“Azərbaycan dilinin aktual problemləri: köhnəlmiş sözlər və dialektizimlər ” adlı elmi konfrans

Konfrans “ 22” noyabr 2018-cı il saat “ 1500 ”da universitetin Tədris binasında keçiriləcəkdir.

 

“Azərbaycan dili və ədəbiyyat”  kafedrası

Konfransın proqramı

 

Giriş sözü:                                                                    İ.İ.Əliyev          “Naxçıvan” Universitetinin rektoru, professor

 

1. “Ədəbi dil və köhnəlmiş söz münasibətləri ” 

                                                                                      professor Sədaqət Həsənova 

2. “Müasir dilimiz üçün qrammatik arxaizmlər”

                                                                                      dosent Qənirə Əsgərova     

3. “M.Ə.Sabirin dilində köhnəlmiş sözlərin leksik-semantik xüsusiyyətləri”

                                                                                       dosent Arifə Zeynalova