Elçin Zamanov

   1970-ci ildə Şərur rayonunun Çərçiboğan kəndində anadan olmuşdur. 1977-ci ildə Çərçibogan kənd orta məktəbinin I sinfinə daxil olmuş, 1987-ci ildə həmin məktəbin bitirmiş,1991-ci ildə Naxçıvan Dövlət Universitetinin Humanitar fakültəsinə daxil olmuş, 1996-cı ildə universitetin tarix ixtisasını fərqlənmə ilə bitirmişdir. 1997-ci ildə universitetin “Azərbaycan tarixi” kafedrasında müəllim  və baş müəllim işləmişdir. 2002-ci ildə namizədlik dissertasiyası müdafiə etmiş, 2005-ci ildə dosent olmuşdur. 2003-cü ildə Naxçıvan Dövlət Universitetinin elmi katibidir.
   Hazırda "Naxçıvan"  Universitetinin “Ümumi tarix ” kafedrasının dosentidir.

Kitabları:

1.Cənubi Qafqazda siyasi vəziyyət və Azərbaycnın xarici siyasəti (1918-1920). Monoqrafiya –Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin qrifi ilə nəşr edilmişdir. Monoqrafiya Cümhuriyyət dövründə hökumət diplomatik fəaliyyəti yeni arxiv materiallrı əsasında əks olunub. Monqrafiya adi məktəb müəllimləri və gənc tədqiqatçılar üçün nəzərdə tutulmuşdur.
2. Azərbaycan tarixinin tədrisində tələbələrdə tədqiqatçılıq bacarığının inkişaf etdirilməsinin formaları və metodları.

