Məftun Əliyev

   Məftun Eynulla oğlu Əliyev 1980-cı ildə Culfa rayon Qazançı kəndində anadan olmuşdur. 1986-cı ildə Qazançı kənd orta məktəbinin 1–ci sinfinə daxil olmuş, 1997-ci ildə həmin məktəbi bitirmişdir. 1997- ci ildə Naxçıvan Dövlət Universitetinin “İnformasiya sistemləri” ixtisasına daxil olub 2001-ci ildə həmin fakültəni bitirmişdir. 2000-ci ildən Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan Regional Elm Mərkəzində işləmiş, 2003- cü ildə Naxçıvan Dövlət Universitetində magistraturanı fərqlənmə diplomu ilə bitirib, 2003-cü ildə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Fizika İnstitutunun Aspiranturasına qəbul olmuşdur. O, aspiranturanı bitirdikdən sonra 2007–cü ildən AMEA Naxçıvan Bölməsi Təbi Ehtiyatlar İnstitutunda elmi işçi kimi fəaliyyətə başlamış və böyük elmi işçi vəzifəsində çalışmışdır. 2011-ci ildən "Naxçıvan" Universitetinin “Təbiət elmləri” kafedrasında  İnformatika müəllimi vəzifəsində çalışıb. 2014–cü ildən isə “Riyaziyyat və İnformatika” kafedrasının müdiri vəzifəsində çalışır. Evlidir, bir övladı var.

e-mail: Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.

Kitabları:

ELEKTRON QURĞULARI. (metodik vəsait)

Məqalələri:

