Lalə Allahverdiyeva

Pedaqoji fakültənin dekanı

Image

Lalə Zahir qızı Allahverdiyeva 1981-ci ildə Naxçıvan MR Culfa rayonunda anadan olmuşdur. 1987-1998-ci illərdə Naxçıvan şəhər E.Sultanov adına 7 saylı orta məktəbdə təhsil almışdır. Lalə Allahverdiyeva 1999-2003-cü illərdə Naxçıvan Özəl Universitetinin “İbtidai təhsilin pedaqogikası və metodikası” ixtisası üzrə ali təhsil, 2003-2005-ci illərdə Naxçıvan Dövlət Universitetinin magistratura şöbəsinin “Pedaqogika nəzəriyyəsi və tarixi” ixtisasi üzrə magistr təhsili almışdır.

2005-ci ildə Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun “Dillər və ədəbiyyat” kafedrasında laborant kimi fəaliyyətə başlamışdır. 2006-cı ildə Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun “Pedaqogika və psixologiya” kafedrasında 0,5 ştat müəllim, 2007-ci ildən tam (1) ştat müəllim kimi fəaliyyət göstərmişdir.

2006-2014-cü illərdə Naxçıvan Dövlət Universitetinin dissertantı olmuş, “İbtidai sinif şagirdlərinin ideya inamının formalaşdırılmasında Heydər Əliyev irsindən istifadənin elmi-pedaqoji əsasları” mövzusunda fəlsəfə doktoru dissertasiyasını müdafiə etmişdir. Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya  Komissiyasının 19 noyabr 2014-cü il tarixli qərarı ilə Lalə Zahir qızı Allahverdiyevaya pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi verilmişdir.

Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının 22 iyul 2019-cu il tarixli qərarı ilə pedaqogika və psixologiya kafedrası üzrə dosent elmi adı verilmişdir.

2020-ci il sentyabr ayından “Naxçıvan” Universitetinin “Pedaqogika və psixologiya” kafedrasında 0,5 ştat müəllim kimi fəaliyyət göstərir.

Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi Şurasının 30 aprel 2021-ci il tarixli qərarı ilə elmlər doktoru proqramı üzrə 5803.01-“Müəllim hazırlığı və fəaliyyəti” ixtisasına doktorant qəbul edilmiş və “Magistratura səviyyəsində gələcək pedaqoqların  ümummədəni və peşə kompetensiyalarının formalaşdırılması üzrə işin sistemi” adlı doktorluq dissertasiyası üzərində işləyir.

1 monoqrafiya, 1 dərslik (həmmüəllif), 1 metodik vəsait, 10 fənn proqramı, 80-dən çox elmi məqalə və tezis müəllifidir.

06.07.2023-cü il tarixində “Naxçıvan” Universitetinin Pedaqoji fakültəsinin dekanı vəzifəsinə seçilmişdir

Monoqrafiya

1. İbtidai sinif şagirdlərinin ideya inamının formalaşmasında Heydər Əliyev irsindən istifadə. Monoqrafiya. Naxçıvan, “Əcəmi” Nəşriyyat-Poliqrafiya Birliyi, 2019, 224 s.

Dərslik

1. Ailə pedaqogikası (həmmüəllif). Dərslik. Bakı: ADPU nəşriyyatı,  2016, 340 s.

Metodik vəsait

1. Ailədə tərbiyə üsullarının tətbiqi zamanı etnopedaqoji materiallardan istifadə imkanları. Metodik vəsait. Bakı: “Elm və təhsil”, 2014, 144 s.

