Arif Səfərov

   1947-ci ildə Şərur rayonunun Xanlıqlar kəndində anadan olmuşdur. 1954-1965-ci illərdə Şərur rayonunun Tumaslı kəndində orta məktəbi bitirmişdir. 1965-1970-ci illərdə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutunu (indiki S.Ağamalı oğlu adına “Şərəf nişanı” ordenli Azərbaycan Aqrar Universiteti) fərqlənmə diplomu ilə qurtarmışdır. 1977-1980-cı illərdə Azərbaycan KP Naxçıvan Vilayət Komitəsində təlimatçı və şöbə müdiri əvəzi, 1980-1984-cü illərdə Naxçıvan MR Üzümçülük -Şərabçılıq Aqrar İstehsalat Birliyinin baş direktoru, 1984-2009-cu illərdə Naxçıvan MR Dövlət Plan Komitəsində və Naxçıvan MR Kənd Təsərrüfatı Nazirliyində şöbə müdiri vəzifələrində işləmişdir. 1996-cı ildən Naxçıvan Özəl Universitetində müəllim, baş müəllim vəzifələrində, 2008-ci ildən isə “Təbiət elmləri” kafedrasının müdiri vəzifəsində işləyir. 1988-ci ildə namizədlik dissertasiyası müdafiə edərək biologiya üzrə fəlsəfə doktoru alimlik dərəcəsi almışdır. 2011-ci ildən Naxçıvan Özəl Universitetinin “Təbiət elmləri” kafedrasının dosentidir. 17.09.2009-cu ildən bugünədək "Naxçıvan" Universitetinin  Elmi Şurasının elmi katibidir. 2010-cu ildə AMEA-nın Elmi İnformasiyalar Mərkəzi tərəfindən beynəlxalq sertifikata layiq görülmüşdür. A.Y.Səfərov 16-17 oktyabr 2015-ci ildə "Naxçıvan" Universitetində keçirilən Beynəlxalq İpək Yolu konfransında iştirak etməklə "Tarixi İpək Yolu və Naxçıvan MR-in müasir kənd təsərrüfatının müqayisəli inkişaf tarixindən" mövzusu üzrə çıxış etmişdir. 2008-ci ildən bugünə qədər "Naxçıvan" Universitetinin “Təbiət elmləri” kafedrasının müdiri vəzifəsində işləyir. 110 elmi əsərin, o cümlədən qrifli nəşrlə  3 kitabın (onlardan ikisi dərs vəsaitidir), 1 metodik vəsaitin,5 kitabçanın, 11 metodik tövsiyənin, 39 elmi məqalənin, 43 bukletin, bakalavr hazırlığı üçün 8 tədris proqramının müəllifidir və 5 namizədlik dissertasiyasına rəy vermişdir.

Kitablar

1. Həyat bilgisi və onun tədrİsİ metodikasından konspektlər. (mühazirələr xülasəsi)

Dərs vəsaiti 350 səhifə həcmində olmaqla Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 21.12.2012 tarixli 2317 saylı əmri ilə qrifli dərs vəsaiti kimi təsdiq olunmuşdur. Dərs vəsaiti Ali ixtisas təhsilinin Dövlət standartının bakalavr hazırlığının məzmununa və səviyyəsinə qoyulan məcburi minimum tələblər səviyyəsinə uyğun hazırlanmışdır. Dərs vəsaitində “Həyat bilgisi” fənninin mövzusu və vəzifələri, canlı və cansız təbiətin ayrı-ayrı sahələrini əhatə edən bölmələr, ekoloji tarazlığın qorunması kimi məsələlər öz əksini tapmışdır. Vəsait ali məktəblərin müvafiq ixtisas tələbələri, magistrantlar, gənc tədqiqatçılar, orta ixtisas məktəblərinin tələbələri, eləcədə orta müəllimləri və şagirdləri üçün nəzərdə tutulmuşdur.

2. NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASININ YABANI QİDA VƏ DƏRMAN ƏHƏMİYYƏTLİ BİTKİLƏRİ

Metodik vəsait Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Elmi Metodik Şurasının “Biologiya” bölməsinin “09” iyul 2012-ci il tarixli iclasının (protokol № 04) qərarı və Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin “13” iyul 2012-ci il tarixli 1396 №-li əmri ilə çap olunmuşdur. Metodik vəsaitdə Naxçıvan MR ərazisində geniş yayılan və məişətimizə daxil olan, xalqımız tərəfindən qida və dərman kimi istifadə edilən bəzi ağac, kol və ot bitkilərinin botaniki təsviri, coğrafi yayılması, bitmə şəraiti, həyətyanı sahələrdə becərilməsi imkanları, habelə onların qida və müalicə əhəmiyyəti haqqında məlumat verilir. Vəsaitdə yabanı qida və dərman əhəmiyyətli bitkilərin rəngli fotoşəkilləri də verilmişdir. Metodik vəsait ali məktəblərin bakalavr hazırlığı üçün “İbtidai sinif müəllimliyi” ixtisası tələbələri, tam orta məktəblərin şagird və müəllimləri, eləcədə yabanı qida və dərman əhəmiyyətli bitkilərlə maraqlanan oxucular üçün nəzərdə tutulmuşdur.

