Pedaqoji fakültə

“Naxçıvan” Universitetinin Pedaqoji fakültəsi universitet yarandığı gündən fəaliyyət göstərməkdədir. Fakültənin dekanı Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru  dosent Nurlana  Sabir  qızı   Əliyevadır. Fakültədən bu illər ərzində yüzlərlə tələbə məzun olmuş və hal-hazırda ölkəmizdə və xaricdə öz peşələrini uğurla davam etdirməkdədirlər.
Dekan: Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru dosent. Nurlana  Sabir  qızı   Əliyeva
Dekan müavini: Nazim Vəkil oğlu Mahmudov
Fakültə katibi: Aygün Əmir qızı Rüstəmova

 Fakültə əyani və qiyabi şöbələrdən ibarət olub, aşağıdakı ixtisaslar üzrə ali təhsilin bakalavr və magistr pilləsində yüksək ixtisaslı kadr hazırılığı ilə məşğul olmaqdadır. Fakültədə 384 tələbə təhsil alır.

Bakalavr pilləsi üzrə ixtisaslar:
1.  Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəlllimliyi (əyani və qiyabi)
2.  Tarix müəllimliyi əyani (əyani)
3.  Riyaziyyat və İnformatika müəlllimliyi (əyani)
4.  Coğrafiya müəlllimliyi (əyani)
5. İnformatika müəlllimliyi (əyani)

Magistr pilləsi üzrə ixtisaslar:
1. Pedaqogika (əyani)
 2. Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəlllimliyi (əyani)
Fakültədə 4 kafedra “Azərbaycan dili və ədəbiyyatı”, “Pedaqogika və psixologiya”, “Ümumi tarix”, “Riyaziyyat və İnformatika” kafedraları fəaliyyət göstərir. Fakültədə 11 fəlsəfə doktoru, 4 professor, 11 dosent, 3 baş müəllim, 17 müəllim heyəti çalışır.

2016-2017-ci tədris ili üçün ixtisaslar üzrə keçirilən fənnlər

Azərbaycan dili və Ədəbiyyat I kurs  (Payız semestri)
1. Xarici dil (ingilis) -1;2
2. Əski Azərb.yazısı
3. Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı
4. Azərb.dilindən prak
5. Dilçiliyə giriş
6. Ədəbiyyatşünaslığa giriş
7. Fars dili

Azərbaycan dili və Ədəbiyyat I kurs (yaz semestri)
1. Azərbaycan tarixi
2. Azərb. ədəbiy. tarixi
3. Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti
4. Psixologiya
5. Xarici dil (ingilis) -1;2

Azərbaycan dili və Ədəbiyyat II kurs (payız semestri)
1. Pedaqogika1,2
2. Təhsildə İKT
3. Azərbaycan dialektologiyası
4. Dünya ədəbiyyatı1,2
5. Müasir Azərb.dili 2,3
6. Azərb.ədəb.tarixi 2,3
Azərbaycan dili və Ədəbiyyat II kurs (yaz semestri)
1. Azərb.dilinin TM 1
2. Ədəbiyyatın TM 1
3. Dünya ədəbiyyatı 1,2
4. Müasir Azərb.dili 2,3
5. Azərb.ədəb.tarixi 2,3
6. S/F(Fəlsəfə;Məntiq)

Azərbaycan dili və Ədəbiyyat III kurs (yaz semestri)
1. Dünya ədəbiyyatı 3-4
2. Müasir Azərb. dili 4-5
3. Azərb.ədəbiy.tarixi 4-5
4. Dünya ədəbiyyatı 3-4
5. S/F(H.Əliyev və Azərbaycan dili
6. S/F(Azərbaycan  dilinin tarixi qramatikası
7. S/F(Azərbaycan ədəbi dil tarixi

Azərbaycan dili və Ədəbiyyat IV kurs (payız semestri)
1. S\F(Politologiya, Sosiologiya)
2. Ümumi dilçilik
3. İfadəli oxudan prak
4. S/F(Qədim türk abidələrinin dili)
5. S/F(Azərbaycan ədəbi tənqid tarixi)
6. S/F(Ən yeni Azərbaycan ədəbiyyatı)
7. S/F(M.T.Sidqi)
8. S/F(Kurrikulumun əsasları)
Azərbaycan dili və ədəbiyyat IV kurs (yaz semestri)
1. Azərb.dili tarixi
2. S/F(Azərbaycan ədəbi tənqid tarixi)
3. S/F(Ən yeni Azərbaycan ədəbiyyatı)
4. S/F(Ədəbiyyat nəzəriyyəsi
5. S/F (M.Araz yaradıcılığı)

