İqtisadiyyat kafedrası

2017/2018-ci tədris ilində  kafedraya 4705 saat  dərs yükü  ayrılmışdır. Kafedrada  4-ü tam, 6-sı 0,5 ştat, 2-si isə saat hesabı olmaqla  cəmi  12 müəllim heyəti fəaliyyət göstərir ki, müəllimlərdən 3-nəfəri  ixtisas üzrə fəsəfə doktoru, o cümlədən 2-si dosent, 2 baş müəllim, 7 müəllim və 1 baş laborant fəaliyyət göstərir.

  Kafedranın tərkibi aşağıdakı kimidir:

1. Dilsuz Qasım oğlu Qasımov - Kafedra müdiri, dosent
2. Ceyhun İlham oğlu Mahmudov - dosent, müəllim
3. Mayisə Məmməd qızı Abbasova - müəllim
4. Əli Xeybər oğlu Cabbarov - i.f.d.,müəllim
5. Hicran Əmir oğlu Əliyev - müəllim
6. Naim Etibar oğlu  Cahidzadə - müəllim
7. Zahid Paşa oğlu Qənbərov -müəllim
8. Tükəzban Qurban qızı Qasımlı -müəllim
9. Şahnaz Nəcəf qızı Məmmədova- müəllim
10. Bəhrəm Həsən oğlu Həsənov -Baş müəllim
11.Elçin Hümbət oğlu Əlibəyli - müəllim
12.Hikmət Nadir oğlu Həsənov - müəllim
11. Aynurə Heyrat qızı Qulamova - baş laborant

2017-2018-cı tədris ili üçün “İqtisadiyyat” kafedrasında tədris olunan fənnlər

Kurslar

I semestr

II semestr

I

Ətraf mühitin iqtisadiyyatı

İqtisada giriş

Turizmin əsasları

 

Mikroiqtisadiyyat

Azərbaycan iqtisadiyyatı

İqtisadi fikir tarxi

İqtisadiyyat

Turizmin iqtisadiyyatı

II

Makroiqtisadiyyat

S/F Əməyin iqtisadiyyatı

Statistika

 İqtisadiyyat

Turizm marş. və ekskursiya işinin təşkili

Turizmdə informasiya texnologiyaları

Aqrar iqtisadiyyat

S/F Biznesin əsasları

İqtisadiyatın tənzimlənmənin əsasları

Statistika

S/FQiymət və qiymətləndirmə

Pul və banklar

S/F Kommersiya fəaliyyətinin əsasları

S/F Inanc və dini turizm

S/F Azərbaycanda turizm marşrutları

S/F St-ma və otel xid. keyfiy.  nəzarət

III

 

Firma iqtisadiyyatı

Beynəlxalq iqtisdi münasibətlər

İqtisadi diplomatiya

IV

S/F İqtisadi təhlükəsizliyin əsasları

S/F Dövlətin iqtisadi siyasəti

S/F Sosial sahələrin iqtisadiyyatı

S/F Az-da turizm və rekreasiya ehtiyat+ı

Otel menecmenti

Destinasiya menecmenti

Peşə etikası və etiget

Turizmdə sığorta

S/F Dünya iqtisadiyyatı

S/F Beynəlxalq biznes

S/F Qiymətli kağızlar

S/F Dünya ərzaq təhlük. və beynəl. təc.

Mehmanxana fəaliyyəti texnolog.

S/F Turizmdə rəsmiyyətçilik və təhlük.

Bronlaşdırma sistemləri

 2017-2018-cı tədris ilində “İqtisadiyyat” kafedrasında keçirilən fənlər üzrə istifadə olunan ədəbiyyat siyahısı

