Image
Emin Arif oğlu Şıxəliyev 8 avqust 1975-ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublikası Şərur rayonunun Danzik   kəndində anadan olmuşdur. 1992-2004-cü illərdə bakalavr, magistratura və doktorantura olmaqla üç pillədə Ankara Universitetinin Dil və Tarix-Coğrafiya fakültəsində tarix ixtisası üzrə təhsil almışdır. 2004-cü ildə elmi işini tamamlayaraq Ankara Universitetində doktorluq dissertasiyası müdafiə etmişdir. 13 may 2004-cü ildə tarix ixtisası üzrə Türkiyə Respublikası, Ankara Universiteti Sosial Elmlər İnstitutu tərəfindən alimlik dərəcəsinə layiq görülən 1456 №-lu diplom Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının 27 noyabr 2007-ci il tarixli (protokol № 35 – k) qərarı ilə təsdiqlənmiş və Emin Şıxəliyev tarix elmləri namizədi (tarix üzrə fəlsəfə doktoru) elmi dərəcəsinə layiq görülmüşdür. 06 oktyabr 2018-ci il tarixində AMEA Naxçıvan Bölməsi nəzdində fəaliyyət göstərən D. 01. 211 Dissertasiya   Şurasında “Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü geosiyasi maraqların toqquşması kontekstində” mövzusunda doktorluq dissertasiyası müdafiə etmişdir.
Hal-hazırda Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan Bölməsinin Tarix, Etnoqrafiya və Arxeologiya İnstitutunun “Qafqaz tarixi” şöbəsinin müdiri vəzifəsində çalışan Emin Arif Şıxəliyev, eyni zamanda “Naxçıvan” Universitetinin İdarəetmə fakültəsində “Beynəlxalq münasibətlər tarixi” fənnini tədris etməkdədir. 7 monoqrafiya, 2 kitab və 100-ə yaxın elmi məqalənin müəllifidir. Türkiyədə, İranda, Almaniyada keçirilən elmi konfransların iştirakçısı olmuş, İngiltərənin Milli Arxivlərində elmi-tədqiqat işləri aparmışdır. Evlidir, 2 övladı var.
Elmi əsərləri:
İşin adı
İşin növü
Nəşriyyat, jurnal və s.
İşin həcmi
Birgə müəllifin soyadı
 
Monoqrafiya və kitablar:
 
 
 
 
  1.
Türkiye ve Azerbaycan açısından ermeni sorunu
Mono-qrafiya
Ankara: Türk Kültür ve Eğitim Norm Geliştirme Vakfı, 2002
231 s.
 
  2.
Kafkasya jeopolitiğinde Rusya, İran, Türkiye rekabetleri ve ermeni faktoru
Mono-qrafiya
Ankara: Naturel yayıncılık, 2004
378 s.
 
 
  3.
Erməni iddialarının siyasi mahiyyəti
Mono-qrafiya
Bakı: Nurlan, 2006
187 s.
 
 
  4.
Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi sivilizasiyalararası münasibətlər kontekstində
Mono-qrafiya
 
Bakı: Elm və Təhsil, 2011
 
324 s.
 
  5.
İngiltərənin geosiyasi maraqlarında “erməni məsələsi”nin yeri və Azərbaycana təsiri. (Böyük Britaniyanın arxiv materialları əsasında).
(1917-1920)
Mono-qrafiya
Naxçıvan: “Əcəmi” nəşriyyatı, 2016
 
144 s.
 
  6.
Müasir səlib yürüşlərinin hədəfi: terrorizm yoxsa İslam?!
Kitab
Naxçıvan: Əcəmi nəşriyyatı, 2017
168 s.
 
  7.
Böyük güclərin Azərbaycanla bağlı geosiyasi maraqlarında Naxçıvanın yeri
Mono-qrafiya
Bakı: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu, 2017
300 s.
İ.Hacıyev, E.ŞıxəliyevE.Cəfərli, M.Şabanov
  8.
Geosiyasi maraqların toqquşması kontekstində Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi
 
Mono-qrafiya
Naxçıvan: “Əcəmi” nəşriyyatı, 2018
 
384 s.
 
  9.
Müasir səlib yürüşlərinin hədəfi: terrorizm yoxsa İslam?! (təkmilləşdirilmiş ikinci nəşr)
Kitab
Naxçıvan: Əcəmi nəşriyyatı, 2019
 
152 s.
 
