İqtisadiyyat

2021/2022-ci tədris ilində kafedraya 6603 saat dərs yükü ayrılmışdır. Kafedrada 2-i tam, 9-u 0,5 ştat olmaqla cəmi 11 müəllim heyəti fəaliyyət göstərir ki, 3-nəfəri iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, 4 baş müəllim, 4 müəllim və 1 baş laborant fəaliyyət göstərir. Kafedranın tərkibi aşağıdakı kimidir:

Kafedranın tərkibi aşağıdakı kimidir:

 1. Həsən Əbdüləli oğlu Məmmədov  kafedra müdiri,dosent
 2. Ceyhun İlham oğlu Mahmudov    dosent
 3. Əli Xeybər oğlu Cabbarov            dosent
 4. Bəhrəm Həsən oğlu Həsənov       baş müəllim
 5. Maisə Məmməd qızı Abbasova      baş müəllim
 6. Aynurə Heyrat qızı Qulamova        baş laborant
 7. Zahid Paşa oğlu Qənbərov           baş müəllim
 8. Zakir Fəxrəddin oğlu Məmmədov  baş müəllim
 9. Hikmət Nadir oğlu Həsənov           müəllim
 10. Ülviyyə Adil qızı Əliyeva              müəllim
 11. Tükəzban Qurban qızı Qasımlı     müəllim
 12. Tural Tahir oğlu Məmmədzadə    müəllim

 

2020-2021-cu tədris ili üçün “İqtisadiyyat” kafedrasında tədris olunan fənlər

    “İqtisadiyyat” kafedrasında tədris olunan fənlərin sillabusları 

Kurslar

I semestr

II semestr

I

Ətraf mühitin iqtisadiyyatı

İqtisadiyyata giriş

Turizmə giriş

S/F İqtisadi terminologiya

Mikroiqtisadiyyat

İqtisadi fikir tarixi

Turist davranışı və psixologiyası

Turizm coğrafiyası

S/F Turizmin iqtisadiyyatı

S/F İqtisadi nəzəriyyə

S/F Müasir iqtisadiyyat

İqtisadiyyatın əsasları

II

Makroiqtisadiyyat

S/F Kommersiya fəaliyyətinin əsasları

S/F Biznesin əsasları

Turizm inkişafının resurs təminatı

S/F Azərbaycanda turizmin inkişaf istiqamətləri

Beynəlxalq iqtisadiyyat

S/F Sahibkarlığın əsasları və biznesə giriş

Beynəlxalq ticarət

Biznes statistikası

III

Servis fəaliyyəti

Səyahət agentlikləri və turoperatorluq

Beynəlxalq turizm coğrafiyası

Firma iqtisadiyyatı

Beynəlxalq iqtisdi münasibətlər

İqtisadi diplomatiya

Ekoloji turizm

Kənd turizmi

Turizmdə nəqliyyat xidməti

IV

S/F İqtisadi təhlükəsizliyin əsasları

S/F Dövlətin iqtisadi siyasəti

Sosial sahələrin iqtisadiyyatı

S/F Aqrar sahənin regional problemləri

Dünya iqtisadiyyatı

S/F Turizmdə sığorta

S/F Azərbaycanda turizm və rekreas. eht.

Peşə etikası və etiket

Otel menecmenti

 

Dünya iqtisadiyyatı

S/F Enerji təhlükəsizliyin beynəlxalq hüquqi problemləri.

S/F Turizmdə rəsmiyyətçilik və təhlük.

Destinasiya menecmenti

Mehmanxana fəaliyyəti texnologiyaları

Bronlaşdırma sistemləri

S/F Turizm ehtiyatları

 

2021-2022-ci tədris ilində “İqtisadiyyat” kafedrasında keçirilən fənlər üzrə istifadə olunan ədəbiyyat siyahısı

1.      Seymur Talıbov Enerji təhlükəsizliyinin beynəlxalq hüquqi problemləri. Dərs vəsaiti. Naxçıvan-2017

2.      Ş.A.Hüseynova İqtisadi fikrin inkişafının müasir mərhələsi (İqtisadi fikir tarixi). Dərs vəsaiti. Bakı 2018

3.      S.M.Məmmədova, A.Ə.Əzizov İqtisadiyyata giriş. Dərs vəsaiti. Bakı 2017

4.      M.Ağakərimov Hotel menecmenti. Dərs vəsaiti. Bakı-Mütərcim-2016

5.      Ə.Q.Əlirzayev Sosial sferanın iqtisadiyyatı və idarə edilməsi. Dərs vəsaiti. Bakı-2010

6.      M.Atakişiyev, N.Abbasova, H.Abbasov. Mikro və makroiqtisadiyyat. Dərslik.Bakı 2010

7.      T.S.Vəliyev, Ə.P.Babayev. İqtisadi nəzəriyyə. Dərslik.Bakı 2001

8.      E.Kərimov, B.Osmanov. İqtisadi nəzəriyyə: Mikroiqtisadiyyat, və makroiqtisadiyyat. Dərslik.Bakı 2010

9.      Ş.M.Muradov. Müasir mərhələdə demoqrafiya siyasəti. Dərs vəsaiti. Bakı 1986

