Dövri mətbuat fondu və oxu zalı

Bu zalda  elmi, elmi-kütləvi və ədəbi-bədii mətbuat nümunələri olan  qəzet və jurnal komplekti, müxtəlif elm sahələrinə aid referativ jurnallar, bülletenlər toplanmışdır. Kitabxanaların vaxtlı-vaxtında komplektləşdirilməsi, elektron nəşrlərin, dövri nəşrlərin alınması işi də kitabxana fəaliyyətinin çox vacib sahəsidir. “Naxçıvan “ Universitetinin Kitabxanası 16 adda qəzet və jurnala abunə yazılıb, 27 adda jürnal isə  hədiyyə olunub. Zalda universitetin nəşri olan NU-nun «Elmi əsərlər» jurnalı daha çox mütaliə olunan dövrü mətbuatlar sırasındadır.