10.
Yeni Dünya Nizamı və onun mahiyyəti
Kitab
Naxçıvan: Əcəmi nəşriyyatı, 2020
200 s.
 
 
Elmi məqalələr və konfrans materialları:
 
 
 
 
  1.
Ermeni soykırımının içyüzü
Məqalə
Ankara Üniversitesi, Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi (OTAM) dergisi. Ankara: 2003, sayı:14
s. 217-246
 
  2.
Ermenilerin kimliği ve Büyük Ermenistan efsanesi
Məqalə
Ankara Üniversitesi, Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi (OTAM) dergisi. Ankara: 2005, sayı:17
s. 367-386
 
  3.
Ermənilərin Nuhla bağlı iddialarına dair
Məqalə
AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri. İctimai və humanitar elmlər seriyası,
2005, №1
s. 47-52
 
  4.
Naxçıvanın problemli zonaya çevrilməsində böyük dövlətlərin maraqları
Məqalə
Azərbaycanda elmin inkişafı və regional problemlər. Bakı: Nurlan, 2005
s. 68-74.
 
  5.
XX yüzillikdə azərbaycanlıların soyqırımının mahiyyətinə dair
Məqalə
Naxçıvan: İctimai-siyasi, ədəbi-bədii, elmi-publisistik jurnal, 2005
s. 44-54.
 
  6.
Ermənilərin ərazi iddialarına dair bir neçə söz
Məqalə
Qanun: ictimai-siyasi, elmi hüquq jurnalı, 2005, № 2, (130)
s. 40-46
 
  7.
Terrorizm və erməni problemi
Məqalə
Naxçıvan Dövlət Universitetinin Xəbərləri, 2005, №17
s. 21-24
 
  8.
Ermənilərin etnik təmizləmə siyasətində xristianlığın rolu
Məqalə
AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri. İctimai və humanitar elmlər seriyası,
2006, №2
s. 17-23
 
  9.
Türkiyə mənbələrində ermənilərin Naxçıvanda törətdikləri qətliamlara dair
Məqalə
AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri. İctimai və humanitar elmlər seriyası,
2006, №4
s. 22-28
 
10.
Erməni kilsəsinin işğalçılıq və terrorizm siyasəti
Məqalə
Tarix və onun problemləri, Bakı,
2007, № 1
s. 226-233
 
11.
Müasir dünya siyasətində terrorizm məsələsi və onun erməni terroruna təsiri
Məqalə
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti. Humanitar Elmlər Seriyası, 2007, № 4
s. 386-390
 
12.
Ermenistan-Azerbaycan çatışmasının perde arkası: Rusya-Türkiye çatışması
Məqalə
Ermeni Araştırmaları 2. Türkiye Kongresi Bildirileri. I cilt, Ankara: Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi (ASAM), Ermeni Araştırmaları Enstitüsü, 2007
s. 1067-1081
 
13.
Yeni Dünya Nizamının bəhanəsi: terrorizm və İslamda terrora baxış
Məqalə
Tarix və onun problemləri, Bakı:
2007, № 3
s. 245-252
 
14.
Армянская церковь и террор
Məqalə
Наследие. Москва: 2007, № 4-5
c. 22-25.
 
15.
Ermənilərdə “məzlumluq” psixologiyası, onun ideoloji vasitəyə çevrilməsi və beynəlxalq siyasətdə rolu
Məqalə
AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri. İctimai və humanitar elmlər seriyası,
2008, №1
s. 54-59.
 
16.
Beynəlxalq terrorizmə qarşı mübarizə kontekstində erməni terroruna bir baxış
Məqalə
AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri. İctimai və humanitar elmlər seriyası,
2008, №3
s. 40-46.
 
17.
Qondarma erməni soyqırımı ilə yəhudi xolokostu arasında müqayisələ
Məqalə
Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi əsərləri. Tarix və ictimai elmlər seriyası, 2008, №5 (25)
s. 25-29.
 
18.
Azərbaycan dövlətçiliyinə qarşı erməni faktoru (müstəqillik dövrü)
Məqalə
Tarix və gerçəklik, Azərbaycan Tarix Qurumu, 2008, 1(3)
s. 134-147
 
19.
Ermənilərin Naxçıvana qarşı ərazi iddiaları dünya mətbuatında
Məqalə
Dirçəliş-XXI əsr, 2008-2009, №130-131
s. 141-146
 
20.
Erməni alimlərinin Naxçıvanla bağlı iddiaları
Məqalə
AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri. İctimai və humanitar elmlər seriyası,
2009, №1
s. 34-39.
 
