Riyaziyyat və informatika kafedrası

Kafedra 01 sentyabr 2014–cü ildən fəaliyyət göstərir. Kafedra müəllimlərindən 3 nəfər tam, 10 nəfər yarım ştatdır. Kafedranın baş laborantı Nazlı Əjdərovadır.  2015-2016-cı il üçün kafedranın dərs yükü 5845 saatdır.

Kafedranın tərkibi

1. Natəvan Eldəniz qızı Şeyxova - Kafedra müdiri, müəllim
2. Əbülfəz Məmməd oğlu Məmmədov - r.ü.f.d.
3. Səfa Əli oğlu Əliyev - müəllim
4. Türkan İlyas qızı Tağıyeva - müəllim
5. Rövşən Əvəz oğlu Həsənov - f.r.ü.f.d, dosent
6. Gülarə Əli qızı Rəhimova - i.ü.f.d, dosent
7. Məftun İsmayıl oğlu İsmayılov - Dekan, f.r.ü.f.d, dosent
8. Nazim Vəkil oğlu Mahmudov - Dek. Müavini, müəllim
9. Elşad Vəliqulu oğlu Ağayev - f.r.ü.f.d, dosent
10. Səadət Nəcəf qızı Məmmədova- müəllim
11. Səbinə Vəkil qızı Mahmudova - müəllim
12. Şamil Nizaməddin oğlu Hümbətov - müəllim
13. Nazlı Ceyhun qızı Əjdərova - baş laborant

Riyaziyyat və İnformatika kafedrasında 2015– 2016 – ci tədris ilində tədris olunacaq fənnlərin siyahısı:

1.İnformatika
2.Həndəsə
3.Riyazi analiz
4.Cəbr
5.Riyaziyyat
6.Elementar riyaziyyyat
7.S/F (Komputer praktikumu)
8.Alqoritmlər nəzəriyyəsi
9.Proqramlaşdırma dilləri
10.İnformatikanın Tədrisi Metodikası
11.Riyazi məntiq
12.Təhsildə İKT
13.İnformatika və təhsildə İKT
14.Kompyuter arxitekturası
15.Ehtimal nəzəriyyəsi  və riyazi statistika
16.Ehtimal nəzəriyyəsi
17.Komputer riyazi modelləşdirm
18.S/F  (Web proqramlaşdırma)
19.Əməliyyat sistemi
20.Riyaziyyatın Tədrisi Metodikası
21.S/F (EHM və EHM-də prak)
22.Diskret riyaziyyat
23.S/F    (KDFN)
24.Diferensial tənliklər
25.Fizika
26.S/F (Diferensial həndəsə)
27.Riyazi fizika tənlikləri
28.S/F  (Xətti cəbr)
29.Funksional analiz
30.S/F (Hesablama riyaziyyatı)
31.Funksiyalar nəzəriyyəsi
32.S/F  (Kompyuter şəbəkələri)
33.S/F  (Kurrikulumun əsasları)
34.İqtisadi informatika
35.İnformasiya Kommunikasiya texnologiyaları
36.İnformatika və komputer texnologiyaları
37.Ekonometrika
38.İqtisadi kibernetika
39.Elmdə və təhsildə komputer texnologiyaları
40.Komputer elminin əsasları

Riyaziyyat və İnformatika kafedrasında 2015– 2016 – ci tədris ilində istifadə  olunacaq ədəbiyyatların  siyahısı:

1. E.V.Seyidov, M.N.Əliyev“İqtisadi İnformasiyanın Kompüterdə İşlənməsi – Microsoft Excel”, Bakı, 2004
2. Qurbanov B., Əlizadə M., Hacızadə S.“Exceldə iqtisadi məsələlər həlli”. Bakı-2007
3. S.C.Quliyeva, N.A.Ağayeva, N.F Qafarova. "İnformatika" Bakı 2010. Dərs vəsaiti.
4. F.O.Məmmədov, F.T.İbiyev, Ə.Q,Aslanov "Windows 7 əməliyyat sistemi". Bakı 2014
5. M.Əlizadə,B.Qurbanov, S.Hacızadə "Kompyuter qrafikası". Dərs vəsaiti. Bakı 2010.
6. T.İbrahimzadə, Y.Sərdarov. "Kompyuter şəbəkələrinin əsasları".. Bakı 2008.
7. H.Seyidli, H.Tağıyev. "Şəbəkələr sistemi". Bakı 2012.
1. Abbasov, M. Əliyev, E.Seyidzadə “İnformatika və kompüterləşmənin əsasları”, Bakı, 2006.
2. Ə.M. Abbasov və başqaları MS ACCESS Dərs vəsaiti. Bakı 2005
3.  Ə.M. Abbasov və başqaları MS WORD Dərs vəsaiti. Bakı 2006
4. E. Seyidzadə, V. Səmədov İNTERNET Dərs vəsaiti. Bakı 2007
5. Ə.M. Abbasov və başqaları MS EXCEL Dərs vəsaiti. Bakı 2007
6. Z.T. Məhərrəmov. Alqoritm və onun təsvir üsulları. Metodik göstərişlər. Bakı, 2006.
7. S.C.Quliyeva, N.A.Ağayeva, N.Qafarova və başqaları. "İnformatika". Dərs vəsaiti.Bakı-2010.
8. Подредакцией С. В. Симоновича «Информатика. БазовыйКурс» 2- изданиеУчебникдлявузов. ООО «ПитерПресс» 2007
9. Babək Abbasov “Microsoft Access verilənlər bazasını idarə etmə sistemi
10. E.Seyidov, M.N. Əliyev  “İqtisadi informasiyanın kompüterdə işlənməsi”, Bakı, 2004
11. Пасько В.П. Эффективнаяработа в ИнтернетеСПб: Питер 2003
12. Шалин П.А. Энциклопедия WINDOWS XP  СПб: Питер 2003
13. O.Gündüz “Jurnalistlər üçün informasiya texnologiyaları” – Bakı, 2009, 104 səh.
14. R.M. Əliquliyev, Y.N. İmamverdiyev “Rəqəm imzası texnologiyası” – Bakı, “Elm”, 2003, 132 səh.
15. R.M.Əliquliyev, Ə.Q.Əliyev. İqtisadi proseslərdə informasiya texnologiyaları. Bakı, Elm, 2002, 48 səh
16.A.Mehrabov, Ə.Abbasov, Z.Zeynalov, R.Həsənov. Pedaqoji texnologiyalar. Bakı, “Mütərcim”, 2006, 372 səh.
17. “Elm və təhsildə İnformasiya və kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqi” .... Dərs vəsaiti “Bakı Universiteti” Nəşriyyatı, Bakı, 2009, 224s.
18. Azərbaycan respublikasında inkişaf naminə İKT-ın tətbiqi və inkişaf etdirilməsinin milli strategiyası (İKTMS). 2003-2012-ci illər. Bakı 2003. www.tqdk.az,
19. Azərbaycan respublikasında rabitə və İT inkişafı üzrə Dövlət Proqramı. 2005-2008-ci illər (Elektron Azərbayjan). Bakı 2005.
20. Ağayev Ə. Təlim prosesi: Ənənə və muasirlik. Bakı, 2006.
21. Qaralov Z. Tərbiyə (prinsiplər, məzmun, metodika), I, II,III cild. Bakı, 2003.
22. Mərdanov M. Azərbaycan təhsil sistemi: real vəziyyət, problemlər və islahat istiqamətləri. Bakı, 2005.
23. Mehrabov A., Abbasov Ə., Zeynalov Z., Həsənov R. Pedaqoji texnologiyalar. Bakı, 2006.
24. Nəzərov A., Məmmədov R. Pedaqoji ustalıq. Dərs vəsaiti. Bakı, 2008.
25. Nəzərov A., Mollayeva E. Muasir dovrun təhsil problemləri. Dərs vəsaiti. Bakı, 2011.
