Qənirə Əsgərova

   Qənirə İzzətulla qızı Əsgərova 1955–ci ildə Naxçıvan şəhərində anadan olmuşdur. 1963-cü ildə  Naxçıvan şəhər  2№-li orta məktəbinin I sinfinə daxil olmuş,1973 –cü ildə məktəbi bitirmişdir.  1973-1978-ci ilərdə  Azərbaycan Dövlət Universitetində  (BDU) təhsil almışdır.1979-1993 -cü illər ərzində Naxçıvan Dövlət Universitetinin Azərbaycan dili və  ədəbiyyat kafedrasında baş laborant kimi fəaliyət göstərmişdir. 1982–ci ildə Təhsil nazirliyinin fəxri fərmanını almışdır. 1996-2001  Naxçıvan Dövlət Universitetinin dissertantı olmuşdur. 1994–cü ildə  Naxçıvan Dövlət Universitetində baş müəllim kimi fəaliyyətini davam etdirmişdir. 2002–ci ildən isə  Naxçıvan Özəl Universitetində baş müəllim kimi işləmişdir. 2004–cü ildə  dissertasiya işini müdafiə etmiş və pedaqoji elmlər namizədi (fil. üzrə fəl.dok.) elmi adını almışdır. 2009–cu ildən   dosentdir. 2009–cu ildən  Naxçıvan Dövlət Universitetinin doktorantıdır.

Kitablar

1. “Qardaş ədəbiyyatlar” dərgisində Azərbaycan ədəbiyyatı məsələsi, 2005, (monoqrafiya)
2. “Molla Nəsrəddin” jurnalında Cəlil Məmmədquluzadəyə məxsus kriptonimlərin struktur –semantik xüsusiyyətləri. “Nurlan”. Bakı, 2009
3. “Dilçiliyə giriş” və “Ümumi dilçilik” fənlərinin tədrisində İKT –nin tətbiqi təcrübəsindən (izahlar, sxemlər, cədvəllər), (metodik vəsait).
4. Əvəzliklərin tədrisi məsələləri (Azərbaycan dilinin tarixi qrammatikası fənni üzrə) Bakı,  Nurlan, 2009 metodik vəsait.

