Tədris və tərbiyə işləri üzrə prorektor

   Əliyeva Nurlana Sabir qızı 1977-ci ildə Naxçıvan şəhərində anadan olmuşdur. 1983-cü ildə Naxçıvan şəhər E.Sultanov adına 7 saylı tam orta məktəbin I sinfinə daxil olmuş, 1993-cü ildə məktəbi bitirmişdir. Həmin ildə Naxçıvan Dövlət Universitetinin “Humanitar” fakültəsinin  Filologiya  ixtisasına daxil olmuş, 1997-ci ildə isə həmin ixtisası fərqlənmə ilə  bitirmişdir. 1997-ci ildə Naxçıvan Dövlət Universitetinin Magistratura təhsil pilləsinin  “Azərbaycan ədəbiyyatı” ixtisasına daxil olmuş, 1999-cu ildə həmin ixtisası bitirərək Naxçıvan Dövlət Universitetinin “Qeyrət” nəşriyyatında redaktor vəzifəsi ilə əmək fəaliyyətinə başlamışdır. 2001-ci ildən isə, Naxçıvan Özəl Universitetinin “Azərbaycan dili və ədəbiyyat” kafedrasında müəllim, 2012-ci ildən isə baş müəllim vəzifəsində çalışmışdır. 2013-cü ildə “Məhəmməd Tağı Sidqi və uşaq ədəbiyyatı” mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə edərək filologiya üzrə fəlsəfə doktoru alimlik dərəcəsinə layiq görülmüşdür. 2017-ci ildə “Naxçıvan” Universitetində Elmi Şuranın 30 may 2017-ci il tarixli 06 saylı protokol qərarı ilə dosent əvəzi seçilmiş, 2018-ci ilin fevral ayından isə universitetin “Pedaqoji” fakültəsinə dekan vəzifəsinə seçilmişdir. 2019-cu ilin 8 fevral tarixində Naxçıvan MR Ali Məclisi Sədrinin sərəncamı ilə “Naxçıvan MR Əməkdar müəllimi” fəxri adına layiq görülmüşdür. 2019-cu ilin 5 dekabr tarixindən Naxçıvan MR Ali Məclisi Sədrinin sərəncamı ilə “Naxçıvan” Universitetinə rektor,  01 fevral 2023-cü il tarixdən isə “Naxçıvan” Universitetinin Tədris və Tərbiyə işləri üzrə prorektoru vəzifəsinə təyin edilmişdir.  40-a yaxın  elmi məqalənin, 1 dərs vəsaitinin, 2 metodik vəsaitin, 2 fənn proqramının müəllifidir.

 Məqalələri:

1.Cəlil Məmmədquluzadə yaradıcılığında Şərq klassiklərinin əsərlərindən istifadə. Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi Əsərləri. Naxçıvan: Qeyrət, 2000, №7, s.82-85

2.Məhəmməd Tağı Sidqi və ilk ana dilli məktəb. Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi Əsərləri. Naxçıvan: Qeyrət, 2002, №9, s.126-128

3.Məhəmməd Tağı Sidqi və uşaq ədəbiyyatı 2003-cü ildə yerinə yetirilmiş elmi-tədqiqat işlərinin yekununa həsr edilmiş konfransın materialları (18-19 mart 2004-cü il). Naxçıvan. İctimai-siyasi, ədəbi-bədii, elmi-publisistik jurnal. Naxçıvan: 2004, №12, s.160-164

4.Məhəmməd Tağı Sidqinin hekayələri haqqında. Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi Əsərləri. Naxçıvan: Qeyrət, 2011, №9, s.70-73 

5.Məhəmməd Tağı Sidqinin bədii əsərlərində elm, məktəb və tərbiyə haqqında fikirləri. Elmi axtarışlar. AMEA Folklor İnstitutu, 2012, №1/ 04, s.42-48

6.Məhəmməd Tağı Sidqi və ziyalı münasibətləri. Dil və ədəbiyyat. Beynəlxalq elmi - nəzəri jurnal. Bakı: 2012, №1 (81), s. 235-237

