Pedaqogika və Psixologiya

“Pedaqogika və psixologiya” kafedrası 1996-cı ildən fəaliyyət göstərir. Kafedranın 8 əməkdaşı vardır. Kafedrada pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent və müəllimlər fəaliyyət göstərir:

 

Kafedranın tərkibi aşağıdakı kimidir:

 1. Aytən Nizami qızı Məmmədova      kafedra müdiri, baş müəllim.

 2. Lalə Zahir qızı Allahverdiyeva        Ped.üzrə fəl. dok., dosent

 3. Nəzakət Rəsul qızı Yusifova           dosent
 4. Təranə İntiqam qızı Əliyeva          müəllim.

 5. Samuray İsmixan oğlu Nağıyev     müəllim.

 6. Qələndər Nizami oğlu Bünyətov     müəllim.

 7. Nübar Təmiraz qızı Səfərli            baş müəllim

 8. Günel İsmayıl qızı Əliyeva             baş laborant


           

Kafedrada tədris olunan fənlər:

“Pedaqogika və psixologiya” kafedrasında tədris olunan fənlərin sillabusları

Ixtisasın adı

Kurs

I yarim il üçün

II yarim il üçün

Tarix müəllimliyi

II

 Pedaqogika

 Pedaqogika

Coğrafiya müəllimliyi

II

Pedaqogika

Pedaqogika

Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimliyi

II

Pedaqogika

Pedaqogika

Riyaziyyat və informatika müəllimliyi

II

Pedaqogika

Pedaqogika

Kimya və biologiya müəllimliyi

II

Pedaqogika

Pedaqogika

Xarici dil müəllimliyi

IIA

Pedaqogika

Pedaqogika

Xarici dil müəllimliyi

IIB

Pedaqogika

Pedaqogika

Xarici dil müəllimliyi

IIC

Pedaqogika

Pedaqogika

Bədən tərbiyəsi və idman  müəllimliyi

II

SİNN və metodikası 3,4

SİNN və metodikası 3,4

Bədən tərbiyəsi və idman  müəllimliyi

II

İdman metrologiyası

 

Bədən tərbiyəsi və idman  müəllimliyi

II

Gimnastika 1, 2

Gimnastika 1, 2

Bədən tərbiyəsi və idman  müəllimliyi

II

Atletika 1, 2

Atletika 1, 2

Bədən tərbiyəsi və idman  müəllimliyi

II

Mühərrik oyunları

 

Bədən tərbiyəsi və idman  müəllimliyi

II

Bədən tərbiyə nəzəriyyəsi və metod.

Bədən tərbiyə nəzəriyyəsi və metod.

Bədən tərbiyəsi və idman  müəllimliyi

II

 

S/F (Karate)

Bədən tərbiyəsi və idman  müəllimliyi

I

 

Pedaqogika

Bədən tərbiyəsi və idman  müəllimliyi

III

 

S/F (Futbol)

Bədən tərbiyəsi və idman  müəllimliyi

III

 

Şahmat

Bədən tərbiyəsi və idman  müəllimliyi

III

İdman fiziologiyası

 

Bədən tərbiyəsi və idman  müəllimliyi

III

Voleybol

 

Bədən tərbiyəsi və idman  müəllimliyi

III

Bədən tərbiyə nəzəriyyəsi və metod.3

 

Bədən tərbiyəsi və idman  müəllimliyi

III

İdman nəzəriyyəsi və metodikası

 

Bədən tərbiyəsi və idman  müəllimliyi

III

 

S/F

Bədən tərbiyəsi və idman  müəllimliyi

III

İdmanın texniki vasitələri

 

Bədən tərbiyəsi və idman  müəllimliyi

III

SİNN və metodikası 5,6

SİNN və metodikası 5,6

Bədən tərbiyəsi və idman  müəllimliyi

I V

 

Bədən tərbiyə və idmanın idarə edilməsi 

Bədən tərbiyəsi və idman  müəllimliyi

I V

Bədən tərbiyəsi və tarixi

 

Bədən tərbiyəsi və idman  müəllimliyi

I V

 

Basketbol

Bədən tərbiyəsi və idman  müəllimliyi

IV

SİNN və metodikası 7

 

Bədən tərbiyəsi və idman  müəllimliyi

IV

S/F (Masaüstü tennis)

 

Bədən tərbiyəsi və idman  müəllimliyi

IV

Atıcılıq

 

Riyaziyyat və informatika müəllimliyi

II

Psixologiya

 

Tarix müəllimliyi

II

Psixologiya

 

Kimya və biologiya müəllimliyi

II

Psixologiya

 

Coğrafiya müəllimliyi

I

 

Psixologiya

Xarici dil müəllimliyi

I A

Psixologiya

 

Xarici dil müəllimliyi

I B

Psixologiya

 

Xarici dil müəllimliyi

I C

Psixologiya

 

Xarici dil müəllimliyi

I D

Psixologiya

 

Bədən tərbiyəsi və idman  müəllimliyi

I

Psixologiya

 

Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimliyi

I

 

Psixologiya

 

 

 

 

 

 

