İdarəetmə

   2021-2022-ci tədris ilində kafedraya 5807 saat dərs yükü ayrılmışdır. Kafedrada  8-i 0,5 ştat, 7-i isə saat hesabı olmaqla cəmi 15 müəllim heyəti fəaliyyət göstərir ki, müəllimlərdən, o cümlədən, 1 elmlər doktoru, 1 dosent, 1 fəlsəfə doktoru, 3 baş müəllim, 9 müəllim və 1 baş laborant fəaliyyət göstərir.

Kafedranın tərkibi haqqında:

 

 1. Hüseyn Qədirulla oğlu Bağırsoylu            İqt. ü. fəl. dok., baş müəllim
 2. İradə Vətən qızı Bağırova                          dosent,kafedra müdiri
 3. Mehdi Siyavuş oğlu Bağırov                      İqt. ü. elm. dok.,müəllim
 4. Xəyal Valeh oğlu Heydərov                        baş müəllim
 5. Seyran Salman qızı Məmmədova            baş laborant
 6. İsmayıl Bağır oğlu Bağırov                          baş müəllim
 7. Murad Şəmsəddin oğlu Sevdimalıyev     müəllim
 8. Mədinə Ərrəhman qızı Allahverdiyeva     müəllim
 9. Cabir Əbil oğlu Kərimov                               müəllim

  

2021-2022-ci tədris ili üçün "İdarəetmə" kafedrasında tədris olunan fənlər    

"İdarəetmə" kafedrasında tədris olunan fənlərin sillabusları 

 

 

Kurs

I semester

II semestr

 

I

 

 S/F (Maliyyə nəzriyyəsi)

 Mühasibat kursuna giriş

II 

 İnsan resuslarının  idarə edilməsi

 Maliyyə uçotu

Vergitutma

 Statistika (statistika nəzəriyyəsi)

S/f (Mühasibat uçotu)

  

Marketinq  

 Vergi uçotu

Menecmentin əsasları 

Menecment

Marketinqin əsasları

 S/F Maliyyə

S/f Muhasibat uçotu

İdarəetmə uçotu

Kooperativ maliyyə

S/F idarəetmə və vergi uçotu

İdarəetmə uçotu və kooperativ qərarların verilməsi

Maliyyə uçotu

III

 Vergi  və  vergitutma

 Maliyyə hesabatlar.təhlili

 Maliy. hesabat.beyn.standar.

 Marketinq

 İnsan resus. id edilməsi

 S/F. Pul kredit əməliyyatları

 Maliyyə və investisiyalar

 İnsan resurs. idarə edilməsi

 Vergi inzibatçılığı

 S/F. Büdcə təşk. müh. uçotu   

 S/F. Maliyyə iqtisadi təhlil

 Bank işi

IV

 Audit

 Sığorta işi

 İdaretmə uçotu

 Büdcə və xəzinə uçotu

 S/F.Əməyin və onun öd. uçotu

 Vergi və  vergitutma

S/F (Qiymətli kağızlar)

 İdarəetmə təhlili

 İşgüzar yazışmalar

 S/F.Vergi Məcəl.xüs.his.pr.iza

 Maliyyə nəzarəti və audit

 S/F.Maliyyə hesabatlarının təhlili

 Audit

 

Magistr

I

 Maliyyənin müasir problemləri

 Tədqaiqat metodları

 Tədqiqatlar, kommunikasiya və innovasiya

 Tədqiqat işinin aparılması

 Bankın deposit əməliyyatları

Bank menecmenti və marketinqi

Bank fəaliyyətinin idarəolunması

Bank sisitemində böhran və anti-böhranlı idarəetmə

II

 İnvestisiya analızı və portfelin idarə edilməsi

Banklarda qiymətin əmələ gəlməsi problemləri

Müasir bank məhsulları və xidmətləri

Müasir maliyyə-kredit təşkilatlarinin fəaliyyət istiqamətləri

 


 

"İdarəetmə" Kafedrasında istisfadə olunan  dərsliklər və dərs vəsaitləri:

1. T.A.Abbasov. Mühasibat uçotu beynəlxalq milli standartlarin əsaları. Bakı.2010. 414 səh.
2. M.T.İmanova. Mühasibat ucotunda interaktivlik. Naxçıvan 2014.
3.Ə.A.Sadiqov, T.Ə.Sadiqov, Ş.Ə.Cəfərova, C.Ə.Sadiqov, Mühasibat uçotu. Bakı 2008.
4. V.Y.İsayev, Q.Ə.Abbasov, M.C.Hacıyeva. Mühasibat uçotunun nəzəriyyəsi, Bakı 1998.
5. A.Kərimov.Mühasibat uçotu və vergilər.Bakı-2012
6. Ə.Sadiqov. Mühasibat uçotu.Bakı-2012
7. Əlirzayev Ə.Q. Sоsial sferanın iqtisadiyyatı və idarə edilməsi (dərs vəsaiti). Bakı: «İqtisad Universiteti»   Nəşriyyatı , 2010. - 326 səh.
8. Abdullayev A. İqtisadiyyat və iqtisadi siyasət, B., Asiya,  2003, s.216
9. Allahverdiyev H.B., Qafarov K.S., Əhmədov Ə.M. İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi, B., Nasir, 2002, s. 445.
10. Əliyev A., Qasımov N. Azərbaycanda əhalinin həyat səviyyəsinin yüksəldilməsinin aktual problemləri, B.,  Səda nəşriyyatı, 2000, s.225
11.Əliyev M. N. Azərbaycan Respublikasında pensiya təminatı sisteminin təşəkkülü  və inkişaf perspektivləri ( hüquqi problemləri) , B., Bakı Universiteti, 2003, s.42
12. Əliyev A.Ə, Şəkərəliyev A. Bazar iqtisadiyyatına keçid: dövlətin iqtisadi siyasəti, B., Bakı Universiteti , 2002, s.440
13. R.A.Quliyev Sahibkarlıq Bakı 1999
14. A.B.Abbasov Sahibkarlıq fəaliyyəti: növləri, təşəkkülü və inkişaf  sahibkar bizroblemləri Bakı 1998
15. V.B, Musayev, İ.Z. Seyfullayev Sahibkarlığın əsasları  Bakı 2002
16. Ə.İmanov Kiçik sahibkarlıq Bakı 2007
17. 5.www.kitabşaz
18. www.sahibkar.biz
19. «Mühasibat uçotu haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanunu, Bakı, 2004
20. «Audit xidməti haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanunu, Bakı ,2011
21. «Daxili audit haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanunu, Bakı, 2007
22. Аbbasov Т. А., Bağırov М.S. «Мühasibat (idarəetmə) uçotu», Dərs vəsaiti, Bakı, ADPU, 2007
23.  Т. İmirhəsənli, R. Qasımov «Mühasibat uçotu»Bakı, 2009
24.  Sadiqov Ə., « Mühasibat uçotu nəzəriyyəsi», Dərs vəsaiti, Bakı, 2010
25. S.M.Səbzəliyev, S.M.Süleymanov, N.M.İsmayılov və b. MHBS və MMUS əsasında «Maliyyə hesabatlarının formalaşması prinsipləri» Dərs vəsaiti. Bakı 2010.
26.  S.M.Səbzəliyev, S.M.Süleymanov, E.O.Cəfərov «Kommersiya təşkilatları üçün milli mühasibat uçotu standartlarının tətbiqinə dair tədris-metodik vəsait» Bakı 2010;
27.S.M.Səbzəliyev, S.M.Süleymanov, N.M.İsmayılov «Milli və beynəlxalq mühasibat uçotu praktikasında tətbiq edilən Hesablar Planı və onların xarakterik xüsusiyyətləri» adlı tədris-metodik vəsait. Bakı 2010;
28.S.M.Səbzəliyev, S.M.Süleymanov «Mühasibat uçotu fənni üzrə nəzarət sualları» adlı tədris-metodik vəsait. Bakı 2010
29. Bağırov M.S., « Mühasibat uçotunun nəzəriyyəsi», Dərs vəsaiti, İdeya, 2012
30.A.Cəfərov “Mühasibat uçotu”, Bakı, 2011
31.İ. Abbasov, « Audit », BBU, Bakı, 2007, 530 s
32.www.malliyye.gov.az saytı   Beynəlxalq mühasibat uçotu standartları  Milli mühasibat uçotu standartları.
33.www.ach.gov.az/index.php  Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatası, Audit standartları
34.Azərbaycan Respublikasınını Vergi məcəlləsi, Qanun, 2012.
35.Y.A. Kəlbiyev. T.M Hümbətov “Vergilərin hesablanmasına dair praktikum” Bakı-2008.
36.N.T Şirinov “Azərbaycan Respublikasının Vergi məcəlləsinin xüsusi hissəsinin izahı” Bakı-2008.
37.Y.A. Kəlbiyev “Vergilər və vergitutma” Bakı-2004.
38.http://www.taxes.gov.az .
39.Gömrük işinin təşkili və regionun sosial-iqtisadi inkişafı. Dərs vəsaiti. Naxçıvan,  2012
40.S.M.Seyfullayev. “Bazar münasibətlərində   iqtisadi  təhlil” Bakı 1993
41.M.Mahmudov”İqtisadi təhlil” Bakı 2003
42.S.İ.Seyfullayev “Bazar iqtisadiyyatı şəraitində operativ iqtisadi təhlil’ Bakı 1998
43.R.Əliyev “İqtisadi təhlilin nəzəriyyəsi”  Bakı 2002
44. H.Allahverdiyev “Milli iqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi” Bakı2003
45.Sığorta haqqında”Azərbaycan Respublikası Qanunu. Bakı.1999
46.A. Kərimov. Sığorta. Bakı. 2000.
47.Xudiyev N.N.Dövlət sığortası və sığorta münasibətlərinin təkmilləşdirilməsi. Azərnəşr
48.Prof. B. A. Xankişiyev, P. N. Abdullayev. Sığorta işi.Bakı. 2004.
49.http://www.azersıgorta.az.com .

 

Bizimlə əlaqə

Naxçvan şəhəri, Babək məhəlləsi 1, "Naxçıvan" Universiteti şəhərciyi

 • dummy(036) 545 57 01

 • dummy(036) 545 15 16

 • dummy info@nu.edu.az