Əli Cabbarov

Əli Xeybər oğlu Cabbarov 1970-ci il Şahbuz rayonunun  Kükü kəndində müəllim ailəsində anadan olmuşdur. 1977—1987-ci illərdə orta məktəbi  bitirmişdir. 1987-ıi ildə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinə daxil olmuş, 1995-ci ildə həmin universiteti bitirmişdir.2000-2014-cu illərdə Naxçıvan Dövlət Universitetində (NDU) müəllim, 2006-cı ildən Naxçıvan Özəl Universitetində müəllim işləyir. Bir kitabın həmmüəllifidir.  Bazar iqtisadiyyatı problemləri, sahibkarlıq fəaliyyəti və turizmə  dair 40 elmi məqaləsi vardır. "Naxçıvan Muxtar Respublikasında turizmin inkişafının sosial-iqtisadi problemləri"  mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir (2008). 2007-ci ildən Sankt-Peterburg  Baltika Beynəlxalq Turizm Akademiyasının üzvüdür.

http://www.travelglossary.ru/mta/mta_spb.htm
http://travelglossary.ru/journal/_42.htm
http://travelglossary.ru/journal/_43.htm

Elmi məqalələri

 İtaliya http://www.oc.unito.it/en/aze.html,
 Türkiyə http://daplatform.org/783
 Rusiya http://fototraveller.ru/articles/arttext.php?article_id=30)  kimi öllkələrdə dərc olunmuşdur
 Bilgisayar və İnternettdə  işləməklə yanaşı, Azərbaycan, Türk, Rus və İngilis dillərində sərbəst danışır.