Mehriban İmanova

   Mehriban Təyyar qızı İmanova 1972-ci ildə Culfa rayonunun Milax kəndində anadan olmuş, 1979-1989-cu illərdə Naxçıvan şəhəri H.Cavid adına 5 saylı orta məktəbdə təhsil almış və  gümüş medalla bitirmişdir. 1989-1994-cü illərdə NDU-da ali təhsil almış və “Mühasibat uçotu, nəzarət və təsərrüfat fəaliyyətinin təhlili” ixtisasını fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 1994-1997-ci illərdə NDU-nun “Mühasibat uçotu  və maliyyə” kafedrasında sınaq müddətinə müəllim, 1997-2007-ci illərdə müəllim, 2007-2012-ci illərdə baş  müəllim,  2013-2015-ci illərdə dosent əvəzi vəzifəsində işləyib. 2015-ci ildən həmin kafedranın dosentidir.

2008-ci ildə namizədlik     dissertasiyası   müdafiə   etmiş  və  iqtisad üzrə fəlsəfə  doktoru, alimlik dərəcəsi almışdır. Hazırda “Sənayenin regional inkişaf strategiyası və onun reallaşdırılması istiqamətləri” adlı doktorluq dissertasiyası üzərində işləyir. 2013-cü ildən “Naxçıvan”  Universitetinin  “İdarəetmə”  kafedrasının  dosentidir. 2018-ci ildən isə "Naxçıvan" Universitetinin İqtisadiyyat fakültəsinin dekanı vəzifəsində çalışmışdır. 70-dən artıq elmi əsərin, o cümlədən 1 monoqrafiyanın, 1 kitabın, 2 dərs vəsaitinin və 5 fənn proqramının müəllifidir. Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüdür.  Ailəlidir. Üç övladı var.

 

Əsas elmi əsərlər:

 

