə məhsul­la­rın reallaşdırılmasına tə­sir im­kanlarının tədqiqi. AMEA, İqtiasdiyyat İnstitutu, Elmi Əsərlər №.2, 2014. s.306-312

11.

Fermer mağazaları və yaşıl marketlər – aqro­is­tehsal prosesinin geniş­lənməsinin təməlidir. AMEA, İqtisadiyyat İnstitutu Elmi Əsərlər, №.3, 2014. s.281-285

12.

Aqrar sahədə marketinq proqnozlaşdırılmasının nə­zəri əsasları və mərhə­lə­ləri­nin istifadə imkan­ları. AMEA, İqtisadiyyat İnstitutu Elmi Əsərlər, №.4, 2014. s.240-246

13.

Naxçıvan regionunda aqrar istehsal və maliy­yə mexanizmlərindən istifadənin vəziyyəti. Bakı Dövlət Universiteti, “Bey­nəl­xalq hüquq və inteqrasiya problemləri” (elmi-analitik və praktiki jurnal). BDU-nun nəşriyyatı, №.3 (39), 2014. s.463-468

14.

Müasir iqtisadi şərait və aqrar sahə: istehsal və reallaşdırma prosesləri. AMEA-nın Naxçıvan böl­məsi,  Xəbərlər, İctimasi və humanitar elmlər seriyası, №.1, 2015. s.261-267

15.

Nağdsız hesablaşmalar: mahiyyəti, təsnifləşdiril­məsi və zəruriliyi. “Naxçıvan Muxtar Respub­lika­sında nağdsız ödənişlər sahəsində mövcud vəziyyət və inkişaf perspektivlə­ri” adlı elmi məcmuə.  ARMB Naxçıvan MR idarəsi, Naxçıvan 2015. s.10-14

17.

Azərbaycan Respub­likasın­da keçiriləcək kütləvi idman tədbirləri və ərzaq təmina­tı­nın yüksəldilməsi yolları. AMEA-nın Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləкi, İctimai və humanitar elmlər seriyası, №3, Naxçıvan, 2015. s. 280-286

18.

Naxçıvan Muxtar Res­pub­likasında aqrar bazar struk­turunun təkmilləş­dirilməsinin proqram-metodoloji məsə­lə­ləri. AMEA-nın Naxçıvan bölməsi, Xüsusi nömrə Konfrans materialları, 2015. s.38-45

19.

Müasir mərhələdə bitki­çili­yin inkişafi və toxum fondla­rından istifadənin bəzi məsə­lə­ləri. “Kooperasiya”. Elmi-praktik jurnal.  Azərbaycan Kooperasiya Universiteti, №3 (42). Bakı, 2016. s.61-68

20

Naxçivan Muxtar Re­s­pub­li­kasi və regional nəq­­­liyyat-lo­gistika sis­temin­dən isti­fadə imkan­ları. AMEA-nın Naxçıvan Böl­mə­sinin Xəbərləri, İctimai və humanitar elmlər seri­yası №3. Naxçıvan, 2016. s.316-324

 

 

 

IV. NAXÇIVAN DÖVLƏT UNİVERSİTETİNİN JURNALLARINDA DƏRC OLUNMUŞ İŞLƏR

1.

Mühasibat uçotunun təkmilləşdirilməsi – bazar iqtisadiyyatının tələbidir. NDU-nun Elmi əsərlər toplusu, №9, 2002.

s.59-67

2.

Beynəlxalq arenada insayder əməliyyatları: tarixi, məz­mu­nu və hipotezalar. NDU, “Elmi əsərlər”, Tarix və ictimai elmlər seriyası, № 1 (29). 2010. s.55-58

3.

İstehsal məsrəflərinin uçotu və mühasibat uço­tunun hesablar planı: mövcud vəziyyət və problemlər. NDU, “Elmi əsərlər”,  İctimai elmlər seriyası, № 2 (34). 2010. s. 234-237

4.

İnformasiya iqtisadiy­ya­tı: nəzəri əsaslar, forma­laşma xüsusiy­yət­ləri  və aqrar sahə üzrə marke­to­loji fəaliyyətdə istifadə edilməsi.  Naxçıvan, NDU, Elmi əsərlər,  İctimai elmlər seriyası, № 1 (45), 2012. s.200-204

5.

