Tədris işləri üzrə prorektor

İbrahim Feyzulla oğlu Kazımbəyli 1975-ci il yanvarın 6-da Şahbuz rayonun Nursu kəndində ziyalı ailəsində anadan olmuşdur. 1981-1991-ci illərdə Nursu kənd orta məktəbində təhsil alıb, orta məktəbi gümüş medalla bitirmişdir. 1991-1996-cı illərdə Naxçıvan Dövlət Universitetinin tarix fakültəsinin tarix ixtisasında təhsil almış, həmin ixtisası 1996-ci ildə fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 1996-2000-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetində Vətən tarixi ixtisası üzrə aspirantura şöbəsində təhsil alıb. 1997-ci ildən Naxçıvan Dövlət Universitetində müəllim, baş müəllim, haliyədə dosent vezifəsində çalışır. 2003-cü ildə “Naxçıvan bölgəsinin tarixi demoqrafik tədqiqi” (1828-1920-ci illər) mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə edərək tarix üzrə fəlsəfə doktoru adını almışdır. 2009-cu ilin 28 aprelində dosent elmi adı verilmişdir.
2006-ci ildən Naxçıvan Özəl Universitetində müəllim, 08 fevral 2007-ci il tarixdə İqtisadiyyat fakültəsinin dekan müavini, 01 sentyabr 2007-ci tarixdə Pedaqoji fakültənin dekanı, 01 noyabr 2008-ci il tarixdən Tədris və Elmi işlər üzrə prorektor vəzifəsində çalışır. 60-dən artıq elmi məqalənin, beş proqramın və üç kitabın müəllifidir. “ XIX-XX yüzillər Naxçıvan və İrəvan bölgəsinin siyasi tarixi, tarixi demoqrafiyası” və s. mövzularla bağlı tədqiqatlar aparır. Ölkədaxili və xaricdə keçirilən bir sıra beynəlxalq simpoziumlarda, konfranslarda müxtəlif mövzularda çıxışlar etmişdır. Elmi əsərləri Türkiyə, Rusiya, Ukrayna, Gürcüstan, İran və s. xarici ölkələrdə olan nüfuzlu elmi dərgilərdə nəşr olunmuşdur.
“XIX əsrdə Naxçıvanda etnodemoqrafik proseslər”, “İrəvan bölgəsində Azərbaycanlıların soyqırımı və deportasiyası”, “1918-1920-ci illərdə Naxçıvan və çevrəsində erməni zülmünün doğurduğu demoqrafik fəlakət” və s. kimi başqa seçilmiş elmi əsərləri vardır. “İrəvan bölgəsi XIX yüzilliyin II yarısı -XX yüzilliyin əvvəllərdinə” mövzusunda doktorluq dissertasiyası üzərində çalışır. Doktorluq dissertasiyası yekunlaşmışdır. Ailəlidir, 2 övladı var.

Məqalələr

 

1.Rusiya işğalından sonra Azərbaycanda dəyişikliklər, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Y.Məmmədəliyev adına Naxçıvan Dövlət Universiteti, Elmi əsərlər (Humanitar seriya) №5, NDU
2. XX əsrin əvvələrində ermənilərin Naxçıvan ərazisində törətdikləri soyqırım, Naxçıvan İctimai-siyasi ədəbi-bədii, elmi-publisistik jurnal" “Əcəmi” nəşriyyatı №5 Naxçıvan 2001- ci il
3. XIX əsrdə Naxçıvanda, Etnodemoqrafik proseslər,AMEA-ı akad. H.M.Abdullayev adına Naxçıvan regional elmi mərkəzi, Naxçıvan regional elmi mərkəzinin əsərləri, VI buraxılış, Naxçıvan, 2001
4. Azərbaycanın Zəngəzur bölgəsinin əhalisinin say dinamikası və yerləşməsi, Naxçıvan Dövlət Universiteti, Elmi əsərlər (Xüsusi buraxılış) №8, NDU “Qeyrət” nəşriyyat, Naxçıvan, 2001
5. Ermenilerin Nahçivan’da gerçekleşdirdikleri soykırım(1918-1920), T.C. Kafkaz Üniversitesi, Nahçivan Devlet Üniversitesi-Azərbaycan, Hayali Ermenistan ve soykırım hikayesi (Uluslararası Tarih Sempozyumu Bildirileri), Kars, 2001
6. Ermenilerin Nahçivan’da yaptıkları soykırım ve Türkiye’nin yardımı  (1918-1920)IĞDIR VALİLİĞİ BÜLTENİ, Iğdır, ocak-şubat 2002, say 6,
7. Naxçıvan bölgəsinin əhalisinin say dinamikası və yerləşməsinə dair (1828-1920-ci illər), Bakı Dövlət Universiteti, Dünya azərbaycanlıları: tarix və müasirlik, I buraxılış, Bakı 2003
8. Azərbaycanın transqafqaz mübahisəli ərazi problemlərinin diplomatik vasitələrlə həlli, AMEA Naxçıvan regional elm mərkəzi, Naxçıvan regional elm mərkəzinin əsərləri, Bakı “Elm”, 2003,
9. Naxçıvan bölgəsinə köçürülən ermənilərin yerləşdirildikləri ərazilərdəki etno-demoqrafik vəziyyət. Naxçıvan Dövlət Universiteti, Azərbaycan MEA-nın Naxçıvan bölməsi, Elmi əsərlər (Xüsusi buraxılış) №12, Naxçıvan, 2004
10. 1918-1920-ci illərdə Naxçıvan və çevrəsində erməni zülmünün doğurduğu  demoqrafik fəlakət, Naxçıvan İctimai-siyasi ədəbi-bədii, elmi-publisistik jurnal" “Əcəmi” nəşriyyatı Naxçıvan 2005- ci il
11. Ermənilərin Naxçıvan bölgəsinə köçürülməsi və əhalinin say dinamikasında baş vermiş dəyişikliklər, Naxçıvan: tarixi gerçəklik, müasir durum, inkişaf prespektivləri (9-10 iyun 2006-cı ildə keçirilmiş beynəlxalq simpoziumun materialları), Naxçıvan, 2006.
12. Naxçıvan Muxtar Respublikası əhalisinin say dinamikası, yerləşməsi və etnik tərkibi, AMEA Naxçıvan bölməsi,Naxçıvan Dövlət Universiteti,Naxçıvan Müəllimlər İnistutu,Naxçıvan Özəl Universiteti,Naxçıvan Muxtar Respublikasını Yaranması tarixi və müasirlik (8 fevral 2007-ci ildə keçirilmiş elmi praktik
13. Rus çarizminin Azərbaycan ərazilərinə köçürmə siyasəti və onun mahiyyəti, Naxçıvan Dövlət Universiteti, Elmi əsərlər №2 (22), Naxçıvan, 2007.
14. Çar Rusiyasının Azərbaycan ərazisinə erməniləri köçürmək siyasəti.[Naxçıvan bölgəsi XIX əsr, Əmək və sosial problelər üzrə elmi-tədqiqat və tədris mərkəzi, Əmək və sosial problemlər, Elmi əsrlər toplusu IV buraxılış, Bakı, 2007
15. Naxçıvan əhalisi, sosial-iqtisadi və siyasi tarixinə dair (1828-1920-ci illər), Bakı “Elm” 2007
16. Azərbaycan ttarixinin tədrisində tələbələrdə tədqiqatçılıq bacarığının inkişaf etdirilməsinin formaları və metodları, Naxçıvan, 2008
17. Erməni xəyanəti tarixi faktların dili ilə, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Nazçıvan bölməsi “XƏBƏRLƏR” ictimai və Humanitar elmlər seriyası. №1 Naxçıvan, “Tusi”, 2009-cu il
18. Naxçıvan bölgəsində əhalinin hərəkəti və demoqrafik infrastrukturu, "Naxçıvan Müəllimlər institutu" "Məktəb”  nəşriyyatı № 1 (17) Naxçıvan 2009-cu il
19. Вытуснение тюрок-азербайджанцев с исторических земель Западного Закавказья в современной национальной исеориографии Азербайджана, “Boстоковедение и Африканистика в диалоге цивилизаций»22-24 апреля 2009
20. İnzibati ərazi vahidlərimizin strateji yeri, əzəli Azərbaycan torpağı İrəvan, "Naxçıvan Müəllimlər institutu" "Məktəb”  nəşriyyatı № 2 (18) Naxçıvan 2009-cu il
21. XIX əsrin ikinci yarısı XX əsrin əvvəllərində Naxçıvan bölgəsinin sosial-iqtisadi vəziyyəti, "Naxçıvan İctimai-siyasi ədəbi-bədii, elmi-publisistik jurnal"
22. Zəngəzurun Qərb hissəsinin Ermənistana verilməsi, “YOL” Bilim kültür araşdırma dergisi. Sayı-30,Ankara, Eylül-Ekim, 2009
23. Покровительство царской россии Армянам в Азербайджане. В 1828-1920, КУЛЬТУРА НАРОДОВ ПРИЧЕРНОМОРЬЯ, Научный журнал № 161, 2009 г
24.Azərbaycanın tarixi demoqrafik inkişafı (ən qədim zamanlardan müasir dövrədək), Naxçıvan, 2009
25. Azərbaycanın tarixi-demoqrafik vəziyyəti: İrəvan bölgəsi üzrə, Bakı , 2009.
26. Об этнодемографическом положении эриванскои гиберении  в Конче XIX в. Крымскии Научный  центр националъной Академии наук и министер стева образования и  науки Украины  - Кулътура народов Рричерноморъя – научный журнал
27. İrəvan bölgəsində azərbaycanlıların soyqırımı və deportasiyası, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Naxçıvan bölməsi “XƏBƏRLƏR” ictimai və Humanitar elmlər seriyası. №1 Naxçıvan, “Tusi”, 2010-cu il
28. İrəvan bölgəsinin inzibati ərazi bölgüsündə baş vermiş dəyişikliklər, Naxçıvan Dövlət Universiteti, Elmi əsərlər №1 (29), Naxçıvan NDU, “Qeyrət” nəşriyyat, 2010-cu il
29. İrəvan bölgəsində Azərbaycanlıların soyqırımı və deportasiyası, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Naxçıvan bölməsi “XƏBƏRLƏR” ictimai və Humanitar Elmlər seriyası. №1 Naxçıvan, “Tusi”, 2010-cu il
30. “Abbasabad qalası”, Dövlət və Din. Ictimai fikir toplusu 2011. 5 (25).
31. “Cənubi Qafqazda Fevral inqilabından ictimai-siyasi vəziyyət”, Naxçıvan Dövlət Universiteti. Elmi əsərlər. İctimai elmlər seriyası №2 (47), Naxçıvan, NDU- “Qeyrət”,2012.
32. “Naxçıvan və İrəvanın qədim əhalisi”, AMEA-nın Naxçıvan bölməsi. Naxçıvan Dövlət Universiteti. Naxçıvan: İlk yaşayış və şəhərsalma yeri kimi (20-24 iyul 2011-ci ildə keçirilmiş beynəlxalq simpozium materialı), Naxçıvan, “Əcəmi” 2012.
33. “Tarixi İpək yolu və Azərbaycan torpaqları”, AMEA-nın Naxçıvan bölməsi. Axtarışlar (folklor, ədəbiyyat, dil, incəsənət və tarix) Elmi toplu III(5) Naxçıvan 2012.
34. “İkinci Dünya müharibəsinin sonlarında Stalinin erməni-qriqorian kilsəsini dirçəltməsi və onun Azərbaycana qarşı təxribatları”, Avropa Azərbaycan cəmiyyəti ,  Azərbaycanşünaslıq mərkəzi – “Azərbaycan II Dünya müharibəsində və Qafqazda Holokostun önlənməsində rolu”- Beynəlxalq simpozium- (17-19 oktyabr 2012-ci il), Bakı 2013.
35. Milli birlik və milli oyanışa həsr olunmuş ömür”, NDU. Heydər Əliyev Dövlətçilik təliminin işıqları “Elmi əsərlər”in “İctimai elmlər” seriyası xüsusi buraxılış №1 (50), Naxçıvan- 2013.
36. Zəngəzurun Qərb hissəsinin Ermənistana verilməsi (XX  yüzilin əvvəlləri)”, Yol Bilim Kültür Araştırma Dergisi, Ankara 2013.
37. “Об этнодемографическом положении Эриванской Губернии в конце XIX в.”Крымский Научный центр национальной Академии наук и министериства оброзования и науки Украины Култура Народов Рричерноморья – Научный журнал – 2013 г.
38. “Azərbaycanşünaslıq məsələlərində Heydər Əliyev amili”,Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan bölməsi xəbərlər (xüsusi buraxılış), Naxçıvan – 2013.
39. “Müstəqil Azərbaycan dövlətçiliyinin möhkəmləndirilməsində ümummilli Liderin rolu”, Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu XƏBƏRLƏRİ cild 9.N 4 2013 . Naxçıvan 2013.
40. “Vətən tarixinin Məmməd Araz harayı”, Məmməd Araz: taleyi və sənəti “məqalələr məcmuəsi” Əcəmi nəşriyyatı, Naxçıvan- 2014.
41. “Tarixi Azərbaycan ərazilərinə ermənilərin köçürülməsi və miqrasiyalar, AMEA-nın Naxçıvan bölməsi. Xəbərlər ictimai və humanitar elmlər seriyası №1, Naxçıvan “Tusi” 2014.
42. “Naxçıvanın ərazi muxtariyyət məsələsi beynəlxalq kontekstdə”, Naxçıvan Dövlət Universiteti. Elmi əsərlər. İctimai elmlər seriyası №2 (58), Naxçıvan, NDU- “Qeyrət”,2014.
43. “Zəngəzurun bir hissəsinin Ermənistana verilməsi prosesi, tarixi   : Naxçıvan məsələsi siyasi-diplomatik hədəflərdə”, Naxçıvan Muxtariyyəti tarixi nailiyyətdir (04-05 iyul 2014-cü ildə keçirilmiş Beynəlxalq konfransın materialları ), Naxçıvan:-“Əcəmi” nəşriyyat poliqraqfiya birliyi,2015
44. “XX yüzilliyin 20-ci illərində Azərbaycanın Milli dövlətçilik problemi”,Azərbaycan tarixi- coğrafiyasının aktual problemləri (04 aprel 2015-ci ildə keçirilmiş Respublika konfransının materialları).
45. “XIX yüzilliyin əvvəllərində İrəvan bölgəsində əhalinin demoqrafik vəziyyəti, yerləşməsi, etnik tərkibi”, Tarixi İpək yolu və Naxçıvanın iqtisadi-mədəni əlaqələrinin inkişafı məsələləri. Beynəlxalq İpək yolu konfransı. 16-17 oktyabr 2015.
46. “İrəvan şəhərinin tarixinə, maddi-mənəvi irsinə qarşı zorakı siyasət- soyqırım”,AMEA-nın Naxçıvan bölməsi. İncəsənət, dil və ədəbiyyat institutu. Axtarışlar (folklor, ədəbiyyat, dil, sənətşünaslıq və tarix) Elmi toplu №1, Naxçıvan 2015.
47. “Naxçıvan və İrəvan bölgələrində azərbaycanlı əhaliyə qarşı törədilən soyqırım cinayətləri tarixi sənədlərdə”, Naxçıvan Dövlət Universiteti. Elmi əsərlər . İctimai elmlər seriyası №6 (71), Naxçıvan 2015.
48. “İrəvanın ermənilərə verilməsi və bölgədə erməni dövlətinin yaradılması prosesi”, “Naxçıvan” Universiteti  Elmi əsərlər (beynəlxalq münasibətlər, tarix, filologiya, coğrafiya, iqtisadiyyat, pedaqogika və psixologiya, riyaziyyat) №1 (1), Naxçıvan, NU- “Nuh),2015.
49. “Revan Hanlığının Rusiya tarafından işğalı ve bölgede Ermeni Devleti yaradılması prosesi”, Türk-Erməni ilişkilərinin bölgesel politikalara etkisi Uluslararası Sempozyumu (XIX yüzildən –Günümüzə) 12-14 mayıs 2016 Bitlis. Başvuru formu.
50. XIX əsrin əvvəllərində Cənubi Qafqazda hərbi-siyasi vəziyyət və İrəvan xanlığının Rusiya tərəfindən işğalı, “Naxçıvan” Universiteti Elmi əsərlər (beynəlxalq münasibətlər, tarix, filologiya, coğrafiya, iqtisadiyyat, pedaqogika və psixologiya, riyaziyyat) №2 (2), Naxçıvan, NU- “Nuh),2015 nəşrdə.
51. Azərbaycan tarixinin aktual problemləri fənni üzrə (XIX-XX əsrlər) Proqram, “Naxçıvan” Universitetinin “27 fevral 2015-ci il tarixli Elmi Şurasının qərarına əsasən çap olunmuşdur (protokol №6). Naxçıvan 2016.
52. Tarixi tədqiqatların metod və metodologiyası fənni üzrə Proqram, Naxçıvan 2016.
53. Образование Армянского  государства на Азербайджанских землях: Пристрастная и ковагная политика россий,Nəşrdə, Ukrayna 2016.
54. Nəsrəddin Tusinin ictimai-siyasi və elmi fəaliyyətinin bəzi məqamlarına dair, Nəsrəddin Tusinin ictimai-siyasi və elmi fəaliyyətinin bəzi məqamlarına dair. Nəşrdə, 2016.
55. “Kitabi- Dədə Qorqud” dastanında vətən tarixinin izləri, AMEA-nın Naxçıvan bölməsi,nəşrdə 2016.
56. Naxçıvanın ərazi bütövlüyünün qorunması uğrunda Hərbi-siyasi, diplomatik mübarizə, Azərbaycan Universiteti (Beynəlxalq konfrans) Nəşrdə 2016.
57. Qərbi Azərbaycan torpaqlarında Rusiya işğalı: Erməni dövləti yaradılması istiqamətində həyata keçirilən hərbi-siyasi tədbirlər, (Türkiyə Respublikası Bitlis Eren Universiteti.
58. “XX yüzilliyin əvvəllərində Cənubi Qafqazda ictimai-siyasi durum: Türkiyə Azərbaycan münasibətləri”, Türkiyə Respublikası Kastomonu,2016.

e-mail: Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.
Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.