Pedaqogika və psixologiya kafedrası

“Pedaqogika və psixologiya” kafedrası 1996-cı ildən fəaliyyət göstərir. Kafedranın 11 əməkdaşı vardır. Kafedrada professor, pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru və müəllimlər fəaliyyət göstərir.

Kafedranın tərkibi aşağıdakı kimidir:

1. Nəzakət Rəsul qızı Yusifova          dosent, kafedra müdiri
2. İsmayıl İsrafil oğlu Əliyev             professor
3. Təranə İntiqam qızı Əliyeva          müəllim
4. Aytən Nizami qızı Məmmədova      müəllim
5. Samuray İsmixan oğlu Nağıyev     müəllim
6. Qələndər Nizami oğlu                   müəllim
7. Nübar Təmiraz qızı Səfərli             müəllim
8. Aygün Əmir qızı Rüstəmova          müəllim
9. Günel İsmayıl qızı Əliyeva             baş laborant                     


Kafedrada tədris olunan fənlər:

Ixtisasın adı

Kurs

I yarim il üçün

II yarim il üçün

Tarix müəllimliyi

II

 Pedaqogika

 Pedaqogika

Coğrafiya müəllimliyi

II

Pedaqogika

Pedaqogika

Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimliyi

II

Pedaqogika

Pedaqogika

Riyaziyyat və informatika müəllimliyi

II

Pedaqogika

Pedaqogika

Kimya və biologiya müəllimliyi

II

Pedaqogika

Pedaqogika

Xarici dil müəllimliyi

IIA

Pedaqogika

Pedaqogika

Xarici dil müəllimliyi

IIB

Pedaqogika

Pedaqogika

Bədən tərbiyəsi və idman  müəllimliyi

II

SİNN və metodikası 3,4

SİNN və metodikası 3,4

Bədən tərbiyəsi və idman  müəllimliyi

II

İdman metrologiyası

 

Bədən tərbiyəsi və idman  müəllimliyi

II

Gimnastika 1, 2

Gimnastika 1, 2

Bədən tərbiyəsi və idman  müəllimliyi

II

Atletika 1, 2

Atletika 1, 2

Bədən tərbiyəsi və idman  müəllimliyi

II

Mühərrik oyunları

 

Bədən tərbiyəsi və idman  müəllimliyi

II

Bədən tərbiyə nəzəriyyəsi və metod.

Bədən tərbiyə nəzəriyyəsi və metod.

Bədən tərbiyəsi və idman  müəllimliyi

II

 

S/F (Karate)

Bədən tərbiyəsi və idman  müəllimliyi

I

 

Pedaqogika

Bədən tərbiyəsi və idman  müəllimliyi

I

SİNN və metodikası 1,2

SİNN və metodikası 1,2

Bədən tərbiyəsi və idman  müəllimliyi

I

Bədən tərbiyəsi və idman tarixi

 

Riyaziyyat və informatika müəllimliyi

II

Psixologiya

 

Tarix müəllimliyi

II

Psixologiya

 

Kimya və biologiya müəllimliyi

II

Psixologiya

 

Coğrafiya müəllimliyi

I

 

Psixologiya

Xarici dil müəllimliyi

I A

Psixologiya

 

Xarici dil müəllimliyi

I B

Psixologiya

 

Bədən tərbiyəsi və idman  müəllimliyi

I

Psixologiya

 

Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimliyi

I A

 

Psixologiya

Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimliyi

I B

 

Psixologiya

 

