Magistratura

“Naxçıvan” Universitetinin Elmi Şurasının 15 fevral 2016-cı il  il tarixli iclasının (protokol № 4) qərarı ilə təsdiq edilmişdir.


“NAXÇIVAN” UNIVERSITETININ MAGİSTRATURA BÖLMƏSİNİN 

Ə S A S N A M Ə S İ

1. Ümumi müddəalar
Magistratura bölməsi “Naxçıvan” Universitetinin struktur bölməsi olmaqla fasiləsiz təhsil sistemində elmi və elmi-pedaqoji kadrların hazırlanmasının idarə edilməsini, nəzarəti və koordinasiyasını həyata keçirir.
Magistratura bölməsinin fəaliyyəti “Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu”, “Naxçıvan” Universiteti Nizamnaməsi, bu Əsasnamə və digər normativ-hüquqi sənədlərlə tənzimlənir.
Bölmə bilavasitə elm və innovasiyalar üzrə prorektora tabedir.
Bölmənin strukturu və ştat cədvəli təsisçi tərəfindən təsdiq edilir. Bölməyə rektor tərəfindən təyin edilən və azad edilən bölmə müdiri rəhbərlik edir.
Bölmə təsisçinin qərarı ilə yaradılır və ləğv edilir.

2. Bölmənin əsas vəzifələri və funksiyaları
Magistratura üzrə:

Bölmə tədris şöbəsi və fakültə dekanlıqları ilə birlikdə aşağıdakıları həyata keçirilməsində iştirak edir.

 • bölməyə daxil olan və bölmədən xaric edilən sənədlərin qeydiyyatını aparmaq;
 • ixtisasların dövlət standartlarının, işçi tədris planlarının hazırlanmasını və təsdiqini təmin etmək;
 • tədris yüklərini yoxlamaq və kafedralara tapşırıqlar vermək;
 • qəbul planlarını hazırlamaq;
 • qəbul olunma, xaric olunma, bərpa olunma, təhsil formasını dəyişmə, akademik məzuniyyət verilmə, bir təhsil ilindən digər təhsil ilinə keçmə, təqaüd verilmə haqqında əmrləri hazırlamaq;
 • tədrislə bağlı bütün statistik məlumatları hazırlamaq və aidiyyətı təşkilatlara göndərmək;
 • tədris planına uyğun dərslərin keçirilməsini təşkil etmək;
 • imtahanların keçirilməsinə, akademik borcların ləğvinə, dərsə davamiyyətə nəzarət etmək;
 • tədris və elmlə bağlı bütün məsələlərdə iştirak etmək;
 • protokollardan, əmrlərdən çıxarışların və arayışların yazılmasını təmin etmək;
 • imtahan cədvəllərini hazırlamaq, sessiya imtahanlarını təşkil etmək;
 • magistrantların şəxsi işlərini formalaşdırmaq və yazmaq, onlarda müvafiq dəyişiklikləri, o cümlədən təltifləri və intizam tənbehlərini qeyd etmək;
 •  cari saxlanma müddətləri başa çatmış sənədlərin arxivə verilməsini təmin etmək.


Doktorantura və dissertantura üzrə:

 • bölməyə daxil olan və bölmədən xaric edilən sənədlərin qeydiyyatını aparmaq;
 • doktorantların (dissertantların) qəbul planlarını hazırlamaqda iştirak etmək;
 • doktorant və dissertantlarla bağlı bütün statistik məlumatları hazırlayıb rektorluğa göndərmək;
 • qəbul sənədlərini hazırlamaq;
 • doktoranturaya qəbul müsabiqəsində sənədləri və protokolları tərtib etmək;
 • qəbul olunma, xaric olunma, bərpa olunma, təhsil formasını dəyişmə, akademik məzuniyyət verilmə, bir təhsil ilindən digər təhsil ilinə keçmə haqqında əmrləri hazırlamaq;
 • doktorant və dissertantların dissertasiya mövzularının və elmi rəhbərlərinin təsdiq edilmə, təhkim olunma əmrlərini hazırlamaq;
 • doktorluq imtahanlarının əmrlərini hazırlamaq və keçirilməsini təşkil etmək, doktorluq imtahanlarının verilməsi haqqında vəsiqələri hazırlamaq;
 • doktorant və dissertantların attestasiyadan keçmələrinə (bir təhsil ilindən digər təhsil ilinə) kafedralarla əlaqəli şəkildə nəzarət etmək və attestasiya əmrlərini hazırlamaq;
 • protokollardan, əmrlərdən çıxarışların və arayışların yazılmasını təmin etmək;
 • doktorant və dissertantların tədrisi və elmi yaradıcılıq fəaliyyətinə aid olan bütün məsələlərdə iştirak etmək;
 • elmi-praktiki konfransların keçirilməsini təşkil etmək;
 • doktorantların dərs cədvəllərini tərtib etmək və tədrisə nəzarət etmək;
 • doktorantların şəxsi işlərini formalaşdırmaq və yazmaq, onlarda müvafiq dəyişiklikləri, o cümlədən təltifləri və intizam tənbehlərini qeyd etmək;
 • cari saxlanma müddətləri başa çatmış sənədlərin arxivə verilməsini təmin etmək.