21.
Erməni məsələsi, kilsə və mövcud vəziyyət haqqında bir neçə söz
Məqalə
AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri. İctimai və humanitar elmlər seriyası,
2009, №3
s. 56-62.
 
22.
Ermənilərin 4 T planı çərçivəsində Naxçıvan iddiaları
Məqalə
Naxçıvan: İctimai-siyasi, ədəbi-bədii, elmi-publisistik jurnal, 2009, №19
s. 73-81.
 
23.
Армянская легенда о пророке Ное и «проблема» Нахчывана
Məqalə
Наследие. Москва: 2009, № 6 (42)
с. 52-55
 
24.
Türkiyənin “erməni açılımı” siyasəti və onun Azərbaycana təsiri
Məqalə
AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri. İctimai və humanitar elmlər seriyası,
2010, №1
s. 36-41.
 
25.
Армянские басни о «геноциде» и их влияние на израильско-армянские отношения
Məqalə
Наследие. Москва: 2010, №2 (44)
c. 16-19.
 
26.
Психологическая и религиозная подоплека «армянского вопроса»
Məqalə
Наследие, Москва,  2010, №6 (48)
c. 48-51.
 
27.
Ermenilerin Türkiye ve Azerbaycan’a yönelik toprak iddiaları
Məqalə
Yeni Dönemde Türk Dış Politikası. Uluslararası IV. Türk Dış Politikası sempozyumu tebliğleri. Ankara: Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu (USAK) yayınları, 2010
s. 379-390
 
28.
Ermənilərin Nuh peyğəmbərlə bağlı iddiaları və Naxçıvan məsələsi
Məqalə
Nuh peyğəmbər, dünya tufanı və Naxçıvan (24-25 aprel 2009-cu ildə keçirilmiş beynəlxalq simpoziumun materialları). Naxçıvan: Əcəmi, 2010
s. 262-269
 
29.
Ermənilərin “soyqırımı” iddiaları və onun İsrail-Ermənistan münasibətlərinə təsiri
Məqalə
Dirçəliş-XXI əsr, 2010,
№145-146
s. 173-179
 
30.
Dağlıq Qarabağ, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin həllinə mane olan amillər
 
Məqalə
Qarabağ: bildiklərimiz və bilmədiklərimiz. Bakı: Qafqaz Universiteti, Beynəlxalq Münaqişələri Araşdırma Mərkəzi nəşrləri, 2010, №002
s. 38-56.
 
31.
Erməni iddialarının psixoloji, dini mahiyyəti
Məqalə
AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri. İctimai və humanitar elmlər seriyası,
2011, cild: 7, №1
s. 18-23.
 
32.
Naxçıvana qarşı iddiaların əsl mahiyyəti və regional siyasətdə bölgənin yeri
Məqalə
AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri. İctimai və humanitar elmlər seriyası,
2011, cild: 7, №3
s. 37-43.
 
33.
Türkiyə mənbələrində Behbud ağa Şahtaxtinskinin fəaliyyətinə dair
Məqalə
“Naxçıvan” ictimai-siyasi, ədəbi-bədii, elmi-publisistik jurnal, Naxçıvan, 2011
s. 127-136
 
34.
Борьба Армян и ее последствие для Южного Кавказа
Məqalə
Наследие. Москва: 2011, №6 (54)
с. 56-59
 
35.
Batılı  Hıristiyan devletlerin Ermeni meselesi’ne psikolojik ve dini açıdan yaklaşımı
Məqalə
Gaziosmanpaşa Üniversitesi,
Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, Tokat, 2011, cilt:6, sayı:2
s. 290-304
 
36.
Uluslararası ilişkiler boyutuyla Ermenistan-Azerbaycan çatışması
Məqalə
Çankırı Karatekin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Çankırı, 2012, cilt:3, sayı:1
s. 139-160
 
37.
Qars müqaviləsi və Naxçıvanın muxtariyyət statusu
 
Məqalə
Behbud ağa Şahtaxtinski və Qars müqaviləsi (12 oktyabr 2011-ci ildə Behbud ağa Şahtaxtinskinin 130 illik yubileyi və beynəlxalq Qars müqaviləsinin 90-cı ildönümünə həsr olunmuş konfransın materialları). Naxçıvan, 2012
s. 53-64.
 
