İqtisadiyyat kafedrası

2016/2017-ci tədris ilində  kafedraya   4628 saat  dərs yükü  ayrılmışdır. Kafedrada  4-ü tam, 6-sı 0,5 ştat, 3-ü isə saat hesabı olmaqla  cəmi  13 müəllim heyəti fəaliyyət göstərir ki, müəllimlərdən 4-nəfəri  ixtisas üzrə fəsəfə doktoru, o cümlədən 3-ü dosent, 3 baş müəllim, 5 müəllim və 1 baş laborant fəaliyyət göstərir.

  Kafedranın tərkibi aşağıdakı kimidir:

1. Dilsuz Qasım oğlu Qasımov - Kafedra müdiri, dosent
2. Ceyhun İlham oğlu Mahmudov - dosent, müəllim
3. Asəf Heydər oğlu Qəribov - dosent
4. Sadıq Rəsul oğlu Rəhimov - müəllim
5. Mayisə Məmməd qızı Abbasova - müəllim
6. Əli Xeybər oğlu Cabbarov - i.f.d.,müəllim
7. Hicran Əmir oğlu Əliyev - müəllim
8. Naim Etibar oğlu  Cahidzadə - müəllim
9. Zahid Paşa oğlu Qənbərov -müəllim
10. Ramil Maşallah oğlu Hüseynov -müəllim
11. Bəhrəm Həsən oğlu Həsənov - müəllim
12. Elçin Hümbət oğlu Əlibəyli - müəllim
13. Aynurə Heyrat qızı Qulamova - baş laborant

2016-2017-cı tədris ili üçün “İqtisadiyyat” kafedrasında tədris olunan fənnlər

Kurslar

I semestr

II semestr

I

Ətraf mühitin iqtisadiyyatı

İqtisada giriş

Turizmin əsasları

 

Mikroiqtisadiyyat

Azərbaycan iqtisadiyyatı

İqtisadi fikir tarxi

İqtisadiyyat

Turizmin iqtisadiyyatı

II

Makroiqtisadiyyat

S/F Əməyin iqtisadiyyatı

Maliyyə

S/F Müəssisə maliyyəsi

Statistika

 İqtisadiyyat

Aqrar iqtisadiyyat

S/F Biznesin əsasları

İqtisadiyatın tənzimlənmənin əsasları

Maliyyə

Statistika

S/FQiymət və qiymətləndirmə

Pul və banklar

S/F Maliyyə biznesi

S/F Kommersiya fəaliyyətinin əsasları

III

Səyahət agentlikləri və turoperatorluq

Servis fəaliyyəti

Pul kredit əməliyyatları

Maliyyə və investisiyalar

Ekoloji turizm

Turizmdə nəqliyyat xidməti

S/F Kənd turizmi

İqtisadiyatın tənzimlənmənin əsasları

Firma iqtisadiyyyatı

IV

S/F İqtisadi təhlükəsizliyin əsasları

Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər

S/F Dövlətin iqtisadi siyasəti

S/F Dünya ərzaq təhlükəsizliyi və beynəlxalq təcrübə

S/F XÖM və beynəlxalq valyuta kredit

S/F İqtisadi təhlükəsizliyin əsasları

S/F Aqrar sahənin regional problemləri

S/F Dövlətin iqtisadi siyasəti

Dünya iqtisadiyyatı

S/F Beynəlxalq biznes

 2016-2017-cı tədris ilində “İqtisadiyyat” kafedrasında keçirilən fənlər üzrə istifadə olunan ədəbiyyat siyahısı

