Sədaqət Həsənova

Sədaqət Qurbanəli qızı Həsənova 1957-ci ildə Naxçıvan şəhərində anadan olmuşdur.1975-1979-cu illərdə Naxçıvan Dövlət Pedaqoji İnstitutunun Tarix-filologiya fakültəsində Azərbaycan dili və ədəbiyyat ixtisası üzrə ali təhsil almışdır. 1979-1989-cu illərdə Babək rayonunun Nehrəm kəndindəki 1 №li orta məktəbində Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimi, 1989-1995-ci illərdə Naxçıvan şəhərindəki 3  №li orta məktəbində Azərbaycan dili müəllimi işləmişdir. 1995-ci ildən Naxçıvan Dövlət Universitetində “Fikir” qəzetinin redaktoru, baş laborant, müəllim, baş müəllim, dosent vəzifələrində çalışmışdır. 2001-ci ildə Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun Naxçıvan Filialında ictimai əsaslarla dekan, bir qədər sonra Tərbiyə işləri üzrə prorektor vəzifələrində işləmişdir. 2003-cü ildən Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun Tərbiyə işləri üzrə prorektorudur. 2000-ci ildə “Bədii əsərlərin dilində yumor” mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə etmişdir. 2006-cı ildə “Füyuzat” jurnalının dil siyasəti və dili” mövzusunda doktorluq dissertasiyası müdafiə etmişdir. 2003-cü ildə dosent, 2008- ci ildə professor vəzifələrinə seçilmişdir. 120-dən artıq elmi məqalənin, yeddi metodik vəsaitin, beş proqramın, “Bədii əsərlərin dilində yumor”, “Əli bəy Hüseynzadənin dilçilik görüşləri”, “Füyuzat” jurnalı və ədəbi dil”, “Füyuzat” jurnalı və dil problemləri” monoqrafiyalarının, “Nitq mədəniyyəti və üslubiyyat” dərsliyinin, “Ədəbi dil məsələləri” dərs vəsaitinin müəllifidir.  2008-ci ildə “Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar müəllimi” adına layiq görülüb. Yeni Azərbaycan partiyasının üzvüdür.  Ailəlidir. Dörd övladı var.

Elmi əsərlər

1.Yumor və satira arasındakı fərqli cəhətlər. „Gənc alim və aspirantların respublika konfransının tezisləri” (dekabr, 1995), Bakı, Azərbaycan Texniki Universiteti, s. 79-80.
2.Ü. Hacıbəyov və maarif məsələləri. „Ali məktəblərarası elmi konfransın materialları” Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi və mədəni inkişafının müasir problemləri. Bakı, 1998, s. 123-126.
3.„Dədə Qorqud” dastanlarında islam. Naxçıvan Dövlət Universitetinin „Elmi əsərlər”i (xüsusi buraxılış).Naxçıvan, „Qeyrət” nəşriyyatı, 1998, №2, s. 43-44.
4. Ədəbi dil və yumor. „Dil və ədəbiyyat”(nəzəri, elmi, metodik jurnal), Bakı, 1999, №1 (23), s. 76-78.
5. Yumor üslubu və estetik mənəviyyat. „Dil və ədəbiyyat” (nəzəri, elmi, metodik jurnal), Bakı, 1999, № 1 (23), s. 112-113.
6.Yumor üslubu və estetik mənəviyyat. „Dil bə ədəbiyyat” (nəzəri, elmi, metodik jurnal), Bakı, 1999, № 1 (23), s.115-117.
7.Naxçıvanda yaranan xalq yumorunun dil-üslub xüsusiyyətləri. Naxçıvan Dövlət Universitinin „Elmi əsərlər”i, 1999, № 5, s.74-76.
8.Naxçıvan xalq yumorunda ədat üslubi vasitə kimi. „Naxşıvan Muxtar Respublikasında İqtisadiyyat, Elm, Maarif, Ədəbiyyat və Mədəniyyətin inkişafı problemləri”, Bakı: Yurd, 1999, s. 58-61.