38.
Erməni iddiaları və onun Cənubi Qafqaz ölkələrinə təsiri
Məqalə
AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri. İctimai və humanitar elmlər seriyası,
2012, cild:8, №3
s. 25-32.
 
39.
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi Qərb və Türk sivilizasiyalarının və geosiyasi maraqların toqquşması müstəvisində
Məqalə
Strateji təhlil. Strateji Araşdırmalar Mərkəzi, Azərbaycan Respublikasının daxili və xarici siyasəti, beynəlxalq münasibətlərə dair analitik jurnal,
2012, say:5
s. 43-56.
 
40.
Qloballaşma və milli dəyərlər
 
            Məqalə
Naxçıvan. İctimai-siyasi, ədəbi-bədii, elmi-publisistik jurnal. Naxçıvan: Əcəmi, 2012, №25
s. 78-85.
 
41.
Heydər Əliyev və Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin nizamlanması məsələsi
Məqalə
ASIA Minor Studies (Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi), Haydar Aliyev özel sayısı, Kilis, 2013, cilt:1
s. 174-187
 
42.
Hai-Taht ideolojisi bağlamında Ermenilerin işgal politikası ve Hocalı soykrımı
Məqalə
Fırat Üniversitesi, Orta Doğu Araştırmaları Dergisi, Elazığ, 2013,
cilt:IX, sayı:2
s. 219-231
 
43.
Kars antlaşması, Nahçıvan’la bağlı siyasi meseleler üzerine yeni bir değerlendirme ve ermeni iddiaları
Məqalə
Çankırı Karatekin Üniversitesi, Avrasya Stratejik Uygulama ve Araştırma Merkezi, Uluslararası Avrasya Strateji Dergisi, Çankırı, 2013, cilt:2, sayı:1
s. 15-26.
 
44.
The Armenian question in the context of the clash of civilizations and geopolitical interests, its impact on Armenia-Azerbaijani relations and vision of the near future
Məqalə
Review of Armenian Studies.
A Biannual Journal of History, Politics and International Relations, Ankara, 2013, no:27
p. 89-129.
 
45.
Ermenistan-Azerbaycan çatışmasının yakın geleceği: barış mı, savaş mı, yoksa ateşkes mi?
Məqalə
Ermeni Araştırmaları Dergisi, Ankara, 2013,
sayı:45
s. 73-91.
 
46.
“Böyük Ermənistan” ideologiyasının mifoloji əsasları
Məqalə
Journal of Qafqaz University. History, Law and Political Sciences, 2013, volume:1,
number:1
s. 38-45.
 
47.
Ermənilərin “din” strategiyasının əsas istiqamətləri
Məqalə
Strateji təhlil. Strateji Araşdırmalar Mərkəzi, Azərbaycan Respublikasının daxili və xarici siyasəti, beynəlxalq münasibətlərə dair analitik jurnal, 2014,
say:7-8
s. 65-81.
 
48.
Ermənilərin Naxçıvanda törətdikləri cinayətlərin pərdə arxası: ingilis-erməni əməkdaşlığı
(1918-1920-ci illər)
Məqalə
AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri. İctimai və humanitar elmlər seriyası, 2014, cild:10, №3
s. 34-43.
 
49.
İngiltərənin Cənubi Qafqaz siyasətində erməni amili və Naxçıvan məsələsi (XX əsrin əvvəlləri)
Məqalə
Strateji təhlil. Strateji Araşdırmalar Mərkəzi, Azərbaycan Respublikasının daxili və xarici siyasəti, beynəlxalq münasibətlərə dair analitik jurnal, 2014,
say:4 (11)
s. 9-22.
 
50.
Rus ve Ermeni kaynakları ışığında Ermeni iddialarının mitolojik boyutu
Məqalə
Yeni Türkiye: Ermeni Meselesi özel sayısı IV, sayı:63, 2014
s. 3167-3179
 
51.
Место армянского вопроса в современной мировой политике
Məqalə
Наследие. Москва: 2014, № 6 (72)
c. 58-63.
 
