Azərbaycan dili və ədəbiyyat kafedrası

"Azərbaycan dili və ədəbiyyat" kafedrası 1995-cı ildən fəaliyyət göstərir. Hazırda kafedranın 13 əməkdaşı vardır. Kafedrada 2 professor, 5 dosent,  1  filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, 4 müəllim  və 1 baş  laborant fəaliyyət göstərir.

Kafedranın adlı tərkibi aşağıdakı kimidir:

1. Nüşabə Məmmədəli qızı  Məmmədova - kafedra müdiri, dosent
2. Nurlana Sabir qızı  Əliyeva   -  f.ü.f.d baş müəllim, rektor
3. Sədaqət Qurbanəli qızı Həsənova  - professor
4. Yusif Səfər oğlu Səfərov - professor
5. Qənirə İzzətulla qızı Əsgərova - dosent
6. Arifə Əziz qızı  Zeynalova         - dosent
7. Aypara Novruz qızı Behbudova  - dosent
8. Xuraman Tapdıq qızı Hacızadə  - müəllim
9. Nicat Əsgər oğlu Yaqubov        - müəllim
10. İman Zeynalabdin oğlu Cəfərov - dosent
11. Anar Ramazan oğlu Abuzərli      - müəllim
12. Gülnaz Arif qızı Səfərova           - baş laborant
13. Əli Həsənqulu oğlu Həşimov      - dosent

 

Azərbaycan dili və ədəbiyyat kafedrasının I-II yarım il üzrə keçirdiyi fənnlərinin siyahahısı

İxtisasın adı

Kurs

I yarımil üzrə

II yarımil üzrə

Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimliyi

II

Azərbaycan ədəbiyyyat tarixi

Azərbaycan ədəbiyyat tarixi

Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimliyi

III

Azərbaycan ədəbiyyat tarixi

Azərbaycan ədəbiyyat tarixi

İngilis dili  müəllimliyi

II

 

Azərbaycan ədəbiyyat tarixi

Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimliyi

I

 

Azərbaycan ədəbiyyat tarixi

Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimliyi

I

 

Müasir Azərbaycan dili

İngilis dili müəllimliyi

II

Müasir Azərbaycan dili

 

Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimliyi

II

Müasir Azərbaycan dili

Müasir Azərbaycan dili

Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimliyi

III

Müasir Azərbaycan dili

Müasir Azərbaycan dili

Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimliyi

III

Azərbaycan dilinin təd. met.

Azərbaycan dilinin təd. met.

Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimliyi

III

Ədəbiyyat tədr.metod.

Ədəbiyyat tədr.metod.

Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimliyi

IV

Naxçıvan ədəbi mühiti

Naxçıvan ədəbi mühiti

Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimliyi

IV

S/f.(Sidqi və uşaq ədəbiyyatı)

 

Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimliyi

I

Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı

 

Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimliyi

IV

 

Azərbaycan ədəbi tənq.tarixi

Azərbaycan dili(Magistr), Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimliyi

II, IV

Ədəbiyyat nəzəriyyəsi

Ədəbiyyat nəzəriyyəsi

Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimliyi

I

Dilçiliyə giriş

 

Alman dili müəllimliyi, Ingilis dili müəllimliyi

I,  I

Dilçiliyə giriş

Dilçiliyə giriş

Alman dili müəllimliyi

III

 

Ümumi dilçilik

Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimliyi

III

Azərbaycan dilinin tar. qramm.

 

Azərbaycan dili və ədəbiyyat mag

II

Azərbaycan dilinin tar. qramm.

 

Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimliyi

IV

Qədim türk abid. dili

 

Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimliyi

II

Azərbaycan dialektologiyası

 

 

Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimliyi, Bədən tərbiyəsi və idman

I

 

Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti

Kimyavə biologiya müəllimliyi, Coğrafiya müəllimliyi

I

Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti

 

Tarix müəllimliyi

I

Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti

 

Riyaziyyat müəllimliyi, Dinşünaslıq

I

Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti

 

Alman dili müəllimliyi, İngilis dili müəllimliyi

I

Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti

 

Beynəlxalq münasibətlər, Maliyyə, Mühasibat uçotu və audit

I

 

Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti

İqtisadiyyat, Turizm və otelçilik

I

 

Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti

Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimliyi

IV

S/f(Kurrikulumun əsasları)

 

Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimliyi

I

Azərb dilindən praktikum

 

Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimliyi

IV

İfad. oxudan praktikum

 

Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimliyi

IV

S/f(Az.dilinin fonologiyası )

 

Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimliyi, Alman dili müəllimliyi

I , II

Ədəbiyyatşünaslığa giriş

Ədəbiyyatşünaslığa giriş

Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimliyi

IV

 

Azərbaycan dil tarixi

Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimliyi

III

S/f (Azərb ədəbi dil tarixi)

