Sahib Hacıyev

   Sahib Əsgər oğlu Hacıyev 1950-ci il fevralın 20-də Culfa rayonun Saltaq kəndində anadan olmuşdur. 1971-ci ildə Azərbaycan Pedaqoji Universitetinin coğrafiya ixtisasını bitirmişdir. Naxçıvan şəhər 1 və 9 №-li məktəblərində coğrafiya müəllimi, Culfa rayon Əbrəqunus internat məktəbində tərbiyəçi müəllim, Naxçıvan Dövlət Universitetinin Coğrafiya kafedrasında laborant, baş laborant, kabinə müdiri, laboratoriya rəhbəri, müəllim, baş müəllim və dosent işləmişdir.  1992-ci ildə namizədlik dissertasiyası müdafiə edərək «Torpaqşünaslıq» ixtisası üzrə kənd təsərrüfatı elmləri namizədi elmi dərəcəsi almış, 2001-cı ildə isə ona Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyası tərəfindən dosent elmi adı verilmişdir. 2004-cü ildən AMEA Naxçıvan Bölməsi Bioresurslar İnstitutunda “Torpaq ehtiyatları laboratoriyası” nın rəhbəri vəzifəsində çalışır. Elmi tədqiqat işinin əsas istiqaməti torpaq coğrafiyası, torpaqların eko-coğrafi şəraiti, torpaqların mədəni və təbii bitkilər altında qiymətləndirməsi və münbitlik modellərinin tədqiqidir. S.Ə. Hacıyevin 90-dan çox elmi əsərin, o cümlədən 4 monoqrafiya, 7 metodik vəsaitin, bir müəlliflik şəhadətnaməsinin və 3 xəritənin müəllifidir. 2004-cü ildən AMEA Naxçıvan Bölməsi Bioresurslar İnstitutunda “Torpaq ehtiyatları laboratoriyası” nın rəhbəri vəzifəsində çalışır. 90-dan çox elmi əsərin, o cümlədən 4 monoqrafiya, 7 metodik vəsaitin, bir müəlliflik şəhadətnaməsinin və 3 xəritənin müəllifidir.

Elmi əsərlər

Monoqrafiya, metodik vəsait və xəritə
1.Hacıyev S.Ə. Naxçıvan Muxtar Respublikasında torpaqların aqroekologiyası. Metodik vəsait, Bakı: Elm, 2000, 39 s.
2.Hacıyev S.Ə. Naxçıvan Muxtar Pespublikası torpaqlarının eko-coğrafi şəraiti. Bakı: MBM, 2009, 108 s.
3.Hacıyev S.Ə. Naxçıvan Muxtar Pespublikası torpaqlarının ekoloji qiymətləndirilməsi. Bakı: MBM, 2010, 296 s.
4.Hacıyev S.Ə. Naxçıvan Muxtar Respublikasının torpaq xəritəsi. Bakı: Bakı kartoqrafiya fabriki, 2011, 1 s.
5.Hacıyev S.Ə. Yemaltı toraqların münbitlik modeli. Tövsiyə, Bakı: MBM, 2011, 10 s.
6.Hacıyev S.Ə. Taxılaltı toraqların münbitlik modeli. Tövsiyə, Bakı: MBM, 2011, 10 s.
7.Hacıyev S.Ə. Üzümaltı toraqların münbitlik modeli. Tövsiyə, Bakı: MBM, 2011, 10 s.
8.Hacıyev S.Ə. Tərəvəzaltı toraqların münbitlik modeli. Tövsiyə, Bakı: MBM, 2011, 10 s.
9.Əmirov R.V., Hacıyev S.Ə. Müasir torpaq xəritəsinin əkinçilik sistemində rolu. Naxçıvan: Əcəmi, 2013, 178 s.
10.Гаджиев С.А. Модели плодородия почв в Нахичеванской Автономной Республике. Монография, ЛАМВЕРТ Academic Publishing. Германия, 2014, 137 с.