Proqram:

 1. Azərbaycan xalq pedaqogikası. Bakalavr səviyyəsi üçü proqram. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu, Naxçıvan: Məktəb, 2016, 24 səh.
 2. Ailə pedaqogikası. Bakalavr səviyyəsi üçün proqram. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu. Naxçıvan: Məktəb, 2018, 16 səh.
 3. Müasir pedaqoji texnologiyalar. Bakalavr səviyyəsi üçün proqram. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu, Naxçıvan: Məktəb, 2018, 16 səh.
 4. İbtidai siniflərdə müstəqil işlərin təşkili. Magistratura səviyyəsi üçün proqram. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu, Naxçıvan: Məktəb, 2021, 20 səh.
 5. Yeni pedaqoji texnologiyalar. Magistratura səviyyəsi üçün proqram. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu, Naxçıvan: Məktəb, 2021, 22 səh.
 6. Ali məktəb pedaqogikası. Magistratura səviyyəsi üçün proqram. “Naxçıvan” Universiteti, Naxçıvan, 2021, 24 səh.
 7. Ailə pedaqogikası. Magistratura səviyyəsi üçün proqram. “Naxçıvan” Universiteti, Naxçıvan, 2021, 22 səh.
 8. Azərbaycan məktəb və pedaqoji fikir tarixi. Magistratura səviyyəsi üçün proqram. “Naxçıvan” Universiteti, Naxçıvan, 2022, 26 səh.
 9. Azərbaycanda pedaqoji elmin inkişafı. Magistratura səviyyəsi üçün proqram. “Naxçıvan” Universiteti, Naxçıvan, 2023, 22 səh.
 10. Müqayisəli pedaqogika. Magistratura səviyyəsi üçün proqram. “Naxçıvan” Universiteti, Naxçıvan, 2023, 24 səh.

 

Məqalə və tezislər:

 1. Müasir dövrdə ailə tərbiyəsinin xüsusiyyətləri. Magistrantların V Elmi Konfransı, Sumqayıt, 2005, s.414-415.
 2. Xalq pedaqogikasında əxlaq tərbiyəsinin didaktik məzmunu. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun “Xəbərlər” jurnalı, №3, NMİ 2005, s. 94-97
 3. Heydər Əliyev irsindən şagirdlərin ideya-siyasi  tərbiyəsinin formalaşdırılmasında istifadə. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun “Xəbərlər” jurnalı, №1, NMİ 2006,  s.96-98
 4. İbtidai siniflərdə Heydər Əliyev irsinin yeni təlim metodları  ilə aşılanması. H.Əliyev-83. Müasir təlim metodları və yeni pedaqoji texnologiyanın təlim-tərbiyə prosesində tətbiqi. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu,  2006,  s.54-56
 5. Heydər Əliyev milli təhsilimizin qurucusudur. H.Əliyev-84. Müasir təlim metodları və yeni pedaqoji texnologiyanın təlim-tərbiyə prosesində tətbiqi. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu, 2007, s.58-60
 6. İbtidai sinif şagirdlərinin ideya-siyasi tərbiyəsinin formalaşdırılmasında Heydər Əliyev irsindən  istifadədə müəllimlərin rolu. Naxçıvan Müəllimlər   İnstitutunun “Xəbərlər”  jurnalı, №4, Naxçıvan, 2007,  s.19-23
 7. İbtidai sinif şagirdlərində ideya tərbiyəsinin formalaşdırılmasına dair. H.Əliyev -85. Müasir təlim metodları və yeni pedaqoji texnologiyanın təlim-tərbiyə prosesində tətbiqi. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu, may 2008, s.27-29
 8. Ulu öndərin irsindən istifadə şagirdlərin  ideya-siyası tərbiyəsinin vasitəsi kimi. Naxçıvan Müəllimlər  İnstitutunun “Xəbərlər” jurnalı, №1, NMİ, 2008, s.14-17.
 9. Ailə tərbiyəsində istifadə edilən etnopedaqoji materialların növləri. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun “Xəbərlər” jurnalı, №4, NMİ 2008, s.41-44
 10. Heydər Əliyev irsindən istifadə etməklə II sinifdə ideya- inamın tərbiyə edilməsi. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun “Xəbərlər” jurnalı, №2, NMİ 2009, s.28-31.
 11. Heydər Əliyev ideyaları kiçik yaşlı məktəblilərdə milli ideologiyanın formalaşma­sında zəruri amil kimi. H.Əliyev-86. Müasir təlim metodları və yeni pedaqoji texnolo­gi­yanın təlim-tərbiyə prosesində tətbiqi. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu, 2009, s. 5-7.
 12. Tədrisdə yeni pedaqoji və informasiya texnologiyalarının tətbiqi. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun“Xəbərlər” jurnalı, №2, NMİ 2010, s.38-41
 13. Heydər Əliyev şəxsiyyəti ibtidai sinif şagirdlərinin idealı kimi. H.Əliyev-87. Müasir təlim metodları və yeni pedaqoji texnologiyanın təlim-tərbiyə prosesində tətbiqi. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu, 2010, s.7-9
 14. Инновационная обучение в началъных классах как важный фактор. «Актуaлъные проблемы гуманитарных и естественных Институт Стратегических Исследований» наук, Москва, №8, 2010, c. 285-286
 15. Dərsdənkənar tədbirlərdə Heydər Əliyev irsindən istifadə etməklə ibtidai sinif şagirdlərinin ideya inamı tərbiyəsinin formalaşdırılmasına dair. Azərbaycan Müəllimlər İnstitutu, Xəbərlər elmi-metodik jurnalı, №1, Bakı, 2011, s. 51-54
 16. Heydər Əliyev ideyaları işığında təhsilin inkişaf strategiyası. Təhsil Problemləri İnstitutu, Elmi əsərlər, №1, Bakı, 2011, s.43-48
 17. Naxçıvan Muxtar Respublikası və ümumtəhsil məktəblərinin Heydər Əliyev muzeylərinin ideya inamı tərbiyəsində rolu.Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun “Xəbərlər” jurnalı, №2, NMİ 2011, s.15-20