9. Dil və üslubda yumor. „Filologiya məsələlərinə dair tematik toplu”, ADPU, Bakı, 1999, №2, s. 42-45.
10.Ü.Hacıbəyovun dil və üslub xüsusiyyətləri. „Filoloğiya məsələlərinə dair tematik toplu”, Bakı, ADPU, 1999, №2, s. 8-12.
11.Yumor üslubu. „Naxçıvan” Universiteti professor-müəllim heyətinin 1998-ci ilin elmi-tədqiqat işlərinin yekunlarına həsr edilmiş elmi konfransdakı məruzələrin materialları. Bakı, 1999, s. 64-66.
12.Yumorun üslub xüsusiyyətləri. „Dil və ədəbiyyat” (nəzəri, elmi, metodik jurnal). Bakı, BDU, 2000, № 2, s. 28-30.
13.Komik əsərlərin dilinin tədrisi. NDU-nun „Elmi əsərlər” seriyası. Naxçıvan, „Qeyrət” nəşriyyatı, 2000, № 6, s. 105-107.
14.Yumoristik əsərlərin dili. „Naxçıvan” Universiteti professor-mqəllim heyətinin 1999-cu ilin elmi-tədqiqat işlərinin yekunlarına dair konfransdakı məruzələrin materialları. Bakı, 2000, s. 63-64.
15.Yumor dilinin mahiyyəti. „Keçmişimiz gələcəyimizdir”  etnoqrafik problemlərə dair  elmi-nəzəri konfransın tezisləri. Bakı, 2000, s.30-31.
16.„Gərək” ədatı və felin arzu şəkli. „Dil və ədəbiyyat” (nəzəri, elmi, metodik jurnal) Bakı, BDU, 2001, № 2 (31), s. 15-17.
17.Türk və Azərbaycan dillərində idi, imiş, isə. „Dil və ədəbiyyat” (nəzəri, elmi, metodik jurnal). Bakı, BDU,2001, № 2 (31), s. 21-22.
18.Türk dili fonetikasının Azərbaycan dili ilə müqayisəli tədrisi haqqında. „Dil və ədəbiyyat” (nəzəri, elmi, metodik jurnal). Bakı, BDU, 2001, № 3-4 (32), s. 56-58.
19.Komik sözün qüdrəti. „Naxçıvan” Özəl Universiteti professor-müəllim heyətinin 2000-ci ildə yerinə yetirdiyi elmi-tədqiqat işlərinin yekunlarına həsr edilmiş konfransın materialları. Naxçıvan, 2001, s.22-24.
20.  Bədii dil ğüclü tərbiyə vasitəsidir. „Müasir dövrdə milli tərbiyə sisteminin aktual problemləri” adlı elmi konfransın materialları. Bakı, 2001, s. 24-26.
21.Türk və Azərbaycan dillərində felin fərqli cəhətləri. „Naxçıvan” Özəl Universiteti professor-müəllim heyətinin 2000-ci ildə yerinə yetirdiyi elmi-tədqiqat işlərinin yekunlarına həsr edilmiş konfransın materialları. Naxçıvan, 2001, s.22-24.
22.„Füyuzat” jurnalının dili haqqinda. Pedaqoji Universitetinin Xəbərləri. Bakı, ADPU, 2003, s. 407-409.
23.„Füyuzat”jurnalının dili haqqında. Pedaqoji tədqiqatlar (Elmi məqalələr məcmuəsi). Bakı: 2003, № 1 (18), s. 57-60.
24.Türk dilində mürəkkəb fellər. Pedaqoji Universitet Xəbərləri (humanitar, pedaqoji, psixoloji elmlər seriyası). Bakı, 2003, № 5, s. 65-67.
25.Türk dili leksikasının bəzi xüsusiyyətləri. Pedaqoji Universitet Xəbərləri (humanitar, pedaqoji, psixoloji elmlər seriyası). Bakı,2003, № 5, s. 67-68.
26.Dil və söz mədəniyyəti. Fənlərin tədrisi metodikasının aktual problemləri (konfrans materialları). Naxçıvan, 2003, s. 8-10.