Məqalə və tezislər

11.Hacıyev S.Ə. Naxçıvan MR-də torpaq islahatlarının həyata keçirilməsi problemləri / Naxçıvan Özəl Universiteti 11 Beynəlxalq elmi praktık konfransın materialları. Bakı: Nurlan, 2000, s. 40-41
12.Hacıyev S.Ə., Kəngərli K.M. Təsərrüfat və ətraf mühit / Ali məktəblər arası elmi praktik konfransın materialları. Bakı: Diplomat, 2002, s.169-171
13.Hacıyev S.Ə. Naxçıvan MR torpaq örtüyünün strukturu və bioekoloji xüsusiyyətləri / Naxçıvanın tarixi, maddi və mənəvi mədəniyyəti, təbii sərvətlərin öyrənilməsi. Elmi konfransın materialları, Naxçıvan-80. Bakı: Elm, 2004, s. 324-329
14.Hacıyev S.Ə. Sədərək düzünün torpaq örtüyü struktur tərkibinin öyrənilməsi və onlardan səmərəli istifadə yolları / Azərbaycan elminin inkişafı və regional problemlər. Elmi konfransın materialları, Bakı: Nurlan, 2005, s. 490-496
15.Hacıyev S.Ə. Sədərək rayonunun torpaqlarından səmərəli istifadə yolları / Azərbaycanın torpaq ehtiyatları və qorunması. ATC-nin əsərləri, X c., Bakı: Elm,  2005, s. 282-286
16.Hacıyev S.Ə. Naxçıvan MR-də qış otlaqaltı torpaqların ekologiyası. // Azərbaycan Aqrar elmi, 2006, №5-6, s. 37-39
17.Hacıyev S.Ə. Naxçıvan MR-də qış otlaq torpaqlarının münbitlik modelinin idarə olunması // AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri. Təbiət və texniki elmlər seriyası, 2006, №3, s. 172-176
18.Hacıyev S.Ə. Şərur rayonu torpaq-bitki kompleksinin iqtisadi qiymətləndirilməsi // AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri. Təbiət və texniki elmlər seriyası, 2006, №5, s. 199-203
19.Hacıyev S.Ə. Naxçıvan Muxtar Respublikasında torpaq mühitinin qorunmasında ekoloji biliklərin inkişaf tarixi / Naxçıvan Muxtar Respublikasının yaranması: Tarix və müasirlik. Bakı: Nurlan, 2007, s.368-373
20.Hacıyev S.Ə. Şərur rayonu torpaq kompleksinin iqtisadi qiymətləndirilməsi /
Torpaqşünaslıq və Aqrokimya Əsərlər Toplusu. XVII c., Bakı: Elm, 2007, s. 162-165
21.Hacıyev S.Ə. Arpaçay hövzəsində yayılan torpaq-bitki kompleksinin ekoloji şəraiti // AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri. Təbiət və texniki elmlər seriyası. 2007, №2, s. 148-152
22.Hacıyev S.Ə. Naxçıvan MR-də torpaqların eko-coğrafi pasportu // AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri. Təbiət və texniki elmlər seriyası. 2007, №4, s. 50-53
23.Hacıyev S.Ə.  Naxçıvan Muxtar Respublikasında allüvial-subasar torpaqların eko-coğrafi şəraiti / Naxçıvan bu gün: İslahatlar və perspektivlər. Beynəlxalq simpoziumun materialları. Naxçıvan: Nurlan, 2008, s. 308-311
24.Hacıyev S.Ə. Naxçıvan düzü torpaqlarının eko-coğrafi şəraiti // Azərbaycan Aqrar elmi, 2008, № 4-5, s. 121-123
25.Hacıyev S.Ə. Böyükdüz düzənliyi torpaqlarının eko-coğrafi şəraiti // AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri. Təbiət və texniki elmlər seriyası, 2008, №2, s. 116-119
26.Hacıyev S.Ə. Naxçıvan Muxtar Respublikasında torpaqların mədəni və təbii bitkilər altında qiymətləndirilməsində morfoloji xüsusiyyətlərin öyrənilməsi // AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri. Təbiət və texniki elmlər seriyası, 2008, №4, s. 63-66
27.Кулиев В.М., Гаджиев С.А. Ампело-дескрипторная характеристика новых технических сортов винограда // Научный журнал КубГАУ, №-54 (10), 2009 г.
