Mehriban İmanova

Mehriban Təyyar qızı İmanova 1972-ci ildə Culfa rayonunun Milax kəndində anadan olmuş, 1979-1989-cu illərdə Naxçıvan şəhəri H.Cavid adına 5 saylı orta məktəbdə təhsil almış və oranı gümüş medalla bitirmişdir.
1989-1994-cü illərdə NDU-da ali təhsil almış və “Mühasibat uçotu,nəzarət və təsərrüfat fəaliyyətinin təhlili” ixtisasını fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 1994-1997-ci illərdə NDU-nun “Mühasibat uçotu  və maliyyə” kafedrasında sınaq müddətinə müəllim,1997-2007-ci illərdə NDU-nun “Mühasibat uçotu  və maliyyə”kafedrasında müəllim, 2007-2012-ci illərdə NDU-nun “Mühasibat uçotu və maliyyə” kafedrasında baş  müəllim vəzifəsində işləyib. 2013-cü ildən bəri NDU-nun “Mühasibat uçotu  və maliyyə” kafedrasında dosent əvəzi işləyib, 2015-ci ildən həmin kafedranın dosentidir.
2008-ci ildə namizədlik     dissertasiyası   müdafiə   etmiş  və  iqtisad üzrə fəlsəfə  doktoru, alimlik dərəcəsi almışdır. Hazırda “Sənayenin regional inkişaf strategiyası və onun reallaşdırılması istiqamətləri” adlı doktorluq dissertasiyası üzərində işləyir. 2013-cü ildən Naxçıvan  Universitetinin  “İdarəetmə”  kafedrasının  müəllimidir. 50-dən artıq elmi əsərin, o cümlədən 1 monoqrafiyanın, 1 kitabın, 2 dərs vəsaitinin və 4 fənn proqramının müəllifidir. Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüdür,rus dilini bilir .  Ailəlidir. Üç övladı var.

Əsas elmi əsərlər:

