İqtisadiyyat

Image
2023/2024-cü tədris ilində  kafedraya 9039 saat  dərs yükü  ayrılmışdır. Kafedrada 2 müəllim 1.0 ştat,  12 müəllim 0,5 ştat olmaqla 3-nəfəri iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, dosent,  5 baş müəllim, 6 müəllim və 1 baş laborant fəaliyyət göstərir.  Kafedranın tərkibi aşağıdakı kimidir:
 1. Həsən Əbdüləli oğlu Məmmədov    k/m., dos.
 2. Ceyhun İlham oğlu Mahmudov    dos.
 3. Əli Xeybər oğlu Cabbarov   dos.
 4. Zakir Fəxrəddin oğlu Məmmədov   b/müəllim
 5. Bəhram Həsən oğlu Həsənov   b/müəllim
 6. Mayisə Məmməd qızı Abbasova b/müəllim
 7. Zahid Paşa oğlu Qənbərov    b/müəllim
 8. Hikmət Nadir oğlu Həsənov b/müəllim
 9. Ülviyyə Adil qızı Əliyeva   müəllim
 10. Tural Tahir oğlu Məmmədzadə   müəllim
 11. Tükəzban Qurban qızı Qasımlı   müəllim
 12. Əsgər Elman oğlu Əkbərov   müəllim
 13. Abbas Elçin oğlu Musayev   müəllim
 14. Nigar Xəqani qızı Məhərrəmova    müəllim
 15. Aynurə Heyrat qızı Qulamova  b/laborant

2023-2024-cü tədris ili üçün “İqtisadiyyat” kafedrasında tədris olunan fənlər

Kurslar
I semestr
II semestr
I
Ətraf mühitin iqtisadiyyatı
İqtisadiyyata giriş
Turizmə giriş
İqtisadi fikir tarixi
S/F İqtisadi terminologiya
Mikroiqtisadiyyat
Turist davranışı və psixologiyası
Turizm coğrafiyası
İqtisadi fikir tarixi
S/F Turizm iqtisadiyyatı
S/F İqtisadi nəzəriyyə
S/F Müasir iqtisadiyyat
II
Makroiqtisadiyyat
S/F Biznesin əsasları
Turizm inkişafının resurs təminatı
S/F Azərbaycanda turizmin inkişaf istiqamətləri
S/F Sahibkarlığın əsasları və biznesə giriş
Biznes statistikası
Ətraf mühitin iqtisadiyyatı
Azərbaycan iqtisadiyyatı
S/F Aqrar iqtisadiyyat
S/F Biznesin əsasları
III
S/F Dövlətin iqtisadi siyasəti
S/F Turizmdə ekskursiya işinin təşkili
Əməyin iqtisadiyyatı
Turizmdə vasitəçilər
Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər
Sosial tədqiqata giriş
Azərbaycan iqtisadiyyatı
S/F Otel menecmenti
S/F Aqrar iqtisadiyyat
Turizm məhsulunun hazırlanması
Turizmdə nəqliyyat
Firma iqtisadiyyatı
S/F Kommersiya fəaliyyətinin əsasları
İqtisadiyyatın tənzimlənməsi
S/F Kənd turizmi
İnkişaf iqtisadiyyatı
Turizm siyasəti və planlaşdırılması
Kəmiyyət əsaslı tədqiqat metodları
Destinasiyaların idarə edilməsi
S/F İnanc və dini turizm
S/F Azərbaycanda turizm marşrutları
Bronlaşdırma sistemləri
Rəqəmsal iqtisadiyyat
IV
Yumşaq bacarıqlar
Beynəlxalq iqtisadiyyat
S/F Sosial-iqtisadi inkişafın proqnozlaş-dırılması
S/F Dövlətin investisiya-innovasiya siyasəti
S/F İctimaiyyətlə əlaqələr
S/F Ekoloji turizm
Keyfiyyət əsaslı tədqiqat metodları
Dayanıqlı turizm
Qonaqpərvərlik sahəsinin idarə edilməsi
S/F Müalicə turizmi və krotologiya
Karyera planlaması
Sosial sahələrin iqtisadiyyatı
S/F Sənayenin iqtisadiyyatı
Sərt bacarıqlar (Hard skills)
S/F Standartlaşma və metrologiya

2023-2024-cü tədris ilində “İqtisadiyyat” kafedrasında keçirilən fənlər üzrə istifadə olunan ədəbiyyat siyahısı

