Azərbaycan dili və ədəbiyyat kafedrası

"Azərbaycan dili və ədəbiyyat" kafedrası 1996-cı ildən fəaliyyət göstərir. Hazırda kafedranın 13 əməkdaşı vardır. Kafedrada 2 professor, 2 dosent,  4  filologiya üzrə fəlsəfə doktoru,  2 baş müəllim, 2 müəllim  və 1 baş  laborant fəaliyyət göstərir.

Kafedranın adlı tərkibi aşağıdakı kimidir:

1. Nüşabə Məmmədəli qızı  Məmmədova    fil.üzrə fəl.dok., kafedra müdiri
2. Sədaqət Qurbanəli qızı Həsənova          professor
3. Yusif Səfər oğlu Səfərov                      professor
4.Qənirə İzzətulla qızı Əsgərova               fil.üzrə fəl.dok, dosent
5. Arifə Əziz qızı  Zeynalova                     fil.üzrə fəl.dok, dosent
6. Nurlana Sabir qızı  Əliyeva                   fil.üzrə fəl.dok
7. Aypara Novruz qızı Behbudova              fil.üzrə fəl.dok, dosent
8. Mədət  Hüseyn oğlu Səfərov                baş müəllim
9.Nicat Əsgər oğlu Yaqubov                   müəllim
10.Anar Ramazan oğlu Abuzərli               müəllim
11.Gülnaz Arif qızı Səfərova                     baş laborant

"Naxçıvan" Universitetinin Azərbaycan dili və ədəbiyyat kafedrasının   2016/2017-cı il üçün  tədris   olunan fənlərin adlı siyahısı:

 

KURSLAR

I YARIM İL ÜÇÜN

II YARIM İL ÜÇÜN

 

Azdə m I kurs

Azərb. şif. xalq ədəbiyyatı

Azərb dil. praktikum

Dilçiliyə giriş

Ədəbiyyatşünaslığa giriş

Azərb dili və nitq mədəniyyəti

Müasir Azərb. dili

Azərbaycan ədəbiy.tarixi

Riy/Coğ m I

Azərb dili və nitq mədəniyyəti

 

Tarix m I

 

Azərb dili və nitq mədəniyyəti

Inf .m I

 

Azərb dili və nitq mədəniyyəti

Xarici dil (İngilis) m I

Azərb dili və nitq mədəniyyəti

Dilçiliyə giriş

Alman dili m I

Azərb dili və nitq mədəniyyəti

Dilçiliyə giriş

 

İqtis/Turizm I

 

Azərb dili və nitq mədəniyyəti

Bey.m/Maliy/Muh.uç I

 

Azərb dili və nitq mədəniyyəti

Azdə m II kurs

Azərbaycan dialektologiyası

Dünya ədəbiyyatı

Müasir Azərb. dili

Azərbaycan ədəbiy.tarixi

Dünya ədəbiyyatı

Müasir Azərb. dili

Azərbaycan ədəbiy.tarixi

Azərb. dilinin təd. met.

Ədəbiy.tədr.metod.

Xarici dil (ingili) m II

Müasir Azərb. dili

Azərbaycan ədəbiy.tarixi 

Azdə m III kurs

Dünya ədəbiyyatı

Müasir Azərb. dili

Azərbaycan ədəbiy.tarixi

Azərb. dilinin təd. met.

Ədəbiy.tədr.metod.

S/f.(Onomastika)

Dünya ədəbiyyatı

Müasir Azərb. dili

Azərbaycan ədəbiy.tarixi

S/f(H.Əliyev və Azərbaycan dili)

Azərb. dilinin tar. qramm.

Azərb ədəbi dil tarixi 

Azdə m IV kurs

Azərb. ədəbi tənq.tarixi

Ən yeni Azərb ədəbiyyatı

Ümumi dilçilik

İfad. oxud. praktikum

Qədim türk abid. dili

S/f.(Sidqi və uşaq ədəbiyyatı)

S/f(Kurrikulumun əsasları)

Azərb. ədəbi tənq.tarixi

Ən yeni Azərb ədəbiyyatı

Azərb. dil tarixi

Ədəbiyyat nəzəriyyəsi

S/f(M.Araz yaradıcı dil xüs) 

Azdə m (mag) I

Az d-nin TM-nın tarixi və metodologiyası

Ədəbiyyatın TM-nın tarixi və metodologiyası

Qədim Azərbaycan ədəbiyyatı

Az dili orfoqrafiyası və orfoepiyasının nəzəri əsasları

Ədəbiyyatın TM-nın müasir problemləri

Az dilinin TM-nın müasir problemləri

Orta əsr Azcan ədəbiyyatı

Ümumi dilçilik

XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı

Naxçıvan ədəbi mühiti 

Azdə m (mag) II

Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı

AMMEF

Ədəbiyyat nəzəriyyəsi

Azərbaycan dilinin üslubiyyatı

S\f.(Tarixi roman  janrı)

Azərb. dilinin tar. qramm.

