İqtisadiyyat fakültəsi

"Naxçıvan" Universitetinin “İqtisadiyyat” fakültəsi universitet yarandığı gündən fəaliyyət göstərməkdədir. Fakültənin dekanı dosent Mehriban Təyyar qızı İmanovadır. Fakültənin bu illər ərzində yüzlərlə məzunu olmuşdur. Məzunlar ölkə iqtisadiyyatının idarə olunmasında mühüm vəzifələri layiqli kadr kimi icra etməkdədirlər.

Dekan: Mehriban Təyyar qızı İmanova
Dekan müavini: Vaqif  Əliyar oğlu Hüseynov

Fakültə katibi: Nigar Kərim qızı Nağıyeva
İqtisadiyyat fakültəsində kreditli təhsil sistemi əsasında kadr hazırlığı ilə 8 kafedra məşğul olur:
1. İqtisadiyyat kafedrası
2  İdarəetmə kafedrası
3. Təbiət elmləri kafedrası
4. Riyaziyyat və informatika kafedrası
5. Ümumi tarix kafedrası
6  Azərbaycan dili və ədəbiyyat kafedrası
7. Pedaqogika və psixologiya kafedrası
8. Xarici dillər kafedrası

İqtisadiyyat fakültəsində kreditli təhsil sistemi əsasında kadr hazırlığı ilə 8 kafedranın professor-müəllim heyəti məşğul olur ki, onların say tərkibi akademik tədris illəri üzrə dəyişir. Bu kafedralardan ikisi – İqtisadiyyat və Təbiət elmləri  kafedraları ixtisas kafedraları kimi fakültə nəzdində fəaliyyət göstərir və bu kafedraların 23 əməkdaşı fakültədə təhsilin bakalavr və magistratura pilləsi üzrə kadr hazırlığı ilə məşğul olur. Fakültə nəzdində fəaliyyət göstərən İqtisadiyyat və Təbiət elmləri kafedralarının əməkdaşlarının son 20 ildə 205 məqaləsi, 9 tezisi, 34 dərslik və ya dərs vəsaiti çapdan çıxmışdır. Bu dövr ərzində fakültədə beşdən artıq konfrans və simpozium təşkil olunmuşdur.
İqtisadiyyat fakultəsi kreditli təhsil sistemi əsasında aşağıdakı ixtisaslar üzrə ali təhsilin bakalavr pilləsində kadr hazırlığı ilə məşğul olur:
 1. İqtisadiyyat (əyani və qiyabi)
 2. Turizm və otelçilik (əyani)

İxtisaslar

Əyani – 135 tələbə
I kurs İqtisadiyyat – 18 tələbə
IIA kurs İqtisadiyyat – 20 tələbə
IIB kurs İqtisadiyyat – 20 tələbə
II kurs Turizm və otelçilik – 17 tələbə
III kurs İqtisadiyyat – 27 tələbə
IVA kurs İqtisadiyyat – 17 tələbə
IVB kurs İqtisadiyyat – 16 tələbə

Qiyabi – 68 tələbə
III kurs İqtisadiyyat – 24 tələbə
IV kurs İqtisadiyyat – 24 tələbə
V kurs İqtisadiyyat – 20 tələbə
Fakültə üzrə cəmi 203 tələbə təhsil alır
İqtisadiyyat fakultəsi kreditli təhsil sistemi əsasında aşağıdakı ixtisaslar üzrə ali təhsilin magistratura pilləsində kadr hazırlığı ilə məşğul olur:
1. İqtisadiyyat – makroiqtisadi siyasət (əyani )

2016-2017-ci tədris ili üçün ixtisaslar üzrə keçirilən fənnlər

İqtisadiyyat I kurs (əyani)I semestr                                        İqtisadiyyat I kurs (əyani) II semestr
1. Azərbaycan tarixi                                                                      1. Azərbaycan dili və nitq mədəniy
2. İqtisadi informatika                                                                   2. S/F(Fəlsəfə; Mədəniyyətşün.)
3. Xarici dil                                                                                  3. Mikroiqtisadiyyat
4. İqtisada giriş                                                                            4. Rus dili
5. Ətraf mühitin iqtisadiyyatı                                                          5. Azərbaycan iqtisadiyyatı
6. Mülki müdafiə                                                                           6. İqtisadi fikir tarixi