 1. Seymur Talıbov Enerji təhlükəsizliyinin beynəlxalq hüquqi problemləri. Dərs vəsaiti. Naxçıvan-2017
 2. Ş.A.Hüseynova İqtisadi fikrin inkişafının müasir mərhələsi (İqtisadi fikir tarixi). Dərs vəsaiti. Bakı 2018
 3. S.M.Məmmədova, A.Ə.Əzizov İqtisadiyyata giriş. Dərs vəsaiti. Bakı 2017
 4. M.Ağakərimov Hotel menecmenti. Dərs vəsaiti. Bakı-Mütərcim-2016
 5. Ə.Q.Əlirzayev Sosial sferanın iqtisadiyyatı və idarə edilməsi. Dərs vəsaiti. Bakı-2010
 6. M.Atakişiyev, N.Abbasova, H.Abbasov. Mikro və makroiqtisadiyyat. Dərslik.Bakı 2010
 7. T.S.Vəliyev, Ə.P.Babayev. İqtisadi nəzəriyyə. Dərslik.Bakı 2001
 8. E.Kərimov, B.Osmanov. İqtisadi nəzəriyyə: Mikroiqtisadiyyat, və makroiqtisadiyyat. Dərslik.Bakı 2010
 9. Ş.M.Muradov. Müasir mərhələdə demoqrafiya siyasəti. Dərs vəsaiti. Bakı 1986
 10. Z.C.Məmmədov. Təbiətdən istifadənin iqtisadiyyatı. Dərs vəsaiti. Bakı 2010
 11. Ə.A.Əsgərov. Ətraf mühitin qorunması və təbii sərvətlərdən istifadə. Dərs vəsaiti. Bakı 1989
 12. Təbiətdən istifadənin iqtisadiyyatı. M.C.Atakişiyev. Dərs vəsaiti. Bakı 2004
 13. İqtisadi nəzəriyyə: Makroiqtisadiyyat 1-2. rus dilindən tərcümə. Dərslik.Bakı 2009
 14. C.İ.Mahmudov. Biznes əsasları təşkili və idarə edilməsi. Dərs vəsaiti.Naxçıvan 2011
 15. C.İ.Mahmudov, A.A.Rüstəmov Biznesin əsasları. Dərs vəsaiti.Bakı 2008
 16. V.M.Niftullayev. Sahibkarlığın əsasları. Dərslik. Bakı 2002
 17. M.A.Əhmədov, A.C.Hüseyn. İqtisadiyyatın tənzimlənməsinin əsasları.Metodik vəsait. Bakı 2011
 18. C.C.Məmmədov. Aqrar bölmədə maddi-texniki təminat və xidmət işinin təşkili. Dərs vəsaiti.Bakı 2004
 19. A.A.Rüstəmov,  D.Q.Qasımov. Aqrar sferanın iqtisadiyyatı və idarə edilməsi. Dərs vəsaiti.Bakı 2013
 20. İ.H.İbrahimov. Aqrar islahatlar və sahibkarlığın inkişafı. Dərs vəsaiti. Bakı 2005
 21. T.Ə.Hüseynov. Firmanın iqtisadiyyatı. Dərslik. Bakı 2009
 22. T.Hüseynov. Müəssisənin iqtisadiyyatı. Dərslik. Bakı 2005
 23. D.Q.Qasımov. Firmanın iqtisadiyyatı fənninin bəzi mövzularının öyrədilməsi üsulları. Metodik vəsait. Naxçivan 2012
 24. M.Axundov. Müəssisə iqtisadı. Dərs vəsaiti. Bakı 2002
 25. M.Q.Ağamalıyev, M.M.Məmmədrzayev. Kommersiya fəaliyyətinin əsasları. Dərslik. Bakı 2004
 26. Ş.T.Əliyeva, T.Q.Əliyev, R.T.Əliıyev. Kommersiya fəaliyyətinin təşkili. Dərs vəsaiti. Bakı 2013
 27. Çingiz İbrahimli. Kommersiya fəaliyyəti və sənaye müəssisələrində onun təşkilinin müasir problemləri. Dərs vəsaiti. Bakı 2012
 28. Ə.Ələkbərov, S.Əliyev. Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər. Dərslik. Bakı 2012
 29. Ə.Ələkbərov, G.Gənciyev, A.Əliyev, N.Həsənov. Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər. Dərslik. Bakı 2010
 30. Ə.Həsənov. Müasir Beynəlxalq Münasibətlər və Azərbaycanın xarici siyasəti. Dərslik. Bakı 2005
 31. C.Kərimov, A.Orucov, T.Kərimova Beynəlxalq iqtisadi təşkilatlar. Dərs vəsaiti. Bakı 2008
 32. E.M.Hacızadə. Dünya iqtisadiyyatı. Dərs vəsaiti. Bakı 2011
 33. C.Kərimov, A.Orucov, H.İsrafilov. Dünya iqtisadiyyatı. Dərslik. Bakı 2007
 34. D.Q.Qasımov. Kəhriz sistemlərinin social-iqtisadi səmərəliliyi. Dərs vəsaiti. Naxçivan 2012
 35. A.A.Rüstəmov, D.Q.Qasımov, Ə.G.Quliyev. Aqrar sahənin inkişafının regional problemləri. Dərs vəsaiti. Bakı 2013
 36. R.Həsənov. İqtisadi siyasət metodologiya və praktika. Dərs vəsaiti. Bakı 2009
 37. A.A.Şəkərəliyev Dövlətin iqtisadi siyasəti: reallıqlar və perspektivlər. Monoqrafiya. Bakı 2009
 38. Рəhимов С.H. Turizm-ekskursiya işinin təşkili. Dərs vəsaiti. Bakı 2004
 39. Б.М.Борисович Введение в ТУРИЗМ. Москва-Санкт Петербург 2000
 40. Дурович А.П., Кабушкин Н.И., Сергеева Т.М. и др. Организация туризма. Минск 2003
 41. Mehmet Yeşiltaş. Destinasiyon yönetimi. Anadolu Universitesi yayını. Eskişehir, 2013
 42. Морозов  М.  А.  Информационные технологии в социально-культурном сервисе и  туризме.  Оргтехника:  Учебник (5-е издание)  // Издательство: Академия, 2004 г
 43. Erkan Sezgin. Bilet satış. Anadolu Universitesi yayını

Bizimlə əlaqə:

Naxçıvan şəhəri, Babək məhəlləsi 1, "Naxçıvan" Universiteti şəhərciyi

info@nu.edu.az

+994 36 545 15 16

Sürətli keçidlər:

FAQ

Bloq

Sosial media:

Image