“Pedaqogika və psixologiya” kafedrasında istifadə olunan  kitabların siyahısı 

1. İ.Əliyev. Orta ümumtəhsil məktəblərində təlim tərbiyənin keyfiyyətinin yüksəldilməsinə etnopedaqoji materiallardan istifadənin təsiri (avtoreferatı) 2003.
2. İ.Əliyev.Ümumtəhsil məktəblərində etnopedaqoji materiallardan istifadənin nəzəri və əməli məsələləri - 2004
3. İ.Əliyev. Təlim-tərbiyə işlərində etnopedaqoji materiallardan istifadə - 1997
4. İ.Əliyev. İbtidai təhsil pedaqogikası – 2011
5. S.Həsənli. Psixologiya – 2011
6. S.Həsənli. Ailə tərbiyəsində etnopedaqoji materiallardan istifadə imkanları - 2011
7. Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti – Pedaqoji tədqiqatlar – 2004
8. B.A.Əhmədov, A.H.Hacıyev – Pedaqogikanın qanunları və prinsipləri – 1993
9. F.Rüstəmov. Pedaqogika tarixi – 2006
10. Ə.X.Paşayev, F.A.Rüstəmov. Pedaqogika - 2002
11. F.Rüstəmov. Yeni dövrün pedaqogika tarixi – 2004
12. Pedaqoji məsələlər pedaqoji universitet və institutlarda bakalavr hazırlığı – 2006
13. Ə.Ağayev,V.Rzayev. Güney Qafqaz xalqlarının pedaqoji əlaqəli tarixindən – 2004
14. Y.Ş.Kərimov. Məktəbəqədər yaşlı uşaqların nitq inkişafının metodikası – 1997
15. İ.A.Mollayev. Orta əsr azərbaycan mütəfəkkirləri təlim-tərbiyə haqqında – 1996
16. Azərbaycan milli izahlı ensiklopedik pedaqoji lüğət – 2005
17. Ləzifə Qasımova. Pedaqogika – 2003
18. N.Kazımov. Məktəb pedaqogikası – 2005
19. N.Kazımov, Ə.Həşimov. Pedaqogika – 1996
20. F.Sadıqov. Pedaqogika – 2006
21. Y.Ş.Kərimov. Ana dilinin tədrisi metodikasının nəzəri problemləri – 2005
22. AVESTA Azərbaycan xalqının mənəvi mədəniyyət tarixidir – 2005
23. Z.Göyüşov. Azərbaycan maarifçilərinin əsərlərində əxlaq məsələləri - 1964
24. K.Əliyev. Natiqlik sənəti - 1994
25. Orta ümumtəhsil məktəblərində şagirdlərin kommunist tərbiyəsinin bəzi məsələləri - 1978
26. T.Z.Rüstəmova. Əski əlifba - 1995
27. Y.Ş.Kərimov, F.B.Sadıqov. Hüsnxət təlimi metodikası - 1997
28. N.Mehdiyev. Orta əsrlər azərbaycan estetik mədəniyyəti - 1986
29. Azərbaycan xalq maarifinin sürətli inkişafı - 1980
30. L.Qasımova. “Azərbaycan tarixi” fənninin tədrisi prosesində şagirdlərin milli mənəvi dəyərlər əsasında tərbiyə edilməsi - 2003
31. L.Qasımova. Məktəblilərin milli mənəvi dəyərlər əsasında tərbiyəsi təcrübəsindən – 2004
32. G.Əliyeva. Ailədə cinsi fərqlərin nəzərə alınmasının mənəvi tərbiyəyə təsiri – 1997  
33. G.Əliyeva. Yeniyetmələrin mənəvi tərbiyəsində cinsi xüsusiyyətllərin nəzərə alınmasının psixoloji əsasları - 2006
34. F.Rüstəmov. Ən yeni dövrün pedaqogika tarixi - 2005
35. Pedaqogikadan praktikum - 2006
36. İ.Əliyev. Etnopedaqoji materialların tərbiyəvi əhəmiyyəti - 1995
37. A.Hacıyev. Uşaq nəsri tədrisinin bəzi məsələləri – 1977
38. M.Cəfər. Estetik tərbiyə ailə və məktəb - 1967
39. Əliheydər Həşimov. Pedaqoji fəaliyyət - 2004
40. Y.Ş.Kərimov. Ana dilinin tədrisi metodikası - 2003
41. F.Sadıqov. Bədii yaradıcılıq dərnəkləri - 1996

 

“NAXÇIVAN” UNİVERSİTETİ ƏMƏKDAŞLARININ NƏŞR OLUNMUŞ KİTAB, MONOQRAFİYA,

METODİK VƏSAİT VƏ DƏRS VƏSAİTLƏRİ HAQQINDA

M Ə L U M A T

 

Müəllif

Nəşrin adı

Nəşr olunduğu

yer

Nəşr olun­­duğu il

Nəşrin növü

Qeyd

PEDAQOGİKA VƏ PSİXOLOGİYA KAFEDRASI

Əliyev İsmayıl

Etnopedaqoji materialların tərbiyəvi əhəmiyyəti

Bakı, “Azərnəşr” nəşriyyatı

1995

Kitab

 

Təlim-tərbiyə işlərində etnopedaqoji materiallardan istifadə

Bakı, “Gənclik” nəşriyyatı

1997

Kitab

 

Ümumtəhsil məktəblərində etnopedaqoji materallardan istifadənin nəzəri və əməli məsələləri

Bakı, “Nurlan” nəşriyyatı

2004

Kitab

 

İbtidai siniflərdə dərs zamanı şagirdlərin müstəqil işlərinin səmərəlilik şərtləri

Bakı, “Nurlan” nəşriyyatı

2007

Kitab

 

Azərbaycan etnopedaqogikası

Bakı, “Elm və təhsil” nəşriyyatı

2009

Dərs vəsaiti

 

Ali məktəblərdə təhsilin kredit sistemi üzrə təşkili təcrübəsindən

Bakı, “Mütərcim” nəşriyyatı

2009

Metodik vəsait

 

İbtidai təhsilin pedaqogikası

Naxçıvan,Naxçıvan Özəl Univer­si­te­ti Dizayn və Poliqrafiya Mərkəzi

2012

Dərs vəsaiti

 

“Divani lüğat-it-Türk”də atalar sözləri

Bakı,

“Avropa” nəşriyyatı

2014

Kitab

 

“Divani lüğat-it-Türk”də Azərbaycan türkcəsi sözləri

Naxçıvan,

“Nuh” nəşriyyatı

2016

Kitab

 

İbrahimov Səbuhi

Şərq peripatetizmi və islamda imamilik

Təbriz,

“Firuzan” nəşriyyatı

2006

Monoqrafiya

 

İsna Əşəri

Bakı,

AzTU-nun mətbəəsi

2007

Monoqrafiya

 

Suli Fəqih, Yusif və Züleyxa

Bakı,

“MBM” nəşriyyatı

2008

Kitab

 

Hacı Molla Məhəmməd Naxçıvaninin “Səhabəd-Dümu” əsərində fəlsəfi düşüncələr, I cild

Bakı,

AzTU-nun mətbəəsi

2009

Kitab

 

Şərq peripatetizm fəlsəfəsində insan amili

Naxçıvan,

“İdeya” nəşriyyatı

2011

Tədris vəsaiti

 

Naxçıvanın milli-mənəvi sərvəti olan əlyazma mətnlərinin araşdırılması

Naxçıvan,

AzTU-nun mətbəəsi

2011

Kitab

 

Hacı Molla Məhəmməd Naxçıvaninin “Səhabəd-Dümu” əsərində fəlsəfi düşüncələr, I-II cild

Naxçıvan,

“İdeya” nəşriyyatı

2011

Kitab

 

Heydər Əliyev və əxlaqi dəyərlər

Naxçıvan,

“Əcəmi” nəşriyyatı

2013

Kitab