 18. Heydər Əliyev təhsil sistemindəki islahatların təşəbbüskarıdır tezis H.Əliyev-88. Müasir təlim metodları və yeni pedaqoji texnologiyanın təlim-tərbiyə prosesində tətbiqi. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu,  06 may, 2011, s. 10-15
 19. Azərbaycançılıq ideyalarının formalaşmasında Heydər Əliyev irsinin rolu. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Təhsil Problemləri İnstitutu, NDU, NMİ. “Tədris prosesinin təkmilləşdirilməsinin pedoqoji-psixoloji problemləri” mövzusunda Beynəlxalq elmi konfransın materialları, Naxçıvan, 2011, s. 62-66
 20. Heydər Əliyevin şəxsiyyəti siyasi-mənəvi tariximizin zirvəsi kimi. H.Əliyev-89. Müasir təlim metodları və yeni pedaqoji texnologiyanın təlim-tərbiyə prosesində tətbiqi. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu, 2012, s.8-10
 21. Məktəblilərin Heydər Əliyev nümunəsində ideya inamı tərbiyəsinin məzmunu. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun “Xəbərlər” jurnalı, №4, NMİ 2012, s.18-23
 22. Об использовании активных методов обучения вначальных классах. «Педаго­ги­ческое образование в России» Уральский Государственный Педагогичесkий Университет, № 6, 2012, стр. 342-347
 23. İbtidai siniflərdə Heydər Əliyev nümunəsində ideya inamı tərbiyəsi üzrə aparılan işin əsas istiqamətləri. Məktəbəqədər və ibtidai təhsil (elmi-metodik jurnal), 2014, №1 (206), s.74-79
 24. Kurikulum üzrə “Müdrik rəhbər” mövzusunun dərs nümunəsi. Naxçıvan Muxtar Respublikasının 90 illik yubileyi ilə əlaqədar “Təhsil kurikulumları: nəzəri problemlər” mövzusunda keçirilmiş Respublika konfransının materialları. 2014, s.84-88
 25. Tarixi yaradan şəxsiyyət və onun amalları. Müasir təlim metodları və yeni pedaqoji texnologiyanın təlim-tərbiyə prosesində tətbiqi. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu, 2014, s.35-37
 26. Heydər Əliyev nümunəsi ilə sinifdənxaric tədbirlər zamanı şagirdlərdə ideya inamının formalaşdırılması. Naxçıvan Dövlət Universiteti. Elmi əsərlər. Humanitar elmlər seriyası. 2014, №5 (61), s.226-229
 27. Gənclərin ailə həyatına hazırlanmasında hüquqi maariflənmənin rolu. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun “Xəbərlər” jurnalı, №2, NMİ 2014, s.21-25
 28. Naxçıvan Muxtar Respublikası ümumtəhsil məktəblərində Heydər Əliyev və milli ideologiya məsələləri. Naxçıvan Dövlət Universiteti. Naxçıvan MR-90. №6, Naxçıvan, 2014 (xüsusi buraxılış), s.161-163
 29. Təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsində müəllimin rolu. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Təhsil Problemləri İnstitutu, NDU, NMİ. “Tədris prosesinin təkmilləşdirilməsi və müasir təhsil konsepsiyaları”. Naxçıvan, 2014, s.136-137
 30. Ailədaxili münasibətlərin uşaq şəxsiyyətinin formalaşmasına təsiri. BDU-nin elmi əsərləri, Dil-ədəbiyyat seriyası. №3, Bakı, 2014. s.303-305
 31. İlyas Əfəndiyevin yaradıcılığında mənəvi tərbiyə məsələləri. Azərbaycan Müəllimlər İnstitutu. İlyas Əfəndiyev -100. №4, 2014 (xüsusi buraxılış), s.129-132
 32. Məhəmməd Tağı Sidqi yaradıcılığında tərbiyə məsələləri. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun “Xəbərlər” jurnalı, №4, NMİ 2014. s.32-36
 33. Ali təhsilin modernləşdirilməsi zamanın tələbidir. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Təhsil Problemləri İnstitutu, NDU, NMİ. “Azərbaycanda təhsil quruculuğunun prioritetləri: müasir yanaşmalar”. Naxçıvan 5-6 iyun 2015, s.45-47
 34. Əxlaq tərbiyəsi nəzəriyyəsinin formalaşmasında Nəsirəddin Tusinin pedaqoji görüşlərinin rolu. Naxçıvan Dövlət Universiteti. “Şərqin böyük dahisi Nəsirəddin Tusi”. Naxçıvan: 2015. s.106-110