3. Bölmənin hüquqları
Magistratura bölməsi aşağıdakı hüquqlara malikdir:
3.1. Elmi rəhbərlərdən, kafedra müdirlərindən və dekanlardan magistrantların təlim göstəriciləri, imtahanlar, doktorant və dissertantların attestasiyası haqında məlumatların və sənədlərin, o cümlədən elmi-pedaqoji kadr hazırlığı və tələbələrin elmi-tədqiqat işləri barədə digər sənədlərin vaxtında bölməyə təqdim edilməsini tələb etmək;
3.2. Mövcud norma və qaydaların pozulması ilə tərtib edilmiş sənədləri kafedra müdirlərinə, dekanlara qaytarmaq;
3.3.  Səlahiyyətləri çərçivəsində xidməti yazışmalar aparmaq;
3.4. Magistratura təhsili üzrə yeni təhsil proqramlarının açılması və ya mövcud proqramların təkmilləşdirilməsi, elmi-pedaqoji kadr hazırlığı və tələbələrin elmi-tədqiqat işlərinin təşkili barədə universitet rəhbərliyi qarşısında məsələ qaldırmaq və təkliflər vermək;
3.5. Bölmənin fəaliyyəti ilə əlaqədar məsələlərin müzakirəsində iştirak etmək. 

4. Bölmənin məsuliyyəti 
4.1. Bölmə müdiri bölmə tərəfindən bölməyə aid bu Əsasnamə ilə müəyyən edilən vəzifə və funksiyaların vaxtında və keyfiyyətlə yerinə yetirilməsi, magistratura və doktorantura səviyyələrində elmi-pedaqoji kadr hazırlığının, təlim tədris prosesinin təşkili, təhsilin keyfiyyəti və idarə olunması, fərdi məlumatların qorunub saxlanılması və konfidensiallığı üzrə biavasitə məsuliyyət daşıyır.
4.2. Bölmənin əməkdaşlarının məsuliyyəti onların vəzifə təlimatları ilə müəyyən edilir.

Magistratura və doktorantura təhsili ilə bağlı bölmənin vəzifələri

 • İKT şöbəsi ilə birgə Magistratura, Doktorantura və Elmi İşlər bölməsi üçün web səhifənin hazırlanması
 • Bütün magistr və doktorant tələbələr və məzunlar üçün məlumat bazasının yaradılması
 • Tezis və dissertasiya yazılması haqqında təlimatlar hazırlamaq və onların saxlanılmasını təmin etmək
 • Magistr və fəlsəfə doktoru proqramları barədə elanlar vermək və bunu müvafiq şəkildə əlaqələndirmək
 • Magistr və doktorant tələbələrin tədqiqat orientasiyasına köməklik etmək
 • Fakültə dekanları ilə hər bir dərəcə proqramı üçün fəaliyyət göstərən komissiya və komitələri əlaqələndirmək
 • Fakültə dekanları ilə əməkdaşlıq edərək Magistratura, Doktorantura və Elmi İşlər bölməsinin işini təşkil etmək
 • Fakültə dekanları ilə birlikdə qəbul prosedurları hazırlamaq və elanlar vermək
 • Fakültə dekanları ilə birlikdə tezis və dissertasiya müdafiə komitələri ilə əməkdaşlıq etmək
 • Magistr və Doktroant tələbələr üçün məsləhət saatları təşkil etmək
 • Kurrikulumların hazırlanmasında fakültə dekanları ilə əməkdaşlıq etmək
 • Azərbaycanda magistr proqramlarının inkişaf etdirilməsinə dəstək göstərilməsi
 • Beynəlxalq magistr və doktorantların qəbulu
 • Bütün proqram və prosedurların Təhsil Nazirliyi ilə əlaqələndirilməsi
 • Magistratura, doktorantura təhsilinin innovasiyasında lider rolunu oynamaq, tələbələr üçün mükafatlar, mümkün maliyyə mənbələri tapmaq
 • Nazirlik tərəfindən təşkil olunmuş və digər ictimai forumlarda universiteti təmsil etmək
 • Müvafiq milli və beynəlxalq qurumlarda iştirak etməklə universiteti təmsil etmək
 • Universitet rəhbərliyi, nazirlik, və s. üçün bütün lazımi hesabatların hazırlanması
 • Magistr və doktorantlar üçün beynəlxalq imkanların inkişaf etdirilməsi
 • Magistr və doktorantların məzunluq mərasimlərinin əlaqələndirilməsi
 • Bütün müəllim və tələbələrə aid elmi nəşrlər, qrantlar və digər tədqiqat yönümlü fəaliyyətlərin qeydiyyatını aparmaq
 • Tədqiqata dəstək potensialının inkişaf etdirilməsi ilə bağlı kitabxana ilə birgə iş aparmaq
 • Tədqiqatların uğurla həyata keçirilməsi üçün zəruri hallarda müvafiq milli və beynəlxalq qurumlarda iştirakı təmin etmək. 

 

“Naxçıvan”  Universitetində magistratura səviyyəsində aşağıdakı ixtisaslar üzrə kadr hazırlığı aparılır:

 1. 060101 -  Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimliyi

İxtisaslaşma:  Azərbaycan dili və ədəbiyyatının tədrisi metodikası və metodologiyası.

 1. 060111 - Tarix müəllimliyi

İxtisaslaşma:  Tarix fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası.

 1. 060119 – Pedaqogika

İxtisaslaşma: Pedaqogika nəzəriyyəsi və tarixi.

 1. 060404 – İqtisadiyyat

İxtisaslaşma: Makroiqtisadi siyasət

 

Magistratura bölməsinin tərkibi:

Sunay Elsevər qızı Abbasova - İnspektor