Beynəlxalq münasibətlər

“Beynəlxalq münasibətlər” kafedrası 2016-ci ilin sentyabrında yaranmışdır. “Beynəlxalq münasibətlər” kafedrasının dərs yükü 3872 saat təşkil edir. Kafedrada 3 nəfər yarımştat, 1 nəfər tam ştat, 11 nəfər saathesabı yolla dərs tədris edir

 

 Kafedranın tərkibi aşağıdakı kimidir: 

 

 1. Gülçin Füzuli qızı Ağayeva              1.0 ştat müəllim
 2. Aysel  Ədalət  qızı Abbasova            0,5 ştat müəllim
 3. Səbuhi Məmmədəli oğlu İbrahimov  0,5 ştat müəllim
 4. Mədət Əziz oğlu İsmayılov               0,5 ştat müəllim

 “Beynəlxalq münasibətlər” kafedrasında tədris olunan fənlərin sillabusları

“Beynəlxalq münasibətlər” kafedrasında tədris olunan fənlər

 

Ixtisasın adı

Kurs

I yarim il üçün

II yarim il üçün

İslamşunaslıq (magistr) 

 I

Fəlsəfə

 

İQT(ing)

I

 

S\F Az Res Konst və elmi əsasları

Tərcümə

I

 

S\F (Az.resp.konstit.və hüquq.əsas)

Sosial iş

I

Sosiologiya

S\F (Az.resp.konstit.və hüquq.əsas)

 

 

Ekologiya mühəndisliyi

I

S\F Multikulturalizmə giriş

 

 

Beynəlxalq münasibətlər

 

II

 

 

 

 

Azərbaycan diplomatiya tarixi

BM tarixi XX əsr ort-XX əsrin son qədər

Türk xalqlarının müasir tarixi

 

 

 

S\F Mədəniyyət tarixi

S\F Müasir BM sist qloballaşma prosesi

Az Res xarici siyasəti

S\F Politologiya

BM tarixi XX əsr son-müasir dövrə qədər

S\F Diplomatiyanın əsasları

Türk xalqları və dövlətləri tarixi

 

İngilis dili

II

 

S\F (Az.resp.konstit.və hüquq.əsas)

Turizm

II

Turizm hüququ

 

Turizm

II

 S\F (Az.resp.konstit.və hüquq.əsas)

 

Dinşunaslıq

II

S\F Az Res Konst və elmi əsasları

 

Sosial iş

II

 

S\F Fəlsəfə

Beynəlxalq münasibətlər

III

Müasir münaqişələr və sülh prosesi

Siyasi təhlil və tətbiqi təfəkkür

S\F (Şərqi və Cənubi Asiya ölkə. BM sist)

S\F Az Res müasir B sistemində

BM nəzəriyyəsi

S\F Az Res müasir B sistemində

Az Res Milli Təhlükəsizliyin əsasları

S\F Region ölkə. Cənubi Qafqaz siyasət

S\F (Amerika və Avropa ölk müas xar siy.)

Xarici siyasətin təhlili

Beynəlxalq hüquq

İngilis dili

III

Politologiya

 Multikulturalizmə giriş

İnformasiya\texnologiyaları

III

 

 S\F Fəlsəfə

İQT( qiyabi )

III

 S\F Az Res Konst və elmi əsasları

 

Mühasibat

III

Biznes Hüququ

 

Alman dili

III

 

Məntiq və tənqidi təfəkkür

Beynəlxalq münasibətlər

IV

 

 

Müasir BM sist qloballaşma prosesi 

S\F Asiya ölkələri müsir BM

Müasir BMdə enerji diplomatiyası

S\F Beynəlxalq mədəni əlaqələr

S\F Qloballaşma və miqrasiya prosesi

S\F Az Res müasir BM sistemində

Müasir inteqrasiya prosesləri

Tarix m.

IV

S\F Müasir mərhələdə Az.xarici siyasəti

S\F Multikulturalizmə giriş

Azdə.m.

