Rövşən Əvəz oğlu Həsənov 1951–ci ildə anadan olmuşdur. 1971–ci ildə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Naxçıvan filialının Riyaziyyat ixtisasını bitirmişdir. 1971–1975–ci illərdə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin aspiranturasında oxumuşdur. 1987–ci ildə  fizika– riyaziyyat elmlər namizədi alimlik dərəcəsini almışdır. 1991–ci ildən dosentdir. 1975–ci ildən Naxçıvan Dövlət Universitetində müəllim, baş müəllim, dosent, kafedra müdiri vəzifəsində işləmişdir. Hazırda Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun “Riyaziyyat və Tədrisi metodikası” kafedrasının dosentidir. 2014–cü ildən Naxçıvan Özəl Universitetinin “Riyaziyyat və İnformatika” kafedrasının dosenti vəzifəsində işləyir. Deformasiya olunan bərk cisimlər mexanikasına və ali riyaziyyatın o, cümlədən cəbrin tədrisinə aid 60–a yaxın dərs və metodik vəsaitlərin, elmi və metodiki məqalələrin müəllifidir.

Məqalələr

1.Sıralar nəzəriyyəsindən mühazirə və çalışmalar (met.vəs.), Bakı, APİ nəşr-t, 1990. 72 səh.
2.Ehtimal nəzəriyyəsinin elementləri. ( dərs vəsaiti), ADPU, Bakı-1992, 90 səh.
3.Riyazi statistikanın elementləri ( dərs vəsaiti), Bakı, ADPU nəşr-tı, 1992, 56 səh.
4.Analitik həndəsənin elementləri.  Bakı, ADPU nəşr-tı, 1992. 30 səh.
5.Diferensial tənliklər (çalışmalar) I hissə. Bakı, ADPU nəşr-tı, 1992, 44 səh.
6.Paskal alqoritmik dili (ali məktəblər üçün dərs vəsaiti), Kocaeli Universiteti mətbəəsi. İzmit-1996, 69 səh.
7.Qeyri səlis riyaziyyatın bəzi elementləri, Bakı, “ Elm”, 2011, 210 səh.
8.Решение плоской задачи линеаризированной теории для нескольких трещин расположенных на одной оси с учетом начальных напряжений. Тез.докладов В респуб. науч.конф.аспирантов вузов Азербайджана. Баку-1982 г. 1 стр.
9.Об одной смешанной задаче линеаризированной теории для полуплос-кости при начальных напряжениях. Мат.ВЫ  респуб. науч. конф.аспирантов вузов Азербайджана. Ы часть  Баку-1983 г. 3 стр.
10.Первая и вторая краевая задача линеаризированной теории для плоскости с несколькими разрезами на одной линии с учетам начальных напряжений. Тезисы докладов ЫЫ Всесоюзная конф.по теории упругости Тбилиси-1984. 1 стр
11.Деформирование плоскости с конечным числом трещин на одной оси в случае нормального отрыва с учетам начальных напряжений. Прикл.механика 1985,т. 21.№2, 7 стр.
12.Иследования влияния однородных  начальных деформаций в первой  граничной задаче линеаризированной теория для плоскости с конечным числом прямолинейных разрезов. Деп.в ВИНИИТИ №5245-85 Баку-1985 г, 45 стр.
13.Иследования разрушения плоскости с двумя трещинами на одной оси с учетом начальных напряжений. Мат.ВЫ  респуб. конф. мол.ученых по мат.и мех. (Баку,6-8 мая 1985 г.) Часть Ы, 4 стр.
14.Об одной контактной задаче для полуплоскости с учетом начальных напряжений. Тез.докл. ВЫЫ рес. науч. конф.аспир вузов Азерб. Баку-1985 г. 1 стр.
15.Обшая смешанная задача для  преднапряженной полуплоскости. Мат. ВЫЫ  респуб. конф. мол.ученых по мат.и мех. Баку,12-15 мая 1986 г.  4 стр.
16.Влияние начальных напряжений на распределение контактных напряжений. Мат. ВЫЫ  респуб.конф. мол.ученых по мат.и мех. (Баку, 26-29 октября  1987 г.) Баку,Элм 88 г. 2 стр.
