Bəhrəm Həsənov

Həsənov Bəhram Həsən Oğlu 1957-ci il Ordubad rayonunun Behrud kəndində anadan olmuşdur. 1964-cü ildə  Behrud kənd orta məktəbin  birinci sinfinə daxil olmuş və həmin məktəbi 1972-ci ildə bitirmişdir. 1972-ci ildə  Biləv kənd orta məktəbinin 9-cu sinfinə daxil olmuş, 1974-cü ildə  orta məktəbi müvəffəqiyyətlə bitirmişdir.1974-cü ildə  Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutunnun  “Xalq Təsərrüfatının  İqtisadiyyatı və Planlaşdırılması” fakultəsinə daxil olmuş, 1978-ci ildə Universiteti müvəffəqiyyətlə bitirmişdir. 1978-1981-ci illərdə Qəbələ Aqrar Sənaye Birliyində baş iqtisadçı vəzifəsində işləmişdir. 1994-cü ildən Naxçıvan Dövlət Universitetinin “İqtisadiyyat” kafedrasında müəllim, 1999-cu ildən isə baş müəllim  çalışır. 2007-ci ildən Naxçıvan Özəl Universitetində müəllim, 2010-cu ildən isə baş müəllim  işləyir.

Məqalələr

1.Aqrar islahatlar və aqrar sahədə dövlət siyasəti. NDU Xəbərlər № 16   Naxçıvan - 2005 . səh.108-110
2.Aqrar bölməyə dövlət himayəsi. Azərbaycan elminin inkişafı və regional problemlər. AMEA Naxçıvan bölməsi. Bakı-“Nurlan”-2005. Səh.176-183.
3.Naxçıvan Muxtar Respublikasında lizinq xidmətinin aqrar sahənin inkişafına təsiri. NDU Xəbərlər № 2(34)   Naxçıvan - 2010 . səh.217-220.
4.Внедрение инноваций в аграрной отрасли надежный гарант продовольственной везопасности Азербайджана. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası İqtisadiyyat İnstitutu. Elmi əsərlər. №2 Bakı- 2012. səh.219-225.
5.Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalının artırılması və torpaqlardan səmərəli istifadə. NDU. Elmi əsərlər. №1(45) .Naxçıvan,NDU- “Qeyrət” -2012 Səh.187-190
6.Liberal iqtisadiyyatın təşviqi və aqrar sahibkarlıqda innovasiyaların tətbiqi. Elmi əsərlər” №2(67) Naxçıvan NDU-nun”Qeyrət “nəşriyyatı-2015

Konfrans materialları

1.Kənd təsərrüfatı istehsalının artırılması dövlətin strateji məqsədidir. Cəmiyyətin demokratikləşməsi və radikal islahatların həyata keçrilməsinin hüquqi bazasının yaradılması problemləri. Konfrans materialları. Naxçıvan Universiteti. Bakı- 1998. Səh 19-20
2.Tənzimlənən bazar iqtisadiyyatı şəraitində dövlətin rolu. Naxçıvan MR-nın sosial- iqtisadi inkişaf problemləri. Konfrans materialları. Naxçıvan Dövlət Universiteti. Naxçıvan- 2000. Səh.91-93
3.Sahibkarlığın inkişaf problemləri. “Kiçik biznes və sahibkarlıq fəaliy-yətinin inkişaf  problemləri “ adlı konfrans materialı. NDU. Bakı- 2002. Səh.50-51
4.Azad bazar iqtisadiyyatı şəraitində kiçik və orta sahibkarlığın inkişafında dövlət maraqları. “Kiçik biznis və sahibkarlığın inkişaf problemləri” adlı III Beynəlxalq simpoziumun materialları. NDU.Bakı-2003. Səh.84-85
5.Naxçıvan Muxtar Respublikasında sosial infrastrukturun inkişaf xüsusiyyətləri. Azərbaycan tarixi coğrafiyasının aktual problemləri (04 aprel 2015-ci ildə keçirilmiş respublika konfransının materialları)
6.Naxçıvan Muxtar Respublika iqtisadiyyatının innovativ inkişaf istiqamətləri. Elmi praktik konfrans 28 noyabr 2014. Naxçıvan Muxtar Respublikasında aqrar sahənin innovasiyalı inkişafı və ərzaq təhlükəsizliyi. Naxçıvan-2015
7.Naxçıvan MR-da bitkiçiliyin inkişafı region əhalisinin ərzaq təhlükəsizliyinin əsasıdır. Kənd təsərrüfatının inkişafı: reallıqlar və perspektivlər. Beynəlxalq elmi-praktik konfrans 15-16 may. Naxçıvan-2015
8.Naxçıvan Muxtar Respublikasında sənayenin dinamik inkişafı- dövlətimizin priotetlərindəndir. Heydər Əliyev və müasirləşən Naxçıvan iqtisadiyyatı. Elmi praktik konfrans (10 aprel 2015). Naxçıvan-2015