3.  EKOLOGİYA, ƏTRAF MÜHİT VƏ ONUN MÜHAFİZƏSİ

  Dərs vəsaiti “Naxçıvan” Universitetinin Elmi Şurasının “27” fevral 2015-ci il tarixli iclasının (protokol № 05) qərarı ilə “Coğrafiya müəllimliyi” ixtisasında (050115) ali ixtisas təhsilinin dövlət standartı–bakalavr hazırlığının məzmununa və səviyyəsinə qoyulan məcburi minimum tələblərə uyğun çap olunmuşdur. Kitabda proqram mövzularının mühazirə mətnləri haqqında, eləcə də bütün fənn üzrə müfəssəl məlumatlar verilmişdir. Kitabdan ali və orta ixtisas məktəblərinin tələbələri, ekologiya, ətraf mühit və onun mühafizəsi sayəsində işləyənlər və eləcədə maraqlanan digər oxucular da istifadə edə bilər.

4. Bioloji coğrafiya(mühazirələr kursu) 

  Dərs vəsaiti “Naxçıvan” Universitetinin Elmi Şurasının “25” dekabr 2018-ci il tarixli iclasının (prot.№3) qərarı ilə “Coğrafiya müəllimliyi” ixtisasında (050115) ali ixtisas təhsilinin dövlət standartı-bakalavr hazırlığının məzmununa və səviyyəsinə qoyulan məcburi minumum tələblərə uyğun çap olunmuşdur. Kitabda bioloji coğrafiyanın nəzəri problemlərini və praktik biocoğrafi nailiyyətlərini əhatə edən mühazirələrdə biocoğrafiya elminin klassik bölmələri ardıcıllıqla tərtib edilmişdir. Nəşrdə, biocoğrafiyanın inkişaf tarixi, biosferin xüsusiyyətləri, maddələr dövranı, bitki və heyvanat aləminin bioloji-ekoloji xüsusiyyətləri, biosenoz, biogeosenoz və ekosistemin müxtəlif zonalarının biomları, biocoğrfi rayonlaşma, biomüxtəlifliyin qorunma problemləri və digər məsələlər geniş izah olunmuşdur. Dərs vəsaiti ali məktəb müəllimləri və tələbələri, doktorant və dissertantlar, eləcə də biocoğrafiya ilə maraqlanan şəxslər üçün nəzərdə tutulmuşdur.

                                                                                   

 

 

Metodik tövsiyələr

1.Taxılın becərilməsi aqrotexnikası. Naxçıvan -2009
2.Tərəvəz bitkilərinin becərilməsi aqrotexnikası. Naxçıvan -2009
3.Meyvə bağlarının becərilməsi aqrotexnikası. Naxçıvan -2009
4.Bostan bitkilərinin becərilməsi aqrotexnikası. Naxçıvan -2009
5.Üzüm bağlarının becərilməsi aqrotexnikası. Naxçıvan -2009
6. Tütünün becərilməsi aqrotexnikası. Naxçıvan -2009
7.Kartofun becərilməsi aqrotexnikası. Naxçıvan -2009
8.Yem bitkilərinin becərilməsi aqrotexnikası. Naxçıvan -2009
9.Naxçıvan MR-in rayonlarının əkinçilik məhsulları üzrə ixtisaslaşdırılması. Naxçıvan -2009
10. Azərbaycanda zeytun bitkisinin zərərvericiləri və əsas zərərverici növlərə qarşı mübarizə tədbirlərinin hazırlanması. Bakı-1987
11.Tərəvəz və bostan bitkilərinin toxumlarının yetişdirilməsinə dair tövsiyələr Fermerin bülleteni, N 3 Naxçıvan-2000

Proqram

1. NÖU – nin Elmi Şurasının “30” oktyabr 2009 – cu il tarixli 02 saylı qərarı ilə təsdiq edilmiş “İbtidai sinif müəllimliyi” ixtisası üzrə bakalavr hazırlığı üçün “Həyat bilgisi və onun tədrisi metodikası” fənninə dair Proqram. “Qızıldağ” mətbəəsi – 2009
2. Naxçıvan Özəl Universitetinin Elmi Şurasının 23 yanvar 2015-ci il tarixli 04 saylı protokol  qərarı ilə təsdiq edilmiş “Coğrafiya müəllimliyi” (050115) ixtisası üzrə bakalavr hazırlığı üçün “S/F-Ekologiya və ətraf mühit”  fənninə dair proqram NÖU- Dizayn və Poliqrafiya mərkəzi, Naxçıvan-2015
3. Naxçıvan Özəl Universitetinin Elmi Şurasının 23 yanvar 2015-ci il tarixli 04 saylı    protokol  qərarı ilə təsdiq edilmiş “Coğrafiya müəllimliyi”  (050115) ixtisası üzrə bakalavr hazırlığı üçün “Landşaftşünaslıq” fənninə dair proqram NÖU- Dizayn və Poliqrafiya mərkəzi, Naxçıvan-2015
4.“Naxçıvan” Universitetinin Elmi Şurasının 30.09.2015-ci il tarixli 01 saylı protokol  qərarı ilə təsdiq edilmiş “Coğrafiya müəllimliyi (050115) ixtisası üzrə bakalavr hazırlığı üçün“S/F-Azərbaycanın təbii ehtiyatları”  fənninə dair proqram NU, “Nuh yurdu”   Nəşriyyat mərkəzi, Naxçıvan -2015
5.“Naxçıvan” Universitetinin Elmi Şurasının 30.09.2015-ci il tarixli 01 saylı protokol  qərarı ilə təsdiq edilmiş “Coğrafiya müəllimliyi” (050115) ixtisası üzrə bakalavr hazırlığı üçün “ S/F-Azərbaycanın Dövlət Təbiət Qoruq və yasaqlıqları”  fənninə dair proqram NU, “Nuh yurdu”   Nəşriyyat mərkəzi, Naxçıvan -2015
6. “Naxçıvan” Universitetinin Elmi Şurasının 25.12.2015-ci il tarixli 03 saylı protokol  qərarı ilə təsdiq edilmiş “Coğrafiya müəllimliyi” (050115) ixtisası üzrə bakalavr hazırlığı üçün “S/F-Kurikulumun əsasları”  fənninə dair proqram NU, “Nuh yurdu” Nəşriyyat mərkəzi, Naxçıvan -2015
7. “Naxçıvan” Universitetinin Elmi Şurasının “15” fevral 2017-ci il tarixli “04” saylı protokol qərarı ilə təsdiq edilmiş “Coğrafiya” müəllimliyi (050115) ixtisası üzrə bakalavr hazırlığı üçün “Ekologiya və təbiətin mühafizəsi” fənni üzrə tədris proqramı. NU, Dizayn və poliqrafiya mərkəzi, Naçıvan-2017.
8. “Naxçıvan”  Universitetinin  14sentyabr  2017-ci il tarixli 01 saylı  protokol qərarı ilə  təsdiq edilmiş “Biologiya müəllimliyi” kod (240101) ixtisası üzrə bakalavr hazırlığı üçün “Onurğasızlar zoologiyası” fənni üzrə tədris proqramı, “Nuh yurdu”  nəşriyyat mərkəzi, Naxçıvan 2017 (N.H. Salmanova)

