Nurlana Əliyeva

    Nurlana Sabir qızı Əliyeva 01.06.1977–ci ildə Naxçıvan şəhərində anadan olmuşdur. 1983-cü ildə Naxçıvan şəhər 07 nömrəli orta məktəbin I sinfinə daxil olmuş, 1993–cü ildə oranı bitirmişdir. 1993-1997–ci illərdə Naxçıvan Dövlət Universitetinin Tarix – filologiya filologiya ixtisası üzrə bakalavr təhsili almışdır. 1997-1999–cu illərdə Naxçıvan Dövlət Universitetində həmin istiqamət üzrə magistr təhsili almışdır. 1999-2001-ci illərdə Naxçıvan Dövlət Universiteti, “Qeyrət ” nəşriyyatında redaktor vəzifəsində işləmişdir. 2001-ci ildən “Naxçıvan” Universitetinin Azərbyacan dili və ədəbiyyat kafedrasında  müəllim kimi fəaliyyət göstərir.  2013- cü ildə “Məhəmməd Tağı Sidqi və uşaq ədədbiyyatı” mövzusunda namizədlik dissertasyası müdafiə edərək filologiya üzrə fəlsəfə doktoru alimi dərəcəsi almışdır. 2017-ci ildə isə “Naxçıvan” Universitetinin Elmi şurasının qərarı ilə universitetin dosenti seçilmişdir. 2018-ci  ilin fevral ayından isə “Naxçıvan” Universitetinin Pedaqoji fakültəsinin dekanı vəzifəsində çalışır. Evlidir, iki övladı var.

Məqalələri

1.Məhəmməd Tağı Sidqinin hekayələri haqqında, “Elmi əsərlər” N- 2 (42),  NDU, “Qeyrət” Naxçıvan , 2011
2. Məhəmməd Tağı Sidqi və ilk anadilli məktəb, “Elmi əsərlər” N-9, NDU, “Qeyrət”. Naxçıvan 2002
3. Cəlil Məmmədquluzadə yaradıcılığında Şərq klassiklərinin əsərlərindən istifadə, “Elmi əsərlər” NDU, “Qeyrət”,   N-7. Naxçıvan, 2000.
4.Məhəmməd Tağı Sidqinin bədii əsərlərində elm, məktəb və tərbiyə haqqında fikirləri. “Elmi axtarışlar” (Folklorşünaslıq: filologiya, fəlsəfə tarix, incəsənət və nəzəri aspektləri) N-1 / 04. Bakı, 2012
5. Məhəmməd Tağı Sidqi və ziyalı münasibətləri. “Dil və ədəbiyyat” jurnalı (Beynəlxalq elmi- nəzəri jurnal) 1(81), Bakı, 2012.
6. История школы в Нахичевани и Мухаммед Таги Сидги. Философский алъманах совремменностъ: Мир Мнений. № 2, 2012.
7.Məhəmməd Tağı Sidqi  və uşaq ədəbiyyatı (2003 –cü ildə yerinə yetirilmiş elmi –tədqiqat işlərinin yekununa həsr edilmiş konfransın materialları) 18-19 mart. Bakı, 2004
8. Məhəmməd Tağı Sidqi söz haqqında. “Elmi əsərlər” (Humanitar elmlər seriyası) 2012, N- 2(46).
9. Məhəmməd Tağı Sidqi və uşaq ədəbiyyatı. Naxçıvan (İctimai-siyasi, ədəbi-bədii, elmi-publisistik jurnal), Naxçıvan, 2004.
10. Naxçıvanda uşaq ədəbiyyatının inkişafında Məhəmməd Tağı Sidqinin rolu. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan bölməsi (Xəbərlər, İctimai və humanitar elmlər seriyası) №3, Naxçıvan, “Tusi”, 2012.
11. Sidqi irsindən seçmə­lər.Kitabça. Naxçıvan, “Qızıldağ” mətbəəsi,2013.
12. XIII yüzillikdə Nax­çıvanda ədəbi-mə­də­ni və elmi mühit. NDU, “Qeyrət” nəşriyyatı, Elmi əsərlər (Humanitar seriya) №1 (52), Naxçıvan, 2013.
13. XVI-XVII yüzilliklərdə Naxçıvanda ədəbi-mədəni, elmi mühit. Axtarışlar (folklor, ədəbiy­yat, dil, sənətşünaslıq və tarix) I (7), Naxçıvan, 2013.
14. XIX yüzillikdə Azər­baycanda ədəbi-pe­daqoji mühit və Mə­həm­məd Tağı Sidqi. Axtarışlar (folklor, ədəbiy­yat, dil, sənətşünaslıq və tarix) II (8), Naxçıvan, 2013.
15. XIV-XV yüzilliklərdə Naxçıvanda ədəbi-mədəni, elmi mühit. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan bölməsi (Xəbərlər, İctimai və humanitar elmlər seriyası) №3, Naxçıvan, “Tusi”, 2013.
16. Məhəmməd Tağı Sidqinin mətbuat haqqında fikirləri. NDU, “Qeyrət” nəşriyyatı, Elmi əsərlər (Humanitar seriya) №1 (57), Naxçıvan, 2014.
17. Əhməd Cavad yaradıcılığında üçrəngli poeziya. NDU, “Qeyrət” nəşriyyatı, Elmi əsərlər (Humanitar seriya) №5 (70), Naxçıvan, 2015.
18. Əziz Şərifin tərcü­mə və publisistik yara­dı­cılığı. “Naxçıvan” Universiteti. “Elmi əsərlər”.№1 (1), Naxçıvan, NU, “Nuh”.2015
19. XIX əsr Naxçıvan ədəbi mühiti.Tarixi İpək Yolu və Naxçıvanın iqtisadi-mədəni əlaqələrinin inkişafı məsələləri. Beynəlxalq İpək Yolu konfransı,  Naxçıvan,16-17 oktyabr, 2015.
20. Современники Мухаммеда Таги Сидги. Ученые записки. Серия «Филология Социальные коммуникации». Том 27 (66), №3, Симферополъ, 2014.
21. XIX yüzilin sonu, XX yüzilin əvvəlində Azər­baycan uşaq poezi­yası. Doktorantların və gənc tədqiqatçıların XVII Respublika Elmi Konfransının materialları. Bakı, 2013.
22. Məhəmməd Tağı Sidqinin sənətkarlıq xüsusiyyətləri. Regional inkişaf və böyük mədəniyyət: mənşə, harmoniya və tipologiya məsələləri (Beynəlxalq konfrans). Naxçıvan Dövlət Universiteti, Naxçıvan: 2013.
23. Seçmə fənn (Ədəbi növ və janrlar).Proqram. Naxçıvan Unıverstetı, 2015

24. Konfrans-M.T.Sidqi ilə bağlı. 2014, Respublika

25. Əziz Şərifin tərcümə və publisistik yaradıcılığı  “Naxçıvan” Universiteti,  “Elmi əsərlər”,2015,Naxçıvan, NU, N-1

26. Eynəlı Bəy Sultanöv M.T.Sıdqının müasırı kımı. “Elmi əsərlər” N- 2 (3),  NU,  Naxçıvan , 2016

27.Müzəffər Nəsırlı, Hüseyn Razı yaradıcılığında vətənpərvərlık mötıvlərı. Fılölögıya məsələlərı, Bakı, N- 1 -2017

28.Abbas Zamanöv Sabır ədəbı ırsının tədqıqatçısı kımı. “Elmi əsərlər” N-2 (5),  NU,  Naxçıvan ,2017

29.XX əsrın II yarısında Naxçıvan ədəbı mühıtındə Vətən mövzusu. “Elmi əsərlər” , NDU,  Naxçıvan , “Qeyrət” ,2017