 

Azərbaycan dili(Magistr)

II

S\f.(Tarixi roman janrı )

 

Azərbaycan dili(Magistr)

II

AMMEF

 

Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimliyi

III

 

S/f(Türk.dil.müqayisəli qrammatikası)

Azərbaycan dili(Magistr)

II

Azərbaycan ədəbi dilinin üslubiyyatı

 

Azərbaycan dili(Magistr)

II

Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı

 

 

Azərbaycan dili və ədəbiyyat kafedrasında istifadə olunan dərsliklər

1.Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı-P.Əfəndiyev-Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı-Dərslik-60602-000 110-81 M-652-401-28
2. Dünya ədəbiyyatı - İ.Şıxlı- XX əsr xarici ədəbiyyat tarixi- Dərs vəsait 8И(09) Ш 69 Bakı-1974-255-2000  M.Y.Yelizarov- XIX əsr xarici ədəbiyyat tarixi-Dərslik-8И053-Bakı-1964- 653-4000 E.Quliyev-Türk xalqları ədəbiyyatı-Dərsvəsait- 2008-367-500 Bakı, N.Cəfərov- Türk xalqları ədəbiyyatı (I cild)- Dərslik- T4602020400-227082-06-318-10000, N.Cəfərov- Türk xalqları ədəbiyyatı(II cild)- Dərslik T4602020400-300082-06-300-10000, N.Cəfərov- Türk xalqları ədəbiyyatı(III cild)- Dərslik- T4602020400-311082- 07-318-10000  N.Cəfərov- Türk xalqları ədəbiyyatı(IV cild)- Dərslik- T4602020400- 32008207318-10000  İ.Şıxlı -XXəsr xarici ədəbiyyatı tarixi- Dərslik-8И (09) Ш 69 Bakı-1974 -252-2000, Ümumi nəşr- XIX əsr xarici ədəbiyyat tarixi- Dərslik-8И (09) 053-653-40000
3.Ədəbiyyatşünaslıq-C.X.Hacıyev-Ədəbiyyat  nəzəriyyəsi -Dərslik-Bakı  1958-284-40000
M.Cəlal, P.Xəlilov-Ədəbiyyatşünaslı ğın əsasları -Dərslik-7-2-  21972-278-1500 Ədəbiyyatşünaslığa giriş- Dərs vəsait- APİ,1979
4. Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi- Ə.Səfərli, X.Yusifli-Qədim və orta əsr  Azərbaycan ədəbiyyatı- Dərslik- Bakı-1988 M.Cəlal, F.Hüseynov-  XXəsr Azərbaycan   ədəbiyyatı- Ali məktəblər üçün dərslik-83.ZAZ P26. Maarif nəşriyyatı, Bakı- 1982-425-25000, F.Qasımzadə- XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi- Dərslik-7-2-2 Bakı- 1978-486-1500 F.Qasımzadə- Azərbaycan sovet ədəbiyyatı- Dərslik-Bakı-1988 F.Qasımzadə-XIII-XVIII əsr Azərbaycan ədəbiyyatı-Dərslik- Bakı-1995F.Qasımzadə- Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı-Dərs vəsaiti- Bakı-1987C.N.Abdullayev- Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı-Dərslik-M460301000007M658(07)0160162007-562-350 F.Qasımzadə-XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı-Dərslik-Bakı-1985,F.Köçərli- Azərbaycan ədəbiyyatı (1-2 hissə)- K70202-000  104-78 M-655- 78-595-12100
5. İfadəli oxudan praktikum- M.Əsgərov- Bədii qiraət- Dərslik- Dərs vəsaiti-1973. M.Şirəliyev- Az.dili orfoepiyasının əsasları- Dərslik- Dərs vəsaiti-1970-226 s.M.Şirəliyev- Nitq mədəniyyəti və ifadəli oxu üzrə metodik vəsait- Dərs vəsaiti
6. Ədəbiyyatın tədrisi metodikası- Ə.Qarabağlı- Ədəbiyyatın tədrisi metodikası- Azərnəşr Bakı 196Ə.Qarabağlı- Orta məktəbdə şifahi xalq ədəbiyyatının tədrisi- Bakı-1961. Ümumi nəşr-Orta məktəb ədəbiyyatı tədrisi (Ihis.)- Dərslik-6-5 170-1976 M-652-270-20000 Ümumi nəşr- Orta məktəb ədəbiyyatı tədrisi (II his.)- Dərslik-169-75 6 5 M-52Bakı 1976-302-10000  
