Məmmədova Nüşabə Məmmədəli qızı 1965-ci ildə Naxçıvan şəhərində anadan olmuşdur. 1971–ci ildə Naxçıvan şəhər 6 №li məktəbin I sinfinə daxil olmuş, 1981–ci ildə bitirmişdir. 1985 –ci ildə Naxçıvan Dövlət Pedaqoji İnstitutuna  daxil olmuş, 1990–cı ildə həmin institutu bitirmişdir. 1991-ci ildə Naxçıvan şəhər Estetik Tərbiyə Mərkəzində dərnək rəhbəri,1994-cü ildə Naxçıvan şəhər 1 №-li orta məktəbdə müəllim işləmişdir. 1995-ci ildə Naxçıvan Özəl Universitetində baş laborant vəzifəsində işləmişdir. 2000-ci ildən müəllim, 2005-ci ildən baş müəllim, 2011-ci ildə Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru və kafedra müdiri vəzifəsində çalışır. 2009-cu ildə “ XX əsr Naxçıvan ədəbi mühiti” mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir.

Əsas elmi əsərləri:

1.Şah İsmayıl Xətayinin hakimiyyəti dövründə Azərbaycan poeziyasının inkişafı. “Xəzər” Universiteti, Şah İsmayıl Xətayinin 500 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq simpoziumun materialları.   Bakı;  1997.
2.Əsrlərin yadigarı, 1998-ci ilin elmi-tədqiqat işlərinin yekunlarına həsr edilmiş elmi konfransdakı məruzələrin materialları. Bakı; 1999.
3.Bədii ədəbiyyatın dünəni və bu günü. 1999-cu ilin  elmi-tədqiqat işlərinin yekunlarına həsr edilmiş elmi konfrans materialları. Bakı; 2000.
4.Gomayıllılar. “Keçmişimiz-gələcəyimizdir”etnoqrafik problemlərə dair elmi-nəzəri konfrans materialları .Bakı ; 2000.
5.“Molla Nəsrəddin” jurnalı və Naxçıvan ədəbi mühiti. Elmiaxtarışlar.VII  topu. Bakı; 2002.
6.1920-1950-ci illərdə Naxçıvan ədəbi mühiti. 2003-cü    ildə yerinə yetirilmiş       elmi-tədqiqat işlərinin yekununa həsr edilmiş konfransın maerialları.Bakı; 2004.
7.1920-1950-ci illərdə Naxçıvan ədəbi mühiti. Dil və ədəbiyyat. Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal. 1(49). Bakı;  2006
8.Naxçıvanda 1950-80-ci illərdə ədəbiyyatın inkişafı.Dil və ədəbiyyat. Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal 3 (51). Bakı;2006.
9.1980-2000-ci illərdə Naxçıvan ədəbi mühiti. Elmi axtarışlar. (XX XII) Folklorşunaslıq: filologiya, fəlsəfə, tarix, incəsənət və nəzəriyyə aspekləri. Bakı; 2007.
10.1980-2000-ci illərdə Naxçıvan ədəbi mühitində ədəbi tənqid və ədəbiyyatşünaslıq. AMEA Folklor İnstitutu, Elmi axtarışlar, IV/ 2008
11.Müstəqillik dövründə Naxçıvan ədəbi mühiti. “Yol  bilim kültür araşdırma dərgisi” .Türkiyyə;  2009.
12. 1980-2000-ci illərdə Naxçıvanda nəsr, ənənə və novatorluq. Filologiya məsələləri, Bakı 2010, №11
13. XX əsrin I yarısında poeziyanın inkişafı. NMİ-nin Xəbərləri. 2011
14.Proqram ( s/f  M.T.Sidqi və uşaq ədəbiyyatı). NÖU 2013
15. Proqram ( s/f  Ifadəli oxudan praktikum). NÖU 2013
16.Həmid Arzulunun tərcümələri. Axtarışlar.AMEA-nın Naxçıvan bölməsi.2013
17.1950-80-ci illərdə Naxçıvanda poeziya. NEA, Axtarışlar. 2014
18. Dövlət müstəqilliyinin bərpası və Naxçıvanda ədəbi proses. Azərb. MEA-nın Naxçıvan bölməsi.Axtarışlar.Elmi toplu,№4, 2014
19. Dövlət müstəqilliyinin bərpası və Naxçvanda ədəbi proses. Azərb. MEA-nın Naxçıvan bölməsi. Elmi toplu.№4, 2014
20.Naxçıvanda ədəbi inkişaf (1900-2000-ci illərdə)  "İpək Yolu" konfransı Naxçıvanda ədəbi inkişaf (1900-2000-ci illərdə)-2015.
21. Nizami Gəncəvinin lirik əsərlərinin tədrisi məsələləri. Metodik vəsait ."Naxçıvan" Universiteti.2015.22. xx əsr Naxçıvan ədəbi mühiti. Proqram. "Naxçıvan" Universiteti.2015
23. xx əsr Naxçıvan ədəbi mühiti (1900-1980-ci illər) Dərs vəsaiti. Naxçıvan.2015.
24. Naxçıvanda ədəbi inkişaf (1900-2000- ci illərdə) Məqalə.  "İpək Yolu" konfransı Naxçıvanda ədəbi inkişaf (1900-2000-ci illərdə)-2015.
25. ”XX əsr Naxçıvan ədəbi mühiti (1900-1980-ci illər)” Dərslik.“Qaradağ” mətbəəsi. 2016.
26. ”Müstəqillik dövründə Naxçıvan ədəbi mühitinin tədrisi məsələləri” məqalə. NMİ –Xəbərlər, №2. 2016.
27. ”H.Arzulunun tərcüməçilik fəaliyyəti”, elmi əsər. NU, №1.2016.

 

 

 

 

Bizimlə əlaqə

Naxçvan şəhəri, Babək məhəlləsi 1, "Naxçıvan" Universiteti şəhərciyi

  • dummy(036) 545 57 01

  • dummy(036) 545 15 16

  • dummy info@nu.edu.az