Elşad Ağayev 1956–cı il mayın 3-də, Culfa rayonunun Gülüstan kəndində anadan olub. 1963-1973–cü illərdə Culfa şəhər 1№-li orta məktəbində təhsil alıb. 1977-1982–ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin mexanika –riyaziyyat fakultəsində riyaziyyat ixtisasında təhsil almışdır. 1988-1991–ci illərdə Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin aspiranturasında təhsil almışdır.1991-ci ildə MDU- də “Diferensial tənliklər” ixtisası üzrə “İkinci tərtib qeyri-xətti elliptik-tip tənliyin həllinin qeyri məhdud oblastlarda xassələri” mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə edərək Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi alimlik dərəcəsini almışdır. 1984-cü ildən NDU-nun riyazi analiz kafedrasının əməkdaşıdır. 1995–ci ildən Yeni Azərbaycan  partiyasının  üzvüdür. 1997-ci ildən NDU-nun Riyazi analiz kafedrasının dosentidir. 2014–cü ildən "Naxçıvan" Universitetində “Riyaziyyat və İnformatika” kafedrasının dosentidir.

Konfranslar:

Türkmənistan  Milli Elmlər Akademiyasının Fiziki-texniki institutunda Diferensial tənliklər və optimal idarəetmə ixtisası üzrə keçirilmiş ümumittifaq konfransı (Aşxaba, Türkmənistan, 1990); Sumqayıt Dövlət  Universi-tetində keçirilmiş  1-ci Beynəlxalq elmi konfransı  (Sumqayıt , Azərbayjan , 2003)
AMEA-nın  riyaziyyat və  mexanika   üzrə 10-cu Beynəlxalq konfransı ( Bakı, Azərbaycan, 2004 );

Elmi əsərləri :