1.Совершенствование некоторых направлений товарных услуг на региональном рынке, Финансы и экономика, №(4), Москва-2007
2. Xarici iqtisadi əlaqələrin inkişafında regional bazarın səmərəli təşkilinin əsas istiqamətləri, NDU,“Beynəlxalq iqtisadi əla-qələrin inkişafında regionların rolu və əhəmiyyəti”, Beynəlxalq elmi konfrans,  Naxçıvan-2009
3. Bazarın marketinq tədqiqinin regional problemləri: Müasir vəziyyət və perspektivlər. Monoqrafiya, Bakı- 2010, 208 səh.
4.Regionun sosial-iqtisadi inkişafının əsas istiqamətləri. BSU, Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual   problemləri  (Ali məktəblərarası elmi məqalələrin məcmuəsi), №2, Bakı-2010
5. Regional iqtisadi inkişafda müasir reklam imkanları: təyyarə və aeroportlarda reklam. AMEA və    BKU, “İqtisadi artımın intensiv inkişaf problemləri, Bakı-2010.
6. Aqrar sahəyə investisiya qoyuluşu istehsalın inkişafının katalizatoru kimi, AMEA-nın II, “Ərzaq təhlü-kəsizliyinin təmin edilmə-sinin sosial-iqtisadi prob-lemləri, Elmi-praktik konfrans, Bakı-2011.
7. “Nəzarət və təftiş”,  Metodik göstərişlər, Naxçıvan-2011.
8. İnformasiya iqtisadiyyatına keçid şəraitində informasiya-kommunikasiya texnologiyalarından istifadənin aqrar sektorun inkişafına təsiri, NDU, Elmi əsərlər, №1(37), Naxçıvan -2011
9. Reklam və onun təşkili, Metodik vəsait, İdeya,  Naxçıvan - 2012, 104 səh.
10. Heydər Əliyevin parlaq ideyaları və Azərbaycanın iqtisadi inkişaf strategiyası, NDU, Elmi əsərlər, № 1(45), Naxçıvan-2012.
11. Innovasiyayönümlü iqtisadiyyatın formalaşması və İKT sektorunun inkişafı, İnnovasiyaların  tətbiqi: inkişaf və müasirləşmə, Beynəlxalq simpozium materialları, Naxçıvan-2012
12. Milli hesablar sistemi və Xalq təsərrüfatı balansı (Seçmə fənn), Fənn proqramı, Naxçıvan- 2012
13. Aqrar sahədə aparılan iqtisadi islahatların nəticələri, Azərbaycan ETKTİ və Tİ, Elmi əsərləri,  Bakı-2012
14. Mühasibat uçotunun nəzəriyyəsi fənnində “Mühasibat balansı” mövzusunun İKT vasitəsilə tədrisi üsulları. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu, Naxçıvan -2013
15. Reklam iqtisadi inkişafa təkan verən amildir, Regional inkişaf və böyük mədəniyyət: Mənşə, harmoniya, və tipologiya məsələləri, Beynəlxalq konfrans, NDU, Naxçıvan-2013
16. İnnovasiya sahibkarlığı və onun inkişaf istiqamətləri, Azərbaycanda Yüksək texnologiyaların texniki-iqtisadi problemlri, Respublika elmi konfransı, ATU, Bakı -2013
17. Kənd təsərüfatı məhsullarının ixracının stimullaşdırılmasının əsas istiqamətləri, Azərbaycan Kooperasiya Universiteti, Bakı-2013
18. Nağdsız hesablaşmalar iqtisadi inkişafa təkan verən amildir, AMEA Naxçıvan bölməsi, Naxçıvan-2013
19. Mühasibat uçotunun   beynləxalq standartlara uyğunlaşdırılması və dünya ölkələrində tətbiq edilən modellər, NDU, Xəbərlər, Naxçıvan-2013
20. H.Əliyev və Naxçıvanda sənayenin inkişaf mərhələləri,Beynəlxalq konfrans Naxçıvanın MR-90, Elmi əsərlər (xüsusi buraxılış) № 9 (62),  NDU, Naxçıvan-2014
21. Bank işinin əsasları, ADPU nəşriyyatı, Dərs vəsaiti ,Bakı-2014
22. Bank işi, Fənn proqramı, NÖU Dizayn və poliqrafiya Mərkəzi, Naxçıvan-2014
23. Mühasibat  uçotunda interaktivlik, Dərs vəsaiti,  “Əcəmi” Nəşriyyat-Poliqrafiya Birliyi, Naxçıvan-2014
24. İnnovasiya sahibkarlığı və onun inkişaf istiqamətləri, Azərbaycanda Yüksək texnologiyaların texniki-iqtisadi problemlri, Respublika elmi konfransı, ATU, Bakı -2013
25. Ərzaq təhlükəsizlinin təmin edilməsində baytarlıq işinin rolu və təşkili, Baytarlıq təbabəti və ərzaq təhlükəsizliyi:problemlər və perspektivlər, Beynəlxalq konfrans, NDU, Naxçıvan2014
26. Naxçıvan Muxtar Respublikasında sənayenin innovativ inkişafının bəzi məsələləri, Naxçıvan Muxtar Respublika iqtisadiyyatını innovativ inkişaf istiqamətləri, Elmi-praktiki konfrans, NDU, Naxçıvan-2015
27. Naxçıvan Muxtar Respublikasında sənayenin inkişaf etdirilməsinin əsas istiqamətləri, Tarixi İpək Yolu və Naxçıvanın iqtisadi-mədəni əlaqələrinin inkişafı mərhələsi, Beynəlxalq İpək Yolu-konfransı, NU Naxçıvan-2015
28. ASK-da icarə münasibətləri və islahatlar şəraitində onun inkişafı. Yeni iqtisadi islahat şəraitində iqtisadiyyatın inkişafının aktual problemləri və iqtisadi fənnlərin tədrisinin təkmilləşməsi məsələləri elmi-metodiki konfransın materialları. Bakı-1994.
29. Mühasibat uçotunun beynəlxalq standartlara uygunlaşdırılması məsələləri. NDU, Müasir şəraitdə iqtisadiyyatının inkişafının regional problemləri (Elmi-praktik konfrans), Bakı-1996.
30. Naxçıvan MR-in sosial-iqtisadi inkişafında marketinqin rolu. NDU, “ Kiçik biznes və sahibkarlıgın inkişaf problemləri, III Beynəlxaəq simpozium, Bakı-2003.
31. Müəssisədə marketinqin idarəedilməsinin informasiya təminatı. AMEA İİ, Azərbaycan iqtisadiyyatı yüksəliş yollunda (məqalələr toplusu) VII (XVI) buraxılış, Bakı-2003.
32. Sahibkarlıq fəaliyyətinin inkişafında marketinqin əhəmiyyəti.NDU, Elmi əsərlər №-17, Naxçıvan-2005.
33.  Naxçıvan MR-də reklam fəaliyyətinin inkişaf etdirilməsinin zəruriiyi və onun əsas amilləri.NDU, “Müasir dövrdə iqtisa-diyyatın  dövlət tənzimlənmə-sinin aktual problemləri”, (Elmi-praktik konfrans), Naxçıvan-2005.
34. Marketinq tədqiqatlarında ilkin göstəricilərin yığılması zamanı sub-yektin xüsusiyyətlərinin araşdırılması. NDU, “Regionun sosial-iqtisadi inkişaf problemləri, (Elmi-praktik konfrans), Naxçıvan-2006
35. Regional bazarın marketinq təşkili  göstəriciləri və xüsusiyyətləri. NDU, Elmi əsərləri, № 2(22), Naxçıvan-2007
36. Regional bazarın marketinq amilləri. Azərbaycan ETKTİ və Tİ, Elmi əsərləri,  № 3,  Bakı-2007.
37. Regional bazarın tarazlı inkişaf problemlərinin həlli yolları. Azərbaycan, ETKTİ və Tİ, Elmi əsərləri,  № 4,  Bakı-2007.
38. Aqrar bazarın marketinq təşkilinin məqsədli proqram üsulları. NDU,  “Naxçıvan Muxtar Respublikasında aqrar islahatların gedişi və sosial-iqtisadi perspektivləri (Elmi konfrans), Naxçıvan-2008.
39. Regional bazarın marketinq səmərəsinin inkişaf meylləri. NDU, Elmi əsərləri, № 5(25), Naxçıvan-2008.
40. Müasir dövrdə reklam və Public Relations. NDU, Elmi əsərlər, №2(34) , Naxçıvan-2010.
41. Aqrar sektorun inkişafı zəminində ərzaq təhlükəsizliyi təminatı. Azərbaycan ETKTİ və Tİ,  “Aqrar iqtisadiyyatın aktual problemləri”  ( Beynəlxalq elmi-praktiki konfrans materialları), Bakı-2012.