İnformatika müəllimliyi I kurs (payız semestri)        İnformatika müəllimliyi I kurs  (yaz semestri)
1. Xarici dil (ingilis) -1;2                                              1. Xarici dil (ingilis) -1;2
2. Rus dili                                                                   2. İnformatika -1
3. Psixologiya                                                              3. Həndəsə - 1;2
4. Həndəsə - 1;2                                                         4. Riyazi analiz -1;2
5. Riyazi analiz -1;2                                                     5. Cəbr -1
6. Azərbaycan tarixi                                                     6. Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti
İnformatika müəllimliyi II kurs (payız semestri)      İnformatika müəllimliyi II kurs (yaz semestri)
1. Riyazi analiz3,4                                                       1. Riyazi analiz3,4                          
2. Cəbr2                                                                     2. Pedaqogika1,2
3. Pedaqogika1,2                                                         3. Alqoritmlər nəzəriyyəsi
4. S/F(Komputer pr)                                                    4. Proqramlaşdırma dilləri
5. S/F(Fəlsəfə)                                                            5. S/F)Riyazi məntiq)
6. Təhsildə İKT                                                            6. İnformatika TM
7. İnformatika2
İnformatika müəllimliyi III kurs (payız semestri)   İnformatika müəllimliyi III kurs (yaz semestri)
1.
Riyazi analiz-5                                                       1. Adi differensial tənliklər
2. MM.TBƏ                                                                2. Əməliyyat sistemləri və komp arxitekturası
3. İnformatikanın TM-2                                               3. S/F
4. Komputer modelləşdirmə                                        4. S/F
5. Fizika
İnformatika müəllimliyi IV kurs (payız semestri)   İnformatika müəllimliyi IV kurs (yaz semestri)
1. Politologiya,Sos.                                                    1. Hesablama riyaziyyatı
2. Fizika                                                                   2. Komputer modelləşdirilməsi
3. S/F(Komputer şəb. və şəb.əməliyyat sist)                3. S/F(Tətbiqi proqram paketləri)
4. S/F(Diskret riyaziyyat)                                           4. S\F(Optimallaşdırma üsulları)
5. S/F(Kurrikulumun əsasları)                                    5. S/F(Regional coğrafiya)
S/F(Cənubi Azərbaycan coğ                                     
6. S/F(Azərbaycanın coğrafiya tarixi)
7. S/F(Az dövlət qoruqları və yasaq)
Tarix müəlimliyi I kurs (payız semestri)                Tarix müəllimliyi I kurs (yaz semestri)
1. Xarici dil -1;2                                                       1. Xarici dil -1;2
2. Arxeologiya                                                          2. Azərbaycan tarixi – 1;2
3. Azərbaycan tarixi – 1;2                                         3. Fars dili
4. Qədim dünya tarixi                                               4. S/F (Naxçıvan Muxtariyyat tarixi)
5. Mülki müdafiə və T.B.Ə.                                        5. Qafqaz xalqları tarixi
                                                                             6. Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti
Tarix müəllimliyi II kurs (payız semestri)             Tarix müəllimliyi II kurs (yaz semestri)
1. İnformatika və təhsildə İKT                                    1. Pedaqogika 1,2   
2. Pedaqogika 1,2                                                     2. Azərbaycan tarixi 3,4
3. Azərbaycan tarixi 3,4                                             3. Orta əsrlər tarixi 1,2
4. Orta əsrlər tarixi 1,2                                              4. Türk xalqları tarixi
5. S/F(Naxçıvan tarixi)                                               5. Tarixə köməkçi fənn
6. S/F(Naxçıvan tarixi)                                               6. S/F (Tarixi demoqrafiya)
                                                                               7. S/F (Fəlsəfə)
Tarix müəllimliyi III kurs (payız semestri)            Tarix müəllimliyi III kurs (yaz semestri)    
1. Yeni tarix 1-2                                                       1. Yeni tarix 1-2
2. Azərbaycan tarixi 5-6                                            2. Müasir tarixi 1
3. Türk xalqları tarixi 2-3                                           3. Türk xalqları tarixi 2-3
4. Asiya-Afrika ölkələri tarixi                                      4. Azərbaycan tarixi 5-6
5. Tarixin TM
Tarix müəllimliy IV kurs (payız semestri)             Tarix müəllimliyi IV kurs (yaz semestri)
1. S/F(Politol., Sosiol.)                                             1. Azərbaycan tarixinin tarixşünaslığı
2. Müasir tarix                                                         2. S/F (XIX-XX əsr Azərb.tar.akt.probl.)
3. S/F(Kurrikulumun əsasları)                                    3. S/F (Tarixi tədqiqatların metod və metodolog.)
4. Asiya və Afrika ölkələri tarixi                                   4. S/F (Naxçıvan tarixi)
5. S/F(Yeni tarixin tarixşünaslığı)
6. S/F(1.Azərb.tarixinin mənbəşün.; Azərb. tarixi coğrafiyası )