28.Hacıyev S.Ə. Naxçıvan Muxtar Respublikasında torpaq fondunun müasir vəziyyəti // Beynəlxalq içtimai elmlər jurnalı. 2009, №-4, s. 347-355
29.Hacıyev S.Ə. Gülüstan maili düzənliyi torpaqlarının təbii biosenoz və kənd təsərrüfat bitkiləri altında qiymətləndirilməsi // Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi əsərləri. Təbiət elmləri və tibb seriyası, 2009, №1, s.178-180
30.Hacıyev S.Ə. Süst maili düzənliyi torpaqlarının eko-coğrafi şəraiti // AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri. Təbiət və texniki elmlər seriyası, 2009, №2, s. 80-83
31.Hacıyev S.Ə. Naxçıvan Muxtar Respublikasında torpaqların üzüm bitkisi altında qiymətləndirilməsi // AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri. Təbiət və texniki elmlər seriyası, 2009, №4, s. 139-143
32.Hacıyev S.Ə. Culfa maili düzənliyi torpaqlarının mədəni və təbii bitkilər altında qiymətləndirilməsi // AMEA-nın Məruzələri, LXV c., 2009, №3, s. 134-140
33.Hacıyev S.Ə. Gülüstan maili düzənliyi torpaqlarının eko-coğrafi şəraiti / Azərbaycan Torpaqşünaslıq Cəmiyyətinin Əsərlər Toplusu. Bakı: Elm, XI c., 2010, I-hissə, s. 503-508
34.Hacıyev S.Ə., Əmirov R.V. Naxçıvan Muxtar Respublikasında tərəvəz bitkisi altında torpaqların ekoloji qiymətləndirilməsi // Beynəlxalq içtimai elmlər jurnalı. 2010, №-2, s. 385-393
35.Мамедов Г.Ш., Гаджиев С.А. Рациональное использование почв кормовых угодий в Нахичеванской Автономной Республике // Известия Аграрной науки, 2010, №-1, с. 18-21
36.Гаджиев С.А. Рациональное использование почвы виноградныхых угодий в Нахичеванской Автономной Республике / Материалы ХIХ Международного научного симпозиума. Симферополь: Доля, 2010, с. 627-632
37.Hacıyev S.Ə., Quliyev V.M. Naxçıvan Muxtar Respublikasında üzümaltı torpaqların ekologiyası // AMEA-nın Məruzələri, LXVI c., 2010, № 3, s.111-118
38.Hacıyev S.Ə. Naxçıvan Muxtar Respublikasında mədəni və təbbi bitkilər altında torpaqların qiymətləndirilməsində iqlim ehtiyatlarının rolu // AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri. Təbiət və texniki elmlər seriyası, 2010, №2, s. 134-139
39.Hacıyev S.Ə. Yaycı-Dizə maili düzənliyi torpaqlarının təbii biosenoz və kənd təsərrüfatı bitkiləri altında qiymətləndirilməsi // AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri. Təbiət və texniki elmlər seriyası, 2010, № 4, s. 99-103
40.Hacıyev S.Ə. Naxçıvan Muxtar Respublikasında taxılayararlı torpaqların ekoloji qiymətləndirilməsi / Azərbaycan Torpaqşünaslıq Cəmiyyətinin Əsərlər Toplusu. Bakı: Elm, XIX c., 2011, s. 335-340
41.Hacıyev S.Ə. Naxçıvan Muxtar Respublikasının inzibati rayonları və təbii-iqtisadi zonaları üzrə torpaqların bonitet balı, müqaisəli dəyərlilik əmsallarının tapılması // AMEA Coğrafiya Cəmiyyətinin Əsərləri, XVI c., 2011, s. 315-318
42.Qəhramanov S.H., Hacıyev S.Ə. Naxçıvan Muxtar Respublikasının təbii şəraitinin və su hövzələrinin ümumi xarakteristikası // Naxçıvan DU-nun elmi əsərləri. Təbiət elmləri və Tibb eriyası, 2011, № 2, s.66-68
43.Hacıyev S.Ə. Yaycı maili düzənliyi torpaqlarının təbii biosenoz və kənd təsərrüfatı bitkiləri altında qiymətləndirilməsi // AMEA Gəncə Regional Elmi Mərkəzi. Xəbərlər məcmuəsi. 2011, №43, s. 57-59
44.Hacıyev S.Ə. Naxçıvan Muxtar Respublikasında coğrafi amillərin mədəni bitkilərin ekoloji qiymətləndirilməsində rolu // Azərbaycan Aqrar elmi, 2011, № 2, s. 50-52
45.Hacıyev S.Ə. Ordubad maili düzənliyi torpaqlarının təbii biosenoz və kənd təsərrüfatı bitkiləri altında qiymətləndirilməsi // Torpaqşünaslıq və aqrokimya jurnalı. ХХ c., 2011, №1, s. 265-269
46.Hacıyev S.Ə. Əmirov R.V. Naxçıvan Muxtar Respublikasında meyvə bitkilərinə yararlı torpaqların eko-coğrafi şəraiti / Aqrar elmin innovasion tədqiqatlarının mövcud vəziyyəti və perspektivləri mövzusunda elmi-praktik konfransın materialları. Quba, Müəllim, 2011, s.179-184
47.Hacıyev S.Ə. Yaycı maili düzənliyi torpaqlarının eko-coğrafi şəraiti // AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri. Təbiət və texniki elmlər seriyası, 2011, №4, s. 104-109
48.Гаджиев С.А. Экологические модели управления плодородия почвы овощных угодий в Нахичеванской Автономной Республике // Научный журнал КубГАУ, №-66 (02), 2011 г.