27.„Füyuzat” jurnalının dilində dialoq etiketi və bəzi vokativ sözlər. Pedaqoji Universitetin Xəbərləri. Bakı, ADPU, 2003, s.227-230.
28. Felin şəkil kateriyasının tədrisinə dair. Pedaqoji Universitetin Xəbərləri. Bakı, ADPU, 2003, № 3, s.235-238.
29.Yarımçıq cümlə haqqında. „Azərbaycan dili və ədəbiyyatı tədrisi”. Bakı, „Azərbaycan” nəşriyyatı, 2003, № 4, s. 24-26.
30.„Füyuzat” jurnalı və dil məsələləri. Naxçıvan tarixi, maddi və mənəvi mədəniyyətinin, təbii sərvətlərinin öyrənilməsi. Bakı, Elm, 2004, s.126-131.
31.M.T.Sidqinin nitq mədəniyyəti. „Naxçıvan” (ictimai-siyasi, ədəbi-bədii, elmi-publisistik jurnal. Naxçıvan, „Əcəmi” nəşriyyatı, 2004, s.145-150.
32.Dilimizi – şərəf və sərvətimizi qoruyaq. „Azərbaycan dili və ədəbiyyatı” tədrisi. Bakı, „Azərbaycan” nəşriyyatı, 2004, № 2, s.60-62.
33.Söz-cümlə (cavab cümləsi) və predikativlik. Azərbaycanda elmin inkişafı və regional problemlər (Azərbaycan MEA-nın 60 illiyi münasibətilə 28 fevral-1 mart 2005-ci il tarixdə keçirilmiş elmi konfransın materialları). Bakı, Nurlan, 2005, s. 261-266.
34.Nitq mədəniyyəti və üslubiyyat (dərslik). Bakı, ADPU, 2005, 192 s.
35.„Füyuzat” jurnalının durğu işarələrinə münasibəti. Pedaqoji Universitetin Xəbərləri. Bakı, ADPU, 2005, № 1, s.36-39.
36. „Füyuzat” jurnalı və dil birliyi problemi. NMİ-nin Xəbərləri. Naxçıvan, Məktəb, 2005, № 1, s. 72-78.
37.Ə.Hüseynzadənin dilçilik görüşləri. Tədqiqlər, AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu, 2005, № 1, s. 361-369.
38.„Füyuzat” jurnalının dil siyasəti. „Türkologiya” jurnalı, Bakı, 2005, № 3-4, s.79-87.
39.Ə.Hüseynzadə və türk xalqlarının ədəbi dili məsələsi. ADPU-nun Xəbərləri. Bakı, ADPU, 2005, № 5, s.93-97.
40.„Füyuzat” jurnalının dilində durğu işarələrinin üslub imkanları. NDU-nun Xəbərləri,  Naxçıvan, „Qeyrət” nəşriyyatı, 2005, № 17, s.107-110.
41.„Füyuzat” jurnalının dil məsələləri ilə bağlı ideya istiqaməti. „Dil və ədəbiyyat” (beynəlxalq  jurnal) Bakı, BDU, 2005, № 6 (48), s. 191-193.
42.Azərbaycan ədəbi dilində „Füyuzat” jurnalının yeri və rolu. Tədqiqlər, AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu, 2006, № 1, s. 93-97.
43.Ə.Hüseynzadənin alınma sözlərə münasibəti. Tədqiqlər, AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu, 2006, № 1, s. 93-97.
44.Ə.Hüseynzadəni düşündürən dil problemləri və I Türkoloji qurultay. ADPU-nun Xəbərləri. Bakı, ADPU, 2006, № 1, s. 26-32.
45.„Füyuzat” jurnalının leksik xüsusiyyətləri. „Dil və ədəbiyyat” (beynəlxalq  jurnal) Bakı, BDU, 2006, № 1 (49), s. 190-191.
46.„Füyuzat” jurnalı və ədəbi dilimiz. „Azərbaycan” jurnalı, 2006, № 2, s. 171-174.