7.Naxçıvanda uşaq ədəbiyyatının inkişafında M.T.Sidqinin rolu. Naxçıvan Döv­lət Universitetinin Xəbərləri (ictimai və humanitar elmlər seriyası), Naxçıvan, 2012 №3, s.183-188

8.История школы в Нахичевании Мухаммед Таги Сидги. Философский алъманах совремменностъ. Философский алъманах совремменностъ: Мир Мнений, Aлматы: 2012, № 2, с. 204-208

9.Məhəmməd Tağı Sidqi söz haqqında. Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi əsərləri (humanitar elmlər seriyası). Naxçıvan: Qeyrət, 2012, № 2 (46), s.57-60

10. XIV – XV yüzilliklərdə Naxçıvanda ədəbi-mədəni və elmi mühit. Naxçıvan Dövlət Universitetinin Xəbərləri (ictimai və humanitar elmlər seriyası), Naxçıvan, 2013, №3, s.181-187

11. XIII yüzillikdə Naxçıvanda ədəbi-mədəni və elmi mühit. Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi əsərləri (humanitar elmlər seriyası). Naxçıvan: Qeyrət, 2013, № 1 (52), s.23-26

12. XIX yüzillikdə Azərbaycanda ədəbi pedaqoji mühit və Məhəmməd Tağı Sidqi. Axtarışlar (folklor, ədəbiyyat, dil, sənətşünaslıq və tarix), Elmi toplu II (8), Naxçıvan, 2013,№2 s.62-66

13. XVI-XVII yüzilliklərdə Naxçıvanda ədəbi-mədəni, elmi mühit. Axtarışlar (Folklor, ədəbiyyat, dil, sənətşünaslıq və tarix) Elmi toplu, I (7). Naxçıvan, 2013, №1s.52-55

14. XIX yüzilliyin sonu, XX yüzilliyin əvvəllındə Azərbaycan uşaq poeziyası. Doktorantların və gənc tədqiqatçıların XVII Respublika elmi konfransının materialları (I cıld), Bakı: 2013, s. 305-306

15. Məhəmməd Tağı Sidqinin mətbuat haqqında fikirləri. Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi əsərləri (humanitar elmlər seriyası). Qeyrət, 2014, №1 (57), s.125- 128

16. Современники Мухаммеда Таги Сидги. Таврическогo На­ционалъ­ного Универ­си­те­таим.­ В.И.Вер­над­ско­го. Том 27(66) №3, Сим­феропoлъ, 2014, c. 404-410

17. XIX əsr Naxçıvan ədəbi mühit. Tarixi İpək yolu və Naxçıvanın iqtisadi və mədəni əlaqələrinin inkişaf məsələləri, Beynəlxalq İpək yolu konfransı, Naxçıvan 16-17 oktyabr, 2015, s.130-131

18. Əhməd Cavad yaradıcılığında üçrəngli poeziya. Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi Əsərləri. Naxçıvan: Qeyrət, 2015, №5 (70), s.37-41

19. Əziz Şərifin tərcümə və publisistik yaradıcılığı. Naxçıvan Universitetinin Elmi Əsərləri. Naxçıvan: Qeyrət, 2015, №1 (1), №, s.178-183

20. Eynəli bəy Sultanov M.T.Sidqinin müasiri kimi. “Naxçıvan” Universitetinin Elmi Əsərləri. 2016, №2 (3), s.96-10

21.Müzəffər Nəsirli, Hüseyn Razi yaradıcılığında vətənpərvərlik mötivləri. Filologiya məsələləri. Bakı: 2017, №1, 2017, s. 291-299

22.Abbas Zamanov Sabir ədəbi irsinin tədqiqatçısı kimi. “Naxçıvan” Universitetinin Elmi Əsərləri. 2017, № 2 (5), s.87-91

