Riyaziyyat və informatika kafedrası

Kafedra 01.09.2014-cü ildən fəaliyyət göstərir. Kafedrada 2 nəfər tam ştat,11 nəfər isə yarım ştatdır. 2018-2019-cu tədris ili üçün kafedranın dərs yükü 6318 saatdır. Kafedranın tərkibi

 1. Səfa Əli oğlu Əliyev                      kafedra müdiri,baş müəllim
 2. Türkan İlyas qızı Əlibəyli               müəllim
 3. Rövşən Əvəz oğlu Həsənov            f.r.ü.f.d, dosent
 4. Nazim Vəkil oğlu Mahmudov           Baş müəllim
 5.  Elşad Vəliqulu oğlu Ağayev             f.r.ü.f.d, dosent
 6.  Səbinə Vəkil qızı Mahmudova          Baş müəllim
 7.  Səadət Nəcəf qızı Məmmədova        müəllim
 8.  Şamil Nizaməddin oğlu Hümbətov    Baş müəllim
 9. Həsən Tağı oğlu Nəcəfov                 müəllim
 10.  Nigar Kərim qızı Nağıyeva               müəllim
 11. Azər Məhəmməd oğlu Babayev        müəllim
 12. Rəhimə Məhəmməd qızı Sadiqova    müəllim
 13. Nuray Kərim qızı İsmayılova            müəllim
 14. Nazlı Ceyhun qızı Əjdərova             baş laborant
 15. İlham Hüseyn oğlu Süleymanov      müəllim

 

   “Riyaziyyat və informatika  ”  kafedrasında tədris olunan fənlər

Kurslar

         I semestr

                II semestr

 

I kurs

Həndəsə-1,2, Riyaziyyat, İqtisadi informatika, CƏbr-1,2, İnformasiya və kompüter texnologiyaları, Elementar riyaziyyat, İnformatika, Elm və təhsildə kompüter texnologiyaları, Ali riyaziyyat, Riyazi analiz

Təhsildə İKT, Riyaziyyat, Cəbr-1,2, İnformatika, Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi, Riyazi analiz

 

II kurs

Həndəsə -3,4 İnformasiya və təhsildə İKT, Riyazi analiz-3,4, Cəbr-3,4, İnformatika -1,2,  Təhsildə İKT, İKT,  Turizmdə informasiya texnologiyaları,

Cəbr-3,4, S/F(Kompüter praktikumu), İnformatika,

 

III kurs

Təhsildə İKT, Riyazi analiz-5, Fizika, S/F(Qruplar nəzəriyyəsi), Riyazi məntiq, İTM, Kompüter modelləşdirilməsi, Alqoritmlər nəzəriyyəsi, Ekonometrika, Xətti cəbr və riyazi analiz,

Əməliyyat sistemləri və arxitekturası, Adi diferensial tənliklər, Ehtimal nəzəriyyəsi  və riyazi statistika, S/F(İnformasiya təhlükəsizliyi), İTM, S/F(Kompüter şəbəkələri), RTM, Kompüter qrafikası, Ekonometrika

 

IV kurs

RTM, S/F(KDFN), İTM, S/F(Kurikulumun əsasları), Ümumi fizika, Proqramlaşdırma dilləri,

S/F(Diskret riyaziyyat), HDFN, S/F(Kompüter şəbəkələri),

V kurs

S/F(Riyazi proqram paketləri), Hesablama riyaziyyatı,

S/F(İnformasiya təhlükəsizliyi), S/F(Riyazi analizin xüsusi məsələləri), S/F(Funksional analiz), Riyazi fiziki tənliklər, Kompüter modelləşdirilməsi,

                               

Riyaziyyat və İnformatika kafedrasında 2018– 2019 – ci tədris ilində istifadə  olunacaq ədəbiyyatların  siyahısı:

1. E.V.Seyidov, M.N.Əliyev“İqtisadi İnformasiyanın Kompüterdə İşlənməsi – Microsoft Excel”, Bakı, 2004
2. Qurbanov B., Əlizadə M., Hacızadə S.“Exceldə iqtisadi məsələlər həlli”. Bakı-2007
3. S.C.Quliyeva, N.A.Ağayeva, N.F Qafarova. "İnformatika" Bakı 2010. Dərs vəsaiti.
4. F.O.Məmmədov, F.T.İbiyev, Ə.Q,Aslanov "Windows 7 əməliyyat sistemi". Bakı 2014
5. M.Əlizadə,B.Qurbanov, S.Hacızadə "Kompyuter qrafikası". Dərs vəsaiti. Bakı 2010.
6. T.İbrahimzadə, Y.Sərdarov. "Kompyuter şəbəkələrinin əsasları".. Bakı 2008.
7. H.Seyidli, H.Tağıyev. "Şəbəkələr sistemi". Bakı 2012.
1. Abbasov, M. Əliyev, E.Seyidzadə “İnformatika və kompüterləşmənin əsasları”, Bakı, 2006.
2. Ə.M. Abbasov və başqaları MS ACCESS Dərs vəsaiti. Bakı 2005
3.  Ə.M. Abbasov və başqaları MS WORD Dərs vəsaiti. Bakı 2006
4. E. Seyidzadə, V. Səmədov İNTERNET Dərs vəsaiti. Bakı 2007
5. Ə.M. Abbasov və başqaları MS EXCEL Dərs vəsaiti. Bakı 2007
6. Z.T. Məhərrəmov. Alqoritm və onun təsvir üsulları. Metodik göstərişlər. Bakı, 2006.
7. S.C.Quliyeva, N.A.Ağayeva, N.Qafarova və başqaları. "İnformatika". Dərs vəsaiti.Bakı-2010.
8. Подредакцией С. В. Симоновича «Информатика. БазовыйКурс» 2- изданиеУчебникдлявузов. ООО «ПитерПресс» 2007
9. Babək Abbasov “Microsoft Access verilənlər bazasını idarə etmə sistemi
10. E.Seyidov, M.N. Əliyev  “İqtisadi informasiyanın kompüterdə işlənməsi”, Bakı, 2004
11. Пасько В.П. Эффективнаяработа в ИнтернетеСПб: Питер 2003
12. Шалин П.А. Энциклопедия WINDOWS XP  СПб: Питер 2003
13. O.Gündüz “Jurnalistlər üçün informasiya texnologiyaları” – Bakı, 2009, 104 səh.
14. R.M. Əliquliyev, Y.N. İmamverdiyev “Rəqəm imzası texnologiyası” – Bakı, “Elm”, 2003, 132 səh.
15. R.M.Əliquliyev, Ə.Q.Əliyev. İqtisadi proseslərdə informasiya texnologiyaları. Bakı, Elm, 2002, 48 səh
16.A.Mehrabov, Ə.Abbasov, Z.Zeynalov, R.Həsənov. Pedaqoji texnologiyalar. Bakı, “Mütərcim”, 2006, 372 səh.
17. “Elm və təhsildə İnformasiya və kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqi” .... Dərs vəsaiti “Bakı Universiteti” Nəşriyyatı, Bakı, 2009, 224s.
18. Azərbaycan respublikasında inkişaf naminə İKT-ın tətbiqi və inkişaf etdirilməsinin milli strategiyası (İKTMS). 2003-2012-ci illər. Bakı 2003. www.tqdk.az,
19. Azərbaycan respublikasında rabitə və İT inkişafı üzrə Dövlət Proqramı. 2005-2008-ci illər (Elektron Azərbayjan). Bakı 2005.
20. Ağayev Ə. Təlim prosesi: Ənənə və muasirlik. Bakı, 2006.
21. Qaralov Z. Tərbiyə (prinsiplər, məzmun, metodika), I, II,III cild. Bakı, 2003.
22. Mərdanov M. Azərbaycan təhsil sistemi: real vəziyyət, problemlər və islahat istiqamətləri. Bakı, 2005.
23. Mehrabov A., Abbasov Ə., Zeynalov Z., Həsənov R. Pedaqoji texnologiyalar. Bakı, 2006.
24. Nəzərov A., Məmmədov R. Pedaqoji ustalıq. Dərs vəsaiti. Bakı, 2008.
25. Nəzərov A., Mollayeva E. Muasir dovrun təhsil problemləri. Dərs vəsaiti. Bakı, 2011.