47.„Füyuzat” jurnalının üslubu. Tədqiqlər, AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu, 2006, № 2, s. 156-160.
48.Ə.Hüseynzadə imla məsələləri haqqında. „Dil və ədəbiyyat” (beynəlxalq  jurnal) Bakı, BDU, 2006, № 2 (50), s. 145-147.
49.Ə.Hüseynzadə və türk xalqlarının ədəbi dili. AMEA Naxçıvan bölməsinin Xəbərləri, № 2, Tusi, 2006, s. 87-92.
50.Ə.Hüseynzadə və tərcümə məsələləri. ADU-nun Elmi Xəbərləri, 2006, № 2, s. 53-59.
51.Ə.Hüseynzadənin ğörüşlərində türk dili  məsələsi. ADU-nun Elmi Xəbərləri, 2006, № 3, s. 15-20.
52.„Füyuzat” jurnalı və I Türkoloji qurultayın „Ortaq dil” məsələsində ideya birliyi. I Türkoloji qurultayın 80 illiyinə həsr olunmuş respublika elmi konfransın materialları, ADU, 2006, s. 330-335.
53.Ə.Hüseynzadənin dil haqqında fikirləri. ADPU-nun Xəbərləri. Bakı, ADPU, 2006, № 2, s. 22-26.
54.„Füyuzat” jurnalı və I Türkoloji qurultay türk xalqlarının ədəbi dili haqqında. „Dil və ədəbiyyat” (beynəlxalq  jurnal) Bakı, BDU, 2006, № 3 (451), s. 153-156.
55.„Füyuzat” jurnalı və „Tərcüman” qəzetinin dil məsələlərində ideya birliyi. Elmi axtarışlar (AMEA Folklor İnstitutu), Bakı, Səda, 2006, XX, s. 65-68.
56. „Füyuzat” jurnalı və dil kültürü. Tədqiqlər, AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu, 2006, № 3, s. 151-154.
57.„Füyuzat” jurnalının frazeoloji xüsusiyyətləri. Elmi axtarışlar (AMEA Folklor İnstitutu), Bakı, Səda, 2006, XXI, s. 53-58.
58.„Füyuzat” jurnalının dilində ifadə sənətkarlığı. ADPU-nun Xəbərləri. Bakı, ADPU, 2006, № 3, s. 18-23.
59.Ə.Hüseynzadə mətbuat və onun dili haqqında. „Azərbaycan dili və ədəbiyyatı” tədrisi. Bakı, „Azərbaycan” nəşriyyatı, 2006, № 3, s. 65-70.
60.„Füyuzat” jurnalının dilində qrammatik xüsusiyyətlər. Bakı Slavyan Universitetinin Elmi Xəbərləri, 2006, № 1, s. 65-69.
61.„Füyuzat” jurnalının dilində leksik- qrammatik xüsusiyyətlər. Tədqiqlər, AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu, 2006, № 4, s. 218-221.
62.„Füyuzat” jurnalının dilində sintaktik xüsusiyyətlər. ADPU-nun Xəbərləri. Bakı, ADPU, 2006, № 4, s. 238-240.
63.„Füyuzat” jurnalının dil siyasətində „ümumi dil” məsələsi. Elmi axtarışlar (AMEA Folklor İnstitutu), Bakı, Səda, 2006, XXX, s. 232-235.
64.„Füyuzat” jurnalının dilində ismin qrammatik əlamətləri. Filologiya məsələləri (AMEA Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu), 2007, № 1, s. 33-37.
65.„Füyuzat” jurnalının dilində fel və onun qrammatik xüsusiyyətləri. Tədqiqlər, AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu, 2007, № 1, s. 215-218.
67.Dil məsələlərinin həllində „Füyuzat” jurnalının mövqeyi. NDU-nun Elmi əsərləri,   2007, № 1 (21), s.185-188.
68.„Füyuzat” jurnalı və dil mədəniyyəti məsələləri. Filologiya məsələləri (AMEA Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu), 2007, № 4, s. 436-441.
69.„Füyuzat” jurnalı və ədəbi dilin fonetik norması. AMEA-nın Xəbərləri, № 2-4, 2006, s. 197-200.