 35. Məktəbəqədər təhsil və ona verilən müasir tələblər. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu. “Təhsil kurikulumları: praktik tətbiqlər” konf., 24 aprel 2015, NMİ, s.34-36
 36. Vətənpərvərlik hisslərinin formalaşmasında Heydər Əliyev muzeyinin  rolu. Müasir təlim metodları və yeni pedaqoji texnologiyanın təlim-tərbiyə prosesində tətbiqi. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu, 2015, s. 14-19
 37. Q.Səidin “Əli və Nino” əsərində qadına münasibət və dini baxışların təsviri. Bakı Dövlət Universitetinin elmi əsərləri, Dil-ədəbiyyat seriyası. №1, Bakı, 2015, s.146-147
 38. Ailədə tərbiyə işində istifadə edilən xalq pedaqogikası nümunələri. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun “Xəbərlər” jurnalı, №1, NMİ 2015, s.14-17
 39. Görkəmli pedaqoq və alim Əziz Şərif. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun “Xəbərlər” jurnalı, №2, NMİ 2015, s.22-24
 40. Ailə tədbirlərinin uşaqların mənəvi keyfiyyətlərinin formalaşmasında rolu. Bakı Dövlət Universitetinin elmi əsərləri, Dil-ədəbiyyat seriyası. №1, Bakı, 2016.
 41. Вопросы гендера и  култирализма  в произведении “Али и Нино”. Московский научный центр психологии и педагогики сборник научных публикаций, ХХХ международная научно-практическая конференция «Теоретические и практические исcледования психологии и педагогики». 30 января 2015 г. ст.6-9
 42. İbtidai siniflərdə Heydər Əliyev irsinin öyrənilməsində dərsliklərin rolu. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu. H.Əliyev-93. NMİ, 2016.
 43. Роль инноваций обучения в учебном процессе. Мижнародный Гуманитарный Университет, «Першои мижнароднои мультидисциплинарной конференции», випуск 23, 15 май 2015, Одеса. С.116-120
 44. Formation possibilities of ideological–confidence upbringing of school children on the sample of geniuses. ЕВРАЗИЙСКИЙ СОЮЗ УЧЕНЫХ (ЕСУ), Ежемесячный научный журнал №3(24) / 2016, ЧАСТЬ 2, г.Москва,
 45. Uşaqların əxlaq tərbiyəsində ailənin rolu. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Təhsil Problemləri İnstitutu, NDU, NMİ.“Azərbaycanda təhsil siyasətinin prioritetləri: müasir yanaşmalar”. Naxçıvan 25 noyabr 2016, s.84-85
 46. İqtisadi tərbiyənin formalaşmasında ailənin rolu. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun “Xəbərlər” jurnalı, №1, (13) NMİ 2017, səh.17-20
 47. Fəal dərsin səmərəli təşkilində fasilitasiya bacarığının rolu.“Təhsil kurikulumları: praktik tətbiqlər” mövzusunda keçirilmiş respublika konfransının materialları. NMİ, 19 aprel 2017, s. s.124-126
 48. Heydər Əliyev ideyalarının ibtidai siniflərdə təbliği işində kitabxanaların rolu. Müasir təlim metodları və yeni pedaqoji texnologiyanın təlim-tərbiyə prosesində tətbiqi elmi –praktik konfrans, H.Əliyev-94. NMİ 2017, s. 21-24
 49. Azuşaqlı və çoxuşaqlı ailələrin tərbiyə imkanları. Naxçıvan Dövlət Universiteti. Elmi əsərlər. Humanitar elmlər seriyasi. 2017.
 50. İdeya inamı tərbiyəsinin formalaşmasında müəllimin səriştəliliyi və peşəkarlığı. Təhsil Problemləri İnstitutu, Elmi əsərlər, №6, Bakı, 2017.
 51. Ailənin yaşlı üzvlərinin uşağın tərbiyəsində rolu. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun Xəbərləri. Naxçıvan: Məktəb, №1, 2018, s.19-22
 52. Öyrənməyi öyrətmək fəal təlimin əsas meyarı kimi. “Təhsil kurikulumları: praktik tətbiqlər” mövzusunda keçirilmiş respublika konfransının materialları. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu, 24 aprel 2018, s.114-117