Məqalələr

1.Azərbaycan SSR-in Abşeron şəraitində zeytun bitkisi üzərində bənövşəyi çanaqlı yastıcanın biologiyasının öyrənilməsinə dair. Məqalə S.Ağamalı oğlu adına AKTİ-nun elmi qeydləri aqronomluq seriyası №6, 1974-il 12-18s  B.B.Xəlilov
2. Azərbaycanda zeytun bitkisinin zərərvericiləri.Məqalə S.Ağamalı oğlu adına AKTİ-nin elmi qeydləri aqronomluq seriyası  №6, 1974-il,19-23s, B.B.Xəlilov
3. Abşeronda zeytun yastıcası Məqalə Kənd təsərüffatın elmi xəbərləri, jurnal Bakı, №5 1974, 90-91 s    
4. Azərbaycanda zeytun bitkisi üzərində koksidlərin mənfi təsərrüfat əhəmiyyəti. Məqalə Bitki mühafizəsi üzrə elmi tədqiqat işlərinin VII Zaqafqaziya əlaqələndirmə şurasının materialları Kirovabad 1975,346-348s B.B.Xəlilov
5. Bənövşəyi çanaqlı yastıca və onunla bioloji mübarizə. Məqalə S.Ağamalı oğlu adına AKTİ-nin elmi qeydləri aqronomluq seriyası № 1, 1975-il.3-12s, B.B.Xəlilov
6. Zeytun ziyanvericiləri. Məqalə Jur."Kənd əməkçisinin təqvimi"-1976 -cı il üçün, Bakı 1975,108s    
7. Zeytun meyvələrində Bi-58 və fozalon zəhərlərinin qalığı. Məqalə S.Ağamalı oğlu adına AKTİ-nin elmi qeydləri aqronomluq seriyası JV26, 1976-il, 3-5s B.B.Xəlilov
8. Zeytunun müxtəlif sortlarının bənövşəyi çanaqlı yastıca ilə zədələnməsinə qarşı davamlılığ.Məqalə S.Ağamalı oğlu adına AKTİ-nin elmi qeydləri aqronomluq seriyası № 6, 1976-cı il,6-9s,B.B.Xəlilov
9. Zeytun yastıcası və onunla mübarizə. Məqalə Azərb.ETETİİ, bitki mühafizəsi seriyası.1978. l-3s    
10. Bənövşəyi çanaqlı yastıca və onunla mübarizə.Məqalə.Az.ETİ-nin elmi texniki informasiya və təbliğat mərkəzi. Bitki mühafızəsi seriyası  № 19, 1979. l-4s    
11. Bənövşəyi çanaqlı yastıcaya qarşı tətbiq olunan preparatların iqtisadi səmərəsi. Məqalə Az.ETİ-nin elmi-texniki informasiya və təbliğat mərkəzi. Bitki mühafizəsi seriyası № 18, 1979,l-4s    
12. Bəzi zeytun sortlarının zeytun yastıcası tərəfindən zədələnməsinə qarşı davamlılığı. Məqalə.Naxçıvan sahələr arası ərazi elmi - texniki informasiya və təbliğat mərkəzi, bitki mühafizəsi seriyası, № 8.1982    l-3s    12
13.Azərbaycanda zeytun yastıcasının biologiyasının öyrənilməsinə dair. Məqalə Naxçıvan sahələr arası ərazi elmi - texniki informasiya və təbliğat mərkəzi, bitki mühafizəsi seriyası, № 8.1982, l-3s    
14 Zeytun bitkisi üzərində bənövşəyi çanaqlı yastıca əleyhinə sınaqdan çıxarılan preparatların nəticəsi    Məqalə    Naxçıvan sahələr arası ərazi elmi - texniki informasiya və təbliğat mərkəzi, bitki mühafizə seriyası, № 20, 1986    l-3s    
15 Azərbaycanda zeytun bitkisinin becərilməsi. Plaket Kənd təsərüffatına dair plakat, sifariş-52.Azərb. ETETİİ, 1987-ci il. 1 s    
 16. Azərbaycanda zeytun bitkisinin zərərvericiləri və başlıca zərərverici növlər əleyhinə işlənib hazırlanan mübarizə tədbirlərinə dair 
tövsiyələr.    Metodik tövsiyə    Azərb.SSR Dövlət Aqrar sənaye komitəsi, Elm və təbliğat baş idarəsi, Bakı. 1987-ci il.    l-12s    
17.“Zeytun bitkisinin becərilməsi texnologiyasına dair” kitabında Azərbaycandada zeytun   bitkisinin zərərvericiləri və onlara qarşı mübarizə tədbirləri bölməsi    Kitab    Azərnəşr, Bakı-1987-ci il    62-114 s    İ.A.Jiqareviç
18.Azərbaycanda zeytun bitkisinin sənaye inkişafı haqqında. Məqalə Naxçıvan sahələr arası ərazi elmi - texniki informasiya və təbliğat mərkəzi, k/t-ı seriyası, № 18, 1988    l-4s    
19. Azərbaycanda zeytun bitkisinin zərərli entomofaunasının növ tərkibinin yekunu.Məqalə Naxçıvan sahələr arası ərazi elmi - texniki informasiya və təbliğat mərkəzi, k/t-ı seriyası, №19, 1988    l-6s    
20. Azərbaycanda zeytun bitkisinin başlıca zərərvericiləri və onlara qarşı mübarizə tədbirlərinin işlənib hazırlanması Avtoreferat    Namizədlik dissertasiyasının Avtoreferatı 1988-ci il. l-24s    
