İdarəetmə kafedrası

2016-2017-ci tədris ilində kafedraya 4125  saat  dərs yükü  ayrılmışdır. Kafedrada 2-si tam, 5-i 0.5 ştat, 5-i isə saat hesabı olmaqla cəmi 12 müəllim heyəti fəaliyyət göstərir ki, müəllimlərdən 1 nəfəri ixtisas üzrə fəsəfə doktoru, o cümlədən 1-i dosent, 10 müəllim və 1 baş laborant fəaliyyət göstərir.

Kafedranın tərkibi haqqında:

1. İradə Vətən qızı Bağırova-i.ü.f.d.-Kaferda müdiri,
2. Mehriban Təyyar qızı İmanova - dosent
3. İsmayıl Bağır oğlu Bağırov-müəllim
4. Zakir Fəxrəddin oğlu Məmmədov-müəllim
5. Xəyal Valeh oğlu Heydərov-müəllim
6. Murad  Şəmsəddin oğlu Sevdimalıyev- müəllim
7. Elvin Yusif oğlu Əlimərdanov-müəllim
8. Hüseyn Qədirulla oğlu Bağırsoylu-müəllim
9. Mədinə  Ərrəhman  qızı Allahverdiyeva-müəllim
10. Elvin Süleyman oğlu Həsənov-müəllim
11. Sevinc  Ədalət qızı Cabbarova- müəllim
12. Samir Xeyrulla oğlu Həziyev- müəllim
13. Tural Asif oğlu Şirəliyev-müəllim
14. Tərlan Kamil qızı Hüseynli-baş laborantDərsliklər

1. T.A.Abbasov. Mühasibat uçotu beynəlxalq milli standartlarin əsaları. Bakı.2010. 414 səh.
2. M.T.İmanova. Mühasibat ucotunda interaktivlik. Naxçıvan 2014.
3.Ə.A.Sadiqov, T.Ə.Sadiqov, Ş.Ə.Cəfərova, C.Ə.Sadiqov, Mühasibat uçotu. Bakı 2008.
4. V.Y.İsayev, Q.Ə.Abbasov, M.C.Hacıyeva. Mühasibat uçotunun nəzəriyyəsi, Bakı 1998.
5. A.Kərimov.Mühasibat uçotu və vergilər.Bakı-2012
6. Ə.Sadiqov. Mühasibat uçotu.Bakı-2012
7. Əlirzayev Ə.Q. Sоsial sferanın iqtisadiyyatı və idarə edilməsi (dərs vəsaiti). Bakı: «İqtisad Universiteti»   Nəşriyyatı , 2010. - 326 səh.
8. Abdullayev A. İqtisadiyyat və iqtisadi siyasət, B., Asiya,  2003, s.216
9. Allahverdiyev H.B., Qafarov K.S., Əhmədov Ə.M. İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi, B., Nasir, 2002, s. 445.
10. Əliyev A., Qasımov N. Azərbaycanda əhalinin həyat səviyyəsinin yüksəldilməsinin aktual problemləri, B.,  Səda nəşriyyatı, 2000, s.225
11.Əliyev M. N. Azərbaycan Respublikasında pensiya təminatı sisteminin təşəkkülü  və inkişaf perspektivləri ( hüquqi problemləri) , B., Bakı Universiteti, 2003, s.42
12. Əliyev A.Ə, Şəkərəliyev A. Bazar iqtisadiyyatına keçid: dövlətin iqtisadi siyasəti, B., Bakı Universiteti , 2002, s.440
13. R.A.Quliyev Sahibkarlıq Bakı 1999
14. A.B.Abbasov Sahibkarlıq fəaliyyəti: növləri, təşəkkülü və inkişaf  sahibkar bizroblemləri Bakı 1998
15. V.B, Musayev, İ.Z. Seyfullayev Sahibkarlığın əsasları  Bakı 2002
16. Ə.İmanov Kiçik sahibkarlıq Bakı 2007
17. 5.www.kitabşaz
18. www.sahibkar.biz
19. «Mühasibat uçotu haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanunu, Bakı, 2004
20. «Audit xidməti haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanunu, Bakı ,2011
21. «Daxili audit haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanunu, Bakı, 2007
22. Аbbasov Т. А., Bağırov М.S. «Мühasibat (idarəetmə) uçotu», Dərs vəsaiti, Bakı, ADPU, 2007
23.  Т. İmirhəsənli, R. Qasımov «Mühasibat uçotu»Bakı, 2009
24.  Sadiqov Ə., « Mühasibat uçotu nəzəriyyəsi», Dərs vəsaiti, Bakı, 2010
25. S.M.Səbzəliyev, S.M.Süleymanov, N.M.İsmayılov və b. MHBS və MMUS əsasında «Maliyyə hesabatlarının formalaşması prinsipləri» Dərs vəsaiti. Bakı 2010.