IV

 

S\F Multikulturalizmə giriş

Coğrafiya

IV

 

S\F Multikulturalizmə giriş

Maliyyə

IV

 

 S\F Multikulturalizmə giriş

Mühasibat

IV

 

S\F Multikulturalizmə giriş

İqtisadiyyat

IV

 

S\F Multikulturalizmə giriş

R\İ m, K\B m

V

S\F Multikulturalizmə giriş

 

 

Ədəbiyyat siyahısı

 1. 1.Türk xalqlarının tarixi- S.Süleymanova,  Bakı 2011
 2. Türk xalqlarının tarixi yeni dövr (XIX-XX əsrin əvvəlləri)- N.Mehdiyeva, Bakı 2003
 3. Asiya  və  Afrika  ölkələrinin çağdaş  tarixi (1945-2001-ci illər). -  İsmayıl R.İ., Axundova N.Ç, Bakı, 2004
 4. Asiya  və  Afrika  ölkələrinin çağdaş  tarixi (1945-2001-ci illər). 2-ci kitab -İsmayıl R.İ., Axundova N.Ç.,Bakı, 2004
 5. Qafqaz tarixi- R.Qurbanov, Bakı, 2008
 6. Türk xalqlarının tarixi II cild- R.Qurbanov, Bakı 2010
 7. 7.Bugünkü Türküstan ve Yakın tarihi. - Zeki Velidi Toğan, İstanbul 1981
 8. Rusların Orta Asiyayı ele keçirmelerine dair. – Mert Özcan, Ankara 1992.
 9. История Сибири -  Миллер Г.Ф, М.1991.
 10. История Казахской ССР с древнейших времен до наших дней. Т.II. Алма-Ата, 1979.
 11. Musa Qasımov, Mahir Abdullayev, Beynəlxalq münasibətlər tarixi. XX əsr. I hissə.1900-1945-ci illər. Bakı 1998
 12. Səmayə Mustafayeva, Avropa və Amerika ölkələrinin ən yeni tarixi, I, II cilddə, Bakı 2011
 13. Musa Qasımov, Azərbaycanın xarici siyasəti (konsepsiya məsələləri), Bakı 1997
 14. Oran, Baskın, Türk dış Politikası. Kurtuluş savaşından bugünə. Olgulaq, belgeler, yorumlar. İstanbul 2002
 15. Əli Həsənov, Adil Vəliyev, Azərbaycanın və xarici ölkələrin siyasi sistemləri, Bakı 2007
 16. Mahir Abdullayev,  Beynəlxalq münasibətlər tarixi (XX əsr), Bakı 2003
 17. Əli Həsənov, Müasir beynəlxalq münasibətlər və Azərbaycanın xarici siyasəti, Bakı 2005
 18. Fahir Armaoğlu, “XIX yüzyıl siyası tarihi” – Ankara 1997
 19. Armaoğlu Fahir, “XX yüzyıl siyası tarihi” – Ankara 2005
 20.  Tayyar Arı, Uluslararası İlişkiler və döş politika, İstanbul 2013
 21.  Tayyar Arı, Geçmişden günümuze Orta Doğu, İstanbul 2004
 22. Новейшая  история  стран Азии и Африки. ХХ век. Часть 1-3. М.,2001
 23.  Asiya və Afrika ölkələrinin yeni tarixi.B.1962.
 24.  Əsməd Muxtarova. Türk xalqları tarixi.Bakı-1999
 25.  Əsməd Muxtarova.Türk xalqlarının dövlətçilik tarixi Bakı-2002
 26.  Lev Qumilyov.Qədim türklər.Bakı 1993.
 27.  Miribirahim Hüseyinov, Dünya türklərinin müxtəsər tarixi Bakı 1999
 28.  Rüstəm Əhmədov, Türk xalqları tarixi (XIII-XX əsrin əvvəlləri), İ hissə, Sumqayıt 2013
 29.  RAMİN QURBANOV, Türk xalqları tarixi, II hissə, Bakı 2011
 30.  H.Bəxtiyarov Avropa və Amerika ölkələrinin müasir tarixi

Bizimlə əlaqə

Naxçvan şəhəri, Babək məhəlləsi 1, "Naxçıvan" Universiteti şəhərciyi

 • dummy(036) 545 57 01

 • dummy(036) 545 15 16

 • dummy info@nu.edu.az