İqtisadiyyat II kurs (əyani) III semestr                                   İqtisadiyyat II kurs  (əyani) IV semestr  
1. Makroiqtisadiyyat                                                                     1. Aqrar iqtisadiyyat
2. Mühasibat  uçotu                                                                     2. Qiymət və qiymətləndirmə
3. Statistika                                                                                3. S/F (Biznesin əsas­ları)
4. Menecment                                                                             4.  S/F (Kommersiya fəa­liyyətinin əsasları)
5. Informasiya kom­­munikasiya tex­nologiyaları.                               5. Iqtisadiyyatın tən­zimlənməsi
6. S/F(Əməyin iqtisadiyyatı)

İqtisadiyyat III kurs  (əyani)(a,b) V semestr                      İqtisadiyyat III kurs (əyani) (a,b) VI semestr  
1. Ekonometrika - 1;2                                                                1. Bank işi
2. Xətti cəbr və riyazi analiz                                                        2. Ehtimal nəzə­riy­yə­si və riyazi ştat
3. Marketinq                                                                              3. Firmanın iqtisadiyyatı
4. İnsan resursları­nın idarə edilməsi                                            4. Istehsalat təcrübəsi
5. İqtisadi hüquq
6. Vergi və vergitutma
İqtisadiyyat IV kurs (əyani)VII semestr                                İqtisadiyyat IV kurs  (əyani)VIII semestr    
1.Beynəlxalq iqti­sa­di münasibətlər                                                  1. S/F (Dövlətin iqtisadi siyasəti)
2. S/F (Politologiya, Sosiologiya                                                     2. S/F (İqtisadi təh­lü­kəsizliyin əsas­.)
3. Sosial sferanın iqtisadiyyatı və idarə edilməsi                              3. Dünya iqtisadiyyatı
4. S/F (Dünya ərzaq təhlükəsiz. və bey­nəlxalq təcrübə)                    4. S/F (Aqrar sahənin regional problemləri)

İqtisadiyyat IV kurs (qiyabi) VII semestr                                 İqtisadiyyat IV kurs (qiyabi) VIII semestr
1. Bank işi                                                                                    1. S/F(Politologiya; Sosiologiya)
2. Sosial-iqtisadi in­ki­şafın proqnozlaş                                              2. BİƏ-nin  hüquqi tənzimlənməsi
3. Iqtisadi təhlil və audit                                                                 3. Strateji planlaşdır
4. Firmanın iqtisadiy                                                                      4. Iqtisad hüq tənzim
5. Iqtisadiyyatın tən­zim­lənməsi əsas.                                               5. S/F -Fiskal siyasət                                     
6. Iqtisadi kibernet
7. Beynəlxalq iq­ti­sadi münasibətlər
8. Qiymət və qiymətləndirmə
9. Milli iqtisadiyyat. dövlət tənzimlən

İqtisadiyyat V kurs (qiyabi) IX semestr                                     İqtisadiyyat V kurs (qiyabi) IX semestr    
1. S/F (Politologiya; Sosiologiya)                                                    1. Marketinq
2. BİƏ-nin hüquqi tənzimlənməsi                                                     2. İqtisadi hüquq
3. Strateji planlaşdırma                                                                  3. Kommersiya fəa­liy­­yətinin əsasları
4. Iqtisadiyyatın hü­qü­qi tənzimlən­mə­si                                              4. Sosial sferanın iq­ti­sadiyyatı və İE
5. S/F -Fiskal siyasət                                                                      5. Dünya iqtisadiyyatı
                                                                                                    6. Investisiya pro­ses­lə­rinin dövlət tən­zim­lənməsi