26. Təhsil sahəsində Azərbaycan Respublikasının İslahat proqramı (1998 – 2004). I kitab, Bakı, 2005, I cild.
27. C.Abdullayev, N.Məmmədov, H.Tağıyev, A.Əliyev, H.Əmədov  “İnformatikanın  tədrisi  metodikası”. 2003
28. E.Seyidzadə. İbtidai məktəbdə İnformatikanın tədrisində müxtəlif oyun metodikalarının istifadə edilməsi.2007
29. 1-9 cu siniflər üçün “ İnformatika” dərslikləri .  İş dəftərləri.
30. Лапчик М.П.,Семакин Е.К., Хеннер М. Методика преподавания информатики, 2003
31. Горячев А.В.,Меньшакова А.А., Методика преподавания информатики в начальной школе на примере курса «Информатика в играх и задачах», 2005
32. Достовалова Е.В. Методика преподавания информатики в начальной школе. Рабочая программа дисциплины.2003
33. Босова Л. Л., Босова А. Ю., Коломенская Ю. Г. Занимательные задачи по информатике. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005
34. Кузнецов А. А., Бешенков С. А., Ракитина Е. А., Матвеева Н. В., Милохина Л. В.               Непрерывный курс информатики (концепция, системы модулей, типовая программа) Информатика и образование. 2005. № 1.
35. Босова Л. Л. Пропедевтическая подготовка учащихся V—VII классов в области  Информатики и Информационных Технологий.
36. İnternet saytları
37.  S. Kərimov, S. Həbibullayev, T. İbrahimzadə. İnformatika. Bakı - 2009.
38.  R. Şıxəliyev. Kompüter şəbəkəsinin şəbəkə trafikinin təhlili və təsnifatı. "İnformasiya texnologiyaları problemləri" jurnalı - 2010, №2.
39. M. Xəlilov. İnformatika. Bakı - 2010.
40. R. Alquliyev. Cümlələri klasterləşdirmə və rəngləmə yolu ilə çoxluğunun referatlaşdırılması. "İnformasiya texnologiyaları problemləri" jurnalı - 2010, №1.
41.  İ. Cəlallı. Kompüter. Bakı - 2008.
42. Y. İmanverdiyev. İnformasiya təhlükəsizliyi risklərinin optimal idarə edilməsi modeli və onun genetik həll alqoritmi. "İnformasiya texnologiyaları problemləri" jurnalı - 2010, №2.
43. ”İnformatika” Dərslik.S.Q.Kərimov,S.B.Həbibullayev,T.İ.İbrahimzadə.Bakı 2002
45. ”İnformatika üzrə praktikum” Dərs vəsaiti.N.Cəfərov,N.Rəhimova.Bakı 2003
46. Abbasov Ə.M.,Əlizadə M.N.,Seyidzadə E.V.,Salmanova  M.Ə.İnformatika və Kopyuterləşmənin əsasları,Bakı,2006,879 səh.
47. Kərimov S.Q.,Həbibullayev S.B.,İbrahimzadə T.İ.İnformatika,Bakı 2009,434 səh.
48. Zeynalov C.İ  İnformatika və İnformasiya texnologiyaları,Bakı 2010, 240 səh.
49. Kərimov S.Q. İnformasiya sistemləri,Bakı 2008,674 səh.
50. Məmmədov F.O.Windows XP sistemi,Bakı 2006,316səh.
51. Əliyev Ə.Q.,Əlizadə M.N.,Abdullayeva S.F.,Hesablama texnikasının əsasları,Bakı2007,190səh
52. İbrahimzadə T.İ.,Həbubullayev S.B.,İbrahimov E.F.,Kopyuter şəbəkələri,Bakı2002,76 səh.
53. Osman Gündüz, Qorxmaz Əfəndiyev,Nazim Rüstəmov,Kopyuter informasiya texnologiyalarının əsasları,Bakı2006, 304 səh
54. Seyidzadə E.V.,Səmədov V.S.,İnternet,Bakı 2007,292 səh.
55. Ə.Həbibzadə “Funksional analiz”, “Maarif” nəşriyyatı,Bakı-1978.