Ceyhun Mahmudov

   Mahmudov Ceyhun İlham oğlu 1975-ci il avqust ayının 11-də Naxçıvan Muxtar Respublikasının Naxçıvan şəhərində anadan olmuşdur. Orta məktəbi qızıl medalla bitirərək 1991-1996-cı illərdə Naxçıvan Dövlət Universitetinin “İstehsalın iqtisadiyyatı və idarə edilməsi” ixtisasını fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.1996-2000-ci illərdə Naxçvan Politexnik Texnikumunda müəllim işləmiş, daha sonra pedaqoji fəaliyyətini Naxçıvan Dövlət Universitetində və Naxçıvan Özəl Universitetində davam etdirərək hər iki universitetdə çalışmaqdadır. 2004-cü il yanvar ayının 30-da Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində 08.00.05.-“Xalq təsərrüfatının iqtisadiyyatı və idarə ediməsi” ixtisası üzrə “Regional bazarın formalaşması və inkişafında sahibkarlığın rolu” mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə etmiş və iqtisad elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almışdır. 2001-2004-cü illərdə Naxçıvan Dövlət Universitetinin “İqtisad-hüquq” fakültəsində Həmkarlar İttifaqı Komitəsinin sədri, 2004-2005-ci illərdə “İqtisad” fakültəsində tərbiyə işləri üzrə dekan müavini vəzifəsində çalışmışdır. NDU-nun “İqtisadiyyat və tənzimləmə” kafedrasının və NÖU-nun “İqtisadiyyat” kafedrasının dosentidir. 2005-2016 cı illərdə Naxçıvan Özəl Universitetinin “İqtisadiyyat” fakültəsinin dekanı vəzifəsində çalışıb.

Əsas elmi əsərləri:

1.Regional bazarın formalaşması və təbii sərvətlərdən istifadə yolları. “Naxçıvan Özəl Universitetində keçirilən II Beynəlxalq ekmi-praktik konfrans”ın materialları, Naxçıvan, 2000, səh.46-49.  
2. Regional bazarın formalaşması xüsusiyyətləri. “Naxçıvan Özəl Universitetinin professor-müəllim heyətinin 2000-ci ildə yerinə yetirdiyi elmi-tədqiqat işlərinin yekununa həsr edilmiş konfrans”ın materiallari, Naxçivan, 2001, səh.36-37.
3. Sahibkarlığın əsas istiqamətləri və Naxçıvan Muxtar Respublikası iqtisadiyyatının inkişafında rolu. “Kiçik biznes və sahibkarlıq fəaliyyətinin inkişaf  problemləri” mövzusunda keçirilən elmi-praktik konfransın materialları, Bakı, Elm, 2002, səh.52-54.
4. Sahibkarlığın təşəkkül tapmasında özəlləşdirmənin rolu. “Ali məktəblər arasında keçirilən elmi-praktik konfrans”ın materialları, Bakı, Elm, 2002, səh. 137-140.
5. Naxçıvan Muxtar Respublikasında sahibkarlığın inkişafı və istehlak bazarının formalaşması məsələləri. NDU-nun Elmi əsərləri, N9, Qeyrət, 2002, səh. 61-62.
6. Regional bazarın formalaşması və kiçik sahibkarlıq. “Kiçik biznes və sahibkarlıq fəaliyyətinin inkişaf  problemləri” mövzusunda keçirilən III Beynəlxalq elmi-praktik konfransın materialları, Bakı, 2003, səh.85-89.
7. Əhalinin sosial müdafiəsində regional istehlak bazarının tənzimlənməsinin rolu. Naxçıvan Regional Elmi Mərkəzinin əsərləri, VII buraxılış, Bakı, Elm, 2003, səh.147-151.
8. Regionda bazar mexanizmlərinin formalaşması və dövlət tənzimlənməsi. “Azərbaycan Respublikasının prezidenti Heydər Əliyev cənablarının anadan olmasının 80 illiyinə həsr edilmiş elmi-praktik konfrans”ın materialları, Ba¬kı, ADİU, 2003, səh.136-139.
9. Regional bazar: mahiyyəti və formalaşmasına təsir edən amillər. “Azərbaycan iqtisadiyyatı inkişaf yolunda” məqalələr toplusu, AMEA, IV buraxılış, Ba¬kı,  Elm, 2003, səh. 105-108.
10. Regional bazarın əsas inkişaf amilləri. “Azərbaycan iqtisadiyyatı inkişaf yolunda” məqalələr toplusu, AMEA, V buraxılış, Bakı, Elm, 2003, səh. 116-121.
11. Regional bazarın formalaşması prosesinin dövlət tənzimlənməsi. “Azərbaycan iqtisadiyyatı inkişaf yolunda” məqalələr toplusu, AMEA. VII buraxılış, Ba¬kı, Elm, 2003, səh. 55-60.   
12. Regionda bazar mexanizmlərinin formalaşmasında dövlət tənzimlənməsinin rolu. “İqtisadiyyat və audit”aylıq elmi-praktik jurnal, N11(41), 2003, səh. 13-16.  
13. Regional bazarın göstəricilər sistemi və inkişaf meylləri. “Naxçıvan Özəl Universitetinin professor-müəllim heyətinin 2003-cü ildə yerinə yetirdiyi elmi-tədqiqat işlərinin yekununa həsr edilmiş konfrans”ın materiallari, Bakı, 2004, səh.64-66.  
14. Turizm – kiçik biznesin perspektiv inkişafının prioritet sahələrindən biri kimi. “Kiçik biznes və sahibkarlıq fəaliyyətinin inkişaf  problemləri” mövzusunda keçirilən elmi-praktik konfransın materialları, Bakı, Elm, 2004, səh. 82-86.
15. Sahibkarlıq zonaları Muxtar Respublikada kiçik biznesin inkişaf şərti kimi. NÖU-da “Müasir elmi tədqiqatların aktual problemləri” mövzusunda keçirilən elmi konfransın materialları, Bakı, 2004, səh.111-114.
16. Yeni iqtisadi münasibətlərə keçid şəraitində dövlətin iqtisadi funksiyaları mövzusunun tədrisi metodikası. NMİ-də “Müasir təlim metodları və yeni pedaqoji texnologiyanın təlim-tərbiyə prosesində tətbiqi” mövzusunda keçirilən elmi-praktik konfransın materialları, Naxçıvan, 2004, səh. 107-109.
17. Kiçik müəssisələr milli iqtisadiyyatın inkişafının əsas şərti kimi. ADPU-nun xəbərləri, N1, Bakı, 2005, səh.246-250.
18. Regional inkişafın dövlət tənzimlənməsi. “Müasir dövrdə iqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsinin aktual problemləri” mövzusunda keçirilən elmi-praktik konfransın materialları, Naxçıvan, 2005, səh. 35-39.
19. İnvestisiya siyasəti və Azərbaycan iqtisadiyyatında xarici sərmayə. AMEA-nın Naxçıvan bölməsində “Azərbaycanda elmin inkişafı və regional problemlər” mövzusunda keçirilən elmi-praktik konfransın materialları, Bakı, 2005, səh.167-171.
20. Aqrar siyasət regionun perspektiv inkişafının başlıca amili kimi. “İqtisadiyyat və audit”aylıq elmi-praktik jurnal, N8(62), 2005, səh. 11-14.  
21. İqtisadi siyasətin həyata keçirilməsində dünya təcrübəsindən istifadə. NDU-nun Elmi əsərləri, N17, Qeyrət, 2005, səh. 126-129.
22. Aqrar sektorda sahibkarlıq fəaliyyətinin dövlət tənzimlənməsi və onun əsas istiqamətləri. ADPU-nun xəbərləri, N5, Bakı, 2005, səh.290-293.
23. Regional planlaşdırma regional idarəetmə sisteminin vacib elementi kimi. NMİ-nin xəbərləri, N1(5), Məktəb, 2006, səh. 83-85.
24. Regional sosial-iqtisadi inkişaf meylləri əsaslandırılmış iqtisadi siyasətin nəticəsi kimi. NDU-da “Regionun sosial-iqtisadi inkişaf problemləri” mövzusunda keçirilən elmi-praktik konfransın materialları, Məktəb, 2006, səh. 36-42.
25. Sahibkarlığın formalaşmasının  regional aspektləri. NMİ-nin xəbərləri, N3(7), Məktəb, 2006, səh. 93-95.
26.Biznes fəaliyyətinin təşkilati formalarının seçilməsinə təsir edən amillər. NMİ-də “Müasir təlim metodları və yeni pedaqoji texnologiyanın təlim-tərbiyə prosesində tətbiqi” mövzusunda keçirilən elmi-praktik konfransın materialları, Naxçıvan, 2007, səh. 50-51.
27. Biznesdə risk mövzusunun tədrisi metodikası. NMİ-nin xəbərləri, N3(11), Məktəb, 2007, səh. 144-147.
28. Государства и регионалъная политика: опыт зарубежных стран. Международный научный журнал, Москва, № 4(4), 2007, стр. 41-46
29. Milli iqtisadiyyatın inkişafında proqnozlaşdırmanın rolunun tədrisi texnologiyası. NMİ-nin xəbərləri, N4(12), Məktəb, 2007, səh. 99-103.
30.Respublikamızın ÜTT-na daxil olmasının aqrar sahənin inkişafına təsirinin qiymətləndirilməsi. NDU-da” Naxçıvan Muxtar Respublikasında aqrar islahatların gedişi və sosial-iqtisadi perspektivləri ” mövzusunda keçirilən elmi-praktik konfransın materialları, Naxçıvan, 2008, səh. 36-40.
31.Xarici investisiyalar regionun inkişafında əsas mənbələrdən biri kimi. NDU- da “Beynəlxalq iqtisadi əlaqələrin inkişafında regionların rolu və əhəmiyyəti” mövzusunda keçirilən beynəlxalq elmi konfransın materialları, Naxçıvan, 2009, səh. 78-80.
32.Naxşıvan Muxtar Respublikasında regional  bazarın inkişaf xüsusiyyətləri. “Yol” Bilim Kültür Araşdırma Dergisi, Ankara, sayı 30, 2009, səh. 310-316.
33.Güzəştli təsərrüfat zonaları–regional inkişaf siyasətinin əsas istiqamətlərindən biri kimi. AMEA-nın İqtisadiyyat İnstitutunun “Elmi əsərlər”i, IV buraxılış, Bakı, 2009, səh.24-27.  
34.Müasir mərhələdə respublikamızda həyata keçirilən sənaye siyasəti və onun əsas istiqamətləri. “Kültür evreni–Universe of culture” uluslararası sosial bilimlər dergisi. Türkiye, № 6, 2010, səh. 327-333.
35.Regional siyasət və proqram məqsədli idarəetmənin dünya təcrübəsi. AKU-da “İqtisadi artımın intensiv inkişaf problemləri” mövzusunda keçirilən respublika səviyyəli elmi-praktik konfransın materialları, Bakı, 2010, səh. 323-326.
36.Biznesdə risk və onun azaldılması yolları. NDU-nun Elmi əsərləri, № 2(34), Qeyrət, 2010, səh. 244-246.
37.Aqrar sahədə ixracın stimullaşdırılmasının investisiya təminatı. AMEA-nin İqtisadiyyat İnstitutunun Elmi əsərləri, I buraxılış, Bakı, Elm, 2011, səh. 248-254.
38. Biznesdə bazarın seqmentləşdirilməsi prosesi. NDU-nun Elmi əsərləri,
№ 1(37), Qeyrət, 2011, səh. 153-156.
39.Предпринимательский риск как экономическая категория. BDU-da universitetin 95 illik yubileyinə həsr olunmuş “Qloballaşma şəraitində diplomatik münasibətlərin iqtisadi və siyasi xüsusiyyətləri” mövzusunda respublika səviyyəli elmi-praktik konfransın materialları, Bakı, 2014, səh.332-339.
40.Значение паблик рилейшинса (связей с общественностью) в санации крупных обанкротившихся предприятий. «Кризис экономической сиcтемы как фактор нестабильности современного общества»/ Материалы IV международной научно-практической конференции, Саратов, 2014, стр.58-64.
41.Azərbaycan Respublikasında nağdsız hesablaşmaların müasir inkişaf prosesi. NDU-nun Elmi əsərləri, № 2(67), Qeyrət, 2015, səh. 218-222.
42.Различия в уровнях развития регионов, их экономические и социально-политические результаты. «Россия и Европа: связь культуры и экономики» Часть 2 / Материалы ХI международной научно-практической конференции, Прага, 2015, стр.175-180.
43.Риски при ипотечном кредитовании. «Молодежь и наука: реальность и бу¬дущее» / Материалы VIII международной научно-практической конфренции, Том II, Невинномысск, 2015, стр.207-213.