21.Azərbaycanda zeytun bitkisinə zərərverən koksidlər və onlara qarşı mübarizə tədbirləri.Məqalə Naxçıvan sahələr arası ərazi elmi - texniki informasiya və təbliğat mərkəzi, bitki mühafızəsi seriyası, № l8,1989. l-4s    
22.Azərbaycanda zeytun bitkisi zərərvericilərinin yırtıcı və tüfeyliləri. Məqalə Naxçıvan sahələr arası ərazi elmi - texniki informasiya və təbliğat mərkəzi, k/t-ı seriyası, №19, 1989,l-4s    
23.Azərbaycanda zeytun yarpaq birəciyinin bioekologiyasının öyrənilməsi. Məqalə Az.SSR Dövlət Plan komt. Az.NİİNTİ, bitki mühafızəsi seriyası, №6,1990-cı il. l-3s    
24.Abşeronda kürə şəkilli zeytun qalxanlı yastıcasının biokoloiyasının öyrənilməsi.Məqalə Az.SSR Dövlət Plan komt. Az.NİİNTİ, bitki mühafızəsi seriyası, №7,1990-cı il. l-3s    
25.Abşeronda zeytun güvəsinin bioekologiyasının öyrənilməsi və ona qarşı mübarizə tədbirləri. Məqalə Naxçıvan sahələr arası ərazi elmi - texniki informasiya və təbliğat mərkəzi, k/t-ı seriyası, №12-1990 l-4s    
26.Zeytun zərərvericilərinin entomofaqları və onların bioloji mübarizədə istifadə olunması imkanları.Məqalə Naxçıvan sahələr arası ərazi elmi-texniki inform və təbliğat mərkəzi,inf. vərəqəsi, № 13, 1990  l-4s    
27.Azərbaycanda zeytun bitkisinə zərərverən söyüdçiçəyi qalxanlı astıcası və onun bioekologiyasının öyrənilməsi.Məqalə Naxçıvan sahələr arası ərazi elmi - texniki informasiya və təbliğat mərkəzi, k/t-ı seriyası, №14, 1990    l-3s    
28.Avtomobil nəqliyyatı vasitələrindən ətraf mühitin ekoloji mühafızəsi. Məqalə "Naxçıvan" Universitetinin elmi konfransının yekun materialları. Bakı - 1999. 29-33s   Ə.Yusifov İ.Əhmədov
29.Naxçıvan MR-də kartof bitkisinin becərilmə texnologiyası.Məqalə Nax.MR Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin İnformasiya və məsləhət xidməti şöbəsi. Fermerin bülleteni. Naxçıvan №2. 1999-cu il.18-31s Ə.S.Cəfərov
30.Tutma qovunu və onun becərilməsi qaydası Məqalə Nax.MR Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin İnformasiya və məsləhət xidməti şöbəsi.Fermerin bülleteni. Naxçıvan №1. 2000-ci il. 17-26s K.Məmmədova
31.Naxçıvan MR-də şəkər çuğundurunun başlıca zərərvericiləri və onlara qarşı mübarizə tədbirləri.Məqalə Naxçıvan Özəl Universitetinin ilin yekununa dair konfrans materialları. Azərb.İqtisad.İnst. Nəşriyyatı. Bakı-2000. 48-50s    
32.Alaq otları və onlara qarşı mübarizə tədbirləri Məqalə Nax.MR Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin İnformasiya və məsləhət xidməti şöbəsi. Fermerin bülleteni. Naxçıvan №2. 2000-ci il.    9-27s    
33.Tərəvəz və bostan bitkilərinin toxumlarının yetişdirilməsinə dair tövsiyələr Metodik tövsiyə Nax.MR Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin İnformasiya və məsləhət xidməti şöbəsi. Fermerin bülleteni. Naxçıvan №3. 2000-ci il. 3-13s  R.Ə.Orucov
34.Fermerlərin aqromarketinq münasibətləri Buklet Nax.MR Regional məsləhət mərkəzi.Kənd Təsərrüfatının inkişafı və kreditləşməsi layihəsi, Kredit - 3236 - Az. Naxçıvan - 2003    l-3s    
35. Taxılın sürmə və pas xəstəlikləri və onlara qarşı mübarizə Buklet Nax.MR RMM.Kənd təsərrüfatının ink və kred. layihəsi, Kredit - 3236 -Az.Naxçıvan-2003 l-3s    
36.Çuğundur gövdə gizli xortumlusu və ona qarşı mübarizə Buklet Nax.MR Regional məsləhət mərkəzi. Kənd təsərrüfatının inkişafı və kreditləşməsi layihəsi, Kredit-3236-Az. Naxçıvan-2003 l-3s    
37 Meyvə ağaclarının qabıqyeyən böcəkləri və onlara qarşı mübarizə tədbirləri Buklet Nax.MR Regional məsləhət mərkəzi.Kənd təsərrüfatının
inkişafı və kreditləşməsi layihəsi, Kredi -3236-Az. Naxçıvan-2003 l-3s    