 1. M.Atakişiyev, N.Abbasova, H.Abbasov. Mikro və makroiqtisadiyyat. Dərslik.Bakı 2010
 2. T.S.Vəliyev, Ə.P.Babayev. İqtisadi nəzəriyyə. Dərslik.Bakı 2001
 3. E.Kərimov, B.Osmanov. İqtisadi nəzəriyyə: Mikroiqtisadiyyat, və makroiqtisadiyyat. Dərslik.Bakı 2010
 4. İ.H.Alıyev, S.A.Ibadov. Azərbaycan iqtisadiyyatı. Dərslik.Bakı 1998
 5. Ş.M.Muradov. Müasir mərhələdə demoqrafiya siyasəti. Dərs vəsaiti. Bakı 1986
 6. Z.C.Məmmədov. Təbiətdən istifadənin iqtisadiyyatı. Dərs vəsaiti. Bakı 2010
 7. Ə.A.Əsgərov. Ətraf mühitin qorunması və təbii sərvətlərdən istifadə. Dərs vəsaiti. Bakı 1989
 8. Təbiətdən istifadənin iqtisadiyyatı. M.C.Atakişiyev. Dərs vəsaiti. Bakı 2004
 9. T.Ə.Quliyev. Əməyin iqtisadiyyatı. Dərslik.Bakı 2003
 10. T.Ə.Quliyev. Əməyin iqtisadiyyatı və sosiologiyası. Dərs vəsaiti. Bakı 2007
 11. A.B.Məmmədov. Əməyin normalaşmasının əsasları. Dərs vəsaiti. Bakı 2002
 12. İqtisadi nəzəriyyə: Makroiqtisadiyyat 1-2. rus dilindən tərcümə. Dərslik.Bakı 2009
 13. Ş.Hacıyev. Statistikanın ümumi nəzəriyyəsi. Dərslik. Bakı 2005
 14. A.Məmmədov. Sosial-iqtisadi statistika. Dərs vəsaiti. Bakı 2000
 15. Z.Məmmədov. Pul-kredit banklar. Dərs vəsaiti. Bakı 2008
 16. C.İ.Mahmudov. Biznes əsasları təşkili və idarə edilməsi. Dərs vəsaiti.Naxçıvan 2011
 17. C.İ.Mahmudov, A.A.Rüstəmov Biznesin əsasları. Dərs vəsaiti.Bakı 2008
 18. V.M.Niftullayev. Sahibkarlığın əsasları. Dərslik. Bakı 2002
 19. N.Novruzov, X.Hüseynov. Maliyyə. Dərslik. Bakı 2007
 20. Ə.M.Əhmədov, K.S.Qafarov, H.B.Allahverdiyev. Milli iqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi. Dərslik. Bakı 2007
 21. M.A.Əhmədov, A.C.Hüseyn. İqtisadiyyatın tənzimlənməsinin əsasları.Metodik vəsait. Bakı 2011
 22. C.C.Məmmədov. Aqrar bölmədə maddi-texniki təminat və xidmət işinin təşkili. Dərs vəsaiti.Bakı 2004
 23. A.A.Rüstəmov,  D.Q.Qasımov. Aqrar sferanın iqtisadiyyatı və idarə edilməsi. Dərs vəsaiti.Bakı 2013
 24. İ.H.İbrahimov. Aqrar islahatlar və sahibkarlığın inkişafı. Dərs vəsaiti. Bakı 2005
 25. T.Ə.Hüseynov. Firmanın iqtisadiyyatı. Dərslik. Bakı 2009
 26. T.Hüseynov. Müəssisənin iqtisadiyyatı. Dərslik. Bakı 2005
 27. D.Q.Qasımov. Firmanın iqtisadiyyatı fənninin bəzi mövzularının öyrədilməsi üsulları. Metodik vəsait. Naxçivan 2012
 28. M.Axundov. Müəssisə iqtisadı. Dərs vəsaiti. Bakı 2002
 29. M.Q.Ağamalıyev, M.M.Məmmədrzayev. Kommersiya fəaliyyətinin əsasları. Dərslik. Bakı 2004
 30. Ş.T.Əliyeva, T.Q.Əliyev, R.T.Əliıyev. Kommersiya fəaliyyətinin təşkili. Dərs vəsaiti. Bakı 2013
 31. Çingiz İbrahimli. Kommersiya fəaliyyəti və sənaye müəssisələrində onun təşkilinin müasir problemləri. Dərs vəsaiti. Bakı 2012