İdarəetmə kafedrası

2018-2019-cu tədris ilində kafedraya 3526 saat  dərs yükü  ayrılmışdır. Kafedrada 1-i tam, 8-i 0,5 ştat,  2-i isə saat hesabı olmaqla cəmi 11 müəllim heyəti fəaliyyət göstərir ki, müəllimlərdən 1-nəfəri ixtisas üzrə fəsəfə doktoru, o cümlədən 2-i dosent, 8 müəllim və 1 baş laborant fəaliyyət göstərir.

Kafedranın tərkibi haqqında:

1.  İradə Vətən qızı Bağırova                     kaferda müdiri, i.ü.f.d , dosent
2.  Mehriban Təyyar qızı İmanova             dosent
3.  İsmayıl Bağır oğlu Bağırov                    müəllim
4.  Zakir Fəxrəddin oğlu Məmmədov          müəllim
5.  Xəyal Valeh oğlu Heydərov                    müəllim
6.  Murad  Şəmsəddin oğlu Sevdimalıyev   müəllim
7.  Elvin Yusif oğlu Əlimərdanov                  müəllim
8.  Hüseyn Qədirulla oğlu Bağırsoylu          müəllim
9.  Mədinə  Ərrəhman  qızı Allahverdiyeva  müəllim
10.Seyran Salman qızı  Musayeva               baş laborant

 

  

2018-2019-cu tədris ili üçün "İdarəetmə" kafedrasında tədris olunan fənlər  

Kurslar

I semestr

II semestr

I

 

Makroiqtisadi təhlil

Mühasibat  uçotu

 

II

Marketinqin əsasları

Menecment

Mühasibat  uçotu

Maliyyə uçotu

Vergi  və  vergitutma

S/F.Müəssisə maliyyəsi

Menecmentin əsasları

 

Maliyyə təhlili

Mühasibat və mühasibat məsələləri

Turizm. mark-q və mar.araş.

Maliyyə bazarları 

S/F.  Maliyyə müh. hesab.

S/F.Qiymət və qiymətləndir.

Maliyyə

 

III

Vergi  və  vergitutma

Maliyyə hesabatlar.təhlili

Maliy. hesabat.beyn.standar.

Marketinq

İnsan resus. id edilməsi

S/F. Pul kredit əməliyyatları

Maliyyə və investisiyalar

İnsan resurs. idarə edilməsi

 

S/F. Büdcə təşk. müh. uçotu         

S/F. Maliyyə iqtisadi təhlil

Bank işi

Vergi inzibatçılığı

 

IV

Audit

Sığorta işi

İdaretmə uçotu

Büdcə və xəzinə uçotu

S/F.Sığorta sistemi və uçot

Vergi və  vergitutma

 

 

İdarəetmə təhlili

İşgüzar yazışmalar

S/F.Vergi Məcəl.xüs.his.pr.iza

Maliyyə nəzarəti və audit

S/F.Dövl. mal.-kred.və pul siyasəti

 

 

"Idarəetmə" Kafedrasında istisfade olunan
dərsliklər və dərs vəsaitləri:

1. T.A.Abbasov. Mühasibat uçotu beynəlxalq milli standartlarin əsaları. Bakı.2010. 414 səh.
2. M.T.İmanova. Mühasibat ucotunda interaktivlik. Naxçıvan 2014.
3.Ə.A.Sadiqov, T.Ə.Sadiqov, Ş.Ə.Cəfərova, C.Ə.Sadiqov, Mühasibat uçotu. Bakı 2008.
4. V.Y.İsayev, Q.Ə.Abbasov, M.C.Hacıyeva. Mühasibat uçotunun nəzəriyyəsi, Bakı 1998.
5. A.Kərimov.Mühasibat uçotu və vergilər.Bakı-2012
6. Ə.Sadiqov. Mühasibat uçotu.Bakı-2012
7. Əlirzayev Ə.Q. Sоsial sferanın iqtisadiyyatı və idarə edilməsi (dərs vəsaiti). Bakı: «İqtisad Universiteti»   Nəşriyyatı , 2010. - 326 səh.
8. Abdullayev A. İqtisadiyyat və iqtisadi siyasət, B., Asiya,  2003, s.216
9. Allahverdiyev H.B., Qafarov K.S., Əhmədov Ə.M. İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi, B., Nasir, 2002, s. 445.
10. Əliyev A., Qasımov N. Azərbaycanda əhalinin həyat səviyyəsinin yüksəldilməsinin aktual problemləri, B.,  Səda nəşriyyatı, 2000, s.225
11.Əliyev M. N. Azərbaycan Respublikasında pensiya təminatı sisteminin təşəkkülü  və inkişaf perspektivləri ( hüquqi problemləri) , B., Bakı Universiteti, 2003, s.42
12. Əliyev A.Ə, Şəkərəliyev A. Bazar iqtisadiyyatına keçid: dövlətin iqtisadi siyasəti, B., Bakı Universiteti , 2002, s.440
13. R.A.Quliyev Sahibkarlıq Bakı 1999
14. A.B.Abbasov Sahibkarlıq fəaliyyəti: növləri, təşəkkülü və inkişaf  sahibkar bizroblemləri Bakı 1998
15. V.B, Musayev, İ.Z. Seyfullayev Sahibkarlığın əsasları  Bakı 2002
16. Ə.İmanov Kiçik sahibkarlıq Bakı 2007
17. 5.www.kitabşaz
18. www.sahibkar.biz
19. «Mühasibat uçotu haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanunu, Bakı, 2004
20. «Audit xidməti haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanunu, Bakı ,2011
21. «Daxili audit haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanunu, Bakı, 2007
22. Аbbasov Т. А., Bağırov М.S. «Мühasibat (idarəetmə) uçotu», Dərs vəsaiti, Bakı, ADPU, 2007
23.  Т. İmirhəsənli, R. Qasımov «Mühasibat uçotu»Bakı, 2009
24.  Sadiqov Ə., « Mühasibat uçotu nəzəriyyəsi», Dərs vəsaiti, Bakı, 2010
25. S.M.Səbzəliyev, S.M.Süleymanov, N.M.İsmayılov və b. MHBS və MMUS əsasında «Maliyyə hesabatlarının formalaşması prinsipləri» Dərs vəsaiti. Bakı 2010.
26.  S.M.Səbzəliyev, S.M.Süleymanov, E.O.Cəfərov «Kommersiya təşkilatları üçün milli mühasibat uçotu standartlarının tətbiqinə dair tədris-metodik vəsait» Bakı 2010;
27.S.M.Səbzəliyev, S.M.Süleymanov, N.M.İsmayılov «Milli və beynəlxalq mühasibat uçotu praktikasında tətbiq edilən Hesablar Planı və onların xarakterik xüsusiyyətləri» adlı tədris-metodik vəsait. Bakı 2010;
28.S.M.Səbzəliyev, S.M.Süleymanov «Mühasibat uçotu fənni üzrə nəzarət sualları» adlı tədris-metodik vəsait. Bakı 2010
29. Bağırov M.S., « Mühasibat uçotunun nəzəriyyəsi», Dərs vəsaiti, İdeya, 2012
30.A.Cəfərov “Mühasibat uçotu”, Bakı, 2011
31.İ. Abbasov, « Audit », BBU, Bakı, 2007, 530 s
32.www.malliyye.gov.az saytı   Beynəlxalq mühasibat uçotu standartları  Milli mühasibat uçotu standartları.
33.www.ach.gov.az/index.php  Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatası, Audit standartları
34.Azərbaycan Respublikasınını Vergi məcəlləsi, Qanun, 2012.
35.Y.A. Kəlbiyev. T.M Hümbətov “Vergilərin hesablanmasına dair praktikum” Bakı-2008.
36.N.T Şirinov “Azərbaycan Respublikasının Vergi məcəlləsinin xüsusi hissəsinin izahı” Bakı-2008.
37.Y.A. Kəlbiyev “Vergilər və vergitutma” Bakı-2004.
38.http://www.taxes.gov.az .
39.Gömrük işinin təşkili və regionun sosial-iqtisadi inkişafı. Dərs vəsaiti. Naxçıvan,  2012
40.S.M.Seyfullayev. “Bazar münasibətlərində   iqtisadi  təhlil” Bakı 1993
41.M.Mahmudov”İqtisadi təhlil” Bakı 2003
42.S.İ.Seyfullayev “Bazar iqtisadiyyatı şəraitində operativ iqtisadi təhlil’ Bakı 1998
43.R.Əliyev “İqtisadi təhlilin nəzəriyyəsi”  Bakı 2002
44. H.Allahverdiyev “Milli iqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi” Bakı2003
45.Sığorta haqqında”Azərbaycan Respublikası Qanunu. Bakı.1999
46.A. Kərimov. Sığorta. Bakı. 2000.
47.Xudiyev N.N.Dövlət sığortası və sığorta münasibətlərinin təkmilləşdirilməsi. Azərnəşr
48.Prof. B. A. Xankişiyev, P. N. Abdullayev. Sığorta işi.Bakı. 2004.
49.http://www.azersıgorta.az.com .