 

"Naxçıvan" Universitetinin Azərbaycan dili və ədəbiyyat kafedrasında istifadə olunan dərsliklər

1.Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı-P.Əfəndiyev-Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı-Dərslik-60602-000 110-81 M-652-401-28
2. Dünya ədəbiyyatı - İ.Şıxlı- XX əsr xarici ədəbiyyat tarixi- Dərs vəsait 8И(09) Ш 69 Bakı-1974-255-2000  M.Y.Yelizarov- XIX əsr xarici ədəbiyyat tarixi-Dərslik-8И053-Bakı-1964- 653-4000 E.Quliyev-Türk xalqları ədəbiyyatı-Dərsvəsait- 2008-367-500 Bakı, N.Cəfərov- Türk xalqları ədəbiyyatı (I cild)- Dərslik- T4602020400-227082-06-318-10000, N.Cəfərov- Türk xalqları ədəbiyyatı(II cild)- Dərslik T4602020400-300082-06-300-10000, N.Cəfərov- Türk xalqları ədəbiyyatı(III cild)- Dərslik- T4602020400-311082- 07-318-10000  N.Cəfərov- Türk xalqları ədəbiyyatı(IV cild)- Dərslik- T4602020400- 32008207318-10000  İ.Şıxlı -XXəsr xarici ədəbiyyatı tarixi- Dərslik-8И (09) Ш 69 Bakı-1974 -252-2000, Ümumi nəşr- XIX əsr xarici ədəbiyyat tarixi- Dərslik-8И (09) 053-653-40000
3.Ədəbiyyatşünaslıq-C.X.Hacıyev-Ədəbiyyat  nəzəriyyəsi -Dərslik-Bakı  1958-284-40000
M.Cəlal, P.Xəlilov-Ədəbiyyatşünaslı ğın əsasları -Dərslik-7-2-  21972-278-1500 Ədəbiyyatşünaslığa giriş- Dərs vəsait- APİ,1979
4. Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi- Ə.Səfərli, X.Yusifli-Qədim və orta əsr  Azərbaycan ədəbiyyatı- Dərslik- Bakı-1988 M.Cəlal, F.Hüseynov-  XXəsr Azərbaycan   ədəbiyyatı- Ali məktəblər üçün dərslik-83.ZAZ P26. Maarif nəşriyyatı, Bakı- 1982-425-25000, F.Qasımzadə- XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi- Dərslik-7-2-2 Bakı- 1978-486-1500 F.Qasımzadə- Azərbaycan sovet ədəbiyyatı- Dərslik-Bakı-1988 F.Qasımzadə-XIII-XVIII əsr Azərbaycan ədəbiyyatı-Dərslik- Bakı-1995F.Qasımzadə- Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı-Dərs vəsaiti- Bakı-1987C.N.Abdullayev- Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı-Dərslik-M460301000007M658(07)0160162007-562-350 F.Qasımzadə-XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı-Dərslik-Bakı-1985,F.Köçərli- Azərbaycan ədəbiyyatı (1-2 hissə)- K70202-000  104-78 M-655- 78-595-12100
5. İfadəli oxudan praktikum- M.Əsgərov- Bədii qiraət- Dərslik- Dərs vəsaiti-1973. M.Şirəliyev- Az.dili orfoepiyasının əsasları- Dərslik- Dərs vəsaiti-1970-226 s.M.Şirəliyev- Nitq mədəniyyəti və ifadəli oxu üzrə metodik vəsait- Dərs vəsaiti
6. Ədəbiyyatın tədrisi metodikası- Ə.Qarabağlı- Ədəbiyyatın tədrisi metodikası- Azərnəşr Bakı 196Ə.Qarabağlı- Orta məktəbdə şifahi xalq ədəbiyyatının tədrisi- Bakı-1961. Ümumi nəşr-Orta məktəb ədəbiyyatı tədrisi (Ihis.)- Dərslik-6-5 170-1976 M-652-270-20000 Ümumi nəşr- Orta məktəb ədəbiyyatı tədrisi (II his.)- Dərslik-169-75 6 5 M-52Bakı 1976-302-10000  
7. Azərbaycan ədəbi tənqid tarixi- Məmməd Cəfər- Həyatın romantikası- Monoqrafiya-7 – 2 - 2 250-68-172-7000  Kamal Talıbzadə- XX əsr Azərbaycan ədəbi tənqidi-Monoqrafiya- Bakı-1966-536-2000 Akif Hüseynov- Nəsr və roman- Monoqrafiya- H70202-33 150-79 M-656-80 Bakı-1980-185-4500  Əlioğlu- Tənqidçinin düşüncələri- Dərs vəsaiti-7 – 2 -2254-68 Bakı-1968-1747-000