 53. Azuşaqlı və çoxuşaqlı ailələrin tərbiyə imkanarı. Naxçıvan Dövlət Universitetinin elmi əsərləri. Humanitar elmlər seriyasi. №1, II cild, Naxçıvan, 2018, s.7-10
 54. Heydər Əliyevin milli ideologiyamızın məzmun istiqamətlərinin formalaşmaında tövsiyələri. “Müasir təlim metodları və yeni pedaqoji texnologiyanın təlim-tərbiyə prosesində tətbiqi” mövzusuna həsr edilmiş elmi-praktik konfransın materialları. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu, Naxçıvan: 2018, s.11-14
 55. Uşaqların informasiya kommunikasiya texnologiyalarından istifadə vərdişlərinin formalaşdırılması yolları. Təhsil İnstitutunun Elmi əsərləri, Bakı, №5, 2018, s. 235-238
 56. İbtidai siniflərdə ana dili kurikulumlarının tətbiqində etnopedaqoji materiallardan istifadənin imkanlarına dair.Naxçıvan MR Təhsil Nazirliyi, Naxçıvan Dövlət Universiteti, Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu. Təhsil kurikulumları: praktik tətbiqlər” mövzusunda keçirilmiş respublika konfransının materialları. 2019, s145-149.
 57. Mikayil Müşfiq yaradıcılığında mənəvi tərbiyə məsələləri. Bakı Elm Təhsil Mərkəzi. Pedaqogika, psixologiya elmləri üzrə elmi-nəzəri-metodik jurnal. 2019, №2, s.161- 168
 58. Heydər Əliyev nümunəsində ibtidai sinif şagirdlərində dövlət atributlarına məhəbbət hissinin formalaşdırılması. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu, “Xəbərlər”. 2019, №1, (55) s.40-44
 59. Məktəblilərdə tədqiqatçılıq qabiliyyətinin formalaşdırılmasının əhəmiyyəti. Naxçıvan MR Təhsil Nazirliyi, Naxçıvan Dövlət Universiteti, Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu. “Ümumi təhsildə kurikulum islahatları: nəticələr və perspektivlər-2020” mövzusunda onlayn respublika elmi-praktik konfrans. 21 may 2020, Naxçıvan. s. 255-257.
 60. Şəxsiyyətin inkişafinda özünü təkmilləşdirmənin Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun Elmi əsərləri, Naxçıvan, 2020, №3 (61), s.26-31.
 61. Şagirdlərin əqli fəaliyyətinin formalaşdırılması inkişafetdirici təlimin əsas vəzifəsi kimi. “Naxçıvan” Universitetinin Elmi əsərləri. Naxçıvan, 2020, №3 (18), s.209-215.
 62. Xalçaçılıq-estetik irsin ən qiymətli növüdür. “Naxçıvan” Universiteti. “Naxçıvan: Mədəniyyətlərin qovuşduğu məkan”, Beynəlxalq Elmi Konfransın materialları. 22-23 oktyabr Naxçıvan, 2021, “Əcəmi” NPB, s.177-180.
 63. Müasir dərsin inkişafetdirici funksiyasının təmin edilməsi problemləri və onların həlli yolları. “Naxçıvan” Universitetinin Elmi əsərləri. Naxçıvan, 2020, №4(19), s.217-222.
 64. Ali məktəb tələbələrinin tolerantlıq tərbiyəsi. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun Elmi əsərləri, Naxçıvan, 2020, №4(62), s.76-82.
 65. Vətənpərvər nəsil böyütmək müasir tərbiyə işinin əsas məqsədi kimi. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun Elmi əsərləri, Naxçıvan, 2021, №2 (64)
 66. Peşəkar müəllimlərin formalaşmasında özünütəhsilin rolu və əhəmiyyəti. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun Elmi əsərləri, Naxçıvan, 2021, №3 (65)
 67. Müasir ibtidai sinif müəlliminin ixtisas kompetensiyaları. Naxçıvan MR Təhsil Nazirliyi, Naxçıvan Dövlət Universiteti, Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu. “Ümumi təhsildə kurikulum islahatları: nəticələr, reallıqlar və perspektivlər-2021” mövzusunda respublika elmi-praktik konfrans. may 2021, Naxçıvan.
 68. Gələçək ibtidai sinif müəllimlərinin  hazırlanmasında özünütəhsilin rolu. (The role of self-education in the training of future primary school teachers). "Nizami Gencevi in the 880th year of his birth" 1st world culture, science and education Congress Azerbaijan National Academy of sciences (AMEA) / Folklore İnstitute, july 2-4, 2021
