İqtisadiyyat kafedrası

2018/2019-cu tədris ilində  kafedraya 4108 saat  dərs yükü  ayrılmışdır. Kafedrada  1-i tam, 10-u 0,5 ştat, 1-i isə saat hesabı olmaqla  cəmi  12 müəllim heyəti fəaliyyət göstərir ki, müəllimlərdən 4-nəfəri  ixtisas üzrə fəsəfə doktoru, dosent,  2 baş müəllim, 6 müəllim və 1 baş laborant fəaliyyət göstərir. 

  Kafedranın tərkibi aşağıdakı kimidir:

1.  Dilsuz Qasım oğlu Qasımov          kafedra müdiri, dosent
2.  Ceyhun İlham oğlu Mahmudov     dosent
3.  Əli Xeybər oğlu Cabbarov             dosent
4.  Bəhram Həsən oğlu Həsənov       baş müəllim
5.  Mayisə Məmməd qızı Abbasova   baş müəllim
6.  Zahid Paşa oğlu Qənbərov           müəllim
7.  Hicran Əmir oğlu Əliyev                müəllim
8.  Naim Etibar oğlu  Cahidzadə        müəllim
9.  Hikmət Nadir oğlu Həsənov         müəllim
10. Ülviyyə Adil qızı Əliyeva               müəllim
11. Aynurə Heyrat qızı Qulamova      baş laborant

2018-2019-cu tədris ili üçün “İqtisadiyyat” kafedrasında tədris olunan fənlər

Kurslar

I semestr

II semestr

I

Ətraf mühitin iqtisadiyyatı

İqtisada giriş

Turizmin əsasları

 

Mikroiqtisadiyyat

Azərbaycan iqtisadiyyatı

İqtisadi fikir tarxi

İqtisadiyyat

Turizmin iqtisadiyyatı

II

Makroiqtisadiyyat

S/F Əməyin iqtisadiyyatı

Statistika

İqtisadiyyat

Turizm marş. və ekskursiya işinin təşkili

 

Aqrar iqtisadiyyat

S/F Biznesin əsasları

İqtisadiyatın tənzimlənmənin əsasları

Statistika

Qiymət və qiymətləndirmə

Pul və banklar

S/F Kommersiya fəaliyyətinin əsasları

S/F Inanc və dini turizm

S/F Azərbaycanda turizm marşrutları

S/F St-ma və otel xid. keyfiy.  nəzarət

III

Servis fəaliyyəti

Firma iqtisadiyyatı

Beynəlxalq iqtisdi münasibətlər

İqtisadi diplomatiya

Ekoloji turizm

Kənd turizmi

Turizmdə nəqliyyat xidməti

IV

S/F İqtisadi təhlükəsizliyin əsasları

S/F Dövlətin iqtisadi siyasəti

Sosial sahələrin iqtisadiyyatı

S/F Aqrar sahənin regional problemləri

S/F Qiymətli kağızlar

 

Dünya iqtisadiyyatı

S/F Enerji təhlükəsizliyin beynəlxalq hüquqi problemləri.

 

  

2018-2019-ci tədris ilində “İqtisadiyyat” kafedrasında keçirilən fənlər üzrə istifadə olunan ədəbiyyat siyahısı