1  M.Atakişiyev, N.Abbasova, H.Abbasov. Mikro və makroiqtisadiyyat. Dərslik.Bakı 2010
2. T.S.Vəliyev, Ə.P.Babayev. İqtisadi nəzəriyyə. Dərslik.Bakı 2001
3. E.Kərimov, B.Osmanov. İqtisadi nəzəriyyə: Mikroiqtisadiyyat, və makroiqtisadiyyat. Dərslik.Bakı 2010
4. İ.H.Alıyev, S.A.Ibadov. Azərbaycan iqtisadiyyatı. Dərslik.Bakı 1998
5. Ş.M.Muradov. Müasir mərhələdə demoqrafiya siyasəti. Dərs vəsaiti. Bakı 1986
6. Z.C.Məmmədov. Təbiətdən istifadənin iqtisadiyyatı. Dərs vəsaiti. Bakı 2010
7. Ə.A.Əsgərov. Ətraf mühitin qorunması və təbii sərvətlərdən istifadə. Dərs vəsaiti. Bakı 1989
8. Təbiətdən istifadənin iqtisadiyyatı. M.C.Atakişiyev. Dərs vəsaiti. Bakı 2004
9. T.Ə.Quliyev. Əməyin iqtisadiyyatı. Dərslik.Bakı 2003
10. T.Ə.Quliyev. Əməyin iqtisadiyyatı və sosiologiyası. Dərs vəsaiti. Bakı 2007
11. A.B.Məmmədov. Əməyin normalaşmasının əsasları. Dərs vəsaiti. Bakı 2002
12. İqtisadi nəzəriyyə: Makroiqtisadiyyat 1-2. rus dilindən tərcümə. Dərslik.Bakı 2009
13. Ş.Hacıyev. Statistikanın ümumi nəzəriyyəsi. Dərslik. Bakı 2005
14. A.Məmmədov. Sosial-iqtisadi statistika. Dərs vəsaiti. Bakı 2000
15. Z.Məmmədov. Pul-kredit banklar. Dərs vəsaiti. Bakı 2008
16. C.İ.Mahmudov. Biznes əsasları təşkili və idarə edilməsi. Dərs vəsaiti.Naxçıvan 2011
17. C.İ.Mahmudov, A.A.Rüstəmov Biznesin əsasları. Dərs vəsaiti.Bakı 2008
18. V.M.Niftullayev. Sahibkarlığın əsasları. Dərslik. Bakı 2002
19. N.Novruzov, X.Hüseynov. Maliyyə. Dərslik. Bakı 2007
20. Ə.M.Əhmədov, K.S.Qafarov, H.B.Allahverdiyev. Milli iqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi. Dərslik. Bakı 2007
21. M.A.Əhmədov, A.C.Hüseyn. İqtisadiyyatın tənzimlənməsinin əsasları.Metodik vəsait. Bakı 2011
22. C.C.Məmmədov. Aqrar bölmədə maddi-texniki təminat və xidmət işinin təşkili. Dərs vəsaiti.Bakı 2004
23. A.A.Rüstəmov,  D.Q.Qasımov. Aqrar sferanın iqtisadiyyatı və idarə edilməsi. Dərs vəsaiti.Bakı 2013
24. İ.H.İbrahimov. Aqrar islahatlar və sahibkarlığın inkişafı. Dərs vəsaiti. Bakı 2005
25. T.Ə.Hüseynov. Firmanın iqtisadiyyatı. Dərslik. Bakı 2009
26. T.Hüseynov. Müəssisənin iqtisadiyyatı. Dərslik. Bakı 2005
27. D.Q.Qasımov. Firmanın iqtisadiyyatı fənninin bəzi mövzularının öyrədilməsi üsulları. Metodik vəsait. Naxçivan 2012
28. M.Axundov. Müəssisə iqtisadı. Dərs vəsaiti. Bakı 2002
29. M.Q.Ağamalıyev, M.M.Məmmədrzayev. Kommersiya fəaliyyətinin əsasları. Dərslik. Bakı 2004
30. Ş.T.Əliyeva, T.Q.Əliyev, R.T.Əliıyev. Kommersiya fəaliyyətinin təşkili. Dərs vəsaiti. Bakı 2013
31. Çingiz İbrahimli. Kommersiya fəaliyyəti və sənaye müəssisələrində onun təşkilinin müasir problemləri. Dərs vəsaiti. Bakı 2012
32. Z.F.Məmmədov. Beynəlxalq valyuta-kredit münasibətləri və xarici ölkələrin pul-kredit sistemi. Dərslik. Bakı 2012
33. A.H.Abbasov. Qiymətli kağızlar və onlarla əməliyyatlar. Dərs vəsaiti. Bakı 2007
34. A.H.Abbasov. Qiymətli kağızlar bazarı. Dərs vəsaiti. Bakı 2000
35. A.H.Abbasov. Azərbaycan Respublikasında təsərrüfat dövriyyəsində veksellərin istifadəsi. Metodik vəsait. 2005
36. Ə.Ələkbərov, S.Əliyev. Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər. Dərslik. Bakı 2012
37. Ə.Ələkbərov, G.Gənciyev, A.Əliyev, N.Həsənov. Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər. Dərslik. Bakı 2010
38. Ə.Həsənov. Müasir Beynəlxalq Münasibətlər və Azərbaycanın xarici siyasəti. Dərslik. Bakı 2005
39. C.Kərimov, A.Orucov, T.Kərimova Beynəlxalq iqtisadi təşkilatlar. Dərs vəsaiti. Bakı 2008
40. E.M.Hacızadə. Dünya iqtisadiyyatı. Dərs vəsaiti. Bakı 2011
41. C.Kərimov, A.Orucov, H.İsrafilov. Dünya iqtisadiyyatı. Dərslik. Bakı 2007
42. D.Q.Qasımov. Kəhriz sistemlərinin social-iqtisadi səmərəliliyi. Dərs vəsaiti. Naxçivan 2012
43. A.A.Rüstəmov, D.Q.Qasımov, Ə.G.Quliyev. Aqrar sahənin inkişafının regional problemləri. Dərs vəsaiti. Bakı 2013
44. K.V.Rudıy. Xarici ölkələrin maliyyə, pul-kredit sistemləri rus dilindən tərcümə. Dərs vəsaiti. Bakı 2009
45. X.Kazımlı.Qimətləndirmənin əsasları. Dərslik. Bakı 2008
46. B.A.Xankişiyev, F.Ə.Qəniyev.Qiymətəmələgəlmə. Dərs vəsaiti. Bakı 1998
47. S.Z.Isayev. İnvestisiya fəaliyyətinin hüquqi tənzimlənməsi. Dərs vəsaiti. Bakı 2011
48. G.A.Əzizova. Dövlətin investisiya-innovasiya siyasəti. Dərs vəsaiti. Bakı 2012
49.R.Həsənov. İqtisadi siyasətmetodologiya və praktika. Dərs vəsaiti. Bakı 2009
50. Рəhимов С.H. Turizm-ekskursiya işinin təşkili. Dərs vəsaiti. Bakı 2004
51. Дурович А.П., Кабушкин Н.И., Сергеева Т.М. и др. Организация туризма. Минск 2003
52. Mehmet Yeşiltaş. Destinasiyon yönetimi. Anadolu Universitesi yayını. Eskişehir, 2013
53. Морозов  М. А. Информационные технологии в социально-культурном сервисе и  туризме.  Оргтехника:  Учебник (5-е издание)  // Издательство: Академия, 2004 г
54. Erkan Sezgin. Bilet satış. Anadolu Universitesi yayını