“Beynəlxalq münasibətlər” kafedrası

                 KAFEDRA MÜDİRİ- t.ü.f.d.Mehman Sərxan oğlu Şabanov

           “Beynəlxalq münasibətlər” kafedrası 2016-ci ilin sentyabrında yaranmışdır.

           KAFEDRANIN ŞTAT HEYƏTİ

Kafedrada 3 nəfər müəllim çalışır. Bunlardan 1 nəfəri tam ştat,1  nəfəri yarım ştat, 1 nəfəri isə saat hesabıdır.

Kafedranın tərkibi aşağıdakı kimidir:

 1. Elbrus Saleh oğlu İsayev - Tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
 2. Gülçin Füzuli qızı Ağayeva- müəllim

 

Kafedrada tədris olunan fənlər:

 1. Beynəlxalq münasibətlər tarixi
 2. Beynəlxalq təşkilatlar
 3. Azərbaycanın xarici siyasəti
 4. Azərbaycan və xarici ölkələrin siyasi sistemləri
 5. Türk xalqları tarixi
 6. Asiya-Afrika ölkələri tarixi
 7. Avropa və Amerika ölkələri tarixi
 8. Müasir beynəlxalq münasibətlər və Azərbaycanın xarici siyasəti
 9. Qafqaz xalqları tarixi
 10. Seçmə fənn

 

I Kursda keçrilən fənlər

II Kursda keçrilən fənlər

III Kursda keçrilən fənlər

IV Kursda keçrilən fənlər

1. Beynəlxalq münasibətlər tarixi

1. Beynəlxalq təşkilatlar

1. Müasir beynəlxalq münasibətlər vəAzərbaycanın xarici siyasəti

1. Asiya-Afrika ölkələri tarixi

2. Azərbaycan və xarici ölkələrin siyasi sistemləri

2. Beynəlxalq münasibətlər tarixi

2. Asiya-Afrika ölkələri tarixi

 

3. Qafqaz xalqları tarixi

3. Azərbaycanın xarici siyasəti

3. Türk xalqları tarixi

 

 

4. Türk xalqları tarixi

 

 

 

5. Asiya-Afrika ölkələri tarixi

 

 

 

6. Avropa və Amerika ölkələri tarixi

 

 

 

7. Seçmə fənn

 

 

 

I semestrdə keçrilən fənlər

II semestrdə keçrilən fənlər

Beynəlxalq münasibətlər tarixi

Beynəlxalq münasibətlər tarixi

Azərbaycan və xarici ölkələrin siyasi sistemləri

Beynəlxalq təşkilatlar

Türk xalqları tarixi

Azərbaycanın xarici siyasəti

Asiya-Afrika ölkələri tarixi

Türk xalqları tarixi

Avropa və Amerika ölkələri tarixi

Asiya-Afrika ölkələri tarixi

 

Müasir beynəlxalq münasibətlər və Azərbaycanın xarici siyasəti

 

Seçmə fənn

 

Qafqaz xalqları tarixi

 

Ədəbiyyat siyahısı

 1. 1.Türk xalqlarının tarixi- S.Süleymanova,  Bakı 2011
 2. Türk xalqlarının tarixi yeni dövr (XIX-XX əsrin əvvəlləri)- N.Mehdiyeva, Bakı 2003
 3. Asiya  və  Afrika  ölkələrinin çağdaş  tarixi (1945-2001-ci illər). -  İsmayıl R.İ., Axundova N.Ç, Bakı, 2004
 4. Asiya  və  Afrika  ölkələrinin çağdaş  tarixi (1945-2001-ci illər). 2-ci kitab -İsmayıl R.İ., Axundova N.Ç.,Bakı, 2004
 5. Qafqaz tarixi- R.Qurbanov, Bakı, 2008
 6. Türk xalqlarının tarixi II cild- R.Qurbanov, Bakı 2010
 7. 7.Bugünkü Türküstan ve Yakın tarihi. - Zeki Velidi Toğan, İstanbul 1981
 8. Rusların Orta Asiyayı ele keçirmelerine dair. – Mert Özcan, Ankara 1992.
 9. История Сибири -  Миллер Г.Ф, М.1991.
 10. История Казахской ССР с древнейших времен до наших дней. Т.II. Алма-Ата, 1979.
 11. Musa Qasımov, Mahir Abdullayev, Beynəlxalq münasibətlər tarixi. XX əsr. I hissə.1900-1945-ci illər. Bakı 1998
 12. Səmayə Mustafayeva, Avropa və Amerika ölkələrinin ən yeni tarixi, I, II cilddə, Bakı 2011
 13. Musa Qasımov, Azərbaycanın xarici siyasəti (konsepsiya məsələləri), Bakı 1997
 14. Oran, Baskın, Türk dış Politikası. Kurtuluş savaşından bugünə. Olgulaq, belgeler, yorumlar. İstanbul 2002
 15. Əli Həsənov, Adil Vəliyev, Azərbaycanın və xarici ölkələrin siyasi sistemləri, Bakı 2007
 16. Mahir Abdullayev,  Beynəlxalq münasibətlər tarixi (XX əsr), Bakı 2003
 17. Əli Həsənov, Müasir beynəlxalq münasibətlər və Azərbaycanın xarici siyasəti, Bakı 2005
 18. Fahir Armaoğlu, “XIX yüzyıl siyası tarihi” – Ankara 1997
 19. Armaoğlu Fahir, “XX yüzyıl siyası tarihi” – Ankara 2005
 20.  Tayyar Arı, Uluslararası İlişkiler və döş politika, İstanbul 2013
 21.  Tayyar Arı, Geçmişden günümuze Orta Doğu, İstanbul 2004
 22. Новейшая  история  стран Азии и Африки. ХХ век. Часть 1-3. М.,2001
 23.  Asiya və Afrika ölkələrinin yeni tarixi.B.1962.
 24.  Əsməd Muxtarova. Türk xalqları tarixi.Bakı-1999
 25.  Əsməd Muxtarova.Türk xalqlarının dövlətçilik tarixi Bakı-2002
 26.  Lev Qumilyov.Qədim türklər.Bakı 1993.
 27.  Miribirahim Hüseyinov, Dünya türklərinin müxtəsər tarixi Bakı 1999
 28.  Rüstəm Əhmədov, Türk xalqları tarixi (XIII-XX əsrin əvvəlləri), İ hissə, Sumqayıt 2013
 29.  RAMİN QURBANOV, Türk xalqları tarixi, II hissə, Bakı 2011
 30.  H.Bəxtiyarov Avropa və Amerika ölkələrinin müasir tarixi