70.„Füyuzat” jurnalı və ədəbi dil problemləri. Tədqiqlər, AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu, 2007, № 2, s. 292-298.
71.„Füyuzat” jurnalında „ortaq dil” məsələsi və I Türkoloji qurultayın bu məsələyə münasibəti. ADPU-nun Xəbərləri. Bakı, ADPU, 2007, № 3, s. 17-23.
72.„Füyuzat” jurnalının leksikasında ümumtürk dili vahidləri. „Ortaq türk keçmişindən ortaq türk gələcəyinə” V Uluslararası Folklor Konfransının materialları. AMEA Folklor İnstitutu, Bakı, Səda, 2007, s. 587-592.
73.Bədii əsərlərin dilində yumor (monoqrafiya). Bakı, Elm, 2002, 139 s.
74.„Müasir Türk dili” fənni ikə bağlı mövzuların Azərbaycan dilində qısa şərhi (metodik vəsait). Naxçıvan, „Əcəmi”, 2003, 53 s.
75.Türk dilinin fonetikası (metodik vəsait). Naxçıvan, „Əcəmi”, 2003, 31 s.
76.Fel şəkillərinin tədrisi haqqında. (metodik vəsait). Naxçıvan, „Əcəmi”, 2003, 23 s.
77.„Nitq mədəniyyəti və üslubiyyat” fənninin tədrisi məsələləri (metodik vəsait). Bakı, Elm, 2004, 110 s.
78.Ə.Hüseynzadənin dilçilik ğörüşləri (monoqrafiya). Bakı, ADPU, 2006, 99 s.
79.„Füyuzat” jurnalı və ədəbi dil (monoqrafiya). Bakı, ADPU, 2006, 103 s.
80.„Füyuzat” jurnalı və dil problemləri (monoqrafiya). Bakı, ADPU, 2006, 298 s.
81.Qrammatika: mübahisəli məqamlar. „Azərbaycan dili və ədəbiyyatı” tədrisi jurnalı (Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi). Bakı, „Azərbaycan” nəşriyyatı, 2007, № 4, s. 53-56.
82.Çağdaş Azərbaycan dilinin bəzi qrammatik problemləri. „Dil və ədəbiyyat” (beynəlxalq  jurnal) Bakı, BDU, 2008, № 4 (64), s. 13-15.
83.Naxçıvan dialekti və ümumtürk ədəbi dili. Naxçıvan bu gün: islahatlar, perspektivlər. Bakı, Nurlan, 2008, s. 353-357.
84.Bakalaвr hazırlığı üçün „ Nitq mədəniyyəti və üslubiyyat” fənninin proqramı.(Proqraм (Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Elmi-metodiki Şuranın Azərbaycan dili və ədəbiyyatı” bölməsinin 21.05.2008-ci il tarixli iclasının qərarı ilə (protokol № 20) təsdiq edilmişdir ).Bakı, ADPU, 2008, 13 s.
85.Azərbaycan ədəbi dili və söz-ifadə yaradıcılığı. „Dil və ədəbiyyat” (beynəlxalq jurnal) Bakı, BDU,  № 1 (67), 2009, s. 76-78.
86.İsmayıl Şıxlı və ədəbi dilimiz.  NDU-nun Elmi əsərləri, 2009, № 2 (27), Naxçıvan, NDU, “Qeyrət”, s. 207-210.
87.Naxçıvanlı şairə Heyran xanım Kəngərlinin təxəllüsündəki “Dünbüli” sözü haqqında. Yol (Bilim Kültür Araşdırma Dərgisi). Ankara, sayı 30, 2009, s. 91-95.
88.M.Müşfiq və ədəbi dilimiz.  “Azərbaycan” jurnalı, № 11, 2009, s.181-184.
89.Ali məktəbin magistr təhsili üçün “Linqvistik poetika” fənninin proqramı. Proqram ( Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Elmi-metodiki Şuranın Azərbaycan dili və ədəbiyyatı” bölməsinin 29.X.2009-cu il tarixli iclasının qərarı ilə (protokol № 36) təsdiq edilmişdir). Bakı, ADPU, 2010, 16 s.