Naxçıvan Muxtar Res­publi­kasında aqrar sahə­nin resurs potensialı: kənd təsərrüfatın­da möv­cud olan əsas fondlar. Naxçıvan NDU-nun Elmi əsərlər, İctimai elmlər seriyası 2012. №2 (47).

6.

Naxçıvan Muxtar Res­publi­kasında bitkiçiliyin və hey­vandarlığın inki­şafında əki­nə yararlı torpaqlardan istifadənin əhəmiy­yəti. NDU, Elmi əsərlər, İctimai elmlər seriyası 2013, №.2(53).

7.

Aqrar sferada istehsal və sa­tış sisteminin mar­ke­tinq prin­sipləri əsa­sında təşkili­nin təhlili. NDU-nun Elmi əsərləri, İctimai elmlər seriyası, №.2 (58) 2014. s.158-164

8.

1969-1982-ci illərdə Naxçı­van Muxtar Res­pub­likasının aqrar inki­şafı: retrospektiv yanaş­ma və gələcəyə hesab­lanan ad­dım­lar. NDU-nun Elmi Əsərləri, № 6 (62). Naxçıvan MR-in 90 illiyinə həsr olunmuş xüsusi buraxılış. 2014. s.109-114

9.

Aqrar sferada əmək vərdişlərinin formalaş­masında təlim-tədris istiqamətlərinin rolu. NDU-nun Elmi Əsərləri. İctimai elmlər seriyası №.2 (67), 2015. s.182-186

10.

İstehsal və satış siste­mi­nin re­gional aqrar bazar­ların ta­razlı inkişafına təsiri. NDU-nun Elmi Əsərləri, №6 (71), Naxçıvan, 2015. s.223-230

11.

Ölkənin sosial-iqtisadi inki­şafı: Bakı –Tiflis – Cey­han faktoru və fiskal siyasə­tin perspektivləri. NDU, Elmi əsərlər,

İctimai elmlər seriyası. 2016. s.127-132

12.

  Müasir inkişaf mər­hə­lə­sində aqrar sektorda mar­ketinq informasiya­sında istifadənin xüsu­siyyətləri. Naxçıvan, NDU,

  Elmi əsərlər, İctimai elmlər seriyası, № 6 (87), 2017. s.239-244

13.

İqtisadi sahələrdə tətbiq olu­nan biznes-sənəd­ləş­mələrin xüsusiyyətləri və təşkili imkanları. NDU, Elmi əsərlər,

  İctimai elmlər seriyası № 2 (91), 2018. s.171-175

14.

Aqrar sahədə məşğulluq problemləri və onlarin həlli yolları. NDU, Elmi əsərlər, İctimai elmlər seriyası № 6 (95), 2018. s.195-199

 

 

 

V. METODİKİ GÖSTƏRİŞLƏR VƏ FƏNN PROQRAMLARI

1.

“Statistika” fənninin proqramı.  Bakı, ADPU-nun mətbəəsi, 2004. 18s.

2.

“İqtisadiyyat” fənni üzrə proqram. Naxçıvan, NMİ, “Məktəb” nəşriyyatı. 2005. 12s.

3.

“Mühasibat (maliyyə) hesa­batları və audit işinin təşkili” fənni üzrə proqram. Bakı, ADPU-nun mətbəəsi,2006. 11s.

4.

“Mühasibat (idarəetmə) uçotu” fənni üzrə meto­diki göstərişlər. Bakı, ADPU-nun mətbəəsi, 2007. 18.

5.

“Maliyyə və kredit” ix­ti­sası üzrə IIIkurs tələ­bələrinin is­tehsalat təc­rü­bələrinə dair me­todiki göstərişlər. Bakı, ADPU-nun

mətbəəsi, 2009. 44s.

6.

“Statistika” (nəzəriyyə) fənni üzrə me­todiki göstərişlər. Naxçıvan, NMİ, “Məktəb” nəş.,2010, 36s.

7.

Təftiş və nəzarət” fən­ni üzrə tədris proqramı. Naxçıvan, NMİ, “Məktəb” nəş.,2010, 24s.

8.

“Sosial-iqtisadi statistika” fənni üzrə me­todiki göstərişlər. Naxçıvan, NMİ, “Məktəb” nəş.,2011. 28s.

9.

“Nəzarət və təftiş” fənni üzrə metodik göstərişlər. Naxçıvan, NMİ, “Məktəb” nəş.,2011. 28 s.

10.

Iqtisadi təhlil və audit fən­ni üzrə tədris proqramı. Naxçıvan, “İdeya” nəşriyyatı, 2012. 17s.