38 Dən və dən məhsulları ehtiyatlarının zərərvericiləri və onlara qarşı mübarizə tədbirləri Buklet (kitabca) Nax.MR Regional məsləhət mərkəzi.Kənd təsərrüfatının inkişafı və kreditləşməsi layihəsi, Kredit-3236-Az. Naxçıvan- 2003. l-12s    
39.Zəhərli və zərərli bitkilər, onlardan neçə qorunmalı.Buklet.Nax.MR Regional məsləhət mərkəzi.Kənd təsərrüfatının inkişafı və kreditləşməsi layihəsi, Kredit-3236-Az. Naxçıvan-2003. l-3s .A.A.Səfərova
40.Dərman bitkiləri onların yığılması, qurudulması və saxlanılması Buklet Nax.MR Regional məsləhət mərkəzi.Kənd təsərrüfatının inkişafı və kreditləşməsi layihəsi, Kredit-3236-Az. Naxçıvan-2003 l-3s A.A.Səfərova
41.Ziyanverici gəmiricilər və onlara qarşı mübarizə tədbirləri.Buklet Nax.MR Regional məsləhət mərkəzi.Kənd təsərrüfatının inkişafı və kreditləşməsi layihəsi, Kredit-3236-Az. Naxçıvan-2004. l-3s H.Y.Abbasov
42.Taxıl böcəyi və ona qarşı mübarizə. Buklet Nax.MR Regional məsləhət mərkəzi.Kənd təsərrüfatının inkişafı və kreditləşməsi layihəsi, Kredit - 3236-Az. Naxçıvan-2004 l-3s    
43. Meyvə-tərəvəz məhsullarının ilkin emalının təşkili. Buklet.Nax.MR Regional məsləhət mərkəzi.Kənd təsərrüfatının inkişafı və kreditləşməsi layihəsi, Kredit-3236-Az. Naxçıvan-2004 l-3s    
44.Ekoloji şüur və mədəniyyətin gənc nəsildə formalaşdırılması Məqalə. Naxçıvan Özəl Universitetində 2003-cü ildə yerinə yetirilmiş elmi tədqiqat işlərinin yekunlarına ərs edilmiş konfransın materialları (18-19 mart 2004-il). Bakı-2004. 40-42s    
45.ərəvəz-bostan bitkilərinin əsas zərərvericiləri və xəstəlikləri, onlara qarşı mübarizə tədbirləri.Buklet Nax.MR Regional məsləhət mərkəzi.Kənd təsərrüfatının inkişafı və kreditləşməsi layihəsi, Kredit-3236-Az. Naxçıvan-2004. l-6s    
46.Göbələklər, onların bəzi bioloji və ekoloji xüsusiyyətləri.Məqalə.Naxçıvan Özəl Universitetində "Müasir elmi tədqiqatların aktual problemləri" mövzusunda keçirilmiş elmi konfransın materialları. Bakı-2004. 78-82s    
47.Soğanın əsas zərərvericiləri və xəstəlikləri və onlara qarşı mübarizə. Buklet. Nax.MR Regional məsləhət mərkəzi.Kənd təsərrüfatının inkişafı və kreditləşməsi layihəsi, Kredit-3236-Az. Naxçıvan-2004. l-3s    
48.Dənli paxlalı bitkilərin əsas xəstəlikləri və onlara qarşı mübarizə tədbirləri.Buklet. Nax.MR Regional məsləhət mərkəzi.Kənd təsərrüfatının inkişafı və kreditləşməsi layihəsi, Kredit-3236-Az. Naxçıvan-2004l-3s    
49.Unun keyfiyyət göstəriciləri, saxlanması və çörəyin bişirilməsi texnologiyası. Buklet Nax.MR Regional məsləhət mərkəzi.Kənd təsərrüfatının inkişafı və kreditləşməsi layihəsi, Kredit-3236-Az. Naxçıvan-2004.l-3s    
50. Xaşa bitkisinin becərilməsi. Buklet. Nax.MR Regional məsləhət mərkəzi.Kənd təsərrüfatının inkişafı və kreditləşməsi layihəsi, Kredit-3236 - Az. Naxçıvan-2004. l-3s S.Ə.Abbasov
51.Bitki yağları.Buklet.Nax.MR Regional məsləhət mərkəzi.Kənd təsərrüfatının inkişafı və kreditləşməsi layihəsi, Kredit-3236-Az. Naxçıvan-2005. l-3s    
52. Bioloji aktiv maddə-hibberellin. Buklet Nax.MR Regional məsləhət mərkəzi.Kənd təsərrüfatının inkişafı və kreditləşməsi layihəsi,Kredit-3236 - Az. Naxçıvan-2005. l-3s. S.Ə.Abbasov
53.Əriyin qurudulması.Buklet.Nax.MR Regional məsləhət mərkəzi.Kənd təsərrüfatının inkişafı və kreditləşməsi layihəsi, Kredit-3236-Az. Naxçıvan-2006. l-3s    
54.Üzüm şirəsinin hazırlanması qaydası. Buklet Nax.MR Regional məsləhət mərkəzi.Kənd təsərrüfatının inkışafı və kreditləşməsi layihəsi, Kredit - 3236-Az. Naxçıvan-2006. l-3s    
55.Meyvə-giləmeyvə şərabının hazırlanması.Buklet.Nax.MR Regional məsləhət mərkəzi.Kənd təsərrüfatının inkişafı və kreditləşməsi layihəsi, Kredit-3236-Az. Naxçıvan-2006.l-3s    
56.Alma yaşıl mənənəsi və ona qarşı mübarizə.Buklet. Naxçıvan MR Regional məsləhət mərkəzi.Kənd təsərrüfatının inkişafı və kreditləşməsi layihəsi, Kredit-3236- Az.Naxçıvan-2006-cı il. l-3s  L.Səfərova