26.  S.M.Səbzəliyev, S.M.Süleymanov, E.O.Cəfərov «Kommersiya təşkilatları üçün milli mühasibat uçotu standartlarının tətbiqinə dair tədris-metodik vəsait» Bakı 2010;
27.S.M.Səbzəliyev, S.M.Süleymanov, N.M.İsmayılov «Milli və beynəlxalq mühasibat uçotu praktikasında tətbiq edilən Hesablar Planı və onların xarakterik xüsusiyyətləri» adlı tədris-metodik vəsait. Bakı 2010;
28.S.M.Səbzəliyev, S.M.Süleymanov «Mühasibat uçotu fənni üzrə nəzarət sualları» adlı tədris-metodik vəsait. Bakı 2010
29. Bağırov M.S., « Mühasibat uçotunun nəzəriyyəsi», Dərs vəsaiti, İdeya, 2012
30.A.Cəfərov “Mühasibat uçotu”, Bakı, 2011
31.İ. Abbasov, « Audit », BBU, Bakı, 2007, 530 s
32.www.malliyye.gov.az saytı   Beynəlxalq mühasibat uçotu standartları  Milli mühasibat uçotu standartları.
33.www.ach.gov.az/index.php  Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatası, Audit standartları
34.Azərbaycan Respublikasınını Vergi məcəlləsi, Qanun, 2012.
35.Y.A. Kəlbiyev. T.M Hümbətov “Vergilərin hesablanmasına dair praktikum” Bakı-2008.
36.N.T Şirinov “Azərbaycan Respublikasının Vergi məcəlləsinin xüsusi hissəsinin izahı” Bakı-2008.
37.Y.A. Kəlbiyev “Vergilər və vergitutma” Bakı-2004.
38.http://www.taxes.gov.az .
39.Gömrük işinin təşkili və regionun sosial-iqtisadi inkişafı. Dərs vəsaiti. Naxçıvan,  2012
40.S.M.Seyfullayev. “Bazar münasibətlərində   iqtisadi  təhlil” Bakı 1993
41.M.Mahmudov”İqtisadi təhlil” Bakı 2003
42.S.İ.Seyfullayev “Bazar iqtisadiyyatı şəraitində operativ iqtisadi təhlil’ Bakı 1998
43.R.Əliyev “İqtisadi təhlilin nəzəriyyəsi”  Bakı 2002
44. H.Allahverdiyev “Milli iqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi” Bakı2003
45.Sığorta haqqında”Azərbaycan Respublikası Qanunu. Bakı.1999
46.A. Kərimov. Sığorta. Bakı. 2000.
47.Xudiyev N.N.Dövlət sığortası və sığorta münasibətlərinin təkmilləşdirilməsi. Azərnəşr
48.Prof. B. A. Xankişiyev, P. N. Abdullayev. Sığorta işi.Bakı. 2004.
49.http://www.azersıgorta.az.com .