Məqalələr

1. Tarixin poetik dərsləri, Millilik və bəşərilik (Respublika elmi sessiyasının materialları) Azərnəşr,1993.
2. Y.Məmmədəliyevin elmi fəaliyyəti, Azərbaycanda ictimai fikrin,elm və təhsilin inkişafında akademik Yusif Məmmədəliyevin rolu (Respublika elmi konfransının materialları) Bakı,1995.
3. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin İrəvandakı səfirliyinin Naxçıvan problemi ilə bağlı uğurlu fəaliyyəti (1918-1920), Naxçıvan MR-də iqtisadiyyat,elm,maarif,ədəbiyyat və mədəniyyətin inkişafı problemləri (məruzələrin tezisləri) Bakı,Yurd,1999.
4. Qədim Azərbaycan yurdu İrəvanın tarixi-etnik durumu, Elmi əsərlər,xüsusi buraxılış №5,NDU, «Qeyrət»,1999 (humanitar seriya).
5. Azərbaycanlıların soyqırımı bəşəriyyət qarşısında faciədir, Naxçıvan Dövlət Universitetinin xəbərləri. «Fikir» 2000,№5.
6. Qərbi Azərbaycanda soyqırım aksiyası: faktlar,hadisələr (1918-1920-ci illər), Elmi əsərlər (Humanitar seriya) №7.NDU «Qeyrət» Naxçıvan,2000.
7. Mirzəbağır Əliyevin «Qanlı günlərimiz» əsərində deportasiya məsələləri, Elmi əsərlər (xüsusi buraxılış) Deportasiya və Naxçıvan (Naxçıvan MR Ali Məclisinin keçirdiyi elmi konfransın materialları əsasında)№8 NDU «Qeyrət»,2001.
8. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Millətlər Cəmiyyətinə üzvlüyündən sonra və sübutuna qədər Ermənistan və Gürcüstandakı diplomatik nümayəndəliklərinin fəaliyyəti (yanvar-1920-ci il, aprel-1920-ci il), Ali məktəblər arasında elmi-praktik konfransın materialları Bakı,Elm,2002.
9. Azərbaycanın Transqafqazdakıhisəli ərazi problemlərinin diplomatik vasitələrlə həlli, Naxçıvan regional elm mərkəzinin əsərləri VII buraxılış.Bakı, Elm,2003.
10. Qars müqaviləsi və Naxçıvan, Nər yönü ilə Naxçıvan və Qars.(Beynəlxalq simpoziumun materialları) Naxçıvan «Qeyrət»,2003.
11.Dağlılar Cümhuriyyətinin Azərbaycana birləşəmk meyilləri tarixin işığında, Elmi əsərlər (Humanitar elmlər seriyası)№13 Naxçıvan «Qeyrət»,2004.
12. 1918-1920-ci illərdə Azərbaycan Dövlətinin böyük fəlakət sindromu:qaçqınlar problemi, Naxçıvan. İctimai-siyasi,ədəbi-bədii,elmi-publisistik jurnal Naxçıvan,2005.
13. Azərbaycan diplomatiyasında Naxçıvan məsələsi, Naxçıvan:tarixi gerçəklik,müasir durum,inkişaf perspektivləri(9-10 iyun 2006-cı ildə keçirilmiş beynəlxalq simpoziumun materialları) Bakı,Təhsil,2006.
14. Tarixi zərurətdən yaranan muxtariyyət, Naxçıvan Muxtar Respublikasının yaranması:tarix və müasirlik (8 fevral 2007-ci ildə keçirilmiş elmi-praktik konfransın materialları) Bakı, Nurlan,2007.
15. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin İrəvan və Gürcüstandakı diplomatik nümayəndəliklərinin Naxçıvan və çevrəsi ilə bağlı diplomatik fəaliyyətləri. «Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətini fəaliyyəti və beynəlxalq münasibətlərdə yeri».Respublika elmi konfransının materialları, Sumqayıt,2007.
16. Bolşeviklərin Naxçıvan və çevrəsi ilə bağlı planlarına qarşı ilk xalq çıxışları, Naxçıvan bu gün:islahatlar, perspektivlər (Beynəlxalq simpoziumun materialları) Bakı,Nurlan, 2008.
17. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin tarixşünaslığında Naxçıvan problemi, AMEA-nın Naxçıvan bölməsinin xəbərləri.İctimai və humanitar elmlər seriyası,№1 Naxçıvan,Tusi, 2008.
18. Azərbaycan tarixinin tədrisində tələbələrdə tədqiqatçılıq bacarığının inkişaf etdirilməsinin formaları və metodları, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Elmi-Metodik Şurasının «Tarix» bölməsinin 05 iyun 2008-ci il tarixli qərarı ilə (protokol №9)təsdiq edilmişdir. Naxçıvan,2008.
19. XX yüzilliyin 20-ci illərində Naxçıvanda üsyanlar və represiyalar, Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu xəbərləri. №2 (18) Məktəb nəşriyyatı, Naxçıvan, 2009.
20. 20-ci illərdə bolşeviklərin gizli təşkilat və şəxslərə qarşı repressiyaları tarixi sənəddə, Bakı Dövlət Universitetinin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfransın materialları, Humanitar elmlər seriyası, 2009.
21. Milli tarixşünaslığa qiymətli töhfə, Azərbaycan qəzeti, №40 (5144).
22. «Böyük Vedi» üsyanından sonra qərbi Azərbaycan və Naxçıvanda yaranan qaçqınlar problemi və bu istiqamətdə diplomatik tədbirlər, Naxçıvan Dövlət Universitetinin xəbərləri. «Elmi əsərlər» 2010, №1 (29).
23. XX.Yüzyılın 20 Yıllarında Azerbaycanda  Bolşeviklerin Uyguladığı “Represiya”, YOM Türk Dünyası Kültür  Dergisi. Bahar 2011.
24. “Naxçıvan uğrunda diplomatik mübarizə”(1918-1920-ci illər), “Naxçıvan Muxtariyyəti tarixi nailiyyətdir”.(Beynəlxalq konfransların materialları.) Naxçıvan,2015.
25. Azərbaycanın Cənubi Qafqazda mübahisəli ərazi problemlərinin diplomatik vasitələrlə həlli fəaliyyəti(XX yüzilliyin əvvəlləri), “Azərbaycan tarixi coğrafiyasının aktual problemləri” mövzusunda keçirilmiş respublika konfransı, 04.04.2015, Naxçıvan.
26. Azərbaycan tarixinin aktual problemləri fənni üzrə (XIX-XX əsrlər) Proqram, Naxçıvan” Universitetinin “27 fevral 2015-ci il tarixli Elmi Şurasının qərarına əsasən çap olunmuşdur (protokol №6). Naxçıvan 2016.
27. Tarixi tədqiqatların metod və metodologiyası fənni üzrə Proqram, Naxçıvan 2016.