57.Alma meyvəyeyəni və ona qarşı mübarizə    Buklet    Naxçıvan "Aqro Biznes" MMC, Kredit- 3236- Az.Naxçıvan - 2006-cı il    l-3s.H.Y.Abbasov
58. Çəyirtkələr və onlara qarşı mübarizə. Buklet. Naxçıvan "Aqro Biznes" MMC, Kredit-3236-Az.Naxçıvan - 2006-cı il. l-3s    
59.Meyvə və giləmeyvələrdən mürəbbə hazırlanması  Buklet Naxçıvan "Aqro Biznes" MMC, ikinci Kənd təsərrüfatının inkişafı və kreditləşməsi layihəsi. Kredit-A- 4207Az.Naxçıvan-2007.l-3s    
60.Yabanı bitkilərin qidalılıq əhəmiyyəti Kitabça Naxçıvan "Aqro Biznes" MMC, 7-qardaş kiçik müəssisəsi Kredit-4207-Naxçıvan-2007-cı il.Tiraj-11144.l-12s    
61.Taxıl bitkilərinin əsas zərərvericiləri və onlara qarşı mübarizə.Kitabca (Albom)Naxçıvan"Aqro Biznes" MMC,7-qardaş k/m Kredit-4207- Az.Naxçıvan-2007-ci il, T-U144.40s    
62.Üzüm bağlarının becerilməsi aqrotexnikası Buklet İkinci Kənd təsərrüfatının inkişafı və kreditləşməsi layihəsi Naxçıvan AqroBiznes MMC tərəfmdən buraxılıb. Tiraj - 600ədəd. Naxçıvan-2008.l-3s    
63.Kartof bitkisinin əsas xəstəlikləri və zərərvericiləri, onlara qarşı mübarizə tədbirləri. Kitabça Nax.MR Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Bitki Mühafızəsi stansiyası tərəfindən buraxılıb. Tiraj - 100 nüsxə. Naxçıvan-2008ş l-16s  İ.H.İbrahimov
64.Buğda bitkisinin sürmə xəstəlikləri və onlara qarşı mübarizə tədbirləri. Buklet Nax.MR Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Bitki Mühafızəsi stansiyası tərəfindən buraxılıb. Tiraj-100 nüsxə. Naxçıvan-2008. l-3s  R.Seyidova L.Səfərova
65.Meyvə çürüməsi xəstəliyi və ona qarşı mübarizə.Buklet Nax.MR Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Bitki Mühafızəsi stansiyası tərəfindən buraxılıb.Tiraj-100 nüsxə. Naxçıvan-2008. l-3s    
 66. Kolorado kartof böcəyi və ona qarşı mübarizə. Buklet Nax.MR Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Bitki Mühafizəsi stansiyası tərəfındən buraxılıb. Tiraj-100 nüsxə. Naxçıvan-2008. l-3s.L.A.Səfərova
67.Qarğıdalı bitkisi və onun becərilməsi aqrotexnikası.Buklet Nax.MR Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Bitki Mühafızəsi stansiyası tərəfindən buraxılıb. Tiraj -100 nüsxə. Naxçıvan-2008.l-3s    
68.Ev quşlarının il boyu yaşıl yem təminatı.Buklet. Nax.MR Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Bitki Mühafızəsi stansiyası tərəfindən buraxılıb.T-100 nüs.Naxçıvan-2008. l-3s T.Ələkbərov
69.Əriyin qurudulması üsulları.Buklet.Nax.MR Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Bitki Mühafızəsi stansiyası tərəfındən buraxılıb.T-100 nüsxə.Naxçıvan-2008 l-3s Nax.MR Kənd Təsərrüfatı        
70.Təzyiqli damcı suvarma sistemi.Buklet.Nazirliyinin Bitki Mühafızəsi stansiyası tərəfindən buraxılıb.Tiraj-100 nüsxə. Naxçıvan-2008. l-3s  A.T.Yəliyev Nax.MR Kənd Təsərrüfatı        
71.Yeni yem bitkisi-Amarant.Buklet Nazirliyinin Bitki Mühafızəsi stansiyası tərəfindən buraxılıb. Tiraj-100 nüsxə. Naxçıvan-2008    l-3s.A.T.Vəliyev Nax.MR Kənd Təsərrüfatı        
72.Taxıl bitkilərinin pas xəstəlikləri və onlara qarşı mübarizə tədbirləri    Buklet    Nazirliyinin Bitki Mühafizəsi stansiyası tərəfindən buraxılıb. Tiraj-100 nüsxə. Naxçıvan-2008.l-3s A.T.Vəliyev
73. Alaq otları və onların bioloji qrupları.Buklet Nax.MR Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Bitki Mühafızəsi stansiyası tərəfindən buraxılıb. Tiraj-100 nüsxə Naxçıvan-2009.l-6s.İ.H.İbrahimov
74.Amerika ağ kəpənəyinə qarşı bioloji mübarizə.Buklet Nax.MR Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Bitki Mühafızəsi stansiyası tərəfindən buraxılıb.Tiraj-100 nüsxə.Naxçıvan-2009. l-3s.Nax.MR Kənd Təsərrüfatı        