50. A.B.Abbasov, S.A.Abbasov “Maliyyə biznesi” dərslik, Bakı – 2014
51. Abbasov S.A. “Maliyyə menecmenti: təşkili və təkmil­ləş­di­ril­məsi problemləri”, Bakı - 2009
52. Bağırov D.A., Həsənli M.X. “Maliyyə”, dərslik. Bakı - 2011.
53. Bağırov M.M. “Banklar və bank əməliyyatları”, Bakı - 2003.
54. Qasımov F.N.  “Sahibkarlığın əsasları”, Bakı – 2008.
55. Namazova C.B. “Audit”, Dərslik. Bakı – 2012.
56. Xudiyev N.N. “Sığorta işi”, Bakı – 2003.
57. Lizinq xidməti haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu. Bakı, 1994.
58. “Sahibkarlıq fəaliyyəti haqqında” Azərbaycan Respub­likasının Qanunu Bakı, 1992.
59. “Audit xidməti haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu. Bakı, 1994.
60. Azərbaycan Respublikasında kiçik və orta sahibkarlıq (qanunlar, normativ sənədlər, analitik materiallar). Bakı, «Araz» nəşriyyatı, 2000.
61. Sahibkarlıq fəaliyyəti haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu Bakı, 1996.
62. Səhmdar cəmiyyəti haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu. Bakı,1994.
63. İnvestisiya fəaliyyəti haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu. Bakı, 1995.
64. Müəssisələr haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu. Bakı. 1996.
65. Biznesin təşkili və idarə edilməsi Bakı “İqtisad Universiteti” nəşriyyatı, 2011. A.B.Abbasov.
66. Abbasov A.B. Sahibkarlıq fəaliyyəti: növləri, təşəkkülü və inkişaf problemləri. Bakı, 1998.
67. Ağamalıyev M.Q., Məmmədrzayev M.M. Kommersiya fəaliyyətinin təşkili. Dərslik. Bakı, «Səda» nəşriyyatı, 2004.
68. Abbasov S.A. Maliyyə menecmenti: təşkili və təkmilləşdirilməsi prob­lemləri (monoqrafiya). Bakı, «Elm və təhsil», 2009. – 288 səh.
69. Biznesin əsasları. İ.e.d, prof. A.B.Abbasovun ümumi elmi redaktəsi ilə. Bakı, «Nurlan», 2005. -655 səh.
70. Bayramov Ə.İ. İnhisarizm. Bakı, «Elm», 2002. -390 səh.
71. Əliyev T.N. Ekoloji menecment. Bakı. «Çinar-çap», 2006. -454 səh.
72. Hüseynov T.Ə. Firmanın iqtisadiyyatı. Dərslik. Bakı, «Səda», 2009. 590 səh
73. Quliyev T.Ə. Menecmentin (idarəetmənin) əsasları. Bakı, «Nağıl evi», 2001. - 520 səh.
74. İmanov Ə.Ş. Kiçik sahibkarlıq. Dərs vəsaiti. Bakı, «Elm», 2009. -368 səh.
75. İmanov Ə.Ş. Keyfiyyətin idarə olunması. Dərs vəsaiti. Bakı, «İqtisad Universiteti», 2007. -283 səh.
76. Nuriyev Ə.X. Regional idarəetmənin əsasları. Bakı, «Elm», 2007. -428 səh.
77. Şəkərəliyev A.Ş. Dövlətin iqtisadi siyasəti: reallıqlar və pers­pek­tiv­lər. Bakı. ADiU nəşriyyatı. 2009. -415 səh.
78. Şahbazov K.A. və b. Menecment. Dərslik. Bakı, ADİU nəşriyyatı, 2007. -1036 səh.
79. Həsənov H.S. İri sahibkarlıq strukturları. Bakı. Azərnəşr, 2007. -276 səh.
80. Əliyev Ş.T. Xüsusi iqtisadi zonaların təşkili problemləri və inkişaf perspektivləri. Bakı. «Elm», 2008. -252 səh