“Pedaqogika və psixologiya” kafedrasında istifadə olunan  kitabların siyahısı 

1. İ.Əliyev. Orta ümumtəhsil məktəblərində təlim tərbiyənin keyfiyyətinin yüksəldilməsinə etnopedaqoji materiallardan istifadənin təsiri (avtoreferatı) 2003.
2. İ.Əliyev.Ümumtəhsil məktəblərində etnopedaqoji materiallardan istifadənin nəzəri və əməli məsələləri - 2004
3. İ.Əliyev. Təlim-tərbiyə işlərində etnopedaqoji materiallardan istifadə - 1997
4. İ.Əliyev. İbtidai təhsil pedaqogikası – 2011
5. S.Həsənli. Psixologiya – 2011
6. S.Həsənli. Ailə tərbiyəsində etnopedaqoji materiallardan istifadə imkanları - 2011
7. Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti – Pedaqoji tədqiqatlar – 2004
8. B.A.Əhmədov, A.H.Hacıyev – Pedaqogikanın qanunları və prinsipləri – 1993
9. F.Rüstəmov. Pedaqogika tarixi – 2006
10. Ə.X.Paşayev, F.A.Rüstəmov. Pedaqogika - 2002
11. F.Rüstəmov. Yeni dövrün pedaqogika tarixi – 2004
12. Pedaqoji məsələlər pedaqoji universitet və institutlarda bakalavr hazırlığı – 2006
13. Ə.Ağayev,V.Rzayev. Güney Qafqaz xalqlarının pedaqoji əlaqəli tarixindən – 2004
14. Y.Ş.Kərimov. Məktəbəqədər yaşlı uşaqların nitq inkişafının metodikası – 1997
15. İ.A.Mollayev. Orta əsr azərbaycan mütəfəkkirləri təlim-tərbiyə haqqında – 1996
16. Azərbaycan milli izahlı ensiklopedik pedaqoji lüğət – 2005
17. Ləzifə Qasımova. Pedaqogika – 2003
18. N.Kazımov. Məktəb pedaqogikası – 2005
19. N.Kazımov, Ə.Həşimov. Pedaqogika – 1996
20. F.Sadıqov. Pedaqogika – 2006
21. Y.Ş.Kərimov. Ana dilinin tədrisi metodikasının nəzəri problemləri – 2005
22. AVESTA Azərbaycan xalqının mənəvi mədəniyyət tarixidir – 2005
23. Z.Göyüşov. Azərbaycan maarifçilərinin əsərlərində əxlaq məsələləri - 1964
24. K.Əliyev. Natiqlik sənəti - 1994
25. Orta ümumtəhsil məktəblərində şagirdlərin kommunist tərbiyəsinin bəzi məsələləri - 1978
26. T.Z.Rüstəmova. Əski əlifba - 1995
27. Y.Ş.Kərimov, F.B.Sadıqov. Hüsnxət təlimi metodikası - 1997
28. N.Mehdiyev. Orta əsrlər azərbaycan estetik mədəniyyəti - 1986
29. Azərbaycan xalq maarifinin sürətli inkişafı - 1980
30. L.Qasımova. “Azərbaycan tarixi” fənninin tədrisi prosesində şagirdlərin milli mənəvi dəyərlər əsasında tərbiyə edilməsi - 2003
31. L.Qasımova. Məktəblilərin milli mənəvi dəyərlər əsasında tərbiyəsi təcrübəsindən – 2004
32. G.Əliyeva. Ailədə cinsi fərqlərin nəzərə alınmasının mənəvi tərbiyəyə təsiri – 1997  
33. G.Əliyeva. Yeniyetmələrin mənəvi tərbiyəsində cinsi xüsusiyyətllərin nəzərə alınmasının psixoloji əsasları - 2006
34. F.Rüstəmov. Ən yeni dövrün pedaqogika tarixi - 2005
35. Pedaqogikadan praktikum - 2006
36. İ.Əliyev. Etnopedaqoji materialların tərbiyəvi əhəmiyyəti - 1995
37. A.Hacıyev. Uşaq nəsri tədrisinin bəzi məsələləri – 1977
38. M.Cəfər. Estetik tərbiyə ailə və məktəb - 1967
39. Əliheydər Həşimov. Pedaqoji fəaliyyət - 2004
40. Y.Ş.Kərimov. Ana dilinin tədrisi metodikası - 2003
41. F.Sadıqov. Bədii yaradıcılıq dərnəkləri - 1996

 

“NAXÇIVAN” UNİVERSİTETİ ƏMƏKDAŞLARININ NƏŞR OLUNMUŞ KİTAB, MONOQRAFİYA,

METODİK VƏSAİT VƏ DƏRS VƏSAİTLƏRİ HAQQINDA

M Ə L U M A T

 

Müəllif

Nəşrin adı

Nəşr olunduğu

yer

Nəşr olun­­duğu il

Nəşrin növü

Qeyd

PEDAQOGİKA VƏ PSİXOLOGİYA KAFEDRASI

N.R.Yusifova

Uşaqların ailə tərbiyəsində etnopedaqoji materiallardan istifadə

Elm və təhsil nəşriyyatı

2011

Metodik vəsait

 

L.Z.Allahverdiyeva

Ailə pedaqogikası

ADPU nəşriyyatı

2016

Dərslik

 

İbtidai sinif şagirdlərinin ideya inamının formalaşdırılmasında H.Əliyev irsindən istifadə

Əcəmi nəşriyyatı

2019

Monoqrafiya

 

Ailədə tərbiyə üsullarının tətbiqi zamanı etnopedaqoji materiallardan istifadə imkanları

ADPU nəşriyyatı

2014

Metodik vəsait

 

Bizimlə əlaqə

Naxçvan şəhəri, Babək məhəlləsi 1, "Naxçıvan" Universiteti şəhərciyi

 • dummy(036) 545 57 01

 • dummy(036) 545 15 16

 • dummy info@nu.edu.az