17.Действие двух жесткосвязанных штампов (сцепленных с полуплоскостю) на преднапряженную полуплоскость.  Деп.в ВИНИИТИ № 2347- В 88.Баку-1988 г.  24 стр.
18.О смешанных задачах полуплоскости при однородных начальных напряжениях. Деп.в ВИНИИТИ №2348-В 88.Баку-1988 г. 33 стр.
19.Давление двух жестких штампов на предварительно напряженной полуплоскостью при отсутствии сил трения.  Мат.науч.метод.конф. декабр-87. Нахичевань-1988. 3 стр.
20.Вторая граничная задача линеаризо-ванной теории для плоскости с конечным числом прямолинейных разрезов.   Мат. Х  респуб.конф. мол.ученых по мат.и мех. (Баку, 28-30 мая 1990 г.) Баку,Элм 1991. 2 стр
21.Funksiya qrafikinin tədrisində kompü-terdən istifadə. Müasir mər.elmin.nəzər. və met.prob. aid res.k. Naxçıvan-1990. 2 səh.
22.“Alqoritmləşdirmənin əsasları” mövzusunun tədrisinə dair.   Elmi met.konfr.mater. Naxçıvan-1992. 1 səh.
23.О действии двух свободных штампов с прямолинейными основаниями на полуплоскость с начальными напря-жениями.  Изв.АН.Азерб.ССР физ.тех. и мат.наук, 1995. № 1-3. 6 стр.
24.Трещина с продольных сдвигов для тел с начальными напряжениями.  Изв.АН.Азерб.ССР физ.тех. и мат.наук, 1995. № 1-3. 7 стр.
25.Ədədi və həndəsi silsilənin tədrisinə dair. Ali ped. və orta üm.təh. mək.-də riy.təd-nin tək.-si məs.-ri. II burax. Bakı, ADPU-1996.  6 səh.
26.Периодическая задача для упругой преднапряженной полуплоскости. Труды ИММАН Азербайджана 1997 том  ВЫЫ (ХВ). 6 стр.
27.Riyaziyyat məsələlərinin həllində informatika üsullarından istifadə haqqında.  ADPU Xəbərləri. Ped. psix.elmlər seriyası-1999 № 6. 4 səh.
28.Simmetrik xətti prqramlaşdırma məsələlərinin iqtisadi mənaları.  Nax.MR-də iqtis., elm, maarif,ədə.-yat və mədə-niyyətin ink.problem. Konf.mat. Bakı-1999.  3 səh.
29.Başlanğıc gərginlikli yarımmüstəvi üçün dövrü qarışıq sərhəd məsələsi (bərabər olmayan köklər halı). NDU-nun əsərləri,1999,  №3. 6 səh.
30.İqtisadi riyazi üsulların və modellərin tədrisi haqqında. NDU-nun əsərləri,2000,  №6. 3 səh.
31.Başlanğıc gərginlikli elastiki yarım-müstəvi üçün dövri məsələ (bərabər köklər halı). Müasir riyaziyyat və təbiət. prob.məq.məc. Naxçıvan“Qeyrət” 2001. 6 səh.
32.Dinamik proqramlaşdırma. Ped.Univ.Xəbər. Təbiət elm. Seriya № 1. Bakı, 2002. 5 səh.
33.The problem on compression of prestrained surface, weakened by rectilinear crack (case of equal roots). Proceeding of IMM of NAS of Azerbaijan. Baku-2002. 9 p.
34.Başlanğıc gərginlikli yarımmüstəvi üçün dövri qarışıq sərhəd məsələsi (bərabər köklər halı). NDU xəbərləri, №15, Naxçıvan  2004. 4 səh.
35.Başlanğıc gərginlikli yarımmüstəvi üçün dövri məsələ (xüsusi elastiki potensiallar). Azərb. elmin inkişafı və reg.prob.(28 fev.-1 mart 2005-ci il tar.elmi konf. mat.)Bakı, “Nurlan”, 2005. 5 səh.
36.Задачи о сжатии преднапряженной плоскости ослабленной прямоли-нейной трещины (случай неравных корней). Тезисы Международной конф.по мат.и меж. посвященной 50 летию со дня рождения чл. корр. НАНА, проф. И.Т.Мамедова. Баку-2005. 1 стр.
37.Diskret təsadüfi kəmiyyətlərlə əlaqəli qeyri-səlis tam ədədlər. Fizika, riyaz.və tex. elm. üzrə beynəlxalq konf. tezisləri, Naxçıvan-2008. 1 səh.