1.Э.В.Агаев.Дифференциальные уравнения и оптимальное тезисы управление, докладов всесоюзной конференции , Ашхабад ,1990 , с.7
2.Э.В.Агаев. О поведении решения полулинейного эллиптического   уравнения второго порядка в неограниченной области . Вестник МГУ,  серия 1, Математика - механика , 1991 , № 4 , с. 15
3.E.V.Ağayev . Bir  kvazixətti  elliptik  tənlik  üçün Fraqmen - Lindelyof tipli teorem. Q.T. Əhmədovun  80 illiyinə həsr olunmuş konfransın materialları,   Bakı , 1998 , s. 15
4.E.V.Ağayev . Riyazi - fizikanın üsulları, Metodik  vəsait, Bakı, 1999, s.
5.E.V.Ağayev . Diferensial tənliklər.Metodik vəsait.Bakı 2011.
6.Достаточные условия несущественности граничного множества.  Akademik Z.İ.Xəlilovun 100 illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq- konfransın materialları.Bakı 2011 (E Ağayev , S Əliyev)
7.Bir qeyri -xətti elliptik tənlik üçün Fraqmen- Lindelyof tipli teorem. Müasir təlim metodları və yeni pedaqoji texnologiyanın təlim tərbiyə prosesində tətbiqi mövzusuna həsr edilmiş elmi praktik konfransın materialları. 06 may 2011 (E Ağayev , S Əliyev)
8.Bir  qeyri- xətti elliptik  tip tənlik üçün silindr  tipli oblastda  dirixle məsələsi.Heydər Əliyev – 90 .Respublika  konfransının  materialları.03.05.13  (Ağayev E, Əliyev S)
9. Sıxılmış müntəzəm sanki dövrü funksiyaların Furye sırasının bəzi mütləq yığıl-ma əlamətləri. Pedaqoji inistitutlarda fənlərin tədrisinin yenidən qurulması və təkmilləşdirilməsi məsələləri üzrə elmi metodik konfransın materialları.Nax.1988. H.Ə.Məmmədov.
10.О свойствах решений некоторых квазилиней-ных эллиптических не-равнств.. Тезисы док всесоюзной конференции.Ашxabad,1990.
11. О поведении решении полулинейных эллипти-ческих уравнений в не-ограниченных областях. Деп.В.Винити 13.05.91.г.№ 1930-В 91 г.Москва.
12. Difernsial tənliklərdən ça-lışmalar.I hissə. Metodik vəsait.Bakı,1992. H.Ə.Məmmədov.R.Ə.Həsənov.
13. Sen-Venan prinsipinin analoqu. Naxçıvan ETİTM.1995 №1.
14. Kiçik əmsallı qeyri məhdud olan 2- ci tərtib xətti elliptik tənlik üçün mövcud olmayan çoxluq. Ali pedaqoji məktəblərdə təbiət və dəqiq elmlərin tədqiq və tədrisinə dair II respublika elmi konfransı-nın materialları.Bakı,1997.
15. Bir kvazi elliptik tənlik üçün Fraqmen – Lindelyof tipli teorem. Q.T. Əhmədovun 80 illiyinə həsr olunmuş konfransın materialla-rı,BDU,1998. C Quliyev.
16. Riyazi -fizikanın üsulları. Metodik vəsait,Bakı 1999. S.H.Vəliyev.
17. Divergent şəkildə bir ellip-tik tənliyin ümumiləşmiş həllinin qeyri-məhdud ob-lastda varlıq və yeganəliyi məsələsi. NDU,Elmi əsərlər, №10,Naxçıvan 2003. C Quliyev.
18. О качественных свойствах решений одного не-линейного эллиптичес-кого уравнения в дивер-гентной форме.1- ci Beynəlxalq elmi konfransın materialları, SDU, NRFTM-2003.
19. О несушественных мно-жествах для линейных эллиптических уравне-ний 2-го порядка с неог-раниченными младшими коэффицентами.AMEA – nın riyaziyyat və mexanika üzrə 10-cu Beynəlxalq konfransının tezisləri,Bakı 2004.
20. О скорости роста реше-ний одного нелинейного эллиптического уравне-ния в перфорированной области.AMEA – nın riyaziyyat və mexanika üzrə  Beynəlxalq konfransının tezisləri,Bakı 2005.
21. Bir elliptik tip tənlik üçün sərhəd məsələsi. AMEA – nın 60 illiyinə həsr olun-muş Azərbaycanda elmin inkişafı və regional problemlər mövzusun-da keçirilmiş elmi konfransın ma-terialları.Bakı, “ Nurlan “ 2005.
22. Bir qeyri-xətti elliptik tip tənliyin həllinin konus tipli oblastda xassələri.  NDU, Xəbərlər, №2,(20) Naxçıvan 2003.