90.Azərbaycan dili orfoepiya və orfoqrafiyasının nəzəri əsasları. Proqram (Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Elmi-metodiki Şuranın  Azərbaycan dili və ədəbiyyatı” bölməsinin 4.III.2010-cu il tarixli iclasının qərarı ilə (Əmr № 271) təsdiq edilmişdir). Bakı, ADPU, 2010, 16 s.
91.Bədii üslubda dialektlərin yeri və rolu. „Dil və ədəbiyyat” (beynəlxalq  jurnal) Bakı, BDU, № 1 (72), 2010, с. 47-49.
92.Azərbaycan dilçiliyində “ədəbi dil” məsələsi. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan Bölməsinin “Xəbərlər”i. Naxçıvan, Tusi, 2010, № 1,s.171-175.
93.Rəsul Rzanın dilçilik görüşləri. „Dil və ədəbiyyat” (beynəlxalq  jurnal) Bakı, BDU,  № 2 (73), 2010, s. 26-28.
94.Cəlil Məmmədquluzadə və ədəbi dilimiz. „Dil və ədəbiyyat” (beynəlxalq  jurnal)Bakı, BDU,  № 3 (74), 2010, s. 160-162.
95.Rəsul Rzanın ifadə sənətkarlığı. NDU-nun Elmi əsərləri,2010, № 1 Naxçıvan,NDU, “Qeyrət”, s. 103-105.
96.Azərbaycan dastanlarının dil-üslub xüsusiyyətləri. Türk epik ənənəsində dastan /“Ortaq türk keçmişindən ortaq türk gələcəyinə” VI Uluslararası folklor konfransının Materialları (25-26 noyabr), Bakı, 2010, s. 429-432.
97.Rəsul Rza və ədəbi dilimiz. “Azərbaycan” jurnalı, № 5, 2010, s. 25-29.
98.Ədəbi dil məsələləri (dərs vəsaiti). Bakı, ADPU, 2011, 164 s.
99.Ədəbi dilin tədrisində “bədii üslub” məsələsi. Azərbaycan dili və ədbiyyatı tədrisi, Bakı, 2011, № 2, s. 21-24.
100.Əhməd Yəsəvi və Azərbaycan filologiyası .„Dil və ədəbiyyat” (beynəlxalq jurnal). Bakı, BDU,  , № 2 (78), 2011, s. 143-145.
101.Türk xalqlarının dil və folklorunda “Oğuznamə”lərin yeri və rolu. Dil və ədəbiyyat. Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal. Bakı, BDU, № 2 (78), 2011, s. 153-155.
102. “Azərbaycan ədəbi dilinin tarixi” fənninin tədrisi məsələləri (metodik vəsait).Bakı, ADPU, 2011, 33 s.
103.Rəsul Rzanın söz yaradıcılığına münasibəti. NDU-nun Elmi əsərləri, 2011, № 2 Naxçıvan, NDU, “Qeyrət”, s. 100-103.
104.Dilimizin İslam Səfərli şirinliyi. Axtarışlar/AMEA-nın Naxçıvan bölməsi,İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutu, Folklorşünaslıq şöbəsinin elmi toplusu, Naxçıvan, 2011, № 2, s. 101-104.
105.Mirzə Ələkbər Sabir və ədəbi dilimiz. “Sabir - 150” Respublika elmi-praktik konfransın materialları. AMİ, “Xəbərlər”in xüsusi buraxılışı, 2011, s. 128-131.
106. Ali məktəblərin bakalavr təhsili üçün “Azərbaycan ədəbi dilinin tarixi” fənninin proqramı (ProqramAzərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 17 yanvar 2012- ci il tarixli 30 saylı əmri ilə təsdiq edilmişdir). Bakı, ADPU, 2012, 15 s.
107. Nitq hissələrinin öyrədilməsində problemli mövzuların tədrisi məsələləri (metodik vəsait). Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 09.04.2012-ci il tarixli 560 saylı əmri ilə təsdiq edilmişdir. Bakı, ADPU, 2012, 24 s.