75.Qarğıdalı bitkisinin əsas xəstəlikləri və onlara qarşı mübarizə tədbirləri.Buklet Nazirliyinin Bitki Mühafızəsi stansiyası tərəfındən buraxılıb. Tiraj-100 nüsxə. Naxçıvan-2009. l-6s.T.Ələkbərov
76.Taxıl böcəyi və ona qarşı mübarizə tədbirləri.Buklet Nax.MR Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Bitki Mühafizəsi stansiyası tərəfindən buraxılıb.Tiraj-100 nüsxə. Naxçıvan-2009. l-3s.İ.H.İbrahimov
77.Müxtəlif bitkilərlə qidalanan canlılar və onlara qarşı mübarizə. Nax.MR Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Bitki Mühafızəsi stansiyası tərəfindən buraxılıb. Buklet...l-3s T-100
78.Qanlı mənənə və ona qarşı mübarizə.Buklet Nax.MR Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Bitki Mühafızəsi stansiyası tərəfindən buraxılıb.
 Tiraj-100 nüsxə. Naxçıvan-2009.l-3s. İ.H.İbrahimov
79.Alma vergülşəkilli qalxanlı yastıcası və ona qarşı mübarizə tədbirləri.Buklet Nax.MR Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Bitki Mühafızəsi stansiyası tərəfindən buraxılıb.Tiraj-100 nüsxə. Naxçıvan-2009.l-3s İ.H.İbrahimov
80.Naxçıvan Muxtar Resbuklikasının rayonlarının əkinçilik məhsulları üzrə ixtisaslaşmasına dair torpaq mülkiyyətçilərinə metodiki tövsiyələr Metodik tövsiyəNaxçıvan MR Iqtisadi İnkişaf Nazirliyi, Elmi Tədqiqat tədris mərkəzi, Naxçıvan-2009.T-1000 nüsxə l-16s T.X.Babayev
81.Taxılın becərilməsi aqrotexnikasına dair metodik tövsiyələr.Metodik tövsiyə Naxçıvan MR Iqtisadi İnkişaf Nazirliyi, Elmi Tədqiqat tədris mərkəzi, Naxçıvan-2009.
 T-1000 nüsxə  l-16s T.X.Babayev
82.Tütünün becərilməsi aqrotexnikasına dair metodik tövsiyələr. Metodik tövsiyə Naxçıvan MR Iqtisadi İnkişaf Nazirliyi, Elmi Tədqiqat tədris mərkəzi, Naxçıvan-2009. T-1000 nüsxə.l-8s T.X.Babayev
83.Tərəvəz bitkilərinin becərilməsi aqrotexnikasına dair metodik tövsiyələr.Metodik tövsiyə Naxçıvan MR Iqtisadi İnkişaf Nazirliyi, Elmi Tədqiqat tədris mərkəzi, Naxçıvan-2009. 
T-1000 nüsxə l-20s T.X.Babayev
84. Bostan bitkilərinin becərilməsi aqrotexnikasma dair metodik tövsiyyələr.Metodik tövsiyə Naxçıvan MR İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, Elmi Tədqiqat tədris mərkəzi, Naxçıvan-2009. T-1000 nüsxə.l-16s.T.X.Babayev
85.Kartofun becərilməsi aqrotexnikasına dair metodik tövsiyələr.Metodik tövsiyə.Naxçıvan MR Iqtisadi İnkişaf Nazirliyi, Elmi Tədqiqatiədıds mərkəzi, Naxçıvan,-2009. 
T-1000.nüsxə. l-12s.T.X.Babayev
86.Meyvə bağlarının becərilməsi aqrotexnikasına dair. metodik tövsiyələr.Metodik tövsiyə Naxçıvan MR İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, Elmi Tədqiqat tədris mərkəzi, Naxçıvan-2009. T-1000 nüsxə1-12 s.T.X.Babayev
87.Üzüm bağlarının becərilməsi aqrotexnikasına dair metodik tövsiyələr.Metodik tövsiyə Naxçıvan MR İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, Elmi Tədqiqat tədris mərkəzi, Naxçıvan-2009. T-1000 nüsxə 1-12 s.T.X.Babayev
88.Yem bitkilərinin becərilməsi aqrotexnikasına dair metodik tövsiyələr Metodik tövsiyə Naxçıvan MR İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, Elmi Tədqiqat tədris mərkəzi, Naxçıvan-2009. T-1000 nüsxə    1-12 s T.X.Babayev
89. Payızlıq əkin sovkası və ona qarşı mübarizə tədbirləri Buklet Nax.MR Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Bitki Mühafizəsi stansiyası tərəfındən buraxılıb. Tiraj-100 nüsxə. Naxçıvan-2009.1-3s  R.Seyidova M.Əzimova L.Səfərova
90.Kənd təsərrüfatı və quşlar aləmi.Buklet Nax.MR IC/T-ı Nazirliyinin Bitki Mühafızəsi stansiyası tərəfındən buraxılıb. Tıraj-200 nüsxə. Naxçıvan-2009.1-6 s.İ.H.İbrahımov
91.Həyat bilgisi fənninin tədrisində yabanı dərman bitkilərinin öyrənilməsi.Məqalə Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun xəbərləri, 2009,N4 (20), "Məktəb" nəşriyyatı. Naxçıvan-2009 113-115s