Riyaziyyat informatika müəllimliyi I kurs (payız sem)  Riyaziyyat informatika müəllimliyi I kurs (yaz sem)
1. Xarici dil – 1;2                                                             1. Xarici dil – 1;2
2. Həndəsə – 1;2                                                             2. Həndəsə – 1;2
3. Cəbr – 1;2                                                                   3. Cəbr – 1;2
4. Azərb.dili və nitq mədəniyyəti                                        4.Riyazi analiz – 1;2
5. Riyazi analiz – 1;2                                                        5. Elementar riyaziyyat – 1;2
6. Elementar riyaziyyat – 1;2                                             6. Azərbaycan tarixi
7. Rus dili
Riyaziyyat informatika müəllimliyi II kurs (payız sem)   Riyaziyyat informatika müəllimliyi II kurs (yaz sem)
1. Riyazi analiz 3,4                                                             1. S/F(Fəlsəfə; Məntiq)
2. Cəbr 3,4                                                                        2. S/F(Komputer praktikum)
3. İnformatika1,2                                                                3. Riyazi analiz 3,4
4. Pedaqogika1,2                                                                4. Cəbr 3,4
5. Həndəsə 3,4                                                                   5. İnformatika1,2
6. Psixologiya                                                                     6. Pedaqogika1,2
                                                                                        7. Həndəsə
Riyaziyyat informatika müəllimliyi III kurs (payız sem)   Riyaziyyat informatika müəl III kurs (yaz sem)
1. Riyazi analiz-5                                                                 1. Əməliyyat sistemi və komputer arxitekturası
2. Riyazi məntiq                                                                   2. Riyaziyyatın TM-1
3. S/F                                                                                 3. İnformatikanın TM-1
4. Təhsildə İKT                                                                    4. Ehtimal nəzəriyyəsi və statistika elementləri
5. Mülki müdafiə və Tibbi biliklərin əsasları                             5. S/F
                                                                                         6. Alqoritimlər nəzəriyyəsi
Riyaziyyat informatika müəllimliyi IV kurs (payız sem)   Riyaziyyat informatika müəl IV kurs (yaz sem)
1. Diferensial tənliklər                                                           1. S/f(Politologiya, Sosiologiya)
2. Fizika                                                                               2. S/F (Xətti cəbr)
3. Təhsildə İKT                                                                     3. Funksional analiz
4. S/F (Diferensial həndəsə)                                                  4. Komputer prakt.
5. Hesablama riyaziy. və hesab.praktikası                                5. Funksiyalar nəzəriyyəsi
6. S/F(Kurrikulumun əsasları)                                                 6. S/F (Kompüter şəbək.)

Azərbaycan dili və ədəbiyyatı I kurs (Magistr) (payız semestri)
1. Xarici dil
2. Ali Məktəb pedaqogikası
3. Elmdə və təhsildə komputer texnologiyası
4. Azərb. dilinin tədrisi metod tarixi və metodologiyası
5. Ədəbiyyatın tədrisi metodikasının tarixi və metodologiyası
6. Qədim Azərbaycan ədəbiyyaı
7. S/F(Azərb. dili orfoqraf. və orfoep. nəzəri əsasları
8. Ədəbiyyat tədrisinin müasir problemləri
Azərbaycan dili və ədəbiyyatı I kurs (Magistr) (yaz semestri)
1. Psixologiya
2. Azərb dilinin tədrisi metod. müasir problemləri
3. S/Naxçıvan ədəbi mühiti
4. Orta əsr Azərbaycan ədəbiyyatı
5. Ümumi dilçilik
6. S/F(XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı)
Azərbaycan dili və ədəbiyyatı II kurs (Magistr) (payız semestri)
1. AMMEF
2. Azərbaycan ədəbi dilinin üslubiyyatı
3. Müasir Azərbaycan Ədəbiyyatı
4. Ədəbiyyat nəzəriyyəsi
5. Azərbaycan dilinin qramatikası
6. S/F

Pedaqoji fakultədə aşağıdakı qrup və dərnəklər fəaliyyət göstərir;

1.“Nərmin” rəqs qrupu
2.“Araz” musiqiçilər qrupu
3. Şahmatçılar qrupu
4.Toxucular dərnəyi
5.Müasir riyaziyyatçılar dərnəyi
6.Disput klub