Xuraman Hacızadə

Xuraman Tapdıq qızı Hacızadə  12.06.1978 –ci ildə Babək rayonunun  Xəlilli kəndində anadan olmuşdur.
1985 –ci ildə Xəlilli kənd orta məktəbinin I sinfinə daxil olmuş, 1995 –ci ildə bitirmişdir.              
1995-1999  –cu illərdə Naxçıvan dövlət Universitetinin  təhsil almış, Azərbaycan dili və ədəbiyyat ixtisasını bitirmişdir.
2005-2007  –ci   Naxçıvan Dövlət Universitetində magistratura təhsili almışdır.
1999 –cu ildən  Xəlilli kənd orta məktəbində müəllim işlənmişdir.
2008 –ci ildən  Naxçıvan Özəl Universitetində müəllim kimi fəaliyyət göstərməyə başlamışdır.


 Məqalələri


1. Hacızadə X.T. Ahəng qanununun tədqiqinə dair. Naxçıvan Dövlət Universiteti. Elmi əsərlər, 2010. №2. Səh. 157.
2. Hacızadə X.T. B.Çobanzadənin Azərbaycan diinin fonetikası ilə bağlı tədqiqatlarına dair. III Beynəlxalq elmi konfransın materialları. Bakı, 2012. Səh. 247.
3. Hacızadə X.T. Ə.Dəmirçizadənin Azərbaycan dilinin fonetikası ilə bağlı tədqiqatlarına dair. Filologiya məsələləri, 2012, №8, səh. 32.
4. Hacızadə X.T. Azərbaycan dilçiliyində fonem problemi. AMEA Naxçıvan Bölməsinin “Xəbərləri”, 2012, №1, səh. 166.
5. Hacızadə X.T. Azərbaycan dilçiliyində vurğunun tədqiqi məsələlərinə dair. Respublika Elmi Konfransının materialları. Lənkəran Dövlət Universiteti, 2011.
6. Hacızadə X.T. Azərbaycan dilinin fonetikasının tədqiq tarixindən . Elmi-praktik konfransın materialları. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu, 2010.
7. Hacızadə X.T. Azərbaycan dilçiliyində qohum olmayan dillərin müqayisəli fonetikası  məsələləri. Dil və Ədəbiyyat. Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal. Bakı, 2011. Səh. 93.
8. Hacızadə X.T. Sait əvəzlənmələri haqqında. Naxçıvan Dövlət Universiteti. Elmi əsərlər, 2011. №2. Səh. 180.
9. Hacızadə X.T. Sait səslərin təsnifi tarixindən. Elmi əsərlər. Bakı Slavyan Universiteti, 2011. № 2, səh. 74.
10.  Hacızadə X.T. Azərbaycan dilinin fonetikası və fonologiyasının tədqiq tarixi haqqında (1920-ci ildən 1960-cı illərə qədər). Naxçıvan Dövlət Universiteti. Elmi əsərlər, 2012. №1, səh. 128.
11. Hacızadə X.T. XX əsrin ikinci yarısında Azərbaycan dilçiliyində fonetika və fonologiya məsələləri. Naxçıvan Dövlət Universiteti. Elmi əsərlər, 2012. №3, VIII cild. Səh. 146.
12. Hacızadə X.T. Azərbaycan dilçiliyində fonologiyanın yaranmasında A. Axundovun rolu. Filologiya məsələləri, 2012, №7, səh. 29.
13. Hacızadə X.T. Prosodik problemlərin tədqiqinə dair. Naxçıvan Dövlət Universiteti. Elmi əsərlər, 2014. №5, səh. 128. 
14. Гаджизаде Х. О ВОПРОСАХ  ИССЛЕДОВАНИЯ СОГЛАСНЫХ ЗВУКОВ АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО ЯЗЫКА. Иннавационный Евразийский Университет Казахстана. Павлодар, 2014, №1, стр. 119.