23.XX əsrin II yarısında Naxçıvan ədəbi mühitində Vətən mövzusu. Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi Əsərləri. Naxçıvan: Qeyrət, 2017, №1 (82), s.70-74

24. İslam Səfərli poeziyasında müharibə mövzusu. “Naxçıvan” Universitetinin Elmi Əsərləri. 2018, №1 (8), s.38-44

25.Məmməd Araz yaradıcılığında məhəbbət lirikası. “Naxçıvan” Universitetinin Elmi Əsərləri. 2018, №3 (10), s.92-97

26.İslam mədəniyyətinin inkişafında Naxçıvan ədəbi mühitinin rolu. (7-8 sentyabr 2018-ci ildə keçirilmiş beynəlxalq konfransın materialları). Naxçıvan: “Əcəmi”, 2019, s. 120-125

27.Cəlil Məmmədquluzadə və naxçıvanlı müasirləri. “Naxçıvan” Universiteti. Elmi əsərləri. №1 (12), Naxçıvan, 2019

28.Müstəqillik dövründə Naxçıvanda bədii dəbiyyatın inkişafı məsələləri. “Naxçıvan” Universiteti. Elmi əsərləri. №3 (18), Naxçıvan, 2020, s. 76-82

29.Attitude of Muhammed Tagi Sidgi to press and his pres publications.  Актуальный питания : гуманитарних наук. Киев:, впусник 27, ИССУЕ 27, s.42-46

30.Fikrət Sadığın yaradıcılıq xüsusiyyətləri. “Naxçıvan” Universitetinin Elmi Əsərləri. 2020,  s.82-86

31.Xanəli Kərimli yaradıcılığında vətənpərvərlik mövzusu. Naxçıvanın muxtariyyəti tarixdə və günümüzdə. Respublika konfransının materialları. Naxçıvan, 2020, s.44-47

 

32.XX əsr Naxçıvan ədəbi mühiti: Vaqif Məmmədovun yara­dıcı­lığın­da vətənpərvərlik duyğularının poetik ifadəsi. “XX əsr Naxçıvan ədəbi mühiti”. Respublika elmi konfransının materialları, 2020,  s. 104-108

33.Müstəqillik dövründə Naxçıvanda bədii ədəbiyyatın inkişafı məsələləri. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi, Naxçıvan (Dayanıqlı inkişaf, uğurlar, per­s­pek­tiv­lər. 1995-2020), 2021, s. 127-131

34.Naxçıvan ədəbi mühitində vətən mövzusu. Naxçıvan : “Mədəniyyətlərin qovuşduğu məkan”, Beynəlxalq Elmi Konfransın materialları,  2021, s. 207- 211

35.Naxçıvan ədəbi mühitində Qarabağ müharibəsi mövzusuna münasibət. . “Naxçıvan” Universitetinin Elmi Əsərləri. . №1 (25) II hissə,  2022 ,  s.132-137

                                                              

Metodik vəsaiti:

1. Səməd Vurğunun həyat və yaradıcılığının tədrisi. Naxçıvan: 2019, 25 səh.

2. Seçmə fənlərin tədrisində Məhəmməd Tağı Sidqi irsindən istifadə məsələləri. Naxçıvan, 2021, 67 səh. 

 

 Dərs vəsaiti:

1. Məhəmməd Tağı Sidqi və uşaq ədəbiyyatı. Dərs vəsaiti, Naxçıvan: “Əcəmi” NPB, 2019, 80 səh.

 

  Proqram :

1.Seçmə fənn (Ədəbi növ və janrlar).  Naxçıvan: 2015, 12 səh.

2. Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatının tədrisində Seyid Məhəmmədhüseyn Şəhriyarın həyat və yaradıcılığının öyrədilməsi.  Naxçıvan, 2021, 45 səh.

Bizimlə əlaqə

Naxçvan şəhəri, Babək məhəlləsi 1, "Naxçıvan" Universiteti şəhərciyi

  • dummy(036) 545 57 01

  • dummy(036) 545 15 16

  • dummy info@nu.edu.az