49.Мамедов Г.Ш., Гаджиев С.А. Экологические модели управления плодородия почвы кормовых угодий в Нахичеванской Автономной Республике // Известия Аграрной науки. Тбилиси, 2011, №-2, с. 42-44
50.Гаджиев С.А. Экологические модели управления плодородием почв зерновых угодий в Нахичеванской Автономной Республике / Материалы ХХ Международного научного симпозиума. Симферополь: Доля, 2011, с. 543-547
51.Əmirov R.V., Qəhramanov S.H., Hacıyev S.Ə. Naxçıvan seolitinin müxtəlif kartof sortlarının məhsuldarlığına təsiri / Biokimyəvi nəzəriyyələrin aktual problemləri II Beynəlxalq konfransın materialları. Gəncə: Elm, 2011, s. 240-244
52.Гаджиев С.А. Экологические модели управления плодородия почвы виноградных угодий в Нахичеванской Автономной Республике // Научный журнал КубГАУ, №-76 (02), 2012 г.
53.Гаджиев С.А. Рациональное использование почвы зерновых угодий в Нахичеванской Автономной Республике / VII-Международная научно-практическая конференция. Алтайский государственный аграрный университет. Барнаул: 2012, с. 131-133
54.Амиров Р.В., Гаджиев С.А., Гахраманов С.Г. Влияние Нахчыванского Цеолита на количество клубенковых бактерий различных сортов нута / VII-Международная научно-практическая конференция. Алтайский государственный аграрный университет. Барнаул: 2012, с. 275-277
55.Гаджиев С.А. Экологические оценки почвы под виноградные угодья // Аграрная наука. №5, 2012, с. 11-13
56.Гаджиев С.А. Экологические оценки почвы зерновых угодий в Нахичеванской Автономной Республике // Вестник Алтайского государственного университета. Барнаул: № 9 (95), 2012, с. 41-45
57.Эко-географические оценки почвы под виноградные угодья в Нахичеванской Автономной Республике // Вестник Томского государственного университета. Томск: №364, 2012, с. 203-206
58.Nəbiyeva F.X., Hacıyev S.Ə. Arazboyu düzənliklərdə boz-çəmən və ibtidai-boz torpaqların morfoloji xüsusiyyətlərinin təhlili // AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri. Təbiət və texniki elmlər seriyası, №2, 2012, s. 91-98
59.Hacıyev S.Ə., Əmirov R.V. Lizbird çökəkliyi torpaqlarının mədəni və təbii bitkilər altında eko-coğrafi qiymətləndirilməsi // AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri. Təbiət və texniki elmlər seriyası, №4, 2012, s. 118-124
60.Гаджиев С.А., Амиров Р.В. Эко-географическая оценка почв овощных угодий в Нахчыванской Автономной Республике. / VIII-Международная научно-практическая конференция. Алтайский государственный аграрный университет. Барнаул: 2013, с. 310-314
61.Гаджиев С.А., Ибрагимов А.М. Оценка лесных и лесокустарниковых ландшафтных комплексов в Нахчыванской Автономной республике и их экологические особенности // Вестник Алтайского государственного университета. Барнаул: №2 (100), 2013, с. 55-59
62.Hacıyev S.Ə., Əmirov R.V. Türkeş çökəkliyi torpaqlarının mədəni və təbii bitkilər altında eko-coğrafi qiymətləndirilməsi / Azərbaycanda Ərzaq Təhlükəsizliyinin Həllində Torpaq-Aqrokimyəvi tədqiqatların Polu mövzusunda Respublika Elmi Konfransı. Azərbaycan Torpaqşünaslıq Cəmiyyətinin Əsərlər Toplusu, XXI c., №-2, 2013, s. 315-319
63.Hacıyev S.Ə. Heydər Əliyev və aqrar sektorda aparılan torpaq islahatları. // AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri, xüsusi buraxılış. 2013, s. 169-176
64.Hacıyev S.Ə. Torpaq münbitliyinin artırılmasında ayrı-ayrı ekoloji parametrlərdən istifadə olunması // AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri. Təbiət və texniki elmlər seriyası. 20013, №4, s. 114-121
65.Набиева Ф. Х., Гаджиев С.А. Эко-географическая оценка почв овощных угодий Приараксинской низменности в Нахчыванской Автономной Республике. / Материалы восьмой Международная научно-практической конференции. Научный журнал «Аспект» №18 (Т. 3). Донетск: 2013, с. 23-33
66.Hacıyev S.Ə. Nursu çökəkliyi torpaqlarının mədəni və təbii bitkilər altında eko-coğrafi qiymətləndirilməsi. //AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri. Təbiət və texniki elmlər seriyası. Naxçıvan, Tusi,  №2, 2014, s.
67.Гаджиев С.А., Сеидова Г.С. Экологическая оценка ландшафтных комплексов в Нахчыванской Автономной Республике. Перспективы развития научных исследований в ХХI веке. IV Международная научно-практическая  конференция. Махачкала, 2014, с. 159-162.