52.
XX yüzyıl başlarında Ermenilerin Nahçıvan’da yaptıkları katliamlar
Məqalə
Ermeni Ayaklanmaları (1894-1909) Sempozyumu. Bildiriler. Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2015
s. 243-264
 
53.
Ermənilərin soyqırımı iddiaları və onun beynəlxalq siyasətdə yeri: müqayisəli təhlillər və reallıqlar
Məqalə
“Azərbaycan və Şərqi Anadoluda türk-müsəlman əhaliyə qarşı soyqırımları (1914-1920-ci illər)” mövzusuna həsr olunmuş II beynəlxalq elmi konfransın materialları. Xüsusi buraxılış. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Tarix İnstitutu, Bakı, 2015, №52, 53, 54, 55
s. 438-443
 
54.
XX əsrin soyqırımı yalanı: uydurma, yoxsa reallıq?
Məqalə
AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri. İctimai və humanitar elmlər seriyası,
2015, cild:11, №3
s. 32-41.
 
55.
24 апреля 1915 года: геноцид или отселение?
 
Наследие. Москва: 2015, №2 (74)
c. 32-37.
 
56.
Events of 24 April 1915:
Armenian genocide or resettlement?
 
Heritage. Moskva: 2015, №1 (20)
p. 50-57.
 
57.
Ermenistan-Azerbaycan çatışması: çözüm yolundaki temel sorunlar ve gelecek senaryoları
Məqalə
Bilge Strateji Dergisi, İstanbul, 2015, cilt:7, sayı:13
 
s. 31-54.
Reha Yılmaz
58.
Çarlık Rusya tarafından ermenilerin Azerbaycan topraklarına göçürülmesi ve akabinde oluşturulan Ermeni Vilayeti (1828) (Rus ve Ermeni kaynakları ışığında)
Məqalə
Çankırı Karatekin Üniversitesi, Avrasya Stratejik Uygulama ve Araştırma Merkezi, Uluslararası Avrasya Strateji Dergisi, Çankırı, 2015, cilt:4, sayı:1
s. 7-24.
 
59.
“Büyük Ermenistan” düşüncesi ve bu ideolojinin Azerbaycan üzerinde etkisi
Məqalə
Geçmişten Günümüze Türk-Ermeni İlişkileri Uluslararası Sempozyumu. Tebliğler. Bayburt: Bayburt Üniversitesi yayınları, 2015
s. 213-223
 
60.
Ermenilerin Nahçıvan iddiaları ve XX. yüzyılın başlarında yapılan katliamlarda
Büyük Güçlerin rolü
Məqalə
Ermeni Araştırmaları Dergisi, Ankara, 2016, sayı:53
 
s. 90-106.
 
51.
Türkiye-Rusya ilişkilerinde Dağlık Karabağ sorunu: çözüm yolunda engeller ve öngörüler
Məqalə
TYB Akademi Dergisi, Ankara,
2016, sayı:17
s. 109-135
Beşir Mustafayev
62.
Armenia-Azerbaijan, Nagorno-Karabakh conflict: Obstacles to resolution and analysis of force usage
Məqalə
History Studies, International Journal of History, 2016, Volume:8, Issue:3
p. 135-150
Beşir Mustafayev
63.
Türk kapısı Nahçıvan: bölgenin jeopolitik konumu ve ermeni faaliyetleri
Məqalə
Tarihi ve çağdaş Nahçıvan. İstanbul: Araz yayıncılık, 2016
s. 59-62.
 
64.
Müstəqillik dövründə Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərində
Naxçıvanın yeri
Məqalə
 
Naxçıvan müstəqillik illərində: hədəflər, inkişaf, nəticələr. Naxçıvan, 2016
s. 170-175.
 
65.
Britain’s “Armenian policy” in the South Caucasus (1917-1920)
Məqalə
Irs, Heritage. Moskva: 2016, №3 (26)
c. 52-57.
 
66.
Britain’s “Armenian policy” in the South Caucasus (1917-1920)
Məqalə
Irs, Heritage. Moskva: 2016, №4 (27)
c. 34-41.
 
67.
Ermeni sorunun medeniyetler çatışması bağlamında değerlendirilmesi ve onun Ermenistan-Azerbaycan
ilişkilerine etkisi
Məqalə
ASOS journal, the Journal of Academic Social Science, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2016, sayı: 32
s. 12-29.
 