 1. ASK-da icarə münasibətləri və islahatlar şəraitində onun inkişafı / Yeni iqtisadi islahat şəraitində iqtisadiyyatın inkişafının aktual problemləri və iqtisadi fənnlərin tədrisinin təkmilləşməsi məsələləri elmi-metodiki konfransın materialları, Bakı, 1994, s.50
 2. Mühasibat uçotunun beynəlxalq standartlara uygunlaşdırılması məsələləri / Müasir şəraitdə iqtisadiyyatının inkişafının regional problemləri Elmi-praktik konfransın materialları, NDU, 1996, s.22
 3. Naxçıvan MR-in sosial-iqtisadi inkişafında marketinqin rolu / NDU,  III Beynəlxalq simpozium: kiçik biznes və sahibkarlıgın inkişaf problemləri, 2003, s.94-96
 4. Müəssisədə marketinqin idarəedilməsinin informasiya təminatı // AMEA,  Azərbaycan iqtisadiyyatı yüksəliş yollunda (məqalələr toplusu),  VII (XVI) buraxılış, Bakı, 2003, s. 303-305
 5. Sahibkarlıq fəaliyyətinin inkişafında marketinqin əhəmiyyəti // Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi əsərləri, №-17, 2005, s.148-150
 6.  Naxçıvan MR-də reklam fəaliyyətinin inkişaf etdirilməsinin zərurilyi və onun əsas amilləri / NDU, Elmi-praktik konfrans: Müasir dövrdə iqtisadiyyatın  dövlət tənzimlənməsinin aktual problemləri, 2005, s.89-93
 7.  Marketinq tədqiqatlarında ilkin göstəricilərin yığılması zamanı subyektin xüsusiyyətlərinin araşdırılması / NDU,  Elmi-praktik konfrans: Regionun sosial-iqtisadi inkişaf problemləri,  2006, s.63-67
 8. Regional bazarın marketinq təşkili  göstəriciləri və xüsusiyyətləri // Naxçıvan Dövlət Universitetinin  Elmi əsərləri, № 2(22), 2007, s.202-205
 9. Regional bazarın marketinq amilləri // Azərbaycan ETKTİ və Tİ, Elmi əsərləri,  № 3,  2007, 162-167
 10.  Regional bazarın tarazlı inkişaf problemlərinin həlli yolları // Azərbaycan ETKTİ və Tİ-nin Elmi əsərləri,  № 4, 2007, s.109-113
 11. Совершенствование некоторых направлений товарных услуг на региональном рынке // Финансы и экономика, Москва, 2007, №(4), s.58-61
 12. Aqrar bazarın marketinq təşkilinin məqsədli proqram üsulları / NDU,  “Naxçıvan Muxtar Respublikasında aqrar islahatların gedişi və sosial-iqtisadi perspektivləri (Elmi konfrans), 2008, s. 76-81
 13. Regional bazarın marketinq səmərəsinin inkişaf meylləri // Naxçıvan Dövlət Universitetinin, Elmi əsərləri, № 5(25), 2008, s.212-217
 14. Xarici iqtisadi əlaqələrin inkişafında regional bazarın səmərəli təşkilinin əsas istiqamətləri / NDU,“Beynəlxalq iqtisadi əla-qələrin inkişafında regionların rolu və əhəmiyyəti” adlı  Beynəlxalq elmi konfrans,  Naxçıvan, 2009, s.83-86
 15. M.T.İmanova. Monoqrafiya. Bazarın marketinq tədqiqinin regional problemləri: Müasir vəziyyət və perspektivlər. Bakı: Nurlan, 2010, 208 səh.
 16. Regionun sosial-iqtisadi inkişafının əsas istiqamətləri // BSU, Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual   problemləri  (Ali məktəblərarası elmi məqalələrin məcmuəsi), №2, Bakı, 2010, s.332-336.
 17.  Regional iqtisadi inkişafda müasir reklam imkanları: təyyarə və aeroportlarda reklam / AMEA və    BKU, İqtisadi artımın intensiv inkişaf problemləri, Bakı, 2010, s.326-329
 18. Müasir dövrdə reklam və Public Relations // Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi əsərlər, №2(34), 2010 s. s.75-78
 19. Aqrar sahəyə investisiya qoyuluşu istehsalın inkişafının katalizatoru kimi /  AMEA, II “Ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsinin sosial-iqtisadi problemləri” adlı elmi-praktik konfransın materialları, Bakı, 2011, s. 144-145
 20. Nəzarət və təftiş.  Metodik göstərişlər Naxçıvan, 2011, 28 s.
 21. İnformasiya iqtisadiyyatına keçid şəraitində informasiya-kommunikasiya texnologiyalarından istifadənin aqrar sektorun inkişafına təsiri // Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi əsərləri, №1(37), 2011, 149-153
 22. M.T.İmanova. Reklam və onun təşkili. Sahibkarlar üçün metodik vəsait.  Naxçıvan: İdeya,  2012, 104 səh.
 23.  Heydər Əliyevin parlaq ideyaları və İdeya Azərbaycanın iqtisadi inkişaf strategiyası // Naxçıvan Dövlət Universitetinin  Elmi əsərləri, 2012, № 1(45), s. 161-165.
 24. Innovasiyayönümlü iqtisadiyyatın formalaşması və İKT sektorunun inkişafı / Beynəlxalq simpozium: İnnovasiyaların  tətbiqi: inkişaf və müasirləşmə,  2012, s.97-100
 25. Milli hesablar sistemi və Xalq təsərrüfatı balansı (Seçmə fənn). Fənn proqramı. Naxçıvan: İdeya, 2012, 24 səh
 26. Aqrar sektorun inkişafı zəminində ərzaq təhlükəsizliyi təminatı / Azərbaycan ETKTİ və Tİ,  Beynəlxalq elmi-praktiki konfrans: Aqrar iqtisadiyyatın aktual problemləri , 2012, s. 354-356