38.Cəbr kursunda izomorfizm münasi-bətinin yeri.  Müasir təlim metod. və yeni pedaqoji texnol. təlim-tərbiyə prosesində tətbiqi. Elmi prak.konf. mat. Naxçıvan-2009. 3 səh.
39.Cəbr kursunun bəzi anlayış, tərif və terminləri haqqında. Pedaqoji kadr hazırlığı: problemlər, vəzifələr mövzusunda beynəlxalq simpoziumun materialları. Naxçıvan-2009. 3 səh.
40.Cəbr kursunun tədrisinin bəzi problemləri haqqında. Beynəlxalq Astronomiya ilinə həsr olunmuş astro-nomiya, fizika və riyaziy-yat üzrə beynəlxalq kon. mat.-rı. Naxçıvan-2009. 1 səh.
41.Cəbr kursunda “Kompleks ədədlər” mövzusunun tədrisinin bəzi məsələləri haqqında. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun “Xəbərlər”i,  2009, №4(20). 6 səh.
42Cəbrin tədrisində sxemlərdən istifadə təcrübəsindən. Pedaqoji Universitet Xəbərləri. Bakı-№2,2010, 5 səh
43.Xətti cəbrdə şərti razılaşmalar haqqında. Müasir təlim met.və yeni pedaqoji tex.təlim-tərbiyə prosesində tətbiqi. Elmi prak.konf.mat. 2010. 6 səh.
44.Задача о сжатии преднапряженной плоскости, ослабленной прямоли-нейной трещиной (случай неравных корней). Нахичеванское отделение Национальной Академии Наук Азербайджана №2, Нахичеван-2010.  13 стр.
45.Fənndaxili əlaqələrin yaradılması təcrübəsindən. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun “Xəbərlər”i,  №3 (23)Naxçıvan 2010. 4 səh.
46.Birdəyişənli çoxhədli anlayışına müxtəlif yanaşmalar. NDU-nun Elmi əsərləri N:1(35), 2011. 7 səh.
47.İzomorfizm münasibətinin çoxhədlilər cəbrində yeri və rolu. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun “Xəbərlər”i,  №1 (25) 2011. 6 səh.
48.İntersubject connection problems in teaching of the subgect algebra. The 4th Congress of the Turkic World Mathematical Society (TWMS) Baku, Azerbaijan, 1-3 Iuly, 2011. 1 p.
49.Çoxdəyişənli çoxhədlinin tədrisində müxtəlif yanaşmalar. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun Xəbərləri,  № 2  (26) ,2011. 10 səh.
50.Çoxluqların elementar nəzəriyyəsində çoxluğun sinonimterminləri və bəzi tipləri. Azərbaycan Müəllimlər İnstitutu, Xəbərlər,  №3 2011. 5 səh.
51.Binar münasibətlərin bəzi xassələrinin qarşılıqlı əlaqələri. Fizikariyaziyyat və informatika tədrisi,  №4 2011. 7 səh.
52.Cəbr kursunda praktik məşğələ üçün seçilən çalışmaların didaktik funksi-yaları haqqında. NDU – nun Elmi əsərləri №1(43) , 2012. 4 səh.
53.Nəzəri materialın mənimsənilməsini aşkarlayan test tapşırıqlarının tərtibi haqqında. Azərbaycan Müəllimlər İnstitutu, Xəbərlər,  №2 2012. 3 səh.
54.Riyaziyyatda “ genişlənmə” anlayışı və onun cəbri struktur yaradan bəzi tipləri. Fizika ,riyaziyyat və informatika tədrisi, №3 2012. 7 səh.
55.Cəbr kursunda işlədilən  bəzi riyazi simvolların yeri və rolu. Pedaqoji Universitet Xəbərləri. Bakı-№3,2012. 6 səh.
56.Elementar çevirmələr anlayışı və onlardan istifadənin nəzəri əsasları. Pedaqoji Universitet Xəbərləri. Bakı-№4,2012. 7 səh.
57.Пути создания внутрипреедметных связей. Наука и школа М. №1, 2013. 9 стр.
58.Mücərrəd cəbr elementlərinin təliminin fəndaxili əlaqələrinin yaranmasına təsiri haqqında, ADPU – nun Xəbərləri, № 1, 2013, 5 səh.

Bizimlə əlaqə

Naxçvan şəhəri, Babək məhəlləsi 1, "Naxçıvan" Universiteti şəhərciyi

  • dummy(036) 545 57 01

  • dummy(036) 545 15 16

  • dummy info@nu.edu.az