11.

İqtisadi təhlil nəzəriyyəsi fən­ni üzrə tədris proqramı. Naxçıvan, “İdeya” nəşriyyatı, 2012. 17s.

12.

Turizm tələbatının statistikası fən­ni üzrə tədris proqramı. Naxçıvan, “İdeya” nəşriyyatı, 2012. 17s.

13.

Təsərrüfat fəaliyyətinin təhlili fən­ni üzrə tədris proqramı. Naxçıvan, “İdeya” nəşriyyatı, 2012. 17s.

14.

Maliyyə (iqtisadi) təhlil fən­ni üzrə tədris proqramı. Naxçıvan, “İdeya” nəşriyyatı, 2012. 17s.

15.

Mühasibat uçotu nəzəriyyəsi fən­ni üzrə tədris proqramı. Naxçıvan, “İdeya” nəşriyyatı, 2012. 17s.

16.

“Gömrük təşkilatlarında mühasibat uçotu və hesabatı” fən­ni üzrə tədris proqramı. Naxçıvan, “İdeya” nəşriyyatı, 2012. 21s.

17.

“Statistika nəzəriyyəsi” üzrə metodik göstərişlər (“Müha­sibat uçotu və audit” ixtisası üçün). Naxçıvan, “İdeya” nəşriyyatı, 2012. 28s.

18.

Milli və Beynəlxalq Müha­sibat Uçotu Standartlarında istifadə olunan terminlər. Metodiki göstərişlər. Naxçıvan, “İdeya” nəşriyyatı, 2012. 112s. 

19.

“Statistika” fənni üzrə metodiki göstərişlər (qeyri-uçot ixtisasları üçün). Naxçıvan, “İdeya” nəşriyyatı, 2013. 32s.

20.

Statistika fənnindən tədris-metodiki vəsait. Naxçıvan, Əcəmi. 2014.128s.

21.

“Turizmin statistikası” fənni üzrə tədris-metodi­­­ki vəsait. Naxçıvan. Əcəmi. 2016. 51s.

22.

“Statistika nəzəriyyəsi” üzrə tədris proqramı. Naxçıvan, Məktəb. 2017. 21s.

23.

“Mühasibat uçotu nəzəriyyəsi” fənni üzrə metodiki vəsait. Naxçıvan, Məktəb. 2017. 27s.

24.

Mühasibat kursuna giriş. (Metodiki vəsait). Naxçıvan, Məktəb, 2018. 22s.

25.

Tədqiqatlar, kommu­ni­kasiya və innovasiya fənni üzrə metodiki göstərişlər (magistratura pilləsi- İSMU ixtisası). Naxçıvan,  “Naxçıvan” Universitetinin mətbəəsi, 2019. 22s.

26.

“Audit və nəzarətin aktual problemləri” fənni üzrə metodiki göstərişlər (magistratura pilləsi- İSMU ixtisası). Naxçıvan,  “Naxçıvan” Universitetinin mətbəəsi, 2019. 22s.

27.

İşgüzar yazışmalar fənni üzrə metodik göstərişlər. Naxçıvan, “Naxçıvan” Uni­­versitetinin mətbəəsi,  2019. 24s.

28.

Beynəlxalq biznes fənni üzrə proqram. Naxçıvan,“Naxçıvan” Uni­versitetinin mətbəəsi, 2019. 18s.

29.

“Statistika” ixtisası üzrə bakalavr hazırlığı üçün metodiki göstərişlər. “Naxçıvan” Uni­­versitetinin mətbəəsi,  2019. 32s.

30.

“Dünya maliyyə və valyuta-kredit siyasətinin müasir arxitekturası” fənni üzrə metodiki göstərişlər. “Naxçıvan” Uni­­versitetinin mətbəəsi,  2019. 24s.

31.

“Milli Hesablar Sistemi” seçmə fənni üzrə metodiki göstərişlər. Naxçıvan: “Qeyrət”, 2020, 24s.

32.

“Büdcədən maliyyələşən təşkilatlarda uçot və hesabat” seçmə fənni üzrə metodiki göstərişlər. Naxçıvan: “Qeyrət”, 2020, 36s.  

Bizimlə əlaqə

Naxçvan şəhəri, Babək məhəlləsi 1, "Naxçıvan" Universiteti şəhərciyi

  • dummy(036) 545 57 01

  • dummy(036) 545 15 16

  • dummy info@nu.edu.az