 27.  Aqrar sahədə aparılan iqtisadi islahatların nəticələri // Azərbaycan ETKTİ və Tİ Elmi əsərləri,  2012,  Bakı, s.31-36
 28.  Mühasibat uçotunun nəzəriyyəsi fənnində “Mühasibat balansı” mövzusunun İKT vasitəsilə tədrisi üsulları // Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu, 2013, s.114-119
 29.  Reklam iqtisadi inkişafa təkan verən amildir / Regional inkişaf və böyük mədəniyyət: Mənşə, harmoniya, və tipologiya məsələləri, Beynəlxalq konfransın materialları, NDU, 2013, s.73
 30.  İnnovasiya sahibkarlığı və onun inkişaf istiqamətləri / Azərbaycanda Yüksək texnologiyaların texniki-iqtisadi problemləri, Respublika elmi konfransın materialları, ATU, 2013, s.153-155
 31. Kənd təsərüfatı məhsullarının ixracının stimullaşdırılmasının əsas istiqamətləri // Azərbaycan Kooperasiya Universiteti, 2013, s.34-37
 32. Nağdsız hesablaşmalar iqtisadi inkişafa təkan verən amildir // AMEA Naxçıvan bölməsinin Xəbərlər elmi jurnalı,  2013, cild 9, №3, s.260-266
 33. Mühasibat uçotunun   beynləxalq standartlara uyğunlaşdırılması və dünya ölkələrində tətbiq edilən modellər // Naxçıvan Dövlət Universitetinin  Elmi jurnalı, 2013, № 2(53), s.206-210
 34. Мühasibat  uçotunun beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılması və dünya ölkələrində tətbiq edilən modelləri. Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi əsərləri, № 2(53), 2013, s.206-210
 35. Sənaye parklarının yaradılmasının sosial-iqtisadi inkişafa təsiri. Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi əsərləri, № 2(58), 2014, s.155-158
 36.  M.T.İmanova. Mühasibat  uçotunda interaktivlik. Dərs vəsaiti. “Əcəmi” Nəşriyyat-Poliqrafiya Birliyi, Naxçıvan-2014.
 37. Muxtariyyət illərində Naxçıvanda sənayenin inkişafı (1991-2013) / Beynəlxalq konfrans: Naxçıvanın muxtariyyəti tarixi nailiyyətdir, 2014, s. 150-154
 38.  H.Əliyev və Naxçıvanda sənayenin inkişaf mərhələləri / Beynəlxalq konfrans, Naxçıvan Muxtar Respublikasının 90 illiyinə həsr olunmuş Elmi əsərlər jurnalının (xüsusi buraxılış) materialları, № 9 (62),   2014, s. 79-83
 39. N.H.Əhmədov. M.T.İmanova.  Bank işinin əsasları. Dərs vəsait.  Bakı: ADPU nəşriyyatı, 2014, 211 s.
 40. Bank işi. Fənn proqramı. NÖU Dizayn və poliqrafiya Mərkəzi, 2014, 19 s.
 41. M.T.İmanova. Mühasibat  uçotunda interaktivlik. Dərs vəsaiti.  Naxçıvan: Əcəmi Nəşriyyat-Poliqrafiya Birliyi, 2014, 168 s.
 42.  H.Əliyev və Naxçıvanda sənayenin inkişaf mərhələləri // Naxçıvan Muxtar Respublikasının 90 illiyinə həsr olunmuş Elmi əsərlər jurnalının (xüsusi buraxılış) materialları, № 9 (62),  2014, s. 79-83
 43.  Ərzaq təhlükəsizlinin təmin edilməsində baytarlıq işinin rolu və təşkili / Baytarlıq təbabəti və ərzaq təhlükəsizliyi:problemlər və perspektivlər, Beynəlxalq konfrans, NDU, 2014, s.35-36
 44. Məşgulluğun təmin edilməsi və onun əsas istiqamətləri // NDU, Elmi əsərlər, № 9(65), 2014, s. 169-173
 45. Naxçıvan Muxtar Respublikasında sənayenin innovativ inkişafının bəzi məsələləri // Naxçıvan Muxtar Respublika iqtisadiyyatını innovativ inkişaf istiqamətləri, Elmi-praktiki konfransın materialları, 2015, s.35-36
 46. Naxçıvan Muxtar Respublikasında sənayenin inkişaf etdirilməsinin əsas istiqamətləri /, Beynəlxalq İpək Yolu-konfransı:  Tarixi İpək Yolu və Naxçıvanın iqtisadi-mədəni əlaqələrinin inkişafı mərhələsi,  NU, 2015, s.18-20
 47.  Muxtar Respublikanın sənaye müəssisələrində innovasiya fəaliyyətinin təşkili // AMEA Naxçıvan bölməsi, “Xəbərlər” jurnalı,  №1, 2015, s.192 -196
 48.  Промышленная политика направления повышения конкуретноспособности в Нахичеванской Автономной Республике // Scientific Light, VOL 1, No 5  Wroclaw, Poland, 2017, ISSN 0548-7110, s.8-12
 49. Azerbaycan'da Kültürel Mirasa İlişkin Turizm Endüstrisinin Önemli Gelişim Özellikleri /  Uluslararası Turizm ve Kültürel Miras Kongresi,  MSKÜ Marmaris Turizm Meslek Yüksekokulu , Türkiye Cumhuriyyeti, 2017
 50. Nahçıvan’ın kültürel miras  turizminin  geliştirilmesi açısından Tükiye deneyiminin incelenmesi / Uluslararası Turizm ve Kültürel Miras Kongresi,  MSKÜ Marmaris Turizm Meslek Yüksekokulu , Türkiye Cumhuriyyeti, 2017
 51. Naxçıvanda mədəni irs turizminin inkişafı baxımından Türkiyə təcrübəsinin öyrənilməsinin tədqiqi // “Turizm və qonaqpərvərlik tədqiqatları” jurnalı, №  4, 2018, s.10-29
 52. Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nde Gıda Sanayi, Nahçıvan Mutfağı Ve Gastronomi / Gastronomi Zirvesi,Ankara, 2018

 

 

 

Email:  Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.