108.İsimlə zərfin fərqli və oxşar cəhətləri. NДУ-нун ЕлмиƏsəsrləri, 2012, № 1 Naxçıvan, NDU, “Qeyrət”, с. 96-98.
109.Orxon yazıları və çağdaş Azərbaycan ədəbi dili. Dil və ədəbiyyat. Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal. Bakı, BDU, № 1 (81), 2012, с. 46-47.
110. Ağız atlaslarının hazırlanması dilçilik elmi və ortaq türk dili üçün dəyərli və önəmli məsələdir. Dil və ədəbiyyat. Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal. Bakı, BDU, № 3 (83), 2012, с. 55-56.
111.Morfologiyanın tədrisində əsas nitq hissələrinə aid bəzi problemli mövzuların öyrədilməsi. “Azərbaycan dili və ədəbiyyatı tədrisi” jurnalı, № 3, 2012-ci il, s. 43-46.
112.Heydər Əliyev və Azərbaycan nitq mədəniyyəti. NDU-nun “Elmi əsərlər”i, 2013, № 2 (54), s. 82-85.
113. Mirzə İbrahimov və ədəbi dil. Dil və ədəbiyyat. Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal. Bakı, BDU, № 1 (85), 2013, s. 111-112.
114.“Nitq mədəniyyəti və üslubiyyat” fənninin tədrisində Heydər Əliyev irsindən istifadə. “Müasir təlim metodları və yeni pedaqoji texnologiyaların təlim-tərbiyə prosesində tətbiqi” mövzusuna həsr edilmiş respublika konfransının materialları (03 may, 2013). Naxçıvan: “Məktəb” nəşriyyatı, 2013, s. 8-15.
115.Ədəbi dilin xalq danışığına yaxınlaşmasında Cəlil Məmmədquluzadənin rolu. “Regional inkişaf və böyük mədəniyyət, mənşə, harmoniya və tipologiya məsələləri” mövzusunda beynəlxalq konfransın materialları. Naxçıvan: Qeyrət, 2013, s. 24-25.2014-cü il
116. Məmməd Araz poeziyasının dil-üslub xüsusiyyətləri / Məmməd Araz: taleyi və sənəti. Naxçıvan, Əcəmi, 2014, s. 61-66.
117. Müzəffər Nəsirlinin dil-üslub xüsusiyyətləri. NDU, Elmi əsərlər № 5 (61), Qeyrət, 2014-cü il, s. 99-102.
118.Kurikuluma uyğun yazılmış bəzi dərsliklərdəki  problemlər haqqında. “Təhsil kurikulumları: nəzəri problemlər” mövzusunda Respublika konfransının materialları. Naxçıvan, Məktəb, 2014, s. 6-9.
119.Məmməd Araz və ədəbi dilimiz. “Azərbaycan” jurnalı, № 7, 2014-cü il, s. 182-184.
 120.Azərbaycan sintaksisinin bəzi problemləri  “Azərbaycan dili və ədəbiyyatı tədrisi” jurnalı, № 3,  2014-cü il, s. 4-6.
121.Azərbaycan dilinin üslubiyyatı. Proqram (Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 09 oktyabr tarixli iclasının qərarı ilə təsdiq edilmişdir. Əmr № 1059). ADPU, 2014.
122.Qrammatikanın tədrisində problemli məsələlərin öyrədilməsi məsələləri. Metodik vəsait. (Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 27 oktyabr 2014-cü il tarixli iclasının qərarı ilə təsdiq edilmişdir. Əmr № 1093). ADPU, 2014.
123.Məhəmməd Tağı Sidqi və ədəbi dilin funksional üslubları (Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Naxçıvan Filialı).
124.İlyas Əfəndiyev və ədəbi dilimiz. NDU, Elmi əsərlər.
125.Nəbi Xəzri və ədəbi dilimiz. (“Azərbaycan” jurnalı)
126.Nigar Rəfibəylinin söz dünyası (AMEA-nın Naxçıvan bölməsi).