10.  Z.C.Məmmədov. Təbiətdən istifadənin iqtisadiyyatı. Dərs vəsaiti. Bakı 2010

11.  Ə.A.Əsgərov. Ətraf mühitin qorunması və təbii sərvətlərdən istifadə. Dərs vəsaiti. Bakı 1989

12.  Təbiətdən istifadənin iqtisadiyyatı. M.C.Atakişiyev. Dərs vəsaiti. Bakı 2004

13.  İqtisadi nəzəriyyə: Makroiqtisadiyyat 1-2. rus dilindən tərcümə. Dərslik.Bakı 2009

14.  C.İ.Mahmudov. Biznes əsasları təşkili və idarə edilməsi. Dərs vəsaiti.Naxçıvan 2011

15.  C.İ.Mahmudov, A.A.Rüstəmov Biznesin əsasları. Dərs vəsaiti.Bakı 2008

16.  V.M.Niftullayev. Sahibkarlığın əsasları. Dərslik. Bakı 2002

17.  M.A.Əhmədov, A.C.Hüseyn. İqtisadiyyatın tənzimlənməsinin əsasları.Metodik vəsait. Bakı 2011

18.  C.C.Məmmədov. Aqrar bölmədə maddi-texniki təminat və xidmət işinin təşkili. Dərs vəsaiti.Bakı 2004

19.  A.A.Rüstəmov,  D.Q.Qasımov. Aqrar sferanın iqtisadiyyatı və idarə edilməsi. Dərs vəsaiti.Bakı 2013

20.  İ.H.İbrahimov. Aqrar islahatlar və sahibkarlığın inkişafı. Dərs vəsaiti. Bakı 2005

21.  T.Ə.Hüseynov. Firmanın iqtisadiyyatı. Dərslik. Bakı 2009

22.  T.Hüseynov. Müəssisənin iqtisadiyyatı. Dərslik. Bakı 2005

23.  D.Q.Qasımov. Firmanın iqtisadiyyatı fənninin bəzi mövzularının öyrədilməsi üsulları. Metodik vəsait. Naxçivan 2012

24.  M.Axundov. Müəssisə iqtisadı. Dərs vəsaiti. Bakı 2002

25.  M.Q.Ağamalıyev, M.M.Məmmədrzayev. Kommersiya fəaliyyətinin əsasları. Dərslik. Bakı 2004

26.  Ş.T.Əliyeva, T.Q.Əliyev, R.T.Əliıyev. Kommersiya fəaliyyətinin təşkili. Dərs vəsaiti. Bakı 2013

27.  Çingiz İbrahimli. Kommersiya fəaliyyəti və sənaye müəssisələrində onun təşkilinin müasir problemləri. Dərs vəsaiti. Bakı 2012

28.  Ə.Ələkbərov, S.Əliyev. Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər. Dərslik. Bakı 2012

29.  Ə.Ələkbərov, G.Gənciyev, A.Əliyev, N.Həsənov. Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər. Dərslik. Bakı 2010

30.  Ə.Həsənov. Müasir Beynəlxalq Münasibətlər və Azərbaycanın xarici siyasəti. Dərslik. Bakı 2005

31.  C.Kərimov, A.Orucov, T.Kərimova Beynəlxalq iqtisadi təşkilatlar. Dərs vəsaiti. Bakı 2008

32.  E.M.Hacızadə. Dünya iqtisadiyyatı. Dərs vəsaiti. Bakı 2011

33.  C.Kərimov, A.Orucov, H.İsrafilov. Dünya iqtisadiyyatı. Dərslik. Bakı 2007

34.  D.Q.Qasımov. Kəhriz sistemlərinin social-iqtisadi səmərəliliyi. Dərs vəsaiti. Naxçivan 2012

35.  A.A.Rüstəmov, D.Q.Qasımov, Ə.G.Quliyev. Aqrar sahənin inkişafının regional problemləri. Dərs vəsaiti. Bakı 2013

36.  R.Həsənov. İqtisadi siyasət metodologiya və praktika. Dərs vəsaiti. Bakı 2009

37.  A.A.Şəkərəliyev Dövlətin iqtisadi siyasəti: reallıqlar və perspektivlər. Monoqrafiya. Bakı 2009

38.  Рəhимов С.H. Turizm-ekskursiya işinin təşkili. Dərs vəsaiti. Bakı 2004

39.  Б.М.Борисович Введение в ТУРИЗМ. Москва-Санкт Петербург 2000

40.  Дурович А.П., Кабушкин Н.И., Сергеева Т.М. и др. Организация туризма. Минск 2003

41.  Mehmet Yeşiltaş. Destinasiyon yönetimi. Anadolu Universitesi yayını. Eskişehir, 2013

42.  Морозов  М.  А.  Информационные технологии в социально-культурном сервисе и  туризме.  Оргтехника:  Учебник (5-е издание)  // Издательство: Академия, 2004 г

43.  Erkan Sezgin. Bilet satış. Anadolu Universitesi yayını

Bizimlə əlaqə

Naxçvan şəhəri, Babək məhəlləsi 1, "Naxçıvan" Universiteti şəhərciyi

 • dummy(036) 545 57 01

 • dummy(036) 545 15 16

 • dummy info@nu.edu.az