 1. M.Atakişiyev, N.Abbasova, H.Abbasov. Mikro və makroiqtisadiyyat. Dərslik.Bakı 2010
 2. T.S.Vəliyev, Ə.P.Babayev. İqtisadi nəzəriyyə. Dərslik.Bakı 2001
 3. E.Kərimov, B.Osmanov. İqtisadi nəzəriyyə: Mikroiqtisadiyyat, və makroiqtisadiyyat. Dərslik.Bakı 2010
 4. İ.H.Alıyev, S.A.Ibadov. Azərbaycan iqtisadiyyatı. Dərslik.Bakı 1998
 5. Ş.M.Muradov. Müasir mərhələdə demoqrafiya siyasəti. Dərs vəsaiti. Bakı 1986
 6. Z.C.Məmmədov. Təbiətdən istifadənin iqtisadiyyatı. Dərs vəsaiti. Bakı 2010
 7. Ə.A.Əsgərov. Ətraf mühitin qorunması və təbii sərvətlərdən istifadə. Dərs vəsaiti. Bakı 1989
 8. Təbiətdən istifadənin iqtisadiyyatı. M.C.Atakişiyev. Dərs vəsaiti. Bakı 2004
 9. T.Ə.Quliyev. Əməyin iqtisadiyyatı. Dərslik.Bakı 2003
 10. T.Ə.Quliyev. Əməyin iqtisadiyyatı və sosiologiyası. Dərs vəsaiti. Bakı 2007
 11. A.B.Məmmədov. Əməyin normalaşmasının əsasları. Dərs vəsaiti. Bakı 2002
 12. İqtisadi nəzəriyyə: Makroiqtisadiyyat 1-2. rus dilindən tərcümə. Dərslik.Bakı 2009
 13. Ş.Hacıyev. Statistikanın ümumi nəzəriyyəsi. Dərslik. Bakı 2005
 14. A.Məmmədov. Sosial-iqtisadi statistika. Dərs vəsaiti. Bakı 2000
 15. Z.Məmmədov. Pul-kredit banklar. Dərs vəsaiti. Bakı 2008
 16. C.İ.Mahmudov. Biznes əsasları təşkili və idarə edilməsi. Dərs vəsaiti.Naxçıvan 2011
 17. C.İ.Mahmudov, A.A.Rüstəmov Biznesin əsasları. Dərs vəsaiti.Bakı 2008
 18. V.M.Niftullayev. Sahibkarlığın əsasları. Dərslik. Bakı 2002
 19. N.Novruzov, X.Hüseynov. Maliyyə. Dərslik. Bakı 2007
 20. Ə.M.Əhmədov, K.S.Qafarov, H.B.Allahverdiyev. Milli iqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi. Dərslik. Bakı 2007
 21. M.A.Əhmədov, A.C.Hüseyn. İqtisadiyyatın tənzimlənməsinin əsasları.Metodik vəsait. Bakı 2011
 22. C.C.Məmmədov. Aqrar bölmədə maddi-texniki təminat və xidmət işinin təşkili. Dərs vəsaiti.Bakı 2004
 23. A.A.Rüstəmov,  D.Q.Qasımov. Aqrar sferanın iqtisadiyyatı və idarə edilməsi. Dərs vəsaiti.Bakı 2013
 24. İ.H.İbrahimov. Aqrar islahatlar və sahibkarlığın inkişafı. Dərs vəsaiti. Bakı 2005
 25. T.Ə.Hüseynov. Firmanın iqtisadiyyatı. Dərslik. Bakı 2009
 26. T.Hüseynov. Müəssisənin iqtisadiyyatı. Dərslik. Bakı 2005
 27. D.Q.Qasımov. Firmanın iqtisadiyyatı fənninin bəzi mövzularının öyrədilməsi üsulları. Metodik vəsait. Naxçivan 2012
 28. M.Axundov. Müəssisə iqtisadı. Dərs vəsaiti. Bakı 2002
 29. M.Q.Ağamalıyev, M.M.Məmmədrzayev. Kommersiya fəaliyyətinin əsasları. Dərslik. Bakı 2004
 30. Ş.T.Əliyeva, T.Q.Əliyev, R.T.Əliıyev. Kommersiya fəaliyyətinin təşkili. Dərs vəsaiti. Bakı 2013
 31. Çingiz İbrahimli. Kommersiya fəaliyyəti və sənaye müəssisələrində onun təşkilinin müasir problemləri. Dərs vəsaiti. Bakı 2012
 32. Z.F.Məmmədov. Beynəlxalq valyuta-kredit münasibətləri və xarici ölkələrin pul-kredit sistemi. Dərslik. Bakı 2012
 33. A.H.Abbasov. Qiymətli kağızlar və onlarla əməliyyatlar. Dərs vəsaiti. Bakı 2007
 34. A.H.Abbasov. Qiymətli kağızlar bazarı. Dərs vəsaiti. Bakı 2000
 35. A.H.Abbasov. Azərbaycan Respublikasında təsərrüfat dövriyyəsində veksellərin istifadəsi. Metodik vəsait. 2005
 36. Ə.Ələkbərov, S.Əliyev. Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər. Dərslik. Bakı 2012
 37. Ə.Ələkbərov, G.Gənciyev, A.Əliyev, N.Həsənov. Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər. Dərslik. Bakı 2010
 38. Ə.Həsənov. Müasir Beynəlxalq Münasibətlər və Azərbaycanın xarici siyasəti. Dərslik. Bakı 2005
 39. C.Kərimov, A.Orucov, T.Kərimova Beynəlxalq iqtisadi təşkilatlar. Dərs vəsaiti. Bakı 2008
 40. E.M.Hacızadə. Dünya iqtisadiyyatı. Dərs vəsaiti. Bakı 2011
 41. C.Kərimov, A.Orucov, H.İsrafilov. Dünya iqtisadiyyatı. Dərslik. Bakı 2007
 42. D.Q.Qasımov. Kəhriz sistemlərinin social-iqtisadi səmərəliliyi. Dərs vəsaiti. Naxçivan 2012
 43. A.A.Rüstəmov, D.Q.Qasımov, Ə.G.Quliyev. Aqrar sahənin inkişafının regional problemləri. Dərs vəsaiti. Bakı 2013
 44. K.V.Rudıy. Xarici ölkələrin maliyyə, pul-kredit sistemləri rus dilindən tərcümə. Dərs vəsaiti. Bakı 2009
 45. X.Kazımlı.Qimətləndirmənin əsasları. Dərslik. Bakı 2008
 46. B.A.Xankişiyev, F.Ə.Qəniyev.Qiymətəmələgəlmə. Dərs vəsaiti. Bakı 1998
 47. S.Z.Isayev. İnvestisiya fəaliyyətinin hüquqi tənzimlənməsi. Dərs vəsaiti. Bakı 2011
 48. G.A.Əzizova. Dövlətin investisiya-innovasiya siyasəti. Dərs vəsaiti. Bakı 2012
 49. R.Həsənov. İqtisadi siyasət metodologiya və praktika. Dərs vəsaiti. Bakı 2009
 50. Рəhимов С.H. Turizm-ekskursiya işinin təşkili. Dərs vəsaiti. Bakı 2004
 51. Дурович А.П., Кабушкин Н.И., Сергеева Т.М. и др. Организация туризма. Минск 2003
 52. Mehmet Yeşiltaş. Destinasiyon yönetimi. Anadolu Universitesi yayını. Eskişehir, 2013
 53. Морозов  М.  А.  Информационные технологии в социально-культурном сервисе и  туризме.  Оргтехника:  Учебник (5-е издание)  // Издательство: Академия, 2004 г
 54. Erkan Sezgin. Bilet satış. Anadolu Universitesi yayını