Məqalələri

1. “Türkiyədə oxunur”, “Qardaş ədəbiyyatlar” dərgisi, № 25, Türkiyə İzmir, 1993.
2. “Qardaş ədəbiyyatlar” dərgisi haqqında, “Qardaş ədəbiyyatlar” dərgisi, № 36, Türkiyə İzmir, 1996.
3. Naxçıvanlı filoloq alimlər. “Qardaş ədəbiyyatlar” dərgisində, NDN-nun Elmi əsərləri, №5, Naxçıvan, 1999
4. Türkiyə mətbuatında represiya qurbanlardan biri, AMEA-nın Naxçıvan bölməsi, 2007, №3
6. Azərbaycan dilçiliyi və dilçiləri. “Qardaş ədəbiyyatlar” dərgisində, AMEA-nın Naxçıvan bölməsi, 2007, №1
7. “Molla Nəsrəddin” oniminin semantikası. BDU Beynəlxalq elmi nəzəri jurnal, Bakı, 2008
8.Göyçə aşıq məktəbi “Qardaş ədəbiyyatlar dərgisində” AMEA Naxçıvan Bölməsi “Xəbərlər” (ictimai və humanitar elmlər seriyası) №4, Naxçıvan, 2006
9.“Molla Nəsrəddin”in transonimləşməsi .AMEA M.Füzuli ad. Əlyazmalar İnstitutu. Filologiya məsələləri № 5, Bakı, 2008
10.İşarə əvəzliklərin tədrisində Şah İsmayıl Xətai dilindən istifadə Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu “Xəbərlər” № 2/14, Naxçıvan, 2008
11.“Molla Nəsrəddin” də Cəlil Məmmədquluzadəyə məxsus sadə təxəllüslərin struktur-semantik xüsusiyyətləri .AMEA M.Füzuli adına əlyazmalar institutu. Filologiya məsələləri № 1, Bakı, 2009
12.Bəzi əvəzliklərin tədrisi məsələləri. Dil və ədəbiyyat beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal   № 1, (67) Bakı, 2009
13.Molla Nasrettinde Celil Memmetkuluzadeye Mahsus Mahlaslar .Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi № 1/2 Türkiye, Samsun 2009
14.Cəlil Məmmədquluzadənin yaradıcılığında təqlidi sözlərdə yaranmış kriptonimlərin struktur-semantik xüsusiyyətləri.  Naxçıvan Dövlət Universiteti.  Elmi əsərlər , Naxçıvan, 2009
15.Ədəbiyyatşünaslığın böyük təmsilçisi. Ömrün illəri və əsərləri (tərtibçisi A. Behbudova) Bakı, Nurlan, 2009
16.M.T.Sidqinin dilçilik görüşləri. Naxçıvan Dövlət Universiteti ,2011.Elmi xəbərlər.
17. Нахичеванская литературная среда и сентименталънты традиции.Тезис.Научные основы изучения материально-духовных богатсв Нахичеванской АССР, Тезисы докладов. Нахчывань: 1987, с.80
18. Azərbaycan sentimentalizmində Şərq-Qərb probleminə dair.Tezis. Y. Məmmədəliyev adına Naxçıvan Pedaqoji İnstitutu. XI Elmi konfransın materialları, Naxçıvan: 1990, s.58-59.
19. XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan demokratik fikri dünyəvi elmlərin zəruruiliyi haqqında.Tezis. Müasir mərhələdə elmin-nəzəri və metodiki problemlərinə həsr olunmuş respublika konfransının materialları, Naxçıvan: 1992, s.31.
20. Naxçıvan yazarları “Qardaş ədəbiyyatlar” dərgisində:konfrans materialı.Naxçıvan MR maddi-mənəvi sərvətlərinin öyrənilməsinin elmi əsasları Naxçıvan: 1993, s.81
21. Məmməd Araz irsi Türkiyədə Tezis. M. Araz – 60, “Millilik və bəşərilik” mövzusunda keçirilən  konfransın materialları, Bakı: 1993, s.46-47.
22. “Qardaş ədəbiyyatlar” dərgisi və Azərbaycan folkloru. Tezis.Gənc alimlərin və aspirantların respublika  konfransının tezisləri (dekabr 1995), Bakı: 1996, s.73-74
23. Azərbaycan mətbuatı “Qardaş ədəbiyyatlar” dərgisi haqqında. Məqalə.“Qardaş ədəbiyyatlar” dərgisi №36, Türkiyə, İzmir: 1996, s.46-47
24. “Qardaş ədəbiyyatlar” dərgisində “Kitabi-Dədə Qorqud” eposu. Məqalə. Naxçıvan  Dövlət Universiteti. Elmi əsərlər. Xüsusi buraxılış (Kitabi-Dədə Qorqud dastanlarının 1300 illiyi) №2, Naxçıvan: 1998, s.66-67 
25. Nəriman Həsənzadə “Qardaş ədəbiyyatlar” dərgisi. Məqalə. Aspirantların və gənc tədqiqatçıların elmi konfransının materialları (23-24 fevral 1999), Bakı: 1999, s.19
26. “Qardaş ədəbiyyatlar” dərgisində Nizami Gəncəvi .Tezis.Aspirantların və gənc tədqiqatçıların respublika elmi konfransının materialları (23-24 fevral 1999), Bakı: 1999, s.18
27. “Qardaş ədəbiyyatlar” dərgisində F. Zeynalov. Tezis. Ali məktəblər arasında elmi-praktik konfransın materialları, Ali Diplomatiya Kolleci Naxçıvan Bölməsi Bakı: 2002, s.27-29.
28. Hüseyn Cavid “Qardaş ədəbiyyatlar” dərgisində. Məqalə.Azərbaycan Pedaqoji Universiteti (Elmi məqalələr məcmuəsi). “Pedaqoji tədqiqatlar” №1(18), Bakı: 2003, s.65-68
29. “Qardaş ədəbiyyatlar” dərgisində Azərbaycan-Türkiyə ədəbi əlaqələrinə bir baxış.Məqalə. Azərbaycan Pedaqoji Universiteti (Elmi məqalələr məcmuəsi). “Pedaqoji tədqiqatlar” №2(19), Bakı: 2003, s.98-100
30. Ədəbiyyatşünaslığımı-zın böyük təmsilçisi akademik İsa Həbibbəyli. Məqalə. Azərbaycan Pedaqoji Universiteti (Elmi məqalələr məcmuəsi). “Pedaqoji tədqiqatlar” №1-2(20-21), Bakı: 2004, s.101-103
31. “Qardaş ədəbiyyatlar” dərgisində Şəhriyar.Məqalə.. Naxçıvan Dövlət Universiteti. Elmi əsərlər №13, Naxçıvan: 2004, s.51-53
32.  Qədim türk yazılı abidələrinin dili.Proqram. Bakı, “Elm” və “Təhsil” 2008
33. Azərbaycan dilinin tarixi qrammatikası.Proqram. Bakı, “Elm” və “Təhsil” 2008.
34. Y.Axundov: Karabağ İmdat çığlığı (Karabağ harayı).Kitab Tərcümə.Türkiyə, Ankara, 2010.
35. Azərbaycan dilçilik elminin inkişafında A. Babayevim “Azərbaycan dilçiliyinin tarixi” əsərinin rolu.Naxçıvan Dövlət Universiteti Elmi əsərlər, №1, 2011.
36. “Dilçiliyə giriş” fənni üzrə proqram. Proqram.Naxçıvan 2011.
37. Cəlil Məmmədquluzadənin dilçilik görüşləri.Məqalə. Filologiya məsələləri, №2,  Bakı, 2012.
38. Şah İsmayıl Xətai dilində ədatların işlənmə məqamları. Məqalə. Naxçıvan Dövlət Universiteti Elmi əsərlər, Naxçıvan, №2,  2012.
39. H.Cavid və türk ədəbi dili.Məqalə. Kardeş kalemler,Türkiyə, 2012.
40. Türkiyə mətbuatı və Əhməd Cavad.Məqalə. Axtarış dərgisi.N-  Naxçıvan  2012.
41. Islam Səfərlinin söz dünyası.Məqalə Naxçıvan dərgisi Ali Məclisin orqanı Naxçıvan, ,  2013.
42. Ə.Cavadın dili və üslubu.Məqalə. Filologiya məsələləri  No 3 Bakı 2013.
43. Əhməd Cavad yaradıcılıgının bəzi linqvistik xüsusiyyətləri.Məqalə. Naxçıvan Dövlət Universiteti Elmi əsərlər, Humanitar elmlər seriyası Naxçıvan N 1(52) 2013.
44. İbrahim Ethem Atnur.Osmanlı idarəçiliyindən sovet idarəçiliyinə qədər Naxçıvan (1918-1921) Tərcüməçi : dos.Q.İ.Əsgərova. Kitab.Naxçıvan: “Əcəmi” nəşriyyatı  2013.
45. Heydər Əliyevin nitq və çıxışlarının linqvistik xüsusiyyətləri.Məqalə.Axtarış” Beynəlxalq  derji Naxçıvan 2013 N 3.
46. Hüseyn Cavidin dilində tabesiz mürəkkəb cümlələr.Məqalə. Axtarış” Beynəlxalq  derji Naxçıvan 2014 N 1,c.4.
47. Məmməd Araz Türkiyə mətbuatında.Məqalə.NaxçıvanDövlət Universiteti Elmi əsərlər, Humanitar elmlər seriyası Naxçıvan N 1 (57 ) 2014.
48. Azərbaycan dilinin Qafqaz dillərinə təsiri. Məqalə.Naxçıvan Dövlət Universiteti Elmi əsərlər, Humanitar elmlər seriyası Naxçıvan N 1 (61) 2014.
49. Hoca Nasrettin onimi ile ilgili incelemeler.Məqalə. Bakış dərgisi N 8, 2014 Almaniya,s 33-36.
50. Azərbaycan dilçiliyi inkişafında Məmməd Tağı Sidqinin rolu.Məqalə.“Axtarış” Beynəlxalq  dergi 2014 N1 c5.
51. A.Bakıxanovun dili və üslubu .Məqalə. Axtarış Beynəlxalq  dergi 2014 N4 c 4,2014.
52. A.Bakıxanovun dili və üslubu. Məqalə.Axtarış Beynəlxalq  dergi 2014 N4 c 4,2014.
53. Naxçıvanlı şair İslam Səfərli.Məqalə. Bakış dərgisi,Almaniya N9 2015.
54. A.Bakıxanovun fars dilçiliyinin inkişafında rolu.Məqalə. Naxçıvan Dövlət Universiteti Elmi əsərlər, Humanitar elmlər seriyası Naxçıvan N1 (66 ) 2015
55. Dünya dillərində Azərbaycan mənşəli sözlər. Məqalə.Filologiya məsələləri N 4  Bakı 2015.
56. Bəxtiyar Vahabzadə dilində söz-ifadə yaradıcılığı.Məqalə.Filologiya məsələləri Bakı 2015.
57. Avropa xalqları dilində Azərbaycan mənşəli sözlər.Məqalə. Axtarış Beynəlxalq  dergi Naxçıvan  cild 4, N2  2015.
58.Çağdaş Azərbaycan dilinin orfoqrafiya problemləri.Məqalə. NDU,Elmi əsərlər N5 (70) ,2015.
59.XX əsrin II yarısında Azərbaycan ədəbi dilinin inkişafında Naxçıvan ədəbi mühitinin rolu. Tezis.Tarixi İpək yolu və Naxçıvanın iqtisadi və mədəni əlaqələrinin inkişaf məsələləri, Beynəlxaq İpək yolu konfransı, Naxçıvan 16-17 oktyabr, 2015.
60.XX əsrin II yarısında Azərbaycan ədəbi dilinin inkişafında Naxçıvan ədəbi mühitinin rolu. Məqalə.Tarixi İpək yolu və Naxçıvanın iqtisadi və mədəni əlaqələrinin inkişaf məsələləri, Beynəlxaq İpək yolu konfransı, Naxçıvan 16-17 oktyabr, 2015.
61.XX əsr Azərbaycan ədəbi dilinin inkişafında B.Vahabzadənin rolu.Axtarış Beynəlxalq  dergi Naxçıvan  2015.
62. “Xanəli Kərimlinin söz dünyası”. Məqalə. “Naxçıvan “Universiteti “Elmi əsərlər” №1(2) səh 148-153. 2016.
63. “C.Məmmədquluzadənin dilində yumor”. Məqalə.  Naxçıvan Dövlət Universiteti, Elmi xəbərlər №6(74) səh 23-27.2016.
64. “M.Kaşğari “Divani-lüğat-it türk” əsəri və Kaşğarişunaslığa iki töhvfə”. Məqalə. 2016.
65. Qədim türk yazılı abidələri.  Proqram. 12 səh. 2016.
66. Azərbaycan dilinin tarixi. Proqram. 19 səh. 2016.

“Dilçiliyə giriş” və “Ümumi dilçilik”“Qardaş ədəbiyyatlar”