Təbiət elmləri kafedrası

Ümumi dərs yükü 4900 saatdır. 6 nəfər yarımştatla, 14 nəfər saathesabı yolla çalışır. Kafedra ümumilikdə 5 ştatdan ibarətdir.     

 

Kafedranın tərkibi aşağıdakı kimidir:

1. Nazim Səfəralı oğlu  Bababəyli      dosent
2. Əli Kamil oğlu  Qurbanov              baş müəllim
3. Elnarə Yasin qızı  Seyidova            baş müəllim
4. Nigar Nazim qızı  Bababəyli           müəllim
5. İsmət Qaçay oğlu Həsənov           müəllim
6. Türkanə Əsəd qızı Əliyeva            müəllim
7. Bəhruz Nəsib oğlu Quliyev            müəllim
8. Nuranə Nadir qızı Həsənova          müəllim  
9. Aygün Namiq qızı Kürdova          Baş laborant

Təbiət elmləri  kafedrasında tədris olunan fənlər               

Kurslar

         I semestr

                II semestr

 

I kurs

 

Ümumi yerşünaslığa  giriş

Meteorologiya və iqlimşünaslıq

Mülki-müdafiə və tibbi biliklərin əsasları

Mülki müdafiə

Zoologiya

Qeyri-üzvi kimya

 

 

Hidrologiya

Geologiya

Botanika

Zoologiya

İnsan anatomiyası

  Qeyri-üzvi kimya

Mülki-müdafiə

Tibbi biliklərin əsasları

 

II kurs

 

Biocoğrafiya

Geomorfologiya

S/F –Azərbaycanın təbii ehtiyatları

Geodeziya və topoqrafiya əsasları  ilə

S/F-Turizm coğrafiyası

Sitologiya

Botanika

Zoologiya

Qeyri-üzvi kimya

 

 

Kartoqrafiya

Torpaq coğrafiyası

Landşaftşünaslıq

Siyasi və iqtisadi coğrafiya

Coğrafiyanın tədrisi metodikası

Histologiya

Botanika

Mülki-müdafiə

İnsan anatomiyası

Normal fiziologiya

S/F-Metalların kimyası

Analitik kimya

 

III kurs

 

Coğrafiyanın tədrisi metodikası

Materik və okeanların fiziki coğrafiyası

Azərbaycanın fiziki coğrafiyası  

S/F-Xəzərin coğrafiyası

Mülki-müdafiə və tibbi biliklərin əsasları

Beynəlxalq turizm coğrafiyası

Mülki-müdafiə

 

Materik və okeanların fiziki coğrafiyası

S/F-Azərbaycanın iqlimi və iqlim ehtiyatları

Azərbaycanın  iqtisadi və sosial coğrafiyası

Dünyanın iqtisadi və sosial coğrafiyası

 S/F- Ətraf mühitin qorunması

Tibbi biliklərin əsasları

 

 

IV kurs

 

Əhali coğrafiyası

S/F-Azərbaycanın  Dövlət  Qoruq və  yasaqlıqları

Dünyanın iqtisadi və sosial coğrafiyası

S/F-Aerokosmik tədqiqatlar

S/F-Kurrikulumun əsasları

 

 

S/F-Naxçıvan MR-in  coğrafiyası

S/F-Naxçıvan MR fövqəladə halları

S/F- Ekologiya və təbiəti mühafizə

S/F-Regional coğrafiya

S/F-Türk dünyasının coğrafiyası

   

Təbiət elmləri   kafedrasında tədris olunan fənlərin ədəbiyyat siyahısı

1. Şubayev L.P. “Ümumi yerşünaslıq” .  Bakı, 1986

2. A.Paşayev  “Atmosfer proseslərinin fiziki əsasları”,  Bakı-2007

3.Ş.F.Mehdiyev “ Ümumi geologiya”. Ali məktəblər üçün dərslik, Bakı, 2008.

4. M.Məmmədov, F.Ə.İmanov  “Ümumi  hidrologiya”, Bakı-2003    

5.  A.Məmmədov “Tibbi biliklərin əsasları və Mülki müdafiə  tibb xidmətinin təşkili, dərslik, Naxçıvan- 2011

6.T.Ə.Feyzullayeva, S.Ə.Ələkbərova, F.Ə.Məmmədova  “Mülki müdafiə və Tibbi biliklərin əsasları” , dərslik, Bakı-2006

7. Abdulla Qəhrəmanov, “Kurrikulumun əsasları”dərs vəsaiti, Bakı-2012

8. R.B.Abdullayev “Biocoğrafiya”, Bakı-2004-2005

9.  Piriyev R.X. “Kartoqrafiya”  dərs vəsaiti, Bakı-2015            

10. M.A.Müseyibov, B.Ə.Budaqov, N.Ş.Şirinov, “Geomorfologiya”,  Bakı-2012

11. Q.Məmmədov, “Torpaq coğrafiyası və torpaqşünaslığın əsasları”  Bakı-2007

12. Əliyev İ.S. , Süleymanov M.Ə. “Landşaftşünaslığın əsasları”   

13. İ.Hüseynov, N.Əfəndiyeva “Turizmin əsasları” Bakı-2007

14. O. Alxasov  “Coğrafiyanın tədrisi metodikası”  Bakı-2013

15. Əfəndiyev V.Ə, Nağıyev S.Q  “Əhali coğrafiyası”, Bakı-2006

16. D.Ələsgərov, O.Alxasov, R.Məmmədov “Materik və okeanların fiziki coğrafiyası”

17. Q.Məmmədov,   M. Xəlilov “Ekologiya və ətraf mühit”, Bakı- 2005

18. Q.Məmmədov,   M. Xəlilov “Ekologiya,  ətraf mühit və insan”,  Elm nəşriyyatı Bakı- 2006

19.. R.H.Məmmədov, T.Bəhərçi, T.S.Quliyev “Dünyanın iqtisadi  və sosial coğrafiyası” Bakı-2006

20. Qasımova F.E “ Azərbaycan iqtisadi və sosial coğrafiyası” Abbasov C. R. “Azərbaycan Respublikasının  iqtisadi və sosial coğrafiyası” Bakı-2005

21. M.Müseyibov “ Türk dünyasının coğrafiyası”, Bakı-2008

22. Tofiq Gərayzadə-“Regional coğrafiya.”   "Çaşioğlu" nəşriyyatı-2013

23. Ocaqov H.O  “Mülki Müdafiə”    . “Çaşıoğlu”, Bakı , 2000.

24. M.A.Museyibov “Azərbaycanın fiziki coğrafiyası”, Maarif nəşriyyatı, Bakı-1999

25. Naxçıvanın “Qırmızı kitab”ı , 2010

26. “Azərbaycanın Qırmızı kitabı”,  Şərq-qərb nəşriyyatı, Bakı-2013

27. B.Rzayev, Ə.Qarayev “Naxçıvan Muxtar Respublikasının təbii sərvətləri: hazırkı vəziyyəti və perspektivləri, Naxçıvan-2013

28. Ağamalıyev F.-Onurğasizlar zoologiyası, Bakı, 2012

29. Hümbətov Z.İ. Bitki anatomiyası və morfologiyası. Gəncə, 2000.

30. Səfərova F. A. Botanika ( Bitki toxumaları), Naxçıvan – 2017