8 .Ən yeni Az.ədəbiyyatı-C.Abdullayev və başqaları-Azərbaycan Sovet əd.-Dərslik-83ZAZA14 Bakı-1988-338-50000 Ümumi nəşr- Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı-Dərslik-M4603010000-05 M-658(07)-011011-2007 -502-350 -502 Y.Axundlu-Ədəbi portretlər-Monoqrafiya- A4754013421121-2004 Bakı-2004-239 s.- 900
9. Ədəbiyyat nəzəriyyəsi- A.Hacıyev-Ədəbiyyat nəzəriyyəsi- Dərslik-Bakı-1996 A.Hacıyev-Ədəbiyyat  nəzəriyyəsi-Dərslik-Bakı 1997 İ.Həbibbəyli- Ədəbi tarixi yaddaş və müasirlik- Dərs vəsaiti-4603000000N-098-2007-696-5100H.Həşimli-Azərbaycan poeziyasında sonet və terset- Monoqrafiya- H4603000000655(07)-2003-312-500  H.Həşimli- XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatında yeni lirik janrlar- Dərs vəsaiti- H4603000000655(07)-2002-80-300
10. Azərbaycan dialektologiyası-M. Şirəliyev- Azərbaycan dialektologiyasının əsasları-Dərs vəsaiti-6-4-6133-67-420-3000
11. Azərbaycan dil tarixi- A.Babayev- Azərbaycan dilçilik tarixi- Dərslik- Qrifli Bakı 1979
12. Ümumi dilçilik- A.Axundov- Ümumi dilçilik- Dərslik- ISBN 10-99-52-34-017-6 ISBN13 978-99-52-34-017-4 Bakı, 2006-280-25000
A.Qurbanov- Ümumi dilçilik- Dərslik- Q 4602000000 N-098-2004- II 731-500
Ə.Rəcəbov- Dilçilik tarixi- Dərs vəsaiti- R 4602000000-4  69-87 Ə-652-87-541-3500
13. Müasir Azərbaycan dili- Ə.Abdullayev ,Y.Seyidov A.Həsənov- Müasir Azərbaycan dili  IV hissə- Dərslik- ISBN 978-995234-167-6494.3612-dc-22 Bakı, 2007-424-25000  Ə.Abdullayev ,Y.Seyidov A.Həsənov-Müasir Azərbaycan dili  IV hissə- Dərslik-A.4502000000000   84-85 M-652-85-468-10000Q.Kazımov- Müasir Azərbaycan dili sintaksis- Dərslik- K 460200000009402000-496-500 M..Hüseynzadə- Müasir Azərbaycan dili- Dərslik- ISBN 978-9952-34-79-9494.3615-dc22 Bakı, 2007- 280-25000
14. Azərbaycan dilində praktikum- A.Qurbanov- Azərbaycan dilindən prak. məşğəll-Dərslik-D 60602-162 M-652-82-293-12000
15. Azərbaycan dilinin tədrisi metodikası-H.Abdullayev-Orta məktəbdə Azərbaycan dilinin tədrisi metodikası- Dərslik- 6-5 124-78    M-652-290-20000
 H.B Balıyev- Orta məktəbdə Azərbaycan dilinin tədrisi metodikası-Dərslik-1988-286-3000
16. Dilçiliyə giriş-A.Babayev Dərslik- A4602000000 M-98-2004-512-600, N.Məmmədov, A.Axundov- Dilçiliyə giriş- Dərslik--  1966-300-9000
17. Azərbaycan ədəbi dil tarixi- A.Qurbanov-Müasir Azər. ədəbi dili I-II cild- Dərslik- Q 4602000000 N(98)-2003-449-1000 T.Hacıyev.- Azərbaycan ədəbi dili tarixi I-II cild- Dərslik- H 4602010000-100 45-86 M-652-86-293-5000, Ə.Dəmirçizadə- Azərbaycan ədəbi dili tarixi- Dərslik-7-1-1   120-79  M-652 -264-19000, N.Xudiyev- Azərbaycan ədəbi dili tarixi-Dərslik-+ 1995-496-4000
18. Azərbaycan dilinin tarixi qrammatikası-H.Mirzəzadə-Az.dilinin tarixi qram.ı-Dərslik- M 1602000000-007 25-89 M-658-90-376-7000
19. Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti- M.Yusifov- Nitq mədəniyyətinin əsasları- Dərslik-267-1000.