127.Azərbaycan dilinin tədrisinə aid bəzi qeydlər (“Azərbaycan dili və ədəbiyyatı tədrisi” jurnalı).
128. “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanları xalqımızın söz haqqı, söz yaddaşıdır. Məqalə. AMEA, Naxçıvan bölməsinin Xəbərləri (xüsusi buraxılış), Naxçıvan, Tusi,№1, səh. 65-70.2016.
129. Vaqif Məmmədovun dil-üslub xüsusiyyətləri. Məqalə.NDU, Xəbərlər№ 6 (74), səh. 10-14.2016.
130. Azərbaycan ədəbi dili tarixində Şəhriyar mərhələsi. Məqalə. “Naxçıvan” Universitetinin Elmi Əsərləri № 1(2). “Naxçıvan” Universitetinin Elmi Əsərləri № 1(2). səh. 118-1252016.
131. Azərbaycanda “Nitq mədəniyyəti” fənninin tədrisi prosesində Heydər Əliyevlə bağlı faktik materiallardan istifadə məsələləri . “Ulu öndər Heydər Əliyev irsində multikultural və tolerant dəyərlər” mövzusunda Beynəlxalq elmi konfransın materialları (Azərbayxcan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzi, Azərbayxcan Respublikası Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi, Azərbayxcan Milli Elmlər Akademiyası, Bakı Slavyan Universiteti). Məqalə. Bakı, BSU.s. 351-353. 2016.
132. Şəhriyar və ədəbi dilimiz. “Şəhriyar yaradıcılığında müasirlik” mövzusunda Respublika elmi konfransı. Məqalə. NDU Naxçıvan, Qeyrət, səh. 3-7. 2016.
133. Şəkilçilərin üslub imkanları. Məqalə. “Azərbaycan dili və ədəbiyyatı tədrisi” jurnalı,  № 2, səh.25-30. 2016.
134. “Dədə Qorqud” dilimizin söz xəzinəsidir. Məqalə.“Azərbaycan dili və ədəbiyyatı tədrisi” jurnalı.2016.
135. Nəbi Xəzri və ədəbi dilimiz. Əli Həşimli. Məqalə.2016.
136. “Dədə Qorqud” dastanı dilimizin hikmət xəzinəsidir. Əkrəm.  Məqalə.2016.
137. “Dədə Qorqud”un dilində alqışlar və qarğışlar. Folklor İnstitutu. Məqalə. 2016.
138. Eynəli bəy Sultanovun  dil-üslub xüsusiyyətləri.  Məqalə. (AMEA Nax. bölməsi). 2016.
139. Nahçıvan halk söyleyişinde mizahın üslup özellikleri. “Tarih ve kültür ekseninde Orta Aras havzası Uluslararası sempozyumu”nun materialları. Məqalə. Nahçıcvan. 2016.
140. Azərbaycan dilinin nitq mədəniyyəti problemləri. “Azərbaycan multikulturalizmi: din və dil siyasətinin inkişaf perspektivləri” mövzusunda beynəlxalq konfransın materiallar toplusu. Məqalə s.43-47. Bakı. 2016.
141. Avroasiya Yazarlar Birliyinin “Kardeş kalemler” dərgisində çağdaş Naxçıvan ədəbi mühitiniə aid dərc olunmuş örnəklərin dil-üslub xüsusiyyətləri. Məqalə. Naxçıvan Universitetində “Beynəlxalq müstəvidə Naxçıvan” mövzusunda beynəkxalq konfrans. 2016.
142. Cabir Novruzun dil-üslub xüsusiyyətləri. Məqalə. “Naxçıvan” Universitetinin Elmi Əsərləri. 2016.
143. Azərbaycan dilçiliyində  dialektologiya ilə bağlı problemlər. Məqalə. “Azərbaycan dili və ədəbiyyatı tədrisi” jurnal, № 3.2016.
144. Xanəli Kərimlinin dil-üslub xüsusiyyətləri. Məqalə. “Naxçıvan” Universiteti. 2016.