 69. Kurikulumun tətbiqi kontekstində pedaqoji təhsilin modernləşdirilməsi prosesləri. “Naxçıvan” Universiteti, Elmi əsərlər, 2021, №4 (23) s.250-260.
 70. Naxçıvan MR-da fəaliyyət göstərən ali məktəblərdə magistratura səviyyəsində gələçək pedaqoqların hazırlıq məsələləri. “Beynəlxalq ipək yolu” mövzusunda  Beynəlxalq konfrans. “Naxçıvan” Universiteti, 26 noyabr 2022.
 71. Pedaqoji fəaliyyətdə müasirlik prinsipi və onun əhəmiyyəti Beynəl. Konfrans NMİ, NDU, Azər. Res. Təhsil İnstitutu,T-Tetvork “Müasir təhsilin inkişaf strategiyalı: uğurlar və çağırışlar” mövzusunda bey kon. matreial. S.506-508
 72. Peşəkar müəllimlərin formalaşmasında özünütəhsilin rolu və əhəmiyyəti. NMİ,   Elmi əsərlər. 2021, №3, s. 17-24.
 73. Təhsil sisteminin modernləşməsi pedaqoji kadrlarin professionallığının yüksəlməsi səbəbi kimi. Qars Müqaviləsinin 100 illiyinə həsr olunmuş “AVROPA VƏ ASİYA: MİNİLLİK QONŞULUQ” adlı XIX Beynəlxalq Elmi Simpozium, oktyabr 2021-ci il.
 1. Səriştəli müəllim hazırlığı probleminə dövlət qayğısı. “Magistrant və doktorantların regional respublika konfransı”. NDU, NMİ, NU. Naxçıvan, 29-30 aprel 2022. s. 42-47.
 2. İbtidai sinif müəlliminin peşə kompetensiyalarının inkişafına təsir edən amillər. “Ümumi təhsilin dövlət standartları və məktəb təçrübəsi” mövzusunda respublika elmi-praktik konfransının materialları. NMİ. Naxçıvan, 20 may 2022. s.56-62.
 3. Самообразование как необходимое условие в совершенствовании современного учителя. https://www.iscience.in.ua/arkhyv/2021. Aктуальные научные исследования в современном мире. Выпуск 11(79), Часть 6, Ноябрь 2021 г. журнал, Переяслав 2021, c. 99-108.
 4. Развитие магистерского образования в Азербайджане в процессе интеграции в Европейское высшее образовательное пространство. publish@nor-ijournal.com file:///C:/Users/HP/Downloads/NJD_102.pdf.. Norvec journal 2023.
 5. Fasiləsiz pedaqoji təhsil sistemində magistratura təhsilinin yeri və rolu. “Müasir mərhələdə müəllim hazırlığının aktual məsələləri: uğurlar və çağırışlar” mövzusunda beynəlxalq elmi konfransın materialları. I hissə (məruzə əsasli məqalələr). NMİ. Elmi əsərlər. “Məktəb”, 2022, №4 (70), s. 52-59.
 6. Kiçikyaşli məktəblilərə Heydər Əliyev nümunəsində vətənpərvərlik tərbiyəsinin aşılanması yolları. “Naxçıvan” Universiteti. Elmi əsərlər. 2022, №.4 (70), s. 245-250.
 7. “Peşə kompetensiyaları” anlayışının pedaqoji ədəbiyyatda qoyuluşuna dair. 2023/4/ Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutunun Elmi əsərləri. 2023, №2 (90). s. 38-45
 8. Magistratura səviyyəsində gələcək pedaqoqlarda təşkilati-inzibatçılıq sahəsi üzrə formalaşması zəruri olan kompetensiyalar. Azərbaycan Elm Mərkəzi. 2023, №4(17), s. 14-20. ELMİ İŞ Beynəlxalq elmi jurnal. İmpakt Faktor: 2.255.
 9. Formation of research competencies in teachers-undergraduates. Qazaxıstanın A.Baytırsınova adına Kostanay Dövlət Universiteti. "3i: intellect, idea, innovation", 2023, №1 (1), s.238-242
 10. Development of master's education in azerbaijan in the process of integration into the european higher education fields. Norwegian Journal of development of the International Science. Norway. 2023, №102 (102), s. 30-35

Bizimlə əlaqə:

Naxçıvan şəhəri, Babək məhəlləsi 1, "Naxçıvan" Universiteti şəhərciyi

info@nu.edu.az

+994 36 545 15 16

Sürətli keçidlər:

FAQ

Bloq

Sosial media:

Image