1. N girişli və M çıxışlı kommutasiya sistemi
2.Spektrometrik əmsalların köməyi ilə torpağın xassələrinin öyrənilməsi
3.Asimmetrik fırfıra tipli molekulların daxili fırlanma hamiltonianlarının bəzi xüsusiyyətləri.
4.(CH3)3COH molekulasının mikrodalğalı santimetrik təcrübi udulma spektrinin katoloqu.
5.Etanol və izopropanol molekullarının submillimetrik təcrübi udulma spektrinin katoloqları
6.Etil spirti molekulasının santimetrik, millimetrik təcrübi udulma spektrlərinin tezlikləri kataloqları.
7.Propil spiriti molekulasının santimetrik,millimetrik təcrübi udulma spektrinin tezlikləri katoloqları.
8.Формирователь импульсов для электрической молекулярной модуляции
9. CH3CH2CH2OH molekulunun trans-konformerinin mikrodalğa spektri.
10.(CD3)2CDOH molekullarının trans-konformerlərinin santimetrik və millimetrik fırlanma spektri.
11.Təbii obyektlərin spektrofoto-metrlə ölçülməsi və alınan nəticələrin analizi.
12.«Слабые» вращательные переходы транс-конформера молекулы (СD3)2CDOH.
13.The rotations spectrum of (СD3)2CDOH molecule.The forbidden transitions.
14.(CD3)2CDOH molekulunun trans-konformerlərinin “qadağan olunmuş” keçidləri. “Mərkəzəqaçma” keçidləri və “zəif” keçidlər.
15.Запрещенные«центробежные» переходы во вращательном спектре транс-конформера молекулы (СD3)2CDOH.
16.Qadağan olunmuş keçidlər. FIZIKA, 2008, c. XIV, N 3, s. 146-148.
17.Butil spirti molekulunun trans-qoş-trans və trans-qoş-qoş konformerlərinin fırlanma sabitlərinin və dipol momenti komponentlərinin hesablanması
18.Миллиметровый и субмил-лиметровый спектры транс-конформеров молекул этилового и нормального пропилового спиртов.
19.Konsentratorlu günəş qurğularında çevrici elementlərin stasionar effektləri
20.Radiasiya mühitinin yarımkeçirici maddələrə təsiri. Beynəlxalq astronomiya ilinə həsr olunmuş astronomiya, fizika və riyaziyyat üzrə beynəlxalq konfransın materialları.Naxçıvan,2009 s.28.
21.Təbii obyektlərin vəziyyətinin öyrənilməsi üçün ekspert sisteminin yaradılması.
22.YbSe-Bi2Se3 sistemində YbBi2Se4 vəYbBi4Se7fazalarının termodinamik xassələri
23.Məhlulda baş verən proseslərin entalpiyasına əsasən maddənin əmələgəlmə entalpiyasının hesablanması
24.Məsafəli tədris prinsipinin ali məktəblərə tətbiqi. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu “Xəbərlər”  2009, № 3(19) s. 28-31.
25.Поперечная Э.Д.С. полупроводниковом соединении ЭдС1,48 возникающая при нагреве световым потоком
26.Günəş şüaları konsentratorlu qurgularda çevrici elementlərdə yaranan eninə (çəp)E.H.Q.
27.Cu2Se-Sm2Se3 sisteminin termodinamik xassələrinin tədqiqi.
28.Külək enerjisindən elektrik enerjisinin alınmasının əsas xüsusiyyətləri
29.Nikel tioindatin su mühitindən alınması
30.Cu2Se- Sm2Se3 sisteminin termodinamik xassələri
31.Gadolinium sulfidlərinin (GdmSn) maqnit xassələrinin tədqiqi
32.Fizika fənnində temperaturun ölçülməsi və temperatur şkalalaları arasındakı əlaqənin tədrisinə dair.
33.Система нечетких диффер- енциальных уравнений и существование его решения
34.Beynəlxalq vahidlər sistemi və Azərbaycan metralogiyasının tədrisinə dair
35.Orta məktəbdə fizika və astronomiyanın tədrisində fənlərarası əlaqənin yaradılmas metodları
36.Hibrid günəş-külək enerji qurğularında germetik qurğuşun-sulfat akkumulyatorlarının tətbiqi
37.Электрические параметры свинцово- кислотных герметизированных аккумуляторов в солнечных установках
38.Свинцово- кислотные герметизированные аккумуляторы в солнечных установках
39.Konsentratorlu günəş qurğularının energetik parametrlərinin təyin olunması
40.AgNO3-In2S3-H2O sistemində fiziki-kimyəvi qarşılıqlı təsirin tədqiqi
41.Hibrid günəş-külək enerji qurğularında germetik qurğuşun-sulfat akkumulyatorlarının tətbiqi
42.Основные параметры стациионарных свинцово-кислотных аккумуляторов применяемых в солнечных установках
43.NTE elementləri sulfidlərinin (GdS1,48 ) optik parametrləri və zonalararasi keçidlər
44.Fizikanin tədrisində vektor kəmiyyətlər və onların məsələ həllinə tətbiqi
45.Термодинамические расче-ты ЭДС свинцового -кислотных аккумуляторов применяемых в солнечных установках
46.Konsentratorlu günəş qurğularında reflektorun yerləşməsi və ölçülərindən asılı olaraq maksimal konsentrasiyanın təyin olunması
