Babazadə Zamin İsrafil oğlu 21.07.1992-ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublikası Şərur rayonu Aşağı Yaycı kəndində anadan olub. 1998-ci sentyabr ayının 15 də Şərur rayon Aşağı Yaycı kənd orta məktəbinin birinci sinifinə başlayıb. 2009-cu il Naxçıvan Özəl Universitetinin Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimliyi ixtisasına daxil olub. 2013-cü ildə həmin universitetdən məzun olub. 2013-2014-cü illər ərzində Azərbaycan silahlı qüvvələri sıralarında hərbi xitmətdə olub. 2014-cü ildə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Azərbaycan ədəbiyyatı (magistr) ixtisasına qəbul olub. 2016-cı ildə həmin universitetdən məzun olub. 2016-2020-ci illərdə Şərur rayon Yuxarı Yaycı kənd tam orta məktəbində pedeqoji fəaliyyətlə məşğul olub. 2017-ci ildən Naxçıvan Dövlət Universitetinin dissertantıdır. Hal-hazırda “Naxçıvan” Universitetində Kitabxana müdiri vəzifəsində çalışır. 

Məqalələrin siyahısı

1.“M.Dilbazinin yaradıcılığında məhəbbət mövzusu” Azərbaycan Müəllimlər İnstitutu “Xəbərlər” jurnalı №4, 2015 səh 126. cəm 200

2.“Mirvarid Dilbazi yaradıcılığında dil-üslub əlvanlığı” Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu Xəbərləri, cild 12 №1. 2016. Səh 88. cəm 144

3.“M.F.Axundzadənin ədəbi-tənqidi görüşləri” Gəncə Dövlət Unuiversiteti Gənc alimlərin III beynəlxalq elmi konfransı. 17-18 oktyabr 2018. Səh 298 cəm320

4.“M.F.Axundzadə obrazı Azərbaycan şairlərinin şeirlərində” Naxçıvan Dövlət Universiteti, “Elmi əsərlər” jurnalı I cild, №5 (94) səh 63 cəm 262

5.“Ə.Haqverdiyevin “Xəyalat” dramında M.F.Axundzadə obrazı”, “Naxçıvan” Universiteti “Elmi əsərlər” 2018. №3(10). Səh 175, cəm 274

6.Mirzə Fətəli Axundzadənin Azərbaycan dramaturgiyasında yeri” Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan bölməsi, “Axtarışlar” 2018 №4 səh 55, cəm 200

7.“H.Hüseynzadənin “Ürəklər birləşəndə” poemasında M.F.Axundzadə obrazı” Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan bölməsi, “Axtarışlar” 2019 №2, cild 10, səh 36. cəm 235

8.“Şəfaət Mehdiyevin “Mirzə Fətəli” pyesində M.F.Axundzadə obrazı” Bakı Slavyan Universiteti Azərbaycanşünaslığın Aktual Problemləri X beynəlxalq konfrans 2019. Səh 63, cəm 486

9.“Çingiz Hüseynovun “Fətəli Fəthi” romanında M.F.Axundzadə obrazı” Gəncə Dövlət Unuiversiteti Gənc alimlərin IV beynəlxalq elmi konfransı. 25-26 oktyabr 2019. Səh 298 cəm320

10.8“The critical views about the novel “Fatali fathy” by Chingiz Huseynov”/ Закарпатськı фıлологıчнı студй, Ужгородський Нацıоналний Унıверситет, Випуск 13, Том 3. Видавиничий дiм «Гельветика», 2020, İSSN 2663-4880 (print)İSSN 2663-4899 (online)

11.“Ş.Mehdiyev “Mirzə Fətəli”, A.Mədətov “İdrak işığında” əsərlərində Axundzadənin əlifba layihəsinin təsviri”- Naxçıvan: “Mədəniyyətlərin qovuşduğu məkan” Beynəlxalq Elmi Konfransın materialları (22-23 oktyabr 2020) Naxçıvan-2021. S. 260

12.“Axundzadə şəxsiyyəti məktublarda” -Gəncə Dövlət Universiteti. Elmi xəbərlər/ Fundamental, humanitar və təbiət elmləri seriyası. 2021. S.329

13.“Axundzadə şəxsiyyətini ona yazılan məktublardan öyrənək”-“Naxçıvan” Universiteti Elmi Əsərlər 2021. №1 (20). S. 170

14.“The attitude of Akhundzade image to the West in the artistic works”. Поетка олентану мəceлелери IX, Проблемы поетки стховеденийя, Kazakh National Pedagogical University Abai. Алматы, 2021/ ISBN 978-601-353-019-2

15.Mirzə Fətəli Axundovun orta məktəblərdə tədrisi problemləri / “Naxçıvan” Universitetinin Elmi əsərləri №4. 2021.

16.Features of M.F.Akhundzade’s character in Chingiz Huseynov’s novel of “Feteli fathi”/ The XXI İnternational Scientific Symposium. Isveç. 2021/ İSBN 978-605-74249-9-0

17.Bədii əsərlərdə Axundzadə obrazının Qərbə və Şərqə münasibəti/ “Naxçıvan” Universitetinin Elmi Əsərləri №1. 2022

18.Nizami Gəncəvinin “Yeddi gözəl” əsərində rənglər və rəqəmlər. “Nizami 880” məqalələr toplusu. Naxçıvan 2021.

Bizimlə əlaqə

Naxçvan şəhəri, Babək məhəlləsi 1, "Naxçıvan" Universiteti şəhərciyi

  • dummy(036) 545 57 01

  • dummy(036) 545 15 16

  • dummy info@nu.edu.az