23. Bir qeyri-xətti elliptik tip tənliyin həllinin silindir tipli oblastda xassələri. AMEA –nın Naxçıvan Bılməsinin Xəbərləri,Təbiət elmləri seriyası 2006, № 5.
24. О скорости роста решения одного нелинейного эллиптического уравнения 2-го порядка в области типа цилиндра. Akademik Əşrəf Hüseynovun 100 illik yubleyinə həs olunmuş elmi konfransın tezisləri,Bakı 2007.
25. Bir qeyri-xətti elliptik tip tənliyin həllinin perforirə olunmuş oblastda böyümə sürəti. Riyaziyyat,mexanika və informatikanın müasir problemləri. beynəl-xalq simpoziumun tezisləri.  Naxçıvan 2007
26. О свойствах решений некоторых эллиптичес-ких неравенсть.AMEA –nın riyaziyyat və mexani- ka üzrə XII Beynəlxalq konfransın tezisləri,Bakı 2007.
27. Hissə - hissə bircins cisim modeli əsasında xüsusi əyri laylı kompozit material-larda gərginlik  deforma-siya vəziyyəti.NMİ, 2007, Xəbərlər 3 (11). S Əliyev
28. Bir qeyri-xətti elliptik tip tənlik üçün sərhəd məsələsi.Riyaziyyat,fizika və mexanika elmləri üzrə  beynəlxalq konfransın tezisləri,Naxçıvan 2008.
29. Bir qeyri-xətti elliptik tip tənlik üçün sərhəd məsələsi. Müasir təlim metodları və yeni pedaqoji texnologiyanın təlim – tərbiyyə prosesində tətbiqi mövzu-suna həsr edilmiş elmi-praktik konfransın materialları.NMİ,2008.
30. О скорости роста реше-ния одного нелинейного эллиптического уравне-ния 2-го порядка в неог-раниченной области. AMEA Riyaziyyat və Mexanika üzrə Beynəlxalq konfransın tezisləri,Bakı 2009,
31. Dirak funksiyasının tətbiqi ilə n tərtibli sabit əmsallı xətti diferensial tənliklərin fundamental həllinin qurulması. NMİ, Xəbərlər,2009 № 2 (18),Məmmədova N.
32. О скорости роста реше-ния одного нелинейного эллиптического уравнения 2-го порядка в облас-ти типа конуса. Beynəlxalq astronomiya ilinə həsr olunmuş astranomiya, fizika və riyaziyyat üzrə beynəlxalq kon-fransın materialları.Naxçıvan 2009,С Алиев..
33. О  качественных свойствах решений одного не-линейного эллиптического уравнения 2-го порядка. BDU – nun 90 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq konfransın tezisləri.Bakı 2009. С Алиев.
34. Ali məktəblərin bakalavr pilləsində “ riyaziyyat “, “ Fizika “ ixtisasları üzrə seçmə fənnlərin proqramları. Naxçıvan - 2009.
35. О  скорости роста решения одного нелинейного эллиптического уравнения 2-го порядка в неограниченной области. NDU , Elmi əsərlər, 2009 № 3 (28),.
36. Bir qeyri-xətti elliptik tip tənliyin həllinin silindir tipli oblastda böyümə sürətinin tapılması. Müasir təlim metodları və yeni pedaqoji texnologiyanın təlim tərbiyə prosesində tətbiqi mövzusuna həsr edilmiş elmi praktik konfransın materialları. 05 may 2010 NMİ.
37. On GROWTHRA-TE OF  SOLUTION OF SEKOND NONLINEAR ELLIPTIK EQUATION IN UNBO-UNDED DOMAIN. The third International Conference “Problems of Cubernics and Infor-matics “September 6-8 2010, Baku, Azerbaijan.  Sektion-4 “Applied Stochastik Analysis “ Sahib Aliyev
38. О скорости роста решения одного нелинейного эллиптического уравнения 2-го порядка в перфорированной области. NDU , Elmi əsərlər № 1 (35) 2011. С Алиев
39. ON NONLINEAR ELLIPTIC SECOND ORDER EQUATIONS SOLUTION BEHAVIOUR IN UNBOUNDED DOMAIN. AMEA Riyaziyyat və Mexanika üzrə Beynəlxalq konfransın tezisləri,Bakı 2012. С Алиев.
40.ON THEOREM OF FRAQMEN-LINDEL-YOFF TYPE FOR ONE NONLINEAR ELLIPTIC EQUATION. NDU , Elmi əsərlər № 1 (43) 2012. S.Əliyev.