47.Günəş fotoelektrik qurğularında maksimal konsentrasiyanın və şüa seli sıxlığının konsentratorun parametrlərindən asılı olaraq təyin olunması
48.Tl2SnS3-SnS-H2O sistemində fiziki-kimyəvi qarşılıqlı təsirin tədqiqi
49.Qeyri-səlis məsələlərin neyron şəbəkələrinin köməyi ilə həlli.
50. A Pulse shaper  for electrical molecular modulation. IET. Vol 48, No.2,  2005,pp.222-224. Гаъар Ч. О.
51. Elektron qurguları. Metodik vəsait. Bakı -2006.
52. Определение эдс от плот- ности электролита в свин- цово кислотных аккумул- яторах применяемых в солнечных батареях. Gənc alimlərin əsərləri Baki – 2012. № 6, s.7-19.
53. Istifadə olunmuş akkumulya-tor batareyalarinin ətraf mühi- tə və insan orqanizminə təsiri. H.Ə.Əliyevin anadan olmasının 105 illiyinə həsr olunmuş “Ekologiya: Təbiət və Cəmiyyət Problemləri” mövzusunda keçirilmiş II Beynəlxalq Elmi Konfrans. Bakı 7-8 noyabr 2012.s.40-41.
54. Günəş radiasiyasinin energetik potensialının qiymətinin zaman-dan asılı olaraq dəyişilməsinin tədqiqi. Fizikanin müasir problemləri VI Respublika konfransi “Opto-, nanoelektronika, kondensə olunmuş mühit və yüksək enerjilər fizikasi”(14-15 dekabr) Baki – 2012.s.321-324.
55. Применение нейронных сетей к матрично- алгебраич- ескому уравнению  риккати. Azərbaycan xalqının Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 90 illiyinə həsr edilmiş “Gənc tədqiqatçıların I beynəlxalq elmi konfransı” 25-26 aprel 2013-cü il. Səh.353-354.
56. Investiqations of hourly avarage arrival of sunliqht to randomly oriented receiving site in SPP. Azərbaycan xalqının Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 90 illiyinə həsr edilmiş “Avropa məkanında yeni çağırışlar: Gənc alimlərin beynəlxalq Bakı Formu” Bakı 20-25 may 2013. Səh.117-120.
57. Indium (III) sulfidlə kobalt (II) nitratın su mühitində qarşılıqlı təsirinin tədqiqi. Naxçıvan  Dövlət Universitetinin “Elmi əsərlər”- i, 2013 №1(49),səh.11-14.
58. Günəş enerji qurğularında günəş radiasiya intensivliyinin energetik potensialının qiymətinin təyin olunması. AMEA. Naxçıvan Bölməsi. XƏBƏRLƏR, 2013,  № 2, s.235-242.
59. Daridağ auripiqment filiz nümunəsi əsasinda gümüş(i) tioarsenitin alinmasi şəraitinin tədqiqi. “Gənc Alimlərin III Respublika İnnovativ İdeya Yarmarkası çərçivəsində”gənc alimlərin elmi konfransı Bakı, 2013.s.
60. Günəş enerji qurğularında sərbəst istiqamətlənmiş qəbuledici sahəyə düşən şüa selinin zamandan asılı olaraq dəyişilməsinin tədqiqi. Gənc alimlərin əsərləri Baki – 2013. № 7, s.15-19.
61. Kimyəvi çökdürmə yolu ilə alinmiş PbS nazik təbəqələrinin kristallik quruluşu və optik xassələri. AMEA. Naxçıvan Bölməsi. XƏBƏRLƏR, 2013,  № 4, s.
62.Задача оптимального синтеза на конечном интервала времени. XXI международная заочная научно-практическая конференция «Научная дискуссия: вопросы технических наук» 25-32.
63. Задача нечеткого линейного программирования. Azərbaycan xalqının Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 90 illiyinə həsr edilmiş “Gənc tədqiqatçıların II beynəlxalq elmi konfransı” 18-19 aprel 2014-cü il. Səh.560-563.
64. Powerpoint tətbiqi proqramının distant formada təhsildə tətbiqi. Heydər Əliyev 91.”Müasir təlim metodları və yeni pedaqoji texnologiyaların təlim-tərbiyə prosesində tətbiqi”mövzusuna həsr edilmiş elmi-praktik konfransın materialları (07 may 2014) NMİ 2014 Səh.166-168.
65. İnformasiya cəmiyyətinin formalaşmasında electron universitetin rolu. Tarixi İpək yolu və Naxçıvanın iqtisadi-mədəni əlaqələrinin inkişafı məsələləri. Beynəlxaq İpək yolu konfransı 16-17 oktyabr 2015. Naxçıvan, s 93-95.
66. Paint proqramının distant formada təhsilə tətbiqi. Heydər Əliyev 92.”Müasir təlim metodları və yeni pedaqoji texnologiyaların təlim-tərbiyə prosesində tətbiqi”mövzusuna həsr edilmiş elmi-praktik konfransın materialları(05 may 2015)NMİ 2015 Səh.119-121.
67. Численно решение задачи оптимального управления с  переменной  структурой. Dedicated to the 92nd Anniversary of the National leader of Azerbaijan, Haydar Aliyev III İNTERNATİONAL SCİENTİFİC CONFERENCE YOUNG RESEARCHERS 17-18 Aprel 2015, Baku, Azerbaijan. P.327-329.