7. Azərbaycan ədəbi tənqid tarixi- Məmməd Cəfər- Həyatın romantikası- Monoqrafiya-7 – 2 - 2 250-68-172-7000  Kamal Talıbzadə- XX əsr Azərbaycan ədəbi tənqidi-Monoqrafiya- Bakı-1966-536-2000 Akif Hüseynov- Nəsr və roman- Monoqrafiya- H70202-33 150-79 M-656-80 Bakı-1980-185-4500  Əlioğlu- Tənqidçinin düşüncələri- Dərs vəsaiti-7 – 2 -2254-68 Bakı-1968-1747-000
8 .Ən yeni Az.ədəbiyyatı-C.Abdullayev və başqaları-Azərbaycan Sovet əd.-Dərslik-83ZAZA14 Bakı-1988-338-50000 Ümumi nəşr- Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı-Dərslik-M4603010000-05 M-658(07)-011011-2007 -502-350 -502 Y.Axundlu-Ədəbi portretlər-Monoqrafiya- A4754013421121-2004 Bakı-2004-239 s.- 900
9. Ədəbiyyat nəzəriyyəsi- A.Hacıyev-Ədəbiyyat nəzəriyyəsi- Dərslik-Bakı-1996 A.Hacıyev-Ədəbiyyat  nəzəriyyəsi-Dərslik-Bakı 1997 İ.Həbibbəyli- Ədəbi tarixi yaddaş və müasirlik- Dərs vəsaiti-4603000000N-098-2007-696-5100H.Həşimli-Azərbaycan poeziyasında sonet və terset- Monoqrafiya- H4603000000655(07)-2003-312-500  H.Həşimli- XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatında yeni lirik janrlar- Dərs vəsaiti- H4603000000655(07)-2002-80-300
10. Azərbaycan dialektologiyası-M. Şirəliyev- Azərbaycan dialektologiyasının əsasları-Dərs vəsaiti-6-4-6133-67-420-3000
11. Azərbaycan dil tarixi- A.Babayev- Azərbaycan dilçilik tarixi- Dərslik- Qrifli Bakı 1979
12. Ümumi dilçilik- A.Axundov- Ümumi dilçilik- Dərslik- ISBN 10-99-52-34-017-6 ISBN13 978-99-52-34-017-4 Bakı, 2006-280-25000
A.Qurbanov- Ümumi dilçilik- Dərslik- Q 4602000000 N-098-2004- II 731-500
Ə.Rəcəbov- Dilçilik tarixi- Dərs vəsaiti- R 4602000000-4  69-87 Ə-652-87-541-3500
13. Müasir Azərbaycan dili- Ə.Abdullayev ,Y.Seyidov A.Həsənov- Müasir Azərbaycan dili  IV hissə- Dərslik- ISBN 978-995234-167-6494.3612-dc-22 Bakı, 2007-424-25000  Ə.Abdullayev ,Y.Seyidov A.Həsənov-Müasir Azərbaycan dili  IV hissə- Dərslik-A.4502000000000   84-85 M-652-85-468-10000Q.Kazımov- Müasir Azərbaycan dili sintaksis- Dərslik- K 460200000009402000-496-500 M..Hüseynzadə- Müasir Azərbaycan dili- Dərslik- ISBN 978-9952-34-79-9494.3615-dc22 Bakı, 2007- 280-25000
14. Azərbaycan dilində praktikum- A.Qurbanov- Azərbaycan dilindən prak. məşğəll-Dərslik-D 60602-162 M-652-82-293-12000
15. Azərbaycan dilinin tədrisi metodikası-H.Abdullayev-Orta məktəbdə Azərbaycan dilinin tədrisi metodikası- Dərslik- 6-5 124-78    M-652-290-20000
 H.B Balıyev- Orta məktəbdə Azərbaycan dilinin tədrisi metodikası-Dərslik-1988-286-3000
16. Dilçiliyə giriş-A.Babayev Dərslik- A4602000000 M-98-2004-512-600, N.Məmmədov, A.Axundov- Dilçiliyə giriş- Dərslik--  1966-300-9000
17. Azərbaycan ədəbi dil tarixi- A.Qurbanov-Müasir Azər. ədəbi dili I-II cild- Dərslik- Q 4602000000 N(98)-2003-449-1000 T.Hacıyev.- Azərbaycan ədəbi dili tarixi I-II cild- Dərslik- H 4602010000-100 45-86 M-652-86-293-5000, Ə.Dəmirçizadə- Azərbaycan ədəbi dili tarixi- Dərslik-7-1-1   120-79  M-652 -264-19000, N.Xudiyev- Azərbaycan ədəbi dili tarixi-Dərslik-+ 1995-496-4000
18. Azərbaycan dilinin tarixi qrammatikası-H.Mirzəzadə-Az.dilinin tarixi qram.ı-Dərslik- M 1602000000-007 25-89 M-658-90-376-7000
19. Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti- M.Yusifov- Nitq mədəniyyətinin əsasları- Dərslik-267-1000.