Mayisə Abbasova

Abbasova Mayisə Məmməd qızı 1960-cı ildə Ordubad şəhərində anadan olmuşdur. 1967-ci ildə Naxçıvan şəhəri Puşkin adına 3 №-li orta məktəbin I sinfinə daxil olmuş, 1977 ci ildə həmin məktəbi bitirmişdir. 1981-ci ildə Moskva Kooperativ İnstitutunun iqtisadiyyat fakultəsinə daxil olmuş, 1986-cı ildə həmin institutu bitirmişdir. 2001-ci ildə Naxçıvan Dövlət Universitetində,  2003-cü ildən isə Naxçıvan Özəl Universitetində işləmişdir.Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüdür və rus dilini bilir.

Məqalələr

1.“İstehsal kooperasiyası sistemində kiçik sahibkarlıq fəaliyyətinin formaları”. “Məktəb nəşriyyatı”  Naxçıvan-2005
2. “Ticarət və mübadilənin digər sferalarında sahibkarlıq fəaliyyətinin formalaşması”. (Beynəlxalq simpozium). Bakı -2003
3. Рол регулирования оценогного механизма в обеспечении стабильново развития аграрного сектора. москва 2010
4. Mejdunarodnıy nauçnıy jurnal №3 “Osnovnıe napravleniya razvitiya aqrarnoy rınka  naxçıvanskoy AP” Moskva 2013
5.Azərbaycan elmi-tədqiqat kənd təsərrüfatının iqtisadiyyatı və təşkilatı institutu  “Azərbaycanın xarici –iqtisadi əlaqələrinin mahiyyəti və inkişaf mərhələləri” Bakı 2013
6.Azərbaycanın regionlarında aqrar sektorun formalaşması və inkişafı istiqamətləri, AMEA-Elmi əsərləri, I buraxılış, Bakı-2014
7.Кадровоя политика государства и теоретические основы претворения ее в  жизн, Международный научный  журнал №2 Moskva-2014
8. Naxçıvan Muxtar Respublikasında iqtisadiyyatın innovasiyalılığının əsas şərtləri.  NDU Elmi praktiki konfrans 28 noyabr 2014. Naxçıvan- 2015
9.Azərbaycanın regionlarında aqrar sektorun formalaşmasl və inkişafı istiqamətləri.  AMEA Elmi əsərlər №1. Naxçıvan 2014
10. Место и рол экономической безопасности в системе национальной  безопасности страны. Россия и Европа: связ культуры и экономики. Част 2.  Прага 2015.