41. Характер поведения решения для некоторых эллиптических уравнений. Müasir təlim metodları və yeni pedaqoji texnologiyanın təlim tər-biyə prosesində tətbiqi mövzusuna həsr edilmiş elmi praktik konfransın materialları.NMİ, 04 may 2012. С Алиев.
42. Bir qeyri -xətti elliptik tənlik üçün  konus tipli oblastda Fraqmen- Lindel-yof tipli teorem. NDU , Elmi əsərlər № 1 (51) 2013 Səh-21-23. S.Əliyev
43. Dirak funksiyasının diferensial tənliklər nəzəriyyəsində bir tətbiqi. NDU , Elmi əsərlər № 2 (56) 2013 Səh-18-21. S.Əliyev.
44. Kompozit materiallarda aparıcı laylardan  birinin əyilməsinin  gərginlik paylanmasına təsiri. Akademik Azad Mirzəcanzadənin 85 – illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq elmi konfransın materialları.Bakı 21-22 noyabr 2013, S.Əliyev.
45. ONE APPLIKATION OF DIRAC FUNKTION TO  THEORY OF DIFFERENTIAL FUNCTIONS. Heydər Əliyevin anadan olmasının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq konfransın  tezisləri. Aliyev S.
46. Bir qeyri -xətti 2- ci tərtib  elliptik tip tənlik üçün Konus tipli oblastda Dirixle məsələsi. NDU , Elmi əsərlər № 3 (569 2014 Səh-11-14.
47. Bir qeyri -xətti 2- ci tərtib  elliptik tip tənlik üçün Dirixle məsələsi. AMEA –nın riyaziyyat və mexani- ka intitunun 55 illiyinə həsr edilmiş 
Beynəlxalq konfransın materialları ,Bakı 2014. S-70-71. S.Əliyev.
48. Некоторые свойства положительных решениий нелинейных эллиптичес-ких уравнений 2 – го порядка. Müasir təlim metodları və yeni pedaqoji texnologiyanın təlim tər-biyə prosesində tətbiqi mövzusuna həsr edilmiş Elmi- praktik konfransın materi-alları. NMİ-2014  səh- 182. Эльшад Агаев, Cахиб Алиев.
49. Bir qeyri – xətti  2 – ci tərtib elliptik tip tənliyin klassik həllinin konus tipli oblastda böyümə sürəti. NDU Elmi əsərlər 2014 № 7 (63). S Əliyev,A Əfəndiyeva   
50. Bəzi kompozit materiallarda gərginlik deformasiya vəziyyəti. NDU Elmi əsərlər. Fizika riyaziyyat və Texnika elmləri seriyası. № 9(65),2015.səh.13-17. Sahib Əliyev,Səfa Əliyev,Elşən Məmmədov.
51. On Nonlinenar elliptik sekond order equations solution benaviour in unbounded domain. NDU Elmi əsərlər. Fizika riyaziyyat və Texnika elmləri seriyası. № 9(65),2015.səh.30-33. Aliyev Sahib,Aliyev Sefa.
52. Dirak funksiyasının tətbiqi ilə kəsilən funksiyaların törəmələrinin tapılması. Müasir təlim metodları ve yeni pedaqoji texnologiyaların təlim tərbiyyə prosesində tətbiqi mövzusuna həsr edilmiş respublika konfransinin materialları.05 may 2015.səh 224-229. Sahib Əliyev,Səfa Əliyev.
53. Bir qeyri -xətti 2- ci tərtib  elliptik tip tənlik üçün Dirixle məsələsi. NDU , Elmi əsərlər № 3 (569 2014.
54. Bir qeyri -xətti 2- ci tərtib  elliptik tip tənlik üçün Dirixle məsələsi. AMEA –nın riyaziyyat və mexani- ka intitunun 55 illiyinə həsr edilmiş  Beynəlxalq konfransın materialları ,Bakı 2014. S-70-71. S.Əliyev
55. Некоторые свойства по-ложительных решениий нелинейных эллиптичес-ких уравнений 2 – го порядка. Müasir təlim metodları və yeni pedaqoji texnologiyanın təlim tər-biyə prosesində tətbiqi mövzusuna həsr edilmiş Elmi- praktik konfransın materi-alları. NMİ-2014  səh- 182. Cахиб Алиев.
56. Bir qeyri – xətti  2 – ci tərtib elliptik tip tənliyin klassik həllinin konus tipli oblastda böyümə sürəti . NDU Elmi əsərlər 2014 № 7 (63). S Əliyev, A Əfəndiyeva.

Bizimlə əlaqə:

Naxçıvan şəhəri, Babək məhəlləsi 1, "Naxçıvan" Universiteti şəhərciyi

info@nu.edu.az

+994 36 545 15 16

Sürətli keçidlər:

FAQ

Bloq

Sosial media:

Image