26. Təhsil sahəsində Azərbaycan Respublikasının İslahat proqramı (1998 – 2004). I kitab, Bakı, 2005, I cild.
27. C.Abdullayev, N.Məmmədov, H.Tağıyev, A.Əliyev, H.Əmədov  “İnformatikanın  tədrisi  metodikası”. 2003
28. E.Seyidzadə. İbtidai məktəbdə İnformatikanın tədrisində müxtəlif oyun metodikalarının istifadə edilməsi.2007
29. 1-9 cu siniflər üçün “ İnformatika” dərslikləri .  İş dəftərləri.
30. Лапчик М.П.,Семакин Е.К., Хеннер М. Методика преподавания информатики, 2003
31. Горячев А.В.,Меньшакова А.А., Методика преподавания информатики в начальной школе на примере курса «Информатика в играх и задачах», 2005
32. Достовалова Е.В. Методика преподавания информатики в начальной школе. Рабочая программа дисциплины.2003
33. Босова Л. Л., Босова А. Ю., Коломенская Ю. Г. Занимательные задачи по информатике. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005
34. Кузнецов А. А., Бешенков С. А., Ракитина Е. А., Матвеева Н. В., Милохина Л. В.               Непрерывный курс информатики (концепция, системы модулей, типовая программа) Информатика и образование. 2005. № 1.
35. Босова Л. Л. Пропедевтическая подготовка учащихся V—VII классов в области  Информатики и Информационных Технологий.
36. İnternet saytları
37.  S. Kərimov, S. Həbibullayev, T. İbrahimzadə. İnformatika. Bakı - 2009.
38.  R. Şıxəliyev. Kompüter şəbəkəsinin şəbəkə trafikinin təhlili və təsnifatı. "İnformasiya texnologiyaları problemləri" jurnalı - 2010, №2.
39. M. Xəlilov. İnformatika. Bakı - 2010.
40. R. Alquliyev. Cümlələri klasterləşdirmə və rəngləmə yolu ilə çoxluğunun referatlaşdırılması. "İnformasiya texnologiyaları problemləri" jurnalı - 2010, №1.
41.  İ. Cəlallı. Kompüter. Bakı - 2008.
42. Y. İmanverdiyev. İnformasiya təhlükəsizliyi risklərinin optimal idarə edilməsi modeli və onun genetik həll alqoritmi. "İnformasiya texnologiyaları problemləri" jurnalı - 2010, №2.
43. ”İnformatika” Dərslik.S.Q.Kərimov,S.B.Həbibullayev,T.İ.İbrahimzadə.Bakı 2002
45. ”İnformatika üzrə praktikum” Dərs vəsaiti.N.Cəfərov,N.Rəhimova.Bakı 2003
46. Abbasov Ə.M.,Əlizadə M.N.,Seyidzadə E.V.,Salmanova  M.Ə.İnformatika və Kopyuterləşmənin əsasları,Bakı,2006,879 səh.
47. Kərimov S.Q.,Həbibullayev S.B.,İbrahimzadə T.İ.İnformatika,Bakı 2009,434 səh.
48. Zeynalov C.İ  İnformatika və İnformasiya texnologiyaları,Bakı 2010, 240 səh.
49. Kərimov S.Q. İnformasiya sistemləri,Bakı 2008,674 səh.
50. Məmmədov F.O.Windows XP sistemi,Bakı 2006,316səh.
51. Əliyev Ə.Q.,Əlizadə M.N.,Abdullayeva S.F.,Hesablama texnikasının əsasları,Bakı2007,190səh
52. İbrahimzadə T.İ.,Həbubullayev S.B.,İbrahimov E.F.,Kopyuter şəbəkələri,Bakı2002,76 səh.
53. Osman Gündüz, Qorxmaz Əfəndiyev,Nazim Rüstəmov,Kopyuter informasiya texnologiyalarının əsasları,Bakı2006, 304 səh
54. Seyidzadə E.V.,Səmədov V.S.,İnternet,Bakı 2007,292 səh.
55. Ə.Həbibzadə “Funksional analiz”, “Maarif” nəşriyyatı,Bakı-1978.