92.Həyat bilgisi və onun tədrisi metodikası.Tədris proqramı “Qızıl dağ” MMC-nin mətbəəsi, 2009-cu il 1-12 s -93    
Zərərvericiləri məhv edən xeyirli həşəratlar.Buklet Nax.MR Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Bitki Mühafizəsi stansiyası tərəfindən buraxılıb.Tiraj-200nüsxə. Naxçıvan-2010.1–12s B. Qasımov 
94.Dərman bitkilərinin növ tərkibi və onların farmakoloji təsir etmə qabiliyyətinə görə qruplaş-dırılmasının tədrisinə dair.MəqaləNaxçıvan Müəllimlər İnstitutunun xəbərləri, 2009,N3 (20), "Məktəb" nəşriyyatı.
 Naxçıvan-2010.57-62 s.
95.Həyat bilgisi və onun tədrisi metodikasından konspektlər.Dərs vəsaiti (qrifli) NÖU – nin Dizayn və poliqrafiya mərkəzi Naxçıvan-2010.350 s
96.Yabanı yeməli bitkilərin tədrisinə dair.Məqalə Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun “Xəbərləri” 2011 N2(26)”Məktəb" nəşriyyatı Naxçıvan 2011.92-97 s.
97.Naxçıvan Muxtar Respub-likasının yabanı qida və dərman əhəmiyyətli bitkiləri Metodik vəsait NMİ-nun “Xəbərləri” “Məktəb” nəşriyyatı, Naxçıvan 2012.124 s.
98.Su və onun ekoloji mühafizəsi.Məqalə.Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun “Xəbərləri” 2014 Cild 10 N1 “Məktəb” nəşriyyatı Naxçıvan 2014.84-89 s 
99.Ekologiya, ətraf mühit və onun mühafizəsi  Dərs vəsaiti “Naxçıvan” Universitetinin EŞ-nın 27 fevral 2015-ci il tarixli qərarı ilə,  prot. №  05, 132 s    
100.S/F-Landşaftşünaslıq.Tədris proqramı “Naxçıvan” Universitetinin EŞ-nın 23 yanvar 2015-ci  il tarixli qərarı ilə, prot. №  041-30 s N.İ.Qəmbərli
101.S/F-Ekologiya və ətraf mühit.Tədris proqramı  “Naxçıvan” Universitetinin EŞ-nın 23 yanvar 2015-ci il  tarixli qərarı ilə, prot. №  04  1-28 s    
102.Tarixi İpəkyolu və Naxçıvan MR-in müasir kənd təsərrüfatının müqayisəli inkişaf tarixindən.Tezis Tarixi ipəkyolu və Naxçıvanın iqtisadi-mədəni əlaqələrinin inkişafı məsələləri, Beynəlxalq ipəkyolu konfransı 16-17 oktyabr 2015-ci il. (Naxçıvan)73-75 s    
103.S/F-Azərbaycanın Dövlət Qoruq və yasaqlıqları Tədris proqramı Naxçıvan” Universitetinin EŞ-nın 30.09.2015-ci il tarixli qərarı ilə, prot. №  01 Naxçıvan-2015 1-20 s    
104.S/F-Azərbaycanın  təbii ehtiyatları Tədris proqramı  Naxçıvan” Universitetinin EŞ-nın 30.09.2015-ci il tarixli qərarı ilə, prot. № 01 “Nuh yurdu” nəşriyyat mərkəzi 1-22 s H.S.Seyidova.
105.S/F-Kurikulumun əsasları Tədris proqramı Naxçıvan” Universitetinin EŞ-nın 25.12.2015-ci il tarixli qərarı ilə, prot. № 03 “Nuh yurdu” nəşriyyat mərkəzi. Ş.M.Əliyeva
106.Azərbaycanda səhralaşma və torpaq deqradasiyasına qarşı mübarizə tədbirlərinin tədrisinə dair.Məqalə Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun “Xəbərləri” 2016 N1 “Məktəb” nəşriyyatı. Naxçıvan 2016. N.H.Salmanova.
107. “Müstəqillik dövründə  Naxçıvan MR-in kənd təsərrüfatının mövcud vəziyyəti”.            Naxçıvan” Universiteti.  “Elmi əsərlər”  jurnalı. №2(3), 2016  
108. “ Ekologiya və təbiəti mühafizə”  fənnindən tədris proqramı.     Naxçıvan” Universitetinin EŞ-nın 15 fevral 2017-ci il tarixli qərarı ilə təsdiq olunmuşdur.1-46 səh.  “Nuh yurdu” nəşriyyat mərkəzi  
109.  “Naxçıvan MR-də əsas aqrar istehsal sahələrinin rayonlar üzrə ixtisaslaşdırılması”  “Naxçıvan” Universiteti. “Elmi əsərlər” jurnalı. №1(4) 2017 
110. “Onurğasızlar zoologiyası” fənnindən  tədris proqramı      “Naxçıvan” Universitetinin EŞ-nın 14sentyabr  2017-ci il tarixli qərarı ilə, 1-20 səh“Nuh yurdu”  nəşriyyat mərkəzi (N.H.Salmanova)
111. Naxçıvan MR-in müasir flora biomüxtəlifliyində itburnu ( ROSA ) bitkisi “Naxçıvan” Universiteti. “Elmi əsərlər” jurnalı. №(4) 2017  ( çapda) 

 

e-mail: Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.