42.Мühasibat  uçotunun beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılması və dünya ölkələrində tətbiq edilən modelləri. NDU, Elmi əsərlər, № 2(53), Naxçıvan-2013.
43.Sənaye parklarının yaradılmasının sosial-iqtisadi inkişafa təsiri. NDU, Elmi əsərlər, № 2(58), Naxçıvan-2014.
44. Mühasibat  uçotunda interaktivlik. “Əcəmi” Nəşriyyat-Poliqrafiya Birliyi, Naxçıvan-2014.
45. Muxtariyyət illərində Naxçıvanda sənayenin inkişafı (1991-2013). Naxçıvanın muxtariyyəti tarixi nailiyyətdir, Beynəlxalq konfrans, Naxçıvan-2014.
46. Məşgulluğun təmin edilməsi və onun əsas istiqamətləri. Məqalə.
NDU, Elmi əsərlər, № 9(65) Naxçıvan-2014.
47. Muxtar Respublikanın sənaye müəssisələrində innovasiya fəaliyyətinin təşkili. Məqalə. AMEA Naxçıvan bölməsi, Xəbərlər №1, Naxçıvan 2015.
48. Naxçıvan Muxtar Respublikasında sənayenin inkişaf etdirilməsinin əsas istiqamətləri. Tezis. Tarixi İpək Yolu və Naxçıvanın iqtisadi-mədəni əlaqələrinin inkişafı mərhələsi .NU Beynəlxalq İpək Yolu-konfransı 2015

 

Email:  Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.