68.
Türk tarixinə işıq tutan yazılı yaddaşımız
Məqalə
AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri. İctimai və humanitar elmlər seriyası, 2016, №1
s. 214-218
 
69.
Erməni iddialarının siyasi və mifoloji mahiyyəti
Məqalə
Strateji təhlil. Strateji Araşdırmalar Mərkəzi, Azərbaycan Respublikasının daxili və xarici siyasəti, beynəlxalq münasibətlərə dair analitik jurnal,
2016, say:1-2 (15-16)
s. 47-62.
 
70.
XX əsrin əvvəllərində ABŞ-ın Cənubi Qafqaz siyasətində “erməni amili” və Naxçıvan məsələsi
Məqalə
Strateji təhlil. Strateji Araşdırmalar Mərkəzi, Azərbaycan Respublikasının daxili və xarici siyasəti, beynəlxalq münasibətlərə dair analitik jurnal,
2017, say:1-2 (19-20)
s. 87-103.
 
71.
Rusiyanın Cənubi Qafqaz siyasətində erməni məsələsinin yeri və Naxçıvana təsiri (XIX-XX əsrin əvvəlləri)
Məqalə
Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi əsərləri. Tarix və ictimai elmlər seriyası, 2017, №2 (83)
s. 28-31.
 
72.
Britain’s Armenian policy
in the South Caucasus and
place of the problem in UK archives (1917-1920)
Məqalə
Irs, Heritage. Moskva: 2017, №1 (29)
p. 26-33.
 
73.
Britain’s Armenian policy
in the South Caucasus and
place of the problem in UK archives (1917-1920)
Məqalə
Irs, Heritage. Moskva: 2017, №2 (30)
p. 58-63.
 
74.
Britain’s Armenian policy
in the South Caucasus and
place of the problem in UK archives (1917-1920)
Məqalə
Irs, Heritage. Moskva: 2017, №3 (31)
p. 58-63.
 
75.
Britain’s Armenian policy
in the South Caucasus and
place of the problem in UK archives (1917-1920)
Məqalə
Irs, Heritage. Moskva: 2017, №4 (32)
p. 36-41.
 
76.
Erməni məsələsinin İngiltərənin Cənubi Qafqaz siyasətində yeri (1917-1920) (Böyük Britaniyanın arxiv materialları əsasında)
Məqalə
AMEA Qafqazşünaslıq İnstitutu, Qafqazşünasların I Beynəlxalq Forumu, elmi məruzələr. Bakı, 17-18 aprel 2017
s. 97-103.
 
77.
Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi ilə bağlı ikili standartların qurbanına çevrilmiş BMT qətnamələri
Məqalə
AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri. İctimai və humanitar elmlər seriyası, 2017, cild:13, №3
s. 73-78.
 
78.
 
Russia’s role in the Armenia-Azerbaijan conflict and vision of the near future
Məqalə
Transylvanian Review, Journal Citation Reports, Thomson Reuters, Romania, 2017, vol: XXV, No. 21
p. 5429-5439.
 
79.
İran’ın nükleer araştırmalarının Azerbaycan ve Türkiye açısından doğurabileceği potansiyel tehlikeler
Məqalə
Denge Dergisi, Ankara, 2017, sayı:3
s. 86-99.
 
80.
Terrorizmin mahiyyəti və “İslamda terror” anlayışına baxış
Məqalə
Strateji təhlil. Strateji Araşdırmalar Mərkəzi, Azərbaycan Respublikasının daxili və xarici siyasəti, beynəlxalq münasibətlərə dair analitik jurnal,
2017, say:3-4 (21-22)
s. 61-76.
 
81.
Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi ilə bağlı Qərb dövlətlərinin ikili standartlar siyasətinin pərdə arxası
Məqalə
AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri, 2018, cild:14, №1
s. 30-37.
 
82.
Ermənilərin soyqırımı iddiaları və yəhudi xolokostu: təhlillər, müqayisələr və tarixi reallıqlar
 
Məqalə
“XX əsrdə Türk-müsəlman xalqlarına qarşı soyqırımları” mövzusuna həsr olunmuş V beynəlxalq elmi konfransın materialları. Xüsusi buraxılış. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Tarix İnstitutu, Bakı, 2018, №70, 71, 72
s. 452-456
 
83.
XX əsrin əvvəllərində ingilis-erməni əməkdaşlığının Naxçıvan üzərində təsirləri (İngiltərənin arxiv materialları əsasında)
Məqalə
Müsəlman şərqində ilk parlamentli respublika. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfransın materialları. Bakı, 21-23 may 2018
s.411-415.
 