PROQRAMLAR

1.İqtisadiyyat fənni üzrə proqram. NÖU-nun Elmi Şursının 22 sentyabr 2004-cü il tarixli iclasının qərarı ilə təsdiq edilmişdir(protokol N2), Naxçıvan, 2005, səh.12.
2.İqtisadi və sosial proqnozlaşdırma fənni üzrə proqram. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Elmi Metodik Şurasının “İqtisadiyyat”bölməsinin 07 fevral 2005-ci il tarixli iclasının qərarı ilə təsdiq edilmişdir (protokol N12), Məktəb, 2005, səh.12.
3.Biznesin əsasları fənni üzrə proqram. Azərbaycan Respublikası Təhsil Na-zir¬liyinin 01.06.2009-cu il tarixli 612 saylı əmri ilə çapı təsdiq edilmişdir, Məktəb, 2009, səh.24.
4.Kommersiya fəaliyyətinin əsasları fənni üzrə proqram. NÖU-nun Elmi Şursının 29 oktyabr 2013-cü il tarixli iclasının qərarı ilə təsdiq edilmişdir. (protokol N2), Naxçıvan, 2013, səh.16.

METODİK VƏSAİTLƏR

1.M. S. Bağırov, C. İ. Mahmudov. İstehsalat təcrübəsinin təşkilinə dair metodik göstərişlər: bakalavr hazırlığı üçün. Naxçıvan, Məktəb, 2009, 44 s.


DƏRSLİK, DƏRS VƏSAİTİ VƏ MONOQRAFİYALAR

1.A. A. Rüstəmov, C. İ. Mahmudov. Biznesin əsasları. Dərs vəsaiti, Bakı,2008, 220 s.
2.C. İ. Mahmudov. Biznes: əsasları, təşkili və idarə edilməsi. Dərs vəsaiti, Naxçıvan, İdeya nəşriyyat evi, 2011, 272 s.
3.Şirəliyev A.İ., Mahmudov C.İ. İqtisadi artım və sosial tərəqqi. Dərs vəsaiti. Naxçıvan, İdeya, 2012, 146 səh.