84.
XX əsrin əvvəllərində azərbaycanlıların soyqırımı və pərdə arxası məqamlar
Məqalə
Naxçıvan: İctimai-siyasi, ədəbi-bədii, elmi-publisistik jurnal,
2018, № 36
s. 53-64.
 
85.
Place of the Armenian Question in international policy and its impacts on Turkey and Azerbaijan
Məqalə
Bölgesel Araştırmalar Dergisi, Ankara, 2018, cilt:02, sayı:01
p. 10-39.
 
86.
Ermənilərin “soyqırım” iddiaları və onun beynəlxalq siyasətdə yeri
 
Məqalə
Strateji təhlil. Strateji Araşdırmalar Mərkəzi, Azərbaycan Respublikasının daxili və xarici siyasəti, beynəlxalq münasibətlərə dair analitik jurnal,
2018, say:3-4 (25-26)
s. 65-80.
 
87.
Beynəlxalq siyasətdə “erməni məsələsinin” yeri, onun Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə təsiri
Məqalə
AMEA Qafqazşünaslıq İnstitutu, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyinə həsr olunmuş “Qafqazda dövlətlərarası münasibətlər: 100 il əvvəl və müasir dövr” mövzusunda beynəlxalq elmi konfrans.
Bakı, 23-24 may 2018
s. 586-593
 
88.
Армяне – первый христианский народ-мученик?
Məqalə
Наследие. Москва, 2019, №6 (102)
с. 18-23.
 
89.
Türk dünyasının önemli sorunlarından biri: Karabağ sorunu ve Ermenistan-Azerbaycan çatışması
Məqalə
Denge dergisi, Ankara, 2019, sayı: 7
s. 118-139.
 
90.
Azerbaycan Halk Cumhuriyeti döneminde Nahçıvan’da jeopolitik durum ve ingiliz-ermeni işbirliğinin bölge üzerinde etkileri (1918-1920)
Məqalə
I Uluslararası 20. yüzyılın ilk yarısında türk-ermeni ilişkileri sempozyumu,
16-18 Ekim 2019
s. 206-217
 
91.
Нагорно-Карабахский конфликт: суть и гипотетические сценарии
Məqalə
Вопросы истории, Москва, 2020, №2
c. 192-200
 
92.
1915-ci il hadisələri ilə bağlı erməni kiləsisinin iddiaları
 
Məqalə
AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri,
2020, №1
s. 34-39.
 
93.
“Xristianlığın Qafqazdakı qalası: Ermənistan” iddiasının mifoloji əsasları
Məqalə
AMEA Qafqazşünaslıq İnstitutu, Qafqazşünasların II Beynəlxalq Forumu, elmi məruzələr (23-24 aprel 2019). Bakı, 2020
s. 458-463
 
92.
The Armenia-Azerbaijan war: truths, threats and analyses
Məqalə
The Diplomatic Observer, Ankara, 2020
p. 10-15.
 
 
Ermənistan-Azərbaycan müharibəsində mövcud vəziyyət: zəfərə gedən yol
Məqalə
Naxçıvan Universiteti, Elmi Əsərlər,
2020, № 3 (18)
s. 155-163
 
94.
Ermənistan dövlətinin yaradılması və Azərbaycana təsiri: tarix, müasir dövr, qlobal maraqlar və yeni geosiyasi reallıq
Məqalə
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası. Dövlət İdarəçiliyi: Nəzəriyyə və Təcrübə, Bakı, 2020, 3 (71)
s. 137-148
 
95.
Cənubi Qafqazda mövcud geosiyasi vəziyyət: İkinci Qarabağ müharibəsinin başlanması, təhdidlər və təhlillər
Məqalə
Sosiologiya, Sosial Psixologiya və Siyasət (Elmi araşdırmalar jurnalı), Bakı,
2021, №1
s. 46-54.
 

Bizimlə əlaqə:

Naxçıvan şəhəri, Babək məhəlləsi 1, "Naxçıvan" Universiteti şəhərciyi

info@nu.edu.az

+994 36 545 15 16